Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
864z dziś
5492z ostatnich 7 dni
18507z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont sal lekcyjnych

Przedmiot:

Remont sal lekcyjnych

Data zamieszczenia: 2021-03-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu
Gimnazjalna 3
47-400 Racibórz
powiat: raciborski
32/415 48 90
sekretariat@ekonomikraciborz.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Racibórz
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 32/415 48 90
Termin składania ofert: 2021-04-15 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont 4 sal lekcyjnych wraz z przyległymi ciągami komunikacyjnymi w formule zaprojektuj i wybuduj"
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Nazwa przedmiotu zamówienia: ,,Remont 4 sal lekcyjnych wraz z przyległymi ciągami komunikacyjnymi w formule ,,zaprojektuj i wybuduj"."W ramach przedmiotu zamówienia wykonane zostaną 2 zadania:Zadanie 1:Prace związane z dostosowaniem dwóch pracowni komunikacji w języku obcym wraz z przyległym ciągiem komunikacyjnymZakres prac remontowych obejmuje wymianę instalacji sieciowej i wymianę instalacji elektrycznej, wraz z wymianą oświetlenia w salach lekcyjnych. Przeprowadzenie prac ogólnobudowlanych polegających na uzupełnieniu ubytków ścian oraz malowaniu sal lekcyjnych korytarza oraz wymianę posadzki na korytarzu. Zadanie 2: Prace związane z dostosowaniem dwóch pracowni logistyczno - spedycyjnych wraz z przyległym ciągiem komunikacyjnymZakres prac remontowych obejmuje wymianę instalacji sieciowej i wymianę instalacji elektrycznej, wraz z wymianą oświetlenia w salach lekcyjnych. Przeprowadzenie prac ogólnobudowlanych polegających na uzupełnieniu ubytków ścian oraz malowaniu sal lekcyjnych korytarza oraz wymianę posadzki na korytarzu. Wymagane jest, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej, a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia.Zgłoszenie na wizję lokalną należy przesłać na adres: sekretariat@ekonomikraciborz.pl lub zgłosić telefonicznie: 32/415 48 90. Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy w czasie wizji lokalnej posiadali środki ochrony osobistej oraz przestrzegali zasad bezpieczeństwa i ograniczeń wynikających z epidemii COVID-19, ogłaszanych przez właściwe organy RP.

CPV: 45000000-7, 45310000-3, 45400000-1, 45430000-0, 45442100-8

Dokument nr: 2021/BZP 00023687, ZSE.022.2.UE.3.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-04-15 13:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.ekonomikraciborz.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: ,,Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz do ,,Formularza do komunikacji".4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): RODOZgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu z siedzibą w Raciborzu, Ul. Gimnazjalna 3, kod pocztowy 47-400,adres e-mail: sekretariat@ekonomikraciborz.pl, tel. 32 415 48 90 .Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać zgodnie z art. 6 ust.1 b RODO na podstawie wymogów określonych w przepisach prawa pracy w celu realizacji zadań związanych z realizacją umowy.Inspektorem ochrony danych w tutejszej jednostce jest Leszek Proszowskiadres e-mail: nowator@nowator.edu.pl, tel. 32 331 48 05; 503 11 282.? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Remont 4 sal lekcyjnych w formule zaprojektuj i wybuduj? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18, art. 74, art. 75 oraz art. 76 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), dalej ,,ustawa Pzp"; ? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;? obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; ? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;? posiada Pani/Pan:? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; ? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;? nie przysługuje Pani/Panu:? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-04-15 12:00
Miejsce składania ofert: https:miniportal.uzpgov.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-07-31

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZSE.022.2.UE.3.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Nazwa przedmiotu zamówienia: ,,Remont 4 sal lekcyjnych wraz z przyległymi ciągami komunikacyjnymi w formule ,,zaprojektuj i wybuduj"."W ramach przedmiotu zamówienia wykonane zostaną 2 zadania:Zadanie 1:Prace związane z dostosowaniem dwóch pracowni komunikacji w języku obcym wraz z przyległym ciągiem komunikacyjnymZakres prac remontowych obejmuje wymianę instalacji sieciowej i wymianę instalacji elektrycznej, wraz z wymianą oświetlenia w salach lekcyjnych. Przeprowadzenie prac ogólnobudowlanych polegających na uzupełnieniu ubytków ścian oraz malowaniu sal lekcyjnych korytarza oraz wymianę posadzki na korytarzu. Zadanie 2: Prace związane z dostosowaniem dwóch pracowni logistyczno - spedycyjnych wraz z przyległym ciągiem komunikacyjnymZakres prac remontowych obejmuje wymianę instalacji sieciowej i wymianę instalacji elektrycznej, wraz z wymianą oświetlenia w salach lekcyjnych. Przeprowadzenie prac ogólnobudowlanych polegających na uzupełnieniu ubytków ścian oraz malowaniu sal lekcyjnych korytarza oraz wymianę posadzki na korytarzu. Wymagane jest, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej, a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia.Zgłoszenie na wizję lokalną należy przesłać na adres: sekretariat@ekonomikraciborz.pl lub zgłosić telefonicznie: 32/415 48 90. Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy w czasie wizji lokalnej posiadali środki ochrony osobistej oraz przestrzegali zasad bezpieczeństwa i ograniczeń wynikających z epidemii COVID-19, ogłaszanych przez właściwe organy RP.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45442100-8 - Roboty malarskie
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-07-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty następującymi kryteriami: 1) cena, 2) okres gwarancji i rękojmi
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Zdolność techniczna lub zawodowa - o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy należycie zrealizowali w okresie ostatnich [5] pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) co najmniej 2 roboty budowlane polegające na remoncie pomieszczeń wewnątrz budynku o wartości nie mniejszej niż 50 000 każda; oraz dysponują osobami skierowanymi do realizacji zamówienia tj. osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i uprawnienia w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniejszych regulacji, a w szczególności osobami posiadającymi uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Dokumenty składane wraz z ofertą:a. Oświadczenie wykonawcy dotyczące podstaw do wykluczenia z postępowaniub. Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniuc. Oświadczenie wykonawcy dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowejd. Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - załącznik nr 5 do swze. Wykaz zrealizowanych robót - załącznik nr 6 swz
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia o których mowa wyżej składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy. 3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postepowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1) Strony przewidują możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wybory Wykonawcy, w przypadku zmiany terminu realizacji zamówienia na skutek wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy oraz z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego. 2) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonana przedmiotu umowy w następujących przypadkach: 1. konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w dokumentacji technicznej, 2. konieczność wykonania robót zamiennych 3 .konieczność przeprowadzenia innych prac niezidentyfikowanych w trakcie trwania umowy. 3) W przypadku żądania przedłużenia terminu umownego z przyczyn zależnych od Wykonawcy, zostanie przeprowadzona następująca procedura: 1 wykonawca prześle Zamawiającemu projekt zmian do umowy (aneks) w terminie co najmniej 14 dni przed datą upływu terminu zakończenia umowy wraz z pisemnym uzasadnieniem, 2 zamawiający udzieli pisemnej odpowiedzi lub odeśle podpisany aneks do umowy przed upływem terminu wykonania umowy. Warunkiem dokonania zmian postanowień umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany w formie aneksu do umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty następującymi kryteriami: 1) cena, 2) okres gwarancji i rękojmi
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.