Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
847z dziś
5476z ostatnich 7 dni
18490z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie robót związanych z modernizacją oraz rozbudową infrastruktury...

Przedmiot:

Wykonanie robót związanych z modernizacją oraz rozbudową infrastruktury elektroenergetycznej stadionu

Data zamieszczenia: 2021-03-31
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Poznań Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy
Jana Spychalskiego 34
61-553 Poznań
powiat: Poznań
61 835 79 07
f.waligora@posir.poznan.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/441487
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: 3 000,00 zł
Nr telefonu: 61 835 79 07
Termin składania ofert: 2021-04-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie robót związanych z modernizacją oraz rozbudową infrastruktury elektroenergetycznej stadionu lekkoatletycznego na terenie Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych w obrębie Oddziału Golęcin Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji, Ul. Warmińska 1, Poznań. Zakres robót obejmuje: przygotowanie dokumentacji projektowej, a następnie wykonanie w oparciu o tę dokumentację projektową:1) modernizacji okablowania do wskazanych w programie funkcjonalno- użytkowym punktów wraz z uwzględnieniem wskazanego zapotrzebowania na moc oraz odległości po istniejącej trasie kablowej; 2) modernizacji istniejących oraz montaż nowych złączy kablowych wraz z przyłączami;3) rozbudowy kanalizacji teletechnicznej wokół boiska lekkoatletycznego;4) budowy instalacji sterowania oświetleniem stadionowym w układzie master-slave z możliwością prowadzenia sygnału do systemu BMS;5) wymiany oświetlenia stadionu lekkoatletycznego.2. Zakres zamówienia opisany został szczegółowo w programie funkcjonalno-użytkowym, stanowiącym załącznik nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.3. Zamówienie podzielone zostało na dwa etapy.4. Etap pierwszy - w ramach zamówienia w pierwszej kolejności Wykonawca zobowiązany jest wykonać dokumentację projektową dla modernizacji infrastruktury energetyczno-teletechnicznej stadionu w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektrotechnicznych. Projektowane roboty nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę. W ramach zadania projektowego Wykonawca zobowiązany jest sporządzić projekt (np. rysunek, plan, dokument umożliwiający jednoznaczne określenie zakresu i rodzaju robót budowlanych), przedmiar, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego stanowiącego załącznik nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest również do pozyskania wymaganych opinii i uzgodnień, o ile takowe będą wymagane na etapie sporządzania projektu. Zamawiający zastrzega, że wynagrodzenie za wykonanie etapu pierwszego nie może być wyższe niż 5% wynagrodzenia za realizację całości przedmiotu zamówienia. 5. Etap drugi - w ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania terenu robót, wykonania robót budowalnych - budowa nowej infrastruktury energetyczno-teletechnicznej stadionu, zgodnie z założeniami dokumentacji projektowej sporządzonej w etapie pierwszym oraz wykonania dokumentacji powykonawczej , w tym dokumentacji geodezyjnej. Na dokumentację powykonawczą składają się w szczególności: certyfikaty CE lub deklaracje zgodności zamontowanych urządzeń, karty katalogowe zastosowanych urządzeń, protokoły z dokonanych pomiarów.6. Wykonawca zobowiązany będzie do posiadania przez cały okres obowiązywania umowy opłaconej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku - innego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem umowy z sumą gwarancyjną nie niższą niż: 400 000,00 złotych (czterysta tysięcy złotych). Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej powinno obejmować odpowiedzialność cywilną, deliktową i kontraktową za szkody osobowe i rzeczowe oraz ich następstwa. Przed podpisaniem umowy Zamawiający będzie żądał polisy, bądź innego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie (kopia, oryginał do wglądu).7. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy przy realizacji niniejszego zamówienia, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawców na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wszystkie roboty budowlane związane z modernizacją, rozbudową i wymianą kabli oraz wymianą opraw oświetleniowych, z wyłączeniem prac projektowych - projektanta oraz kierownika robót. Przed zawarciem umowy w sprawie realizacji niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia oświadczenia, że wskazane osoby będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę w trakcie realizacji zamówienia.8. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym nie krótszym niż 7 dni kalendarzowych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę lub podwykonawców z pracownikami wykonującymi ww. czynności.9. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności w zakresie: adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko, stanowisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. Nieprzedłożenie kopii umów w wyznaczonym terminie traktowane będzie jako niedopełnienie wymogu zatrudnienia pracowników wykonujących wskazane czynności na podstawie umowy o pracę i skutkować będzie naliczaniem kar umownych, określonych w projekcie umowy do niniejszego postępowania.10. Zamawiający zastrzega możliwość kontroli zatrudnienia wyżej wymienionych osób przez cały okres realizacji wykonywanych przez nich czynności, w szczególności poprzez wezwanie Wykonawcy do okazania dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych podatków z tytułu zatrudnienia wyżej wymienionych osób. