Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
864z dziś
5492z ostatnich 7 dni
18507z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Modernizacja istniejącego oświetlenia na energooszczędne

Przedmiot:

Modernizacja istniejącego oświetlenia na energooszczędne

Data zamieszczenia: 2021-03-24
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miejska Świdnik
ul. Stanisława Wyspiańskiego 27
21-040 Świdnik
powiat: świdnicki (lubelski)
Tel.: +48 817517602, Faks: +48 817517608
zampub@e-swidnik.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Świdnik
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: Tel.: +48 817517602,
Termin składania ofert: 2021-04-26 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Modernizacja istniejącego oświetlenia na energooszczędne w gminie miejskiej Świdnik

Numer referencyjny: WIZP-Z.271.4.2021
II.1.2)Główny kod CPV
34928500 Oświetleniowy sprzęt uliczny
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż oświetlenia energooszczędnego w gminie miejskiej Świdnik.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
31527200 Oświetlenie zewnętrzne
45316100 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Świdnik

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż oświetlenia energooszczędnego w gminie miejskiej Świdnik, która obejmuje w szczególności:

1) wymianę 1001 sztuk istniejących opraw sodowych oświetlenia ulicznego na energooszczędne oprawy LED o wysokiej skuteczności świetlnej z możliwością zaprogramowania 5-stopniowej redukcji mocy;

2) wymianę 138 uszkodzonych słupów oświetleniowych;

3) montaż w 51 szafkach oświetlenia ulicznego zdalnego systemu inteligentnego sterowania oświetleniem z transmisją danych;

4) dostawa i montaż tablicy informacyjno-pamiątkowej.

2. Zamówienie obejmuje także wdrożenie systemu zdalnego monitorowania i zarządzania oświetleniem ulicznym przez stronę WWW.

3. Wszystkie urządzenia i osprzęt muszą być nowe i spełniające wymagania zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami i przepisami budowlanymi.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji i rękojmi / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 3
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

W przypadku, gdy w trakcie realizacji zamówienia stwierdzona zostanie możliwość sfinansowania przez Zamawiającego dostawy i montażu oświetlenia w większej ilości, niż przewidziano w umowie, Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia zakresu zamówienia o maksymalnie 20 %. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania czynności objętych prawem opcji zgodnie z przedstawionymi w ofercie cenami jednostkowymi, na podstawie pisemnego zlecenia Zamawiającego wskazującego ilość i rodzaj czynności do wykonania oraz lokalizację.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie jest wdrażane w ramach projektu realizowanego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Nr projektu: RPLU.05.05.00-06-0054.

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.

2. Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 3 % ceny brutto podanej w ofercie.

CPV: 34928500, 31527200, 45316100

Dokument nr: 146039-2021, WIZP-Z.271.4.2021

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 26/04/2021
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem ,,Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu (adres skrytki ePUAP Zamawiającego: /umswidnik/SkrytkaESP). Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://umswidnik.bip.lubelskie.pl

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 26/04/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Świdnik

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/03/2021
2. Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 3 % ceny brutto podanej w ofercie.

Kontakt:
Gmina Miejska Świdnik
ul. Stanisława Wyspiańskiego 27
Świdnik
Kod NUTS: PL814 Lubelski
21-040
Polska
Osoba do kontaktów: Krzysztof Nowakowski
E-mail: zampub@e-swidnik.pl
Tel.: +48 817517602
Faks: +48 817517608

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.