Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
760z dziś
5389z ostatnich 7 dni
18404z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Oczyszczanie miejsc zimowego dokarmiania żubrów

Przedmiot:

Oczyszczanie miejsc zimowego dokarmiania żubrów

Data zamieszczenia: 2021-04-01
Dane kontaktowe Zamawiającego: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Ciszewskiego 8
02-786 Warszawa
powiat: Warszawa
zubr.zamowienia@bpn.com.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/41046
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-04-15 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Powstaje w kontekście projektu
POIS.02.04.00-00-0027/18 - Kompleksowa ochrona żubra w Polsce

Część 1
Zamówienie nie jest podzielone na części

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi inne
Opis
2. Przedmiotem zamówienia jest oczyszczanie miejsc zimowego dokarmiania żubrów.
3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
a) Zebranie po sezonie zimowym z terenu miejsca dokarmiania resztek paszy i odchodów, załadunek na środek transportu oraz wywiezienie poza obręb dokarmiania, w miejsce wskazane przez zarządcę terenu a w przypadku braku wskazania takowego, utylizacja odpadów we własnym zakresie.
b) Uprzątniecie brogów z resztek paszy po sezonie dokarmiania.
c) W trakcie wykonywania uprzątania nie mogą być stosowane narzędzia, sprzęt i metody niszczące drzewostan, runo leśne, ściółkę lub glebę mineralną. Szczegółowy sposób wykonywania uprzątnięcia winien być uzgodniony z przedstawicielem Białowieskiego Parku Narodowego.
d) Granice miejsca dokarmiania podlegającego uprzątnięciu wskazane będą przez przedstawiciela Białowieskiego Parku Narodowego.