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy.11. Wykonawca wybrany do realizacji zamówienia zobowiązany jest przed zawarciem umowy przedłożyć Zamawiającemu uproszczony kosztorys ofertowy. 12. Nieprzedłożenie dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie, kosztorysu ofertowego, lub oświadczenia o zatrudnieniu, najpóźniej w dniu wyznaczonym na zawarcie umowy traktowane będzie jako uchylanie się przez wybranego Wykonawcę od zawarcia umowy.13. Wymagana gwarancja na wykonane roboty budowlane: nie mniej niż 24 miesiące od daty podpisania końcowego protokołu odbioru. 14. Zamawiający oświadcza, że jeżeli w dokumentacji przy opisanych rozwiązaniach podane zostały nazwy charakteryzujące konkretnych dostawców i producentów to są to nazwy mające wyłącznie charakter przykładowy, a Wykonawca może zaoferować rozwiązania równoważne, które nie będą gorsze od tych opisanych w dokumentach postępowaniach.

CPV: 45310000-3, 71320000-7

Dokument nr: 2021/BZP 00025413, ZP.240.17.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-04-14 11:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/posir_poznan
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/posir_poznan
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu prowadzona jest zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452).2. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.3. Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem strony platformazakupowa.pl, dalej: ,,platforma". Link do prowadzonego postępowania znajduje się na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/posir_poznan4. Funkcjonalność platformy gwarantuje złożenie przez Wykonawcę w postępowaniu zaszyfrowanej oferty wraz z załącznikami, w sposób uniemożliwiający Zamawiającemu zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert.5. W toku prowadzonego postępowania komunikacja pomiędzy Zamawiającym oraz Wykonawcą, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są za pomocą udostępnionego na platformie, w linku postępowania, formularza ,,Wyślij wiadomość do zamawiającego". Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformy poprzez kliknięcie przycisku ,,Wyślij wiadomość do zamawiającego", po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.6. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany SWZ, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji "Komunikaty". Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformy do konkretnego Wykonawcy.7. Zamawiający, określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie:1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,4) włączona obsługa JavaScript,5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,6) platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,7) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformy, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce ,,Wyślij wiadomość do zamawiającego"). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu.9. Wykonawca może również komunikować się z Zamawiającym za pomocą poczty elektronicznej, e-mail: f.waligora@posir.poznan.pl, zp.@posir.poznan.pl, (za wyjątkiem przekazania oferty z załącznikami).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO* informuję, że:1. Informacje dotyczące administratora danych oraz inspektora ochrony danychAdministratorem Państwa danych osobowych są Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji z siedzibą w Poznaniu przy Ul. Spychalskiego 34, kod pocztowy 61-553 Poznań, tel. 61 835 79 01, e-mail: sekretariat@posir.poznan.pl (dalej: my). Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pisemnie, kierując korespondencję na powyższy adres z dopiskiem ,,Inspektor ochrony danych", telefonicznie pod numerem 61 835 79 17 lub mailowo na adres: iod@posir.poznan.pl2. Cel przetwarzania Państwa danych oraz podstawy prawneBędziemy przetwarzali Państwa dane w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w związku z: obwiązującą ustawą Prawo zamówień publicznych, rozporządzeniem w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, obowiązującymi nas przepisami archiwalnymi.3. Komu przekazujemy Państwa dane?Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom (zwracającym się do nas w trybie dostępu do informacji publicznej) gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne - z wyłączeniem szczególnych przypadków określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.W przypadku podpisania z Państwem umowy Państwa dane (nazwa firmy) zostaną umieszczone w ogólnodostępnym rejestrze umów w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Poznania.W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Państwa dane dalej (jeśli jest to konieczne) abyśmy mogli wykonywać nasze usługi. Możemy przekazywać Państwa dane podmiotom przetwarzającym z którymi zawarliśmy umowy w szczególności:- na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych przez nas systemów informatycznych,- na korzystanie z serwerów poczty elektronicznej i jej archiwizacji (tzw. hosting