Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
847z dziś
5476z ostatnich 7 dni
18490z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa oświetlenia drogowego

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Budowa oświetlenia drogowego

Data zamieszczenia: 2021-04-01
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA KISZKOWO
ul. Szkolna 2
62-280 Kiszkowo
powiat: gnieźnieński
614297010, faks 614297011
ug@kiszkowo.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Kiszkowo
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: 614297010, faks 6142
Termin składania ofert: 2021-04-20 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa oświetlenia drogowego - chodnik w miejscowościach Węgorzewo i Sroczyn, gmina Kiszkowo
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane2. Klasyfikacja - Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45316110-9 Instalowanie drogowego sprzętu oświetleniowego3. Przedmiot zamówienia obejmuję wykonanie i odbiór robot budowy oświetlenia terenu ulicznego - chodnik na odcinku łączącym miejscowości Węgorzewo i Sroczyn w gminie Kiszkowo. Inwestycja zlokalizowana jest na działkach o numerach ewidencyjnych: 108/1 i 108/2 w miejscowości Węgorzewo oraz dz. 71 i dz. 120 w miejscowości Sroczyn. Zakres robót obejmuje:- wykonanie wykopu - 4079 m- budowa linii kablowej oświetleniowej kablem typu YAKY 4x35 mm2 o długości całkowitej 3497 m- budowa linii kablowej oświetleniowej kablem typu YAKY 4x25 mm2 o długości całkowitej 982 m- budowę 61 słupów oświetleniowych SAL-5 - budowę 20 słupów oświetleniowych SAL-6.5 - budowę 81 tabliczek bezpiecznikowych TB- budowę 81 opraw Schreder typu Ampera Mini 16L36W z systemem regulacji mocy i uchwytem montażowym ? 60- budowę 4079m uziomu z bednarki FeZn 25x4 mm- budowę 84 kpl. Uziomów GALMAR 4,5 m- przecisk 23m rury ochronnej AROR SRS 75- przecisk 316m rury ochronnej AROT SRS 50- przecisk 172m rury ochronnej ARO DVK 50- wykonanie pomiarów elektrycznych.W zakresie prac tymczasowych i towarzyszących niezbędnych do wykonania robót podstawowych wchodzą:-geodezyjne wytyczenie trasy kablowej i posadowienie słupów,- inwentaryzacja powykonawcza,- przywrócenie terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu robót związanych z budową oświetlenia,- odtworzenie nawierzchni dróg i dojść.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w: ? Załącznik nr A - Dokumentacji projektowej:Kosztorysach ofertowy/przedmiarach robót Projekcie zagospodarowania terenu-mapa Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót ? Specyfikacji Warunków Zamówienia, której częścią jest opis przedmiotu zamówienia? wzorze umowy - załącznik nr 5 5. Prace muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi i aktualną wiedzą techniczną oraz na warunkach określonych w umowie.5.1. W zakresie obowiązujących przepisów materiały i urządzenia powinny być oznaczone znakiem bezpieczeństwa. Zamawiający ma prawo żądać sprawdzenia jakości materiałów używanych do wykonania prac, jak również przedstawienia wyników tych badań. 5.2. Wszystkie prace należy wykonać przy zastosowaniu obowiązujących w tej materii przepisów Prawa budowlanego, Norm Polskich, norm technicznych, przepisów sanitarnych, BHP, pożarowych i aktualnej wiedzy technicznej oraz Szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla każdego rodzaju prac oraz przy zapewnieniu odpowiednich warunków bezpieczeństwa w stosunku do uczestników ruchu. 5.3. Przed przystąpieniem do realizacji robót (zakup, montaż) Wykonawca każdorazowo uzgodni z Zamawiającym i Projektantem rodzaj przewidywanych do wbudowania materiałów. 5.4. Jeżeli w dokumentacji budowlano-wykonawczej oraz kosztorysach ofertowych wskazany został znak towarowy materiału, firma, patent lub pochodzenie oznacza to jedynie kryteria, które należy spełnić i związane jest to z określeniem cech budowlanych, dostaw lub usług będących przedmiotem zamówienia. Ewentualne podane w opisach nazwy własne nie maja na celu naruszenia art. 99 ustawy PZP, a służą jedynie do sprecyzowania oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny, inny materiał spełniający wymogi techniczne i estetyczne wskazanego. Materiał równoważny musi posiadać właściwości użytkowe zgodne z wymogami określonymi w Polskich Normach przenoszących normy europejskie lub normach innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne zobowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego materiały i roboty budowlane spełniają wymagania zawarte w dokumentacji. Przed zastosowaniem materiałów równoważnych Wykonawca musi wszelkie zmiany uzgodnić z Zamawiającym i Projektantem. Każdy równoważny materiał musi spełniać co najmniej parametry wskazane w projekcie budowlano wykonawczym, który będzie realizowany. Wykonawca zobowiązany jest przygotować tabelę równoważności dla każdego materiału zamiennego, która zostanie zaakceptowana między innymi przez Projektanta, Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego - Inwestora.5.5. Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp w sytuacji, gdyby w dokumentacji projektowej lub STWiORB, a więc w dokumentach opisującym przedmiot zamówienia, zawarto odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp a takim odniesieniom nie towarzyszyło wyrażenie ,,lub równoważne", to Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w każdej takiej normie, europejskiej ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych. W związku z powyższym należy przyjąć, że każdej: normie, europejskiej ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych występujących w opisie przedmiotu zamówienia towarzyszą wyrazy ,,lub równoważne". Zgodnie z art. 101 ust. 5 Pzp wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym w tych dokumentach, jest obowiązany udowodnić, poprzez dołączenie do oferty stosownych przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107 Pzp, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.5.6. Pod pojęciem ,,minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe" zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.5.7. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia.6.1 Zamawiający na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę, w okresie realizacji zamówienia, na podstawie umowy o pracę osób wykonujących prace: prace objęte zakresem zamówienia, w tym prace fizyczne oraz operatorzy sprzętu, wykonywane przez pracowników wykwalifikowanych i niewykwalifikowanych, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.), z wyłączeniem pracowników pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie na podstawie przepisów prawa budowlanego.6.2 W związku z powyższym wykonawca musi przed rozpoczęciem wykonywania czynności przez te osoby przedstawić inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub zamawiającego lub jego przedstawicieli, dokumenty potwierdzające zatrudnianie tych osób na umowę o pracę. Zgodnie z art. 438 ust. 2 pkt 1 Pzp mogą to być w szczególności:1) oświadczenia zatrudnionego pracownika lub2) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę lub3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika lub4) inne dokumenty- zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.Pracodawcą tych osób musi być: wykonawca lub jeden ze wspólników konsorcjum, zgłoszony zgodnie z przepisami Pzp podwykonawca lub dalszy podwykonawca. Bez przedstawienia jednego z powyższych dokumentów osoby, które muszą być zatrudnione na umowę o pracę nie będą mogły wykonywać pracy z winy wykonawcy. Jeżeli z naruszeniem powyższych wymogów na budowie będzie przebywać osoba nie zatrudniona na umowę o pracę, co zostanie ustalone przez inspektora nadzoru, zamawiającego lub jego przedstawicieli, osoba taka będzie musiała opuścić tere budowy, a wykonawca zapłaci zamawiającemu tytułem kary umownej kwotę 1 000,00 zł. za każdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zostać potwierdzony pisemną notatką sporządzoną przez inspektora nadzoru lub przedstawicieli Zamawiającego. Notatka nie musi być podpisana przez wykonawcę lub jego przedstawicieli. 8. Zamawiający uznaje, że wykonawca przeanalizuje zakres robót wynikający z dokumentacji, projektu - planu zagospodarowania działek nr 108/1, 108/2 obręb Węgorzewo, gmina Kiszkowo oraz nr 71 i 120 obręb Sroczyn, gmina Kiszkowo, przedmiaru robót, wizji terenowej i ewentualne prace dodatkowe konieczne uwzględni w cenie ofertowej, która stanowi wynagrodzenie ryczałtowe.9. Wykonawca udziela obligatoryjnej gwarancji 36 miesięcy na przedmiot zamówienia pod rygorem odrzucenia oferty, gwarancja obligatoryjna nie podlega punktacji. UWAGA! Gwarancja stanowi kryterium oceny ofert! 10. Termin płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia jednorazowo w terminie do 30 dni od doręczenia faktury, a podstawą wystawienia faktury jest protokół końcowy odbioru robót. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.11. Zamawiający dopuszcza możliwość elektronicznego fakturowania.12. Wynagrodzenie za przedmiot umowy - ryczałtowe, płatne jednorazowo.13. Zamawiający posiada zgłoszenie zamiaru budowy z dnia 11.01.2021 r. - nr sprawy AB6743.844.61gm.Kisz.202014. Formularz oferty oraz załączniki do oferty, powinny być wypełnione przez Wykonawcę wg postanowień niniejszej specyfikacji.

