Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
818z dziś
5447z ostatnich 7 dni
18461z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonywanie usług leśnych

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Wykonywanie usług leśnych

Data zamieszczenia: 2021-03-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Chotyłów
Chotyłów, ul. Piszczacka 31
21-530 Piszczac
powiat: bialski (podlaski)
Tel.: +48 833778216, Faks: +48 833778385
chotylow@lublin.lasy.gov.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Piszczac
Wadium: w Siwz
Nr telefonu: Tel.: +48 833778216,
Termin składania ofert: 2021-04-15 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonywanie usług leśnych na terenie Nadleśnictwa Chotyłów, leśnictwa Dobryń w latach 2021-2022

Numer referencyjny: ZG.270.12.2021
II.1.2)Główny kod CPV
77200000 Usługi leśnictwa
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1463 z późn. zm. - ,,Ustawa o lasach") obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, zabezpieczania upraw przez wznoszenie grodzeń, oraz inne prace z zakresu gospodarki leśnej do wykonania na terenie Nadleśnictwa Chotyłów, leśnictwa Dobryn w latach 2021-2022. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, zabezpieczania upraw przez wznoszenie grodzeń, oraz inne prace z zakresu gospodarki leśnej wynikające z załącznika nr 3 do SWZ. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami art. 139 ust 1-4 Pzp.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 685 575.93 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77210000 Usługi pozyskiwania drewna
77211000 Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
77211100 Usługi cięcia drewna
77211200 Transport dłużyc na terenie lasów
77211300 Usługi selekcji drzew
77211400 Usługi wycinania drzew
77211500 Usługi pielęgnacji drzew
77211600 Sadzenie drzew
77230000 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77231000 Usługi gospodarki leśnej
77231200 Usługi zwalczania szkodników leśnych
77231600 Usługi zalesiania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL811 Bialski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Chotyłów.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, zabezpieczania upraw przez wznoszenie grodzeń, oraz inne prace z zakresu gospodarki leśnej, na które składają się:

-- pozyskanie drewna - 13 042,00 m3,

-- zrywka drewna - 13 042,00 m3,

-- podwóz - 900,00 m3,

-- odnowienia, zalesienia - 16,62 ha,

-- poprawki - 4,96 ha,

-- pielęgnowanie lasu - 40,34 ha,

-- melioracje agrotechniczne - 18,20 ha.

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia polegające na pozyskaniu i zrywce surowca drzewnego, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.). Okres obowiązywania zamówienia podany w punkcie II.2.7 jest szacunkowy. Początek realizacji zamówienia nastąpi od dnia zawarcia umowy. Pozostałe szczegóły zamówienia opisane zostały w SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 936 431.07 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 04/05/2021
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego o wartości do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te będą polegały na powtórzeniu usług zgodnych z usługami stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający jest uprawniony zlecić wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności takie same (analogiczne), jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (,,Opcja"). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SWZ (i wycenione przez wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SWZ (i wycenionych przez wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości stanowiącej równowartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 12 do SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych bądź atmosferycznych, zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, jak również w sytuacji braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz w przypadku powierzania wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Szczegóły w SWZ.

CPV: 77200000, 77210000, 77211000, 77211100, 77211200, 77211300, 77211400, 77211500, 77211600, 77230000, 77231000, 77231200

Dokument nr: 137895-2021, ZG.270.12.2021

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 15/04/2021
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:

Nadleśnictwo Chotyłów w Chotyłowie, Ul. Piszczacka 31, 21-530 Piszczac (świetlica)

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest jawne, następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowywania ofert dostępnego na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania. W przypadku awarii sytemu teleinformatycznego, przy użyciu którego Zamawiający dokonuje otwarcia ofert, która powoduje brak możliwości otwarcia w terminie - otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_lublin/nadl_chotylow/zamowienia_publiczne

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 15/04/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Chotyłów.

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 14/07/2021

Kontakt:
Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Chotyłów
Chotyłów, ul. Piszczacka 31
Piszczac
Kod NUTS: PL811 Bialski
21-530
Polska
Osoba do kontaktów: Henryk Marciniuk
E-mail: chotylow@lublin.lasy.gov.pl
Tel.: +48 833778216
Faks: +48 833778385

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.