poczty elektronicznej). Zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.Odbiorcami Państwa danych może być także firma (podmiot przetwarzający) z którą zawrzemy umowę na niszczenie dokumentów archiwalnych.Odbiorców wymienionych powyżej obowiązuje klauzula poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych.Ponadto odbiorcą Państwa danych mogą być podmioty publiczne, które wykonują zadania na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz bank przez który będziemy Państwu przekazywać środki finansowe (w przypadku podpisania z Państwem umowy).4. Przysługujące Państwu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowychMają Państwo:- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących**;- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych***;- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO****; Nie przysługuje Państwu:- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-04-14 11:00
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/posir_poznan

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 44 dni

Wymagania:
1. Ustala się wadium w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100 zł).2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu;2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 299).4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego nr: 29 1020 4027 0000 1302 1262 2371.5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.6. Wadium wnosi się na cały okres związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.240.17.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych w obrębie Oddziału Golęcin Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji, ul. Warmińska 1, Poznań. Zakres robót obejmuje: przygotowanie dokumentacji projektowej, a następnie wykonanie w oparciu o tę dokumentację projektową:1) modernizacji okablowania do wskazanych w programie funkcjonalno- użytkowym punktów wraz z uwzględnieniem wskazanego zapotrzebowania na moc oraz odległości po istniejącej trasie kablowej; 2) modernizacji istniejących oraz montaż nowych złączy kablowych wraz z przyłączami;3) rozbudowy kanalizacji teletechnicznej wokół boiska lekkoatletycznego;4) budowy instalacji sterowania oświetleniem stadionowym w układzie master-slave z możliwością prowadzenia sygnału do systemu BMS;5) wymiany oświetlenia stadionu lekkoatletycznego.2. Zakres zamówienia opisany został szczegółowo w programie funkcjonalno-użytkowym, stanowiącym załącznik nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.3. Zamówienie podzielone zostało na dwa etapy.4. Etap pierwszy - w ramach zamówienia w pierwszej kolejności Wykonawca zobowiązany jest wykonać dokumentację projektową dla modernizacji infrastruktury energetyczno-teletechnicznej stadionu w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektrotechnicznych. Projektowane roboty nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę. W ramach zadania projektowego Wykonawca zobowiązany jest sporządzić projekt (np. rysunek, plan, dokument umożliwiający jednoznaczne określenie zakresu i rodzaju robót budowlanych), przedmiar, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego stanowiącego załącznik nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest również do pozyskania wymaganych opinii i uzgodnień, o ile takowe będą wymagane na etapie sporządzania projektu. Zamawiający zastrzega, że wynagrodzenie za wykonanie etapu pierwszego nie może być wyższe niż 5% wynagrodzenia za realizację całości przedmiotu zamówienia. 5. Etap drugi - w ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania terenu robót, wykonania robót budowalnych - budowa nowej infrastruktury energetyczno-teletechnicznej stadionu, zgodnie z założeniami dokumentacji projektowej sporządzonej w etapie pierwszym oraz wykonania dokumentacji powykonawczej , w tym dokumentacji geodezyjnej. Na dokumentację powykonawczą składają się w szczególności: certyfikaty CE lub deklaracje zgodności zamontowanych urządzeń, karty katalogowe zastosowanych urządzeń, protokoły z dokonanych pomiarów.6. Wykonawca zobowiązany będzie do posiadania przez cały okres obowiązywania umowy opłaconej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku - innego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem umowy z sumą gwarancyjną nie niższą niż: 400 000,00 złotych (czterysta tysięcy złotych). Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej powinno obejmować odpowiedzialność cywilną, deliktową i kontraktową za szkody osobowe i rzeczowe oraz ich następstwa. Przed podpisaniem umowy Zamawiający będzie żądał polisy, bądź innego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie (kopia, oryginał do wglądu).7. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy przy realizacji niniejszego zamówienia, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawców na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wszystkie roboty budowlane związane z modernizacją, rozbudową i wymianą kabli oraz wymianą opraw oświetleniowych, z wyłączeniem prac projektowych - projektanta oraz kierownika robót. Przed zawarciem umowy w sprawie realizacji niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia oświadczenia, że wskazane osoby będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę w trakcie realizacji zamówienia.8. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym nie krótszym niż 7 dni kalendarzowych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę lub podwykonawców z pracownikami wykonującymi ww. czynności.9. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności w zakresie: adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko, stanowisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. Nieprzedłożenie kopii umów w wyznaczonym terminie traktowane będzie jako niedopełnienie wymogu zatrudnienia pracowników wykonujących wskazane czynności na podstawie umowy o pracę i skutkować będzie naliczaniem kar umownych, określonych w projekcie umowy do niniejszego postępowania.10. Zamawiający zastrzega możliwość kontroli zatrudnienia wyżej wymienionych osób przez cały okres realizacji wykonywanych przez nich czynności, w szczególności poprzez wezwanie Wykonawcy do okazania dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych podatków z tytułu zatrudnienia wyżej wymienionych osób. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy.11. Wykonawca wybrany do realizacji zamówienia zobowiązany jest przed zawarciem umowy przedłożyć Zamawiającemu uproszczony kosztorys ofertowy. 12. Nieprzedłożenie dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie, kosztorysu ofertowego, lub oświadczenia o zatrudnieniu, najpóźniej w dniu wyznaczonym na zawarcie umowy traktowane będzie jako uchylanie się przez wybranego Wykonawcę od zawarcia umowy.13. Wymagana gwarancja na wykonane roboty budowlane: nie mniej niż 24 miesiące od daty podpisania końcowego protokołu odbioru. 14. Zamawiający oświadcza, że jeżeli w dokumentacji przy opisanych rozwiązaniach podane zostały nazwy charakteryzujące konkretnych dostawców i producentów to są to nazwy mające wyłącznie charakter przykładowy, a Wykonawca może zaoferować rozwiązania równoważne, które nie będą gorsze od tych opisanych w dokumentach postępowaniach.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 44 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta Wykonawcy, która otrzyma najwyższą liczbę punktów w kryterium cena, termin płatności faktury oraz okres gwarancji.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 20,00
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności
4.3.6.) Waga: 20,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:W przypadku Wykonawcy prowadzącego działalność gospodarczą lub zawodową, Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wpisany jest do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeśli wpis taki jest obowiązkowy.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie opisuje szczegółowo tego warunku. 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie opisuje szczegółowo tego warunku.4) zdolności technicznej lub zawodowej:Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca:a) wykaże:- że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonał należycie jedną robotę budowlaną polegającą na modernizacji instalacji elektrycznej lub/i wymianie infrastruktury oświetleniowej o wartości minimum 500 000,00 zł brutto,- że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonał należycie jedną usługę polegającą na sporządzeniu dokumentacji projektowej w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych o wartości minimum 80 000,00 zł brutto,- że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonał należycie jedną usługę polegającą na sporządzeniu dokumentacji projektowej dla oświetlenia stadionowego na potrzeby transmisji telewizji (minimum 1400lx),b) dysponuje: - podnośnikiem koszowym lub wysięgnikiem o wysokości roboczej minimum 16 m z aktualnym świadectwem Urzędu Dozoru Technicznego, c) dysponuje:- projektantem: jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń, zgodnie z art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) wraz z aktualnym wpisem na listę członków właściwej Regionalnej Izby Samorządu Zawodowego w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych. Doświadczenie zawodowe projektanta musi wynosić minimum 24 miesiące,- kierownikiem robót: jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, zgodnie z art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) wraz z aktualnym wpisem na listę członków właściwej Regionalnej Izby Samorządu Zawodowego w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych. Doświadczenie zawodowe kierownika robót musi wynosić minimum 24 miesiące.Doświadczenie projektanta i kierownika robót liczone będzie w pełnych miesiącach. Za pierwszy miesiąc doświadczenia uznaje się miesiąc uzyskania uprawnień, do marca 2021 roku włącznie.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: nie precyzuje się
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem, jeśli Wykonawca prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową - w przypadku Wykonawcy prowadzącego działalność gospodarczą, mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium RP: odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,2) Wykaz robót budowlanych, zgodny z załącznikiem nr 3 do SWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty; 3) Wykaz usług, zgodny z załącznikiem nr 3a do SWZ, wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;4) Wykazu sprzętu, zgodny z załącznikiem nr 3b do SWZ w zakresie posiadania podnośnika koszowego lub wysięgnika o wysokości roboczej minimum 16 m z aktualnym świadectwem Urzędu Dozoru Technicznego oraz informacją o podstawie do dysponowania przez Wykonawcę tym sprzętem,5) Wykazu osób, zgodny z załącznikiem nr 4 do SWZ, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w zakresie dysponowania przez Wykonawcę po jednej osobie posiadającej uprawnienia budowlane do: projektowania, kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) wraz z aktualnym wpisem na listę członków właściwej Regionalnej Izby Samorządu Zawodowego w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnymi do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez ww. osoby czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania przez Wykonawcę tymi osobami.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