CPV: 45316110-9

Dokument nr: 2021/BZP 00026574, ZP.271.4.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-04-20 09:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
miniportal.uzp.gov.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej pod adresem: ug@kiszkowo.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: ,,Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz do ,,Formularza do komunikacji".2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: ,,Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" i ,,Formularza do komunikacji" wynosi 150 MB.4. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.5. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję ,,Dla Wykonawców" lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.6. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w pkt 10, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: ,,Formularz do komunikacji" dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP, TED lub ID postępowania).7. Dokumenty elektroniczne (nie dotyczy oferty i wniosku), składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem ,,Formularza do komunikacji" jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 2 adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415)
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że: ? administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Kiszkowo, Ul. Szkolna 2, 62-280 Kiszkowo; ? inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Kiszkowo jest XL IT Konsultacje, Projekty, Szkolenia Renata Podlewska, iod@kiszkowo.pl * Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: Budowa oświetlenia drogowego - chodnik w miejscowościach Węgorzewo i Sroczyn, gmina Kiszkowo odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej ,,ustawa Pzp"; ? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; ? obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP; ? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;? posiada Pani/Pan: ? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ** ; ? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; ? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;? nie przysługuje Pani/Panu: ? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; ? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; ? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-04-20 09:00
Miejsce składania ofert: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej pod adresem: ug@kiszkowo.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

Wymagania:
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 5 000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj. 20.04.2021 r. do godz. 09:00 pod rygorem odrzucenia oferty. Przez wniesienie na rachunek bankowy zamawiającego rozumie się uznanie kwoty wadium przez rachunek zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.3. Wadium może zostać wniesione w jednej lub kilku z poniższych form: 3.1 Pieniądzu - wadium zostanie uznane za wpłacone w terminie, jedynie pod warunkiem, że pieniądze znajdą się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Dowód wniesienia wadium powinien być załączony do oferty. 3.2 Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym. 3.3 Gwarancjach bankowych. 3.4 Gwarancjach ubezpieczeniowych.3.5 Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju PrzedsiębiorczościWadium wniesione w pieniądzu należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego Bank Spółdzielczy Gniezno O/Kiszkowo Nr 48 9065 0006 0050 0500 0273 0025 z dopiskiem: Wadium: Budowa oświetlenia drogowego - chodnik w miejscowościach Węgorzewo i Sroczyn, gmina Kiszkowo4 Za termin wniesienia wadium w formie pieniądza Zamawiający uznaje dzień i godzinę zaksięgowania kwoty wadium na rachunku bankowym Zamawiającego. 5 W przypadku, gdy Wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania oferta lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, Zmawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy PZP
