Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
760z dziś
5389z ostatnich 7 dni
18404z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie podziałów działek pod poszerzenie pasa drogowego oraz ustalenie przebiegu...

Przedmiot:

Wykonanie podziałów działek pod poszerzenie pasa drogowego oraz ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych/wyznaczenie punktów granicznych/wznowienie znaków granicznych - w obrębie dróg powiatowych

Data zamieszczenia: 2021-04-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej
Józefa Marka 9
34-600 Limanowa
powiat: limanowski
Tel./Faks: 18 33-37-831
pzdli@pro.onet.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Limanowa
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel./Faks: 18 33-37-
Termin składania ofert: 2021-04-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w formie zaproszenia do składania ofert na:

Wykonanie podziałów działek pod poszerzenie pasa drogowego oraz ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych/wyznaczenie punktów granicznych/wznowienie znaków granicznych - w obrębie dróg powiatowych

I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych, polegających na:

a) wykonaniu podziałów nieruchomości pod poszerzenie pasa drogowego dróg powiatowych w trybie ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

b) wykonaniu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych/wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych w obrębie dróg powiatowych.

2. Planowany zakres robót przewidziany do wykonania w 2021r dla określonych prac geodezyjno-kartograficznych:

a) podział nieruchomości pod poszerzenie pasa drogowego dróg powiatowych w trybie ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami - ok. 20 działek ewidencyjnych,

b) ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych/wznowienie znaków granicznych/wyznaczenie punktów granicznych - ok. 18 punktów granicznych w obrębie 3 działek ewidencyjnych drogowych.

3. Podana ilość ma charakter szacunkowy. Dopuszcza się zmianę ilości wykonywanych usług względem szacunkowych ilości, wynikającą z potrzeb Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza również możliwość wykonania opracowań na innych odcinkach dróg powiatowych.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia zawarte są w Specyfikacji.

5. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji zwiększającego wartość zamówienia do 50% wartości zamówienia podstawowego w zależności od potrzeb i posiadanych środków finansowych. Zwiększenie zamówienia polegać będzie na wykonaniu dodatkowo usługi podziału działek oraz ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych/ wyznaczenia punktów granicznych/ wznowienia znaków granicznych w obrębie dróg powiatowych po cenie jednostkowej wskazanej w formularzu oferty.

6. Wykonawca musi posiadać wszelkie uprawnienia i środki konieczne do wykonywania czynności związanych z przedmiotem zamówienia.

Dokument nr: PZD.260.68.2021.KG

Otwarcie ofert: 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.04.2021 r. Informację z otwarcia ofert Zamawiający przekaże Wykonawcą na wskazany w ofertach adres mailowy oraz zamieści na stronie internetowej.

Składanie ofert:
IV. Przygotowanie oferty:

1. Ofertę należy złożyć na Formularzu oferty stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia wraz z wymaganymi załącznikami do dnia 16.04.2021 r. do godz. 14:00 w dogodnej dla Wykonawcy formie tj. do wyboru:

a) złożyć w siedzibie Zamawiającego - sekretariat - pokój nr 309 (bud. Starostwa Powiatowego w Limanowej, Ul. Józefa Marka 9).

b) przesłać pocztą na adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej, Ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa.

(UWAGA! Zamawiający nie dopuszcza przesyłania ofert na adres mailowy)

(UWAGA! Oferty przesłane na adres e-mail lub złożone po terminie składania ofert zostaną odrzucone przez Zamawiającego).

2. Ofertę należy opakować w kopertę zaadresowaną na Zamawiającego i opatrzyć opisem: Oferta na: ,,Wykonanie podziałów działek pod poszerzenie pasa drogowego oraz ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych/ wyznaczenie punktów granicznych/ wznowienie znaków granicznych - w obrębie dróg powiatowych"; Znak sprawy: PZD.260.68.2021.KG; Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

3. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do oferty stosowne dokumenty, z których wynika prawo do reprezentacji. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przedłożenia stosownych dokumentów (m. in. pełnomocnictwa, umowy spółki) z których będzie wynikać prawo do reprezentacji.

Miejsce i termin realizacji:
II. Termin realizacji zamówienia: na czas określony do 15.12.2021 r.

Wymagania:
III. Termin związania ofertą:

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

7. Zamawiający odrzuca ofertę:

a) której treść nie odpowiada treści zaproszenia do składania ofert wraz z załącznikami stanowiącymi jej integralną część,

b) która została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu.

8. Zamawiający może unieważnić postępowanie w szczególności jeżeli:

a) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamierzano przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że można zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,

b) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

a) unieważnienia postępowania bez podania przyczyny,

b) nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny,

c) pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego zaproszenia,

10. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia negocjacji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

V. Kontakt z wykonawcą:

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

3. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie tj. drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną. Zamawiający w niniejszym postępowaniu preferuje sposób komunikacji z Wykonawcami za pomocą poczty e-mail.

5. Zamawiający zapewnia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Zarządu Dróg https://bip.malopolska.pl/pzdlimanowej,m,332218,2020.html bezpłatny, pełny i nieograniczony dostęp do dokumentacji umożliwiającej złożenie oferty, jak również zamieszcza wszelkie informacje o zmianie, wyjaśnienia treści zaproszenia.

Uwagi:
VI. Kryterium wyboru oferty:

1. Zamawiający będzie oceniał oferty wg następującego kryterium:

CENA - 100 %

W kryterium ,,Cena" można uzyskać maksymalnie 100 pkt. Oferta o najniższej cenie otrzyma 100 pkt, pozostałe proporcjonalnie mniej. Ostatecznie oferta otrzyma w tym kryterium zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikająca z działania:

Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga

gdzie:

- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert,

- Cof - cena podana w ofercie.

2. Cenę oferty należy podać w Formularzu oferty stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia do składania ofert.

3. W Formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać cenę za wykonanie całości przedmiotu zamówienia w ZŁOTYCH POLSKICH w zapisie liczbowym i słownie (podawanie ceny w inny sposób może spowodować odrzucenie oferty).

4. Podana w ofercie cena musi uwzględnić wszystkie wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji oraz wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Zaakceptowana cena będzie niezmienna bez względu na rzeczywisty poziom cen materiałów, usług czy stawek robocizny, jakie kształtować się będą w okresie wykonywania przedmiotu zamówienia.

Kontakt:
4. Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

- w zakresie formalnym: Karolina Gancarczyk tel. 18 33 37 896,

e-mail: karolina.gancarczyk@pzd.limanowa.pl

- w zakresie merytorycznym: Judyta Biedroń tel. 18 33 37 913,

e-mail: judyta.biedron@pzd.limanowa.pl

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.