nie określa się
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
- pełnomocnictwo ( w przypadku składania oferty przez pełnomocnika)
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Ustala się wadium w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100 zł).2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu;2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 299).4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego nr: 29 1020 4027 0000 1302 1262 2371.5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.6. Wadium wnosi się na cały okres związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
- Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp składa każdy z Wykonawców, - W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ,- W przypadku, Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), Zamawiający przewiduje następujące zmiany treści zawartej umowy:1) w przypadku konieczności opracowania dokumentacji projektowej, w branżach innych niż instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektrotechnicznych wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany w zakresie wartości umowy i terminu wykonania przedmiotu umowy, 2) zmiany terminów wykonania przedmiotu umowy w sytuacjach:a) wydłużenia czasu uzgodnień lub uzyskania opinii, niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej, na podstawie której realizowane będą roboty z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy,b) konieczności uzyskania przez Wykonawcę pozwolenia na budowę, bądź innej decyzji administracyjnej,c) zmiany lub modyfikacji koncepcji robót przez Zamawiającego wiążącej się z koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,d) zmiany zakresu projektowania wprowadzonego decyzjami administracyjnymi wydanymi lub uprawomocnionymi po dniu rozstrzygnięcia postępowania skutkującego podpisaniem niniejszej umowy i dotyczącymi stron umowy, obiektu budowlanego, prowadzonych prac projektowych, na podstawie których prowadzone będą roboty lub innych okoliczności mających związek z przedmiotem umowy,e) zmiany zakresu projektowania wprowadzonego przez Zamawiającego lub konieczności wykonania innych prac dodatkowych (zamiennych),f) wystąpienia opóźnień lub sprzeciwów w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz sytuacje te nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność przy dołożeniu przez niego najwyższej staranności działania, właściwej dla profesjonalisty,g) wystąpienia innych opóźnień lub przestojów z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę.3) zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: wstrzymania robót przez Zamawiającego lub rezygnację przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy z przyczyn od Zamawiającego niezależnych; konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej; wystąpienia kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami,4) wystąpienia braku możliwości wykonania robót z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,5) działania siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umowy. Za siłę wyższą uważa się zdarzenie zewnętrzne, którego skutków nie da się przewidzieć ani im zapobiec, 6) zmiany technologii wykonywania robót budowlanych i/lub rodzaju materiałów, z których będą wykonane roboty budowlane, w przypadku w szczególności zaprzestania produkcji materiału bądź wycofania i wprowadzenia przez producenta materiału o parametrach i cechach użytkowych lepszych lub jakościowo wyższych lub technologicznie nowszych albo właściwszych w zaistniałej sytuacji.2. Warunki wprowadzenia zmian w umowie:1) każdy wniosek o zmianę umowy winien być przedłożony przez Wykonawcę pisemnie wraz ze szczegółowym uzasadnieniem zmiany. Ciężar wykazania konieczności zmiany spoczywa na Wykonawcy;2) Zamawiający może uwzględnić możliwość wprowadzenia zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy tylko i wyłącznie o okres uwzględniający faktyczną niemożność wykonania umowy. Wniosek winien być złożony przed terminem zakończenia wykonania przedmiotu umowy, w czasie umożliwiającym przeprowadzenie przez Zamawiającego stosownego postępowania w tej sprawie.3. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zmianę umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta Wykonawcy, która otrzyma najwyższą liczbę punktów w kryterium cena, termin płatności faktury oraz okres gwarancji.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 20,00
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności
4.3.6.) Waga: 20,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-05-13

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.