CPV: 90000000-7

Dokument nr: 2021-19784-41046, OHZ.453.14.2021

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-04-15

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2021-04

Miejsca realizacji
cała Polska
Kraj
Polska
Województwo
Powiat
Gmina
Miejscowość

Wymagania:
Zamówienia uzupełniające
Nie dotyczy
Warunki zmiany umowy
1. Termin zakończenia prac objętych umową: do 21 dni od podpisania umowy.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania wykonywania prac objętych przedmiotem umowy z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne. Przesunięcie terminu wykonania przedmiotu umowy w związku z dokonanym przez Zamawiającego wstrzymaniem wykonywania przedmiotu umowy z uwagi na warunki atmosferyczne nie będzie uznane za nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę, pod warunkiem zgłoszenia tego faktu przez Wykonawcę na piśmie Zamawiającemu i uzyskania jego akceptacji.
3. Potwierdzeniem odbioru wykonanych prac będzie protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez osoby upoważnione ze strony Zamawiającego i Wykonawcy.
4. Protokół odbioru robót podpisany przez obie strony umowy będzie podstawą do wystawienia faktury/rachunku za wykonaną przez Wykonawcę usługę.
5. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić przelewem Wykonawcy należność za wykonane prace w terminie 30 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury/rachunku, na podstawie obustronnie podpisanego protokołu odbioru robót.
6. W przypadku wystąpienia błędów na fakturze/rachunku, termin zapłaty ulegnie automatycznemu przedłużeniu o czas, w którym Wykonawca będzie korygował błędy w treści faktury/rachunku i ponownie dostarczy ją Zamawiającemu. Przedłużenie terminu zapłaty z powodu błędów w wystawionej przez Wykonawcę fakturze/rachunku nie rodzi dla Wykonawcy podstawy do naliczenia Zamawiającemu ustawowych odsetek za opóźnienie.
7. Przelewy będą dokonywane na rachunek nr: .......................................................
8. Strony zgodnie uznają, że dniem zapłaty będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
9. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy.
10. Wykonawca nie może zaangażować do wykonania umowy podwykonawców, bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
11. Wykonawca zapewnia, że podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień umowy.
12. Wykonawca jest zobowiązany do terminowej regulacji zobowiązań wobec podwykonawców, a Zamawiający nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności z tytułu rozliczeń Wykonawcy z podwykonawcami.
13. Za całokształt jakości prac odpowiada Wykonawca. Zamawiający nie negocjuje niczego z podwykonawcami. Za działania podwykonawców Wykonawca będzie odpowiadał jak za działania własne.
W przypadku stwierdzenia przy odbiorze prac istotnych wad w wykonaniu przedmiotu umowy Zamawiający może odmówić przyjęcia prac wykonanych wadliwie, do czasu usunięcia stwierdzonych wad. Zamawiający wyznaczy w tym celu Wykonawcy stosowny termin, a po jego upływie dokona ponownego odbioru.
14. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy użyciu sprzętu własnego.
15. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować i przygotować miejsce wykonywania przedmiotu umowy w sposób zapewniający zatrudnionym przez siebie pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy zgodnie z przepisami ogólnie obowiązującymi.
16. Wykonawca zobowiązany jest, pod rygorem odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, do przestrzegania obowiązujących przepisów bhp, przeciwpożarowych i ochrony przyrody.
17. Wykonawca zobowiązuje się do systematycznego wdrażania i stosowania w pracach technologii przyjaznych środowisku, a w szczególności:
? dążenia do pełnego wprowadzenia we wszystkich maszynach olejów biodegradowalnych w układach hydraulicznych,
? wyposażenia wszystkich maszyn w zawory odcinające uniemożliwiające wyciek oleju w wyniku awarii systemu hydraulicznego,
? wyposażenia wszystkich pojazdów i maszyn w maty pochłaniające oleje i paliwa lub pakiety sorpcyjne oraz ich stosowne wykorzystanie w przypadku awarii sprzętu i tankowania sprzętu;
18. Wykonawca oświadcza, że będzie ponosić pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie wykonywania przedmiotu umowy u Zamawiającego, jak i u osób trzecich i w ich mieniu oraz odpowiedzialność z tytułu niezastosowania zasad określonych w ust. powyższym, wykonywania obowiązków w zakresie BHP w stosunku do własnych pracowników. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wszelkich szkód wywołanych jego działaniem na własny koszt lub uiszczenia ich równowartości na pierwsze żądanie Zamawiającego.
19. Zakres szkód zostanie ustalony w protokole podpisanym przez Strony. Protokół ten stanowić będzie podstawę do ustalenia wysokości odszkodowania.
20. W przypadku sporu co do wysokości odszkodowania lub zakresu nie usuniętych szkód, wysokość odszkodowania określi niezależny rzeczoznawca majątkowy. Koszt ekspertyzy rzeczoznawcy majątkowego poniesie Wykonawca.
21. W razie zaistnienia okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
22. W przypadku określonym w ust. 1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, nie może natomiast żądać odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Zamawiającego.
23. Zamawiającemu ponadto przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
a. nagminnego opóźniania wykonania prac przez Wykonawcę,
b. zachowania Wykonawcy sprzecznego z zapisami § 9 ust. 2 i 3,
c. w przypadku wszczęcia likwidacji lub upadłości Wykonawcy,
d. zajęcia majątku Wykonawcy w postępowaniu egzekucyjnym,
e. pomimo uprzednich dwukrotnych monitów ze strony Zamawiającego, Wykonawca nadal w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne.
24. Odstąpienie od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 3 powyżej może nastąpić w terminie 7 dni od dowiedzenia się przez Zamawiającego o zaistnieniu przyczyn do odstąpienia.
25. Strony zgodnie oświadczają, iż skutki odstąpienia od umowy mają nastąpić na przyszłość i nie dotyczą takich instytucji jak kary umowne, prawo do żądania odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, z zastrzeżeniem zapisu ust. 2 powyżej.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-04-01
Data ostatniej zmiany
2021-04-01

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego znaczeniem:
o Obliczanie wartości punktowej dla kryterium cena (C): max 100 pkt.
1pkt = 1%
C = (C minimalna/C oferowanej) x 100 pkt

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Marta Potocka
tel.:
e-mail: zubr.zamowienia@bpn.com.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.