Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
864z dziś
5492z ostatnich 7 dni
18507z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego

Przedmiot:

Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego

Data zamieszczenia: 2021-03-31
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA NOWY WIŚNICZ
Rynek 38
32-720 Nowy Wiśnicz
powiat: bocheński
14 6850910
przetargi@nowywisnicz.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Nowy Wiśnicz
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: 14 6850910
Termin składania ofert: 2021-04-19 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego na terenie gminy Nowy Wiśnicz
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 - Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w miejscowości Stary Wiśnicz - etap II.Zadanie obejmuje rozbudowanie sieci oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi wewnętrznej (działka nr 1745) w miejscowości Stary Wiśnicz, od istniejącego słupa nr 11 do słupa nr 16,zgodnie z dokumentacją projektową, polegające na wybudowaniu 5 słupów aluminiowych anodowych o wysokości 7m wraz z oprawami ledowymi połączonych kablem ziemnym, długość linii oświetlenia 217mb . Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót - stanowiące załączniki do SWZ. Dokumentacja ta jest załącznikiem do ogłoszenia o przetargu i jest dostępna na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Część 2 - Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w miejscowości Leksandrowa etap I.Zadanie obejmuje budowę sieci oświetlenia ulicznego kablem ziemnym z przewiertem od istniejącego słupa A do słupa nr 3 zgodnie z dokumentacją projektową polegającą na wybudowaniu trzech słupów wraz z oprawami ledowymi połączonych kablem ziemnym od słupa A do słupa nr 3 długości 127mb.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót - stanowiące załączniki do SWZ. Dokumentacja ta jest załącznikiem do ogłoszenia o przetargu i jest dostępna na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Część 3 - Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w miejscowości Olchawa. Zadanie obejmuje budowę czterech słupów żelbetowo wirowych wraz z oprawami ledowymi połączonych napowietrzną linią energetyczną zgodnie z dokumentacją projektową o długości 217 mb. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót - stanowiące załączniki do SWZ. Dokumentacja ta jest załącznikiem do ogłoszenia o przetargu i jest dostępna na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Część 4 - Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w miejscowości Łomna etap III. Zadanie obejmuje budowę sieci elektroenergetycznej wzdłuż drogi gminnej nr 580875K w miejscowości Łomna o długości 163mb , kablem ziemnego, od słupa nr 5 i wybudowanie 3 słupów z oprawami ledowymi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa , specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót - stanowiące załączniki do SWZ. Dokumentacja ta jest załącznikiem do ogłoszenia o przetargu i jest dostępna na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

CPV: 45311000-0, 45300000-0, 45310000-3, 45316000-5

Dokument nr: 2021/BZP 00025963, RI-ZPU.271.2.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-04-19 10:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://bip.malopolska.pl/umnowegowisnicza
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającyma wykonawcami odbywa się przy użyciu: 1)miniPortalu, który dostępny jest pod adresem:https://miniportal.uzp.gov.pl/2)ePUAPu, dostępnego pod adresem:https://epuap.gov.p/wps/portalnazwa :URZĄD MIEJSKI W NOWYM WIŚNICZU adres ePUAP:/26xl7d5cxo/skrytkaESP3) poczty elektronicznej: przetargi@nowywisnicz.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1Komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu: 1)miniPortalu, którydostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/2)ePUAPu, dostępnego pod adresem:https://epuap.gov.p/wps/portalnazwa :URZĄD MIEJSKI W NOWYM WIŚNICZU adres ePUAP:/26xl7d5cxo/skrytkaESP3) poczty elektronicznej: przetargi@nowywisnicz.pl2.Wykonawca zamierzającywziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP.Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania ofertylub wniosku oraz do formularza do komunikacji.3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania iodbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń orazinformacji przekazywanych przy ich użyciuopisane zostały w Regulaminie korzystania z systemuminiPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej(ePUAP).4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy:,,Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" i ,,Formularz do komunikacji" wynosi150MB.5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych,oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje siędatę ich przekazania na ePUAP.6. Jeżeli przepisy prawa wymagają, by dokumenty przekazywaneZamawiającemu były opatrzone podpisem, wówczas dopuszcza się ich podpisanie kwalifikowanympodpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę lub osobyuprawnione do reprezentacji Wykonawcy bądź inne uprawnione/upoważnione osoby.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z SWZ.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z SWZ.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-04-19 09:00
Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/ . Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem ,,Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.