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.4.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane2. Klasyfikacja - Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45316110-9 Instalowanie drogowego sprzętu oświetleniowego3. Przedmiot zamówienia obejmuję wykonanie i odbiór robot budowy oświetlenia terenu ulicznego - chodnik na odcinku łączącym miejscowości Węgorzewo i Sroczyn w gminie Kiszkowo. Inwestycja zlokalizowana jest na działkach o numerach ewidencyjnych: 108/1 i 108/2 w miejscowości Węgorzewo oraz dz. 71 i dz. 120 w miejscowości Sroczyn. Zakres robót obejmuje:- wykonanie wykopu - 4079 m- budowa linii kablowej oświetleniowej kablem typu YAKY 4x35 mm2 o długości całkowitej 3497 m- budowa linii kablowej oświetleniowej kablem typu YAKY 4x25 mm2 o długości całkowitej 982 m- budowę 61 słupów oświetleniowych SAL-5 - budowę 20 słupów oświetleniowych SAL-6.5 - budowę 81 tabliczek bezpiecznikowych TB- budowę 81 opraw Schreder typu Ampera Mini 16L36W z systemem regulacji mocy i uchwytem montażowym ? 60- budowę 4079m uziomu z bednarki FeZn 25x4 mm- budowę 84 kpl. Uziomów GALMAR 4,5 m- przecisk 23m rury ochronnej AROR SRS 75- przecisk 316m rury ochronnej AROT SRS 50- przecisk 172m rury ochronnej ARO DVK 50- wykonanie pomiarów elektrycznych.W zakresie prac tymczasowych i towarzyszących niezbędnych do wykonania robót podstawowych wchodzą:-geodezyjne wytyczenie trasy kablowej i posadowienie słupów,- inwentaryzacja powykonawcza,- przywrócenie terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu robót związanych z budową oświetlenia,- odtworzenie nawierzchni dróg i dojść.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w: ? Załącznik nr A - Dokumentacji projektowej:Kosztorysach ofertowy/przedmiarach robót Projekcie zagospodarowania terenu-mapa Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót ? Specyfikacji Warunków Zamówienia, której częścią jest opis przedmiotu zamówienia? wzorze umowy - załącznik nr 5 5. Prace muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi i aktualną wiedzą techniczną oraz na warunkach określonych w umowie.5.1. W zakresie obowiązujących przepisów materiały i urządzenia powinny być oznaczone znakiem bezpieczeństwa. Zamawiający ma prawo żądać sprawdzenia jakości materiałów używanych do wykonania prac, jak również przedstawienia wyników tych badań. 5.2. Wszystkie prace należy wykonać przy zastosowaniu obowiązujących w tej materii przepisów Prawa budowlanego, Norm Polskich, norm technicznych, przepisów sanitarnych, BHP, pożarowych i aktualnej wiedzy technicznej oraz Szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla każdego rodzaju prac oraz przy zapewnieniu odpowiednich warunków bezpieczeństwa w stosunku do uczestników ruchu. 5.3. Przed przystąpieniem do realizacji robót (zakup, montaż) Wykonawca każdorazowo uzgodni z Zamawiającym i Projektantem rodzaj przewidywanych do wbudowania materiałów. 5.4. Jeżeli w dokumentacji budowlano-wykonawczej oraz kosztorysach ofertowych wskazany został znak towarowy materiału, firma, patent lub pochodzenie oznacza to jedynie kryteria, które należy spełnić i związane jest to z określeniem cech budowlanych, dostaw lub usług będących przedmiotem zamówienia. Ewentualne podane w opisach nazwy własne nie maja na celu naruszenia art. 99 ustawy PZP, a służą jedynie do sprecyzowania oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny, inny materiał spełniający wymogi techniczne i estetyczne wskazanego. Materiał równoważny musi posiadać właściwości użytkowe zgodne z wymogami określonymi w Polskich Normach przenoszących normy europejskie lub normach innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne zobowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego materiały i roboty budowlane spełniają wymagania zawarte w dokumentacji. Przed zastosowaniem materiałów równoważnych Wykonawca musi wszelkie zmiany uzgodnić z Zamawiającym i Projektantem. Każdy równoważny materiał musi spełniać co najmniej parametry wskazane w projekcie budowlano wykonawczym, który będzie realizowany. Wykonawca zobowiązany jest przygotować tabelę równoważności dla każdego materiału zamiennego, która zostanie zaakceptowana między innymi przez Projektanta, Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego - Inwestora.5.5. Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp w sytuacji, gdyby w dokumentacji projektowej lub STWiORB, a więc w dokumentach opisującym przedmiot zamówienia, zawarto odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp a takim odniesieniom nie towarzyszyło wyrażenie ,,lub równoważne", to Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w każdej takiej normie, europejskiej ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych. W związku z powyższym należy przyjąć, że każdej: normie, europejskiej ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych występujących w opisie przedmiotu zamówienia towarzyszą wyrazy ,,lub równoważne". Zgodnie z art. 101 ust. 5 Pzp wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym w tych dokumentach, jest obowiązany udowodnić, poprzez dołączenie do oferty stosownych przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107 Pzp, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.5.6. Pod pojęciem ,,minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe" zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.5.7. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia.6.1 Zamawiający na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę, w okresie realizacji zamówienia, na podstawie umowy o pracę osób wykonujących prace: prace objęte zakresem zamówienia, w tym prace fizyczne oraz operatorzy sprzętu, wykonywane przez pracowników wykwalifikowanych i niewykwalifikowanych, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.), z wyłączeniem pracowników pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie na podstawie przepisów prawa budowlanego.6.2 W związku z powyższym wykonawca musi przed rozpoczęciem wykonywania czynności przez te osoby przedstawić inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub zamawiającego lub jego przedstawicieli, dokumenty potwierdzające zatrudnianie tych osób na umowę o pracę. Zgodnie z art. 438 ust. 2 pkt 1 Pzp mogą to być w szczególności:1) oświadczenia zatrudnionego pracownika lub2) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę lub3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika lub4) inne dokumenty- zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.Pracodawcą tych osób musi być: wykonawca lub jeden ze wspólników konsorcjum, zgłoszony zgodnie z przepisami Pzp podwykonawca lub dalszy podwykonawca. Bez przedstawienia jednego z powyższych dokumentów osoby, które muszą być zatrudnione na umowę o pracę nie będą mogły wykonywać pracy z winy wykonawcy. Jeżeli z naruszeniem powyższych wymogów na budowie będzie przebywać osoba nie zatrudniona na umowę o pracę, co zostanie ustalone przez inspektora nadzoru, zamawiającego lub jego przedstawicieli, osoba taka będzie musiała opuścić tere budowy, a wykonawca zapłaci zamawiającemu tytułem kary umownej kwotę 1 000,00 zł. za każdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zostać potwierdzony pisemną notatką sporządzoną przez inspektora nadzoru lub przedstawicieli Zamawiającego. Notatka nie musi być podpisana przez wykonawcę lub jego przedstawicieli. 8. Zamawiający uznaje, że wykonawca przeanalizuje zakres robót wynikający z dokumentacji, projektu - planu zagospodarowania działek nr 108/1, 108/2 obręb Węgorzewo, gmina Kiszkowo oraz nr 71 i 120 obręb Sroczyn, gmina Kiszkowo, przedmiaru robót, wizji terenowej i ewentualne prace dodatkowe konieczne uwzględni w cenie ofertowej, która stanowi wynagrodzenie ryczałtowe.9. Wykonawca udziela obligatoryjnej gwarancji 36 miesięcy na przedmiot zamówienia pod rygorem odrzucenia oferty, gwarancja obligatoryjna nie podlega punktacji. UWAGA! Gwarancja stanowi kryterium oceny ofert! 10. Termin płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia jednorazowo w terminie do 30 dni od doręczenia faktury, a podstawą wystawienia faktury jest protokół końcowy odbioru robót. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.11. Zamawiający dopuszcza możliwość elektronicznego fakturowania.12. Wynagrodzenie za przedmiot umowy - ryczałtowe, płatne jednorazowo.13. Zamawiający posiada zgłoszenie zamiaru budowy z dnia 11.01.2021 r. - nr sprawy AB6743.844.61gm.Kisz.202014. Formularz oferty oraz załączniki do oferty, powinny być wypełnione przez Wykonawcę wg postanowień niniejszej specyfikacji.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja dodatkowa od 12 do 23 miesięcy
4.3.6.) Waga: 20,00
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja dodatkowa 24 i więcej miesięcy
