Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
781z dziś
5410z ostatnich 7 dni
18424z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: ,,Wykonanie projektu technicznego wiercenia otworu wentylacyjnego"

Przedmiot:

,,Wykonanie projektu technicznego wiercenia otworu wentylacyjnego"

Data zamieszczenia: 2021-03-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Kopalnia Soli ,,Wieliczka" Spółka Akcyjna
Park Kingi 1
32-020 Wieliczka
powiat: wielicki
Tel.: +48 12278-71-11, Faks: +48 12278-71-10
maciej.trabka@kopalnia.pl
https://www.kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl/
Województwo: małopolskie
Miasto: Wieliczka
Wadium: 1 000,00 PLN
Nr telefonu: Tel.: +48 12278-71-1
Termin składania ofert: 2021-04-26 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

,,Wykonanie projektu technicznego wiercenia otworu wentylacyjnego między poziomami V-VII (Lascy-Pieprzyk)"

Numer referencyjny: KSW/2021/TOP/13
II.1.2)Główny kod CPV
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji projektowej odwiercenia jednego otworu wentylacyjnego o średnicy około 1 m lub zespołu dwóch otworów wentylacyjnych o mniejszej średnicy, ale zapewniających identyczny otwór równoznaczny, pomiędzy podłużnią Lascy na poziomie V oraz podłużnią Pieprzyk na poziomie VII w podziemnej części zakładu Kopalnia Soli ,,Wieliczka".

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wieliczka

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji projektowej odwiercenia jednego otworu wentylacyjnego o średnicy około 1 m lub zespołu dwóch otworów wentylacyjnych o mniejszej średnicy, ale zapewniających identyczny otwór równoznaczny, pomiędzy podłużnią Lascy na poziomie V oraz podłużnią Pieprzyk na poziomie VII w podziemnej części zakładu Kopalnia Soli ,,Wieliczka", zwanej dalej ,,Dokumentacją projektową", oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót.

2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany do:

1) opracowania projektu technicznego wraz z technologią wykonywania robót w zakresie odwiercenia jednego otworu wentylacyjnego o średnicy około 1 m lub zespołu dwóch otworów wentylacyjnych o mniejszej średnicy ale zapewniających identyczny otwór równoznaczny, pomiędzy podłużnią Lascy na poziomie V oraz podłużnią Pieprzyk na poziomie VII w podziemnej części zakładu Kopalnia Soli ,,Wieliczka", zawierającego również projekty techniczne wykonania niezbędnych górniczych robót towarzyszących (przygotowanie wyrobiska dla stanowiska lub stanowisk wiertniczych, przygotowanie wnęki dla wylotu lub wylotów otworów), zwanego dalej ,,Projektem technicznym", jego uzgodnienia ze służbami Zamawiającego, z Konserwatorem Zabytków Krakowskich Żup Solnych (zwanym dalej KZKŻS), a następnie uzyskania zatwierdzenia uzgodnionego Projektu technicznego przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego Kopalnia Soli ,,Wieliczka" (zwanego dalej KRZG);

2) uzyskania pozwolenia KZKŻS na wykonanie robót objętych dokumentacją projektową - KZKŻS działa zgodnie z porozumieniem z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie (Dz. Urz. Woj. Małop. z dnia 26 czerwca 2017 r., poz. 4200);

3) sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego dla robót objętych Projektem technicznym.

3. W ramach sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót objętych dokumentacją projektową Wykonawca będzie zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego w ilości maksymalnej 96 godzin.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia i zasad jego realizacji zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 14 do SWZ, które dostępne są pod adresem: https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl/.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 4
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

I. Zasady wykonywania przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w następujących etapach:

1) etap I - obejmujący opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzgodnienie treści Projektu technicznego ze służbami Zamawiającego i KZKŻS, wraz z uzyskaniem zatwierdzenia przez KRZG uzgodnionego projektu technicznego oraz uzyskaniem pozwolenia KZKŻS na wykonanie robót objętych dokumentacją projektową;

2) etap II - obejmujący wykonywanie nadzoru autorskiego.

2. Zlecanie wykonywania nadzorów autorskich w ramach realizacji etapu II może nastąpić po dokonaniu odbioru wykonania etapu I.

3. Nadzór autorski będzie sprawowany na zlecenia Zamawiającego. Zlecenia wykonywania nadzoru autorskiego zależeć będą od potrzeb Zamawiającego wynikających z postępu prowadzonych robót oraz stwierdzanych w ich trakcie warunków górniczo-geologicznych. Oznacza to, że Zamawiający może zrezygnować z całości lub z części wymiaru godzin sprawowania nadzoru autorskiego (prawo opcji).

4. Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu, na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy i na każde wezwanie, raportów z wykonania przedmiotu umowy, w formie określonej przez osoby upoważnione do nadzorowania realizacji przedmiotu zamówienia wskazane w § 21 ust. 1 umowy lub inne osoby posiadające pisemne upoważnienie Zamawiającego.

5. Przedmiot zamówienia powinien zostać zrealizowany w następujących terminach:

1) etap I - w terminie 4 miesięcy, licząc od daty zawarcia umowy;

2) etap II - w terminie 48 miesięcy, licząc od daty zawarcia umowy.

6. umowa zostaje zawarta z dniem jej podpisania przez obie strony.

II. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów

1. W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują elektronicznie za pośrednictwem strony internetowej postępowania znajdującej się pod adresem: https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl w zakładce ,,Korespondencja".

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania na platformie.

3. Zamawiający wskazuje informacje, o których mowa w rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych, dotyczące systemu dostępnego pod adresemhttps://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl:

1) komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta;

2) wybrana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS Edge;

3) podłączenie do Internetu: min. 512 Kb/s na komputer (zalecane szerokopasmowe łącze internetowe).

Szczegółowe informacje dotyczące o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej znajdują się w SWZ dostępnej pod adresem: https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl/

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 1 000,00 PLN. Szczegółowe informacje dotyczące wniesienia wadium zostały zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dostępnej pod adresem (https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl/).

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

CPV: 71320000

Dokument nr: 130988-2021, KSW/2021/TOP/13

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 26/04/2021
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

1. Najpóźniej przed otwarciem ofert, Zamawiający zamieści na stronie internetowej www.kopalniawieliczka.ezamawiajcy.pl informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

2. Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu systemu teleinformatycznego www.kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 26/04/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wieliczka

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 24/07/2021

Kontakt:
Kopalnia Soli ,,Wieliczka" Spółka Akcyjna
Krajowy numer identyfikacyjny: KSW/2020/TOP/97
Park Kingi 1
Wieliczka
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
32-020
Polska
E-mail: maciej.trabka@kopalnia.pl
Tel.: +48 12278-71-11
Faks: +48 12278-71-10

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.