Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
760z dziś
5389z ostatnich 7 dni
18404z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa dróg powiatowych

Przedmiot:

Przebudowa dróg powiatowych

Data zamieszczenia: 2021-04-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Radziejowie
Kościuszki 20/22
88-200 Radziejów
powiat: radziejowski
542853501, faks 542853501
pzp_zdp@radziejow.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/443503
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Radziejów
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: 542853501, faks 5428
Termin składania ofert: 2021-04-23 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa dróg powiatowych
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa drogi powiatowej 28 37C Skulsk - Tomisławice od km 6+412 do km 7+366Projekt zakłada zagospodarowanie działek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 123 obręb Nowa Wieś oraz 63 obręb Katarzyna - gmina Piotrków Kujawski polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 2837C Skulsk - Tomisławice.Projekt obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 2837C Skulsk - Tomisławice na odcinku od km 6+412 do km 7+366. Początek opracowania zlokalizowany jest w km 6+412, koniec w km 7+366. Projektowane elementy polegać będą na przebudowie drogi powiatowej, która mieści się w granicach działek wymienionych powyżej.Projekt przewiduje przebudowę następujących elementów:a) Drogi powiatowej - projektowana konstrukcja: w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm ułożona na w-wie wyrównawczej z betonu asfaltowego AC 11 W gr. 3 cm. Dodatkowo projektuje się ułożenie geosiatki między warstwami.b) Pobocza - przewiduje się umocnienie istniejących poboczy na szerokości 0,75 m destruktem gr. 10 cm. Podczas umacniania istniejących poboczy należy nadać im spadek poprzeczny 8% w kierunku rowów w celu sprawnego spływu wody. Na dalszym odcinku, tj. 0,25 m, istniejące pobocza gruntowe wyprofilować dostosowując wysokościowo do umocnienia destruktem.c) Zjazdy - należy dowiązać wysokościowo do nowej niwelety drogi na odcinku 1,0 m od krawędzi jezdni odpowiadającemu szer. poboczy (na 0,75 m nawierzchnia z destruktu i na 0,25 m nawierzchnia gruntowa).d) Odwodnienie - przewiduje się zaadaptowanie odwodnienia powierzchniowego, które jest odprowadzone do istniejących rowów. Rowy należy oczyścić z namułu wraz z wyprofilowaniem skarp i dna.e) Roboty ziemne - zakłada się wykonanie robót ziemnych związanych z poboczami mechanicznie oraz ręcznie. Po wykonaniu robót ziemnych - przy użyciu sprzętu mechanicznego (w części ręcznej) i splantowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczenia.

Przebudowa drogi powiatowej 2574C Kruszwica - Dobre od km 16+467 do km 17+465Projekt zakłada zagospodarowanie działek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 129/2 obręb Koszczały oraz 278/4 obręb Bronisław - gmina Dobre polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 2574C Kruszwica - Dobre na odcinku od km 16+467 do km 17+465. Projektowane elementy polegać będą na przebudowie drogi powiatowej, która mieści się w granicach działek wymienionych powyżej.Projekt przewiduje przebudowę następujących elementów:f) Drogi powiatowej - projektowana konstrukcja: w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm ułożona na w-wie wyrównawczej z betonu asfaltowego AC 11 W gr. 5 cm. Dodatkowo projektuje się ułożenie geosiatki między ww. warstwami.Droga podlega poszerzeniu do szerokości 6,0 m. Na poszerzeniu o średniej szerokości 0,7 m, poza ww. warstwami, projektuje się podbudowę zasadniczą z betonu asfaltowego AC 22 P gr. 7 cm ułożoną na podbudowie pomocniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5 mm) gr. 20 cm i warstwie stabilizacji gruntu cementem Rm = 2,5 MPa gr. 15 cm. Na połączeniu nawierzchni ist. z warstwą podbudowy zasadniczej zakłada się ułożenie geosiatki szerokości 1,0 m.g) Pobocza - przewiduje się umocnienie istniejącego pobocza prawego na szerokości 0,75 m destruktem gr. 10 cm. Podczas umacniania istniejących poboczy należy nadać im spadek poprzeczny 8% w kierunku rowu w celu sprawnego spływu wody. Na dalszym odcinku, tj. 0,25 m, istniejące pobocze gruntowe wyprofilować dostosowując wysokościowo do umocnienia destruktem.h) Zjazdy - prