Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
818z dziś
5447z ostatnich 7 dni
18461z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Program budowy sygnalizacji świetlnych, doświetleń przejść dla pieszych oraz innych...

Przedmiot:

Program budowy sygnalizacji świetlnych, doświetleń przejść dla pieszych oraz innych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego

Data zamieszczenia: 2021-04-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Miasta Krakowa
Centralna 53
31-586 Kraków
powiat: Kraków
12 616 74 16
sekretariat@zdmk.krakow.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: 12 616 74 16
Termin składania ofert: 2021-04-19 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Program budowy sygnalizacji świetlnych, doświetleń przejść dla pieszych oraz innych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego w wybranych lokalizacjach Miasta Krakowa.
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest robota budowlana w formule ,,zaprojektuj i zbuduj" polegająca na budowie dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych w wybranych lokalizacjach Miasta Krakowa. Planowana inwestycja obejmuje 17 przejść dla pieszych zlokalizowanych na terenie Miasta Krakowa opisanych w programie funkcjonalno-użytkowym stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.2) Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą: projektowanych postanowień umowy stanowiący załącznik nr 2 do SWZ, PFU wraz z załącznikami stanowiący załącznik nr 7 do SWZ, zestawienia pozycji robót scalonych stanowiący załącznik nr 8 do SWZ 3) W przypadku wystąpienia w którymkolwiek załączniku do SWZ nazw producenta, znaków towarowych, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia produkty można zastąpić równoważnymi. Za rozwiązania równoważne Zamawiający uzna takie rozwiązania, które umożliwiają uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych. Za rozwiązania równoważne nie można uznać rozwiązania identycznego (tożsamego), a jedynie takie, które w porównywanych cechach wskazuje dokładnie tą samą lub bardzo zbliżoną wartość użytkową. Poprzez wskazanie nazw producenta, znaków towarowych, norm, aprobat czy systemów odniesienia Zamawiający miał na celu określenie minimalnych parametrów jakościowych i cech użytkowych, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów itp. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. 4) Zgodnie z art. 121 Pzp Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę robót budowlanych w zakresie branży elektroenergetycznej5)Wykonawca zobowiązany jest udzielić: min. 36 - max. 60 miesięcy gwarancji (Oferty zawierające okres gwarancji krótszy niż 36 miesięcy zostaną odrzucone).6) Zamawiający, zgodnie z art. 95 ust. 1 Pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, osób wykonujących wskazane niżej czynności - za wyjątkiem osób pełniących tzw. samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane:a) pracowników niższego szczebla technicznego - organizowanie i realizacja robót budowlanych;b) pracowników fizycznych - bezpośrednie wykonywanie robót budowlanych.Zamawiający dopuszcza możliwość osobistego realizowania zamówienia przez osoby prowadzące działalność gospodarczą lub wspólników spółki prawa handlowego

CPV: 45220000-5, 31520000-7, 34928510-6, 71320000-7

Dokument nr: 2021/BZP 00027323, 21/III/2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-04-19 12:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://zdmk.krakow.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl; https://epuap.gov.pl/wps/portal; sekretariat@zdmk.krakow.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: a) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu MiniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej,b) Zamawiającyinformuje, iż przekazywanie oferty oraz dokumentów i oświadczeń składanych wraz z ofertą, odbywa się przy użyciu MiniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal (za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przezMiniPortal - Formularz do komunikacji),c) Przekazywanie pozostałych dokumentów i oświadczeń może nastąpić w sposób określony powyżej w lit. b) lub za pośrednictwem e-mail: sekretariat@zdmk.krakow.pl. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania przesłanego za pośrednictwem e-mail pisma lub dokumentu lub wiadomości,d) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu MiniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformyusług administracji publicznej ePUAP,e) W przypadku składania oferty w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, Wykonawca musi dysponować profilem zaufanym, który jest środkiem identyfikacji elektronicznej, umożliwiający złożenie podpisu zaufanego. Profil zaufany to potwierdzony zestaw danych, które jednoznacznie identyfikują jego posiadacza w usługach podmiotów publicznych.Profil zaufany można założyć na stronie https://pz.gov.pl/pz/index ,f) W przypadku składania oferty w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem osobistym, Wykonawca musi dysponować e-dowodem, posiadającym certyfikat podpisu osobistego, który potwierdza prawdziwość danych posiadacza.Ponadto do używania podpisu z wykorzystaniem e-dowodu konieczne jest posiadanie odpowiedniego czytnika kart zbliżeniowych,g) W przypadku składania oświadczeń i dokumentów w formie elektronicznej należy je podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, h) Szczegółowe informacje dotyczące wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących korespondencji elektronicznych zawiera SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuje, że: o administratorem Pani/Pana (Wykonawcy) danych osobowych jest: Zarząd Dróg Miasta Krakowa, Ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, centrala tel. +48 12 61 67 000, fax: +48 12 61 67 417, email: sekretariat@zdmk.krakow.pl o inspektorem ochrony danych osobowych w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa jest Pan Leszek Marmon, e-mail: iod@zdmk.krakow.pl . o Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji. o odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U.z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), dalej ,,ustawa Pzp"; o Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i ust. 4 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy; o obowiązek podania przez Panią/Panadanych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; o w odniesieniu do Pani/Panadanych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; o posiada Pani/Pan: -na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; -na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; -na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**; -prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; o nieprzysługuje Pani/Panu: -w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danychosobowych; -prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; -napodstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawąprawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. * Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. ** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-04-19 10:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem ,,Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 200 dni

Wymagania:
1. Wymagania dotyczące wadium:a) Przystępując do postępowania wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 6.200,00 zł (słownie: sześć tysięcy dwieście złotych 00/100). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.b) Wadium może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz.299).c) Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na konto depozytowe w PKO BP - nr rachunku: 52 1020 2892 0000 5902 0590 8415.d) Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku bankowego zamawiającego.e) Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna musi być wniesione w oryginale w formie elektronicznej i musi obejmować cały okres związania ofertą. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązane wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Wadium należy załączyć do zaszyfrowanej zgodnie z zapisami części VIII pkt 1 SWZ oferty wykonawcy.f) Dokument, o którym mowa w lit. e) musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez gwaranta/ poręczycielag) Zwrot wadium nastąpi zgodnie z art. 98 Pzp. h) Zamawiający zatrzymuje wadium zgodnie z zasadami określonymi w art. 98 ust. 6 Pzp
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 21/III/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest robota budowlana w formule ,,zaprojektuj i zbuduj" polegająca na budowie dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych w wybranych lokalizacjach Miasta Krakowa. Planowana inwestycja obejmuje 17 przejść dla pieszych zlokalizowanych na terenie Miasta Krakowa opisanych w programie funkcjonalno-użytkowym stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.2) Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą: projektowanych postanowień umowy stanowiący załącznik nr 2 do SWZ, PFU wraz z załącznikami stanowiący załącznik nr 7 do SWZ, zestawienia pozycji robót scalonych stanowiący załącznik nr 8 do SWZ 3) W przypadku wystąpienia w którymkolwiek załączniku do SWZ nazw producenta, znaków towarowych, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia produkty można zastąpić równoważnymi. Za rozwiązania równoważne Zamawiający uzna takie rozwiązania, które umożliwiają uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych. Za rozwiązania równoważne nie można uznać rozwiązania identycznego (tożsamego), a jedynie takie, które w porównywanych cechach wskazuje dokładnie tą samą lub bardzo zbliżoną wartość użytkową. Poprzez wskazanie nazw producenta, znaków towarowych, norm, aprobat czy systemów odniesienia Zamawiający miał na celu określenie minimalnych parametrów jakościowych i cech użytkowych, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów itp. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. 4) Zgodnie z art. 121 Pzp Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę robót budowlanych w zakresie branży elektroenergetycznej5)Wykonawca zobowiązany jest udzielić: min. 36 - max. 60 miesięcy gwarancji (Oferty zawierające okres gwarancji krótszy niż 36 miesięcy zostaną odrzucone).6) Zamawiający, zgodnie z art. 95 ust. 1 Pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, osób wykonujących wskazane niżej czynności - za wyjątkiem osób pełniących tzw. samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane:a) pracowników niższego szczebla technicznego - organizowanie i realizacja robót budowlanych;b) pracowników fizycznych - bezpośrednie wykonywanie robót budowlanych.Zamawiający dopuszcza możliwość osobistego realizowania zamówienia przez osoby prowadzące działalność gospodarczą lub wspólników spółki prawa handlowego
4.2.6.) Główny kod CPV: 45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

31520000-7 - Lampy i oprawy oświetleniowe

34928510-6 - Uliczne słupy oświetleniowe

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 200 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak
4.2.12.) Opis wznowienia
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego. Warunki na jakich zostanie udzielone zamówienie będą odpowiadały warunkom niniejszego postępowania określone w projektowanych postanowieniach umowy i jego załącznikach oraz w SWZ. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zostaną udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba rozszerzenia zamówienia podstawowego i zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel.
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego. Warunki na jakich zostanie udzielone zamówienie będą odpowiadały warunkom niniejszego postępowania określone w projektowanych postanowieniach umowy i jego załącznikach oraz w SWZ. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zostaną udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba rozszerzenia zamówienia podstawowego i zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel.
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymaganiaokreślone w SWZ oraz otrzyma największą liczbę punktów.wg wzoru N = C + G .Zamawiającyprzyjmuje że: 1 pkt = 1 %2.C-Cena brutto -60% Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenęspośród ofert spełniających wymagania, otrzyma 60 punktów, natomiast pozostali wykonawcy -odpowiednio mniej punktów, według wzoru określonego w SWZ.3.G-Długość oferowanegookresu gwarancji - 40%Sposób oceny:Zaproponowany okres gwarancji 36 miesięcy - 0 pktZaproponowany okres gwarancji 48 miesięcy - 20 pktZaproponowany okres gwarancji 60 miesięcy - 40 pktOferty zawierające okres gwarancji krótszy niż 36 miesięcy zostaną odrzucone jako nie spełniające wymagań SWZ. Za nie wskazanie w formularzu oferty okresu gwarancji, wykreślenie wszystkich wskazanych okresów gwarancji lub wykreślenie tylko jednego wskazanego okresu oferta nie otrzyma dodatkowych punków w tym kryterium oceny ofert. W takim przypadku Zamawiający przyjmuje, że Wykonawca zaproponował najkrótszy okres gwarancji tj. okres 36 miesięcy
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: długość oferowanego okresu gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.d) zdolności technicznej lub zawodowej:- posiadają wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali co najmniej dwa opracowania dokumentacji projektowej dla których każdorazowo uzyskali zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych/ pozwolenie na budowę w zakresie doświetlenia co najmniej 1 przejścia dla pieszych.- posiadają wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali co najmniej dwie roboty budowlane w oparciu o zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych/ pozwolenie na budowę polegające każdorazowo na budowie co najmniej 1 dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych wraz z instalacjami jego zasilania oraz urządzeniami sterowania w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące. Zamawiający dopuszcza wykonanie zadania w formule ,,zaprojektuj i zbuduj" jak i w formie odrębnej roboty budowlanej i usługi projektowej.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu (wzór) - wg. zał. nr 11 do SWZ
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty - wg zał. nr 6 do SWZ (wzór);Uwaga!Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wówczas w powyższym wykazie robót budowlanych zobowiązany jest podać jedynie te roboty budowlane w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie Wykonawca musi dołączyć do oferty: a) wypełniony formularz oferty - wg zał. nr 1 do SWZ (wzór),b) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wg zał. nr 3 do SWZ (wzór),c) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu - wg zał. nr 4 do SWZ (wzór), d) oświadczenie o zakresie wykonania zamówienia przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - wg zał. nr 5 do SWZ (wzór), e) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby własne - wg. zał. nr 9 do SWZ (wzór), f) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby własne o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wg. zał. nr 10 do SWZ, g) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym zamówieniu, jeżeli wymieniona osoba/osoby nie zostały wskazane do reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej,h) pełnomocnictwo dla lidera (dotyczy podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie tzw. ,,konsorcja oraz spółek cywilnych"). i) oryginał gwarancji lub poręczenia-jeżeli wadium wnoszone jest w innej formie niż w pieniądzuj) podpisane zestawienie pozycji robót scalonych - wg zał. nr 8 do SWZ2.Szczegółowe zasady dotyczące sporządzania i przekazywania dokumentów i informacji zawiera SWZ.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wymagania dotyczące wadium:a) Przystępując do postępowania wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 6.200,00 zł (słownie: sześć tysięcy dwieście złotych 00/100). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.b) Wadium może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz.299).c) Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na konto depozytowe w PKO BP - nr rachunku: 52 1020 2892 0000 5902 0590 8415.d) Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku bankowego zamawiającego.e) Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna musi być wniesione w oryginale w formie elektronicznej i musi obejmować cały okres związania ofertą. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązane wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Wadium należy załączyć do zaszyfrowanej zgodnie z zapisami części VIII pkt 1 SWZ oferty wykonawcy.f) Dokument, o którym mowa w lit. e) musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez gwaranta/ poręczycielag) Zwrot wadium nastąpi zgodnie z art. 98 Pzp. h) Zamawiający zatrzymuje wadium zgodnie z zasadami określonymi w art. 98 ust. 6 Pzp
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika doreprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania wpostępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2.W toku prowadzonegopostępowania komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami wspólnie ubiegającymi sięo udzielenie zamówienia następować będzie za pośrednictwem lidera (pełnomocnika) o którymmowa w pkt. 1 w części V SWZ. 3.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przezwykonawców, każdy z wykonawców wraz z ofertą składa oświadczenie o niepodleganiuwykluczeniu wg zał. nr 4 do SWZ (wzór).4.Spółka cywilna, jest kwalifikowana jako wykonawcywspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dlatego jej wspólnicy zobowiązani sąustanowić pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania wpostępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. Ponadto, każdyze wspólników spółki cywilnej zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenia oniepodleganiu wykluczeniu wg zał. nr 4 do SWZ (wzór).5.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (wspólnicy spółki cywilnej) składają wraz z ofertą oświadczenie ozakresie wykonania zamówienia przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzieleniezamówienia - wg zał. nr 5 do SWZ (wzór). 6.Wszyscy wykonawcy składający wspólną ofertębędą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy i wniesienie należytegowykonania umowy. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądaćwykonania umowy od wszystkich wykonawców łącznie lub od każdego z osobna.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego określa załącznik nr 2 do SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymaganiaokreślone w SWZ oraz otrzyma największą liczbę punktów.wg wzoru N = C + G .Zamawiającyprzyjmuje że: 1 pkt = 1 %2.C-Cena brutto -60% Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenęspośród ofert spełniających wymagania, otrzyma 60 punktów, natomiast pozostali wykonawcy -odpowiednio mniej punktów, według wzoru określonego w SWZ.3.G-Długość oferowanegookresu gwarancji - 40%Sposób oceny:Zaproponowany okres gwarancji 36 miesięcy - 0 pktZaproponowany okres gwarancji 48 miesięcy - 20 pktZaproponowany okres gwarancji 60 miesięcy - 40 pktOferty zawierające okres gwarancji krótszy niż 36 miesięcy zostaną odrzucone jako nie spełniające wymagań SWZ. Za nie wskazanie w formularzu oferty okresu gwarancji, wykreślenie wszystkich wskazanych okresów gwarancji lub wykreślenie tylko jednego wskazanego okresu oferta nie otrzyma dodatkowych punków w tym kryterium oceny ofert. W takim przypadku Zamawiający przyjmuje, że Wykonawca zaproponował najkrótszy okres gwarancji tj. okres 36 miesięcy
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: długość oferowanego okresu gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-05-18

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.