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Opis warunków udziału w postępowaniu: a) Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym. Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.b) Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.c) Sytuacja ekonomiczna lub finansowa;Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 150.000,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).d) Zdolność techniczna lub zawodowa. Warunek uważa się za spełniony jeżeli wykonawca:1) dysponuje i skieruje do realizacji przedmiotu zamówienia:- co najmniej jednego kierownika budowy posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności - instalacji elektrycznej, posiadającego minimum 3 lata doświadczenia przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku kierownika budowy.Osoba, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy musi posiadać uprawnienia budowlane wymagane ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz.: 1333) oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (jt. Dz. U z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (jt. Dz.U. z 2020, poz. 220).Zamawiający nie dopuszcza połączenia wyżej wskazanych funkcji przez jedną osobę nawet w sytuacji gdy spełnia powyższe warunki.Ocenę spełniania warunków dokona Zamawiający na podstawie złożonego oświadczenia/wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami2) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną o wartości minimum 200 000,00 zł brutto polegającą na budowie lub przebudowie oświetlenia drogowego.Ocena na podstawie złożonych oświadczeń i złożonych na wezwanie dokumentów na zasadzie spełnia/nie spełnia). Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie dokumentu, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 2 SIWZ.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz robót budowlanych, załącznik nr 4 wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną o wartości minimum 200 000,00 zł brutto polegającą na budowie lub przebudowie oświetlenia drogowego wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. b) wykaz osób, załącznik nr 3 skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi (co najmniej jednego kierownika budowy posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności - instalacji elektrycznej, posiadającego minimum 3 lata doświadczenia przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku kierownika budowy) wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobamic) dokument potwierdzający, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 5 000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj. 20.04.2021 r. do godz. 09:00 pod rygorem odrzucenia oferty. Przez wniesienie na rachunek bankowy zamawiającego rozumie się uznanie kwoty wadium przez rachunek zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.3. Wadium może zostać wniesione w jednej lub kilku z poniższych form: 3.1 Pieniądzu - wadium zostanie uznane za wpłacone w terminie, jedynie pod warunkiem, że pieniądze znajdą się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Dowód wniesienia wadium powinien być załączony do oferty. 3.2 Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym. 3.3 Gwarancjach bankowych. 3.4 Gwarancjach ubezpieczeniowych.3.5 Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju PrzedsiębiorczościWadium wniesione w pieniądzu należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego Bank Spółdzielczy Gniezno O/Kiszkowo Nr 48 9065 0006 0050 0500 0273 0025 z dopiskiem: Wadium: Budowa oświetlenia drogowego - chodnik w miejscowościach Węgorzewo i Sroczyn, gmina Kiszkowo4 Za termin wniesienia wadium w formie pieniądza Zamawiający uznaje dzień i godzinę zaksięgowania kwoty wadium na rachunku bankowym Zamawiającego. 5 W przypadku, gdy Wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania oferta lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, Zmawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy PZP.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 2. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego reprezentowanych przez Pełnomocnika, niezbędne jest przedstawienie pełnomocnictwa do podpisania umowy, o ile załączone do oferty pełnomocnictwo nie uwzględniało tej czynności prawnej.3. W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Informacje dotyczące zakresu, rodzaju zmiany umowy oraz warunki ich wprowadzenia zostały określone w §14 Zmiany w umowie
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja dodatkowa od 12 do 23 miesięcy
4.3.6.) Waga: 20,00
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja dodatkowa 24 i więcej miesięcy
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-05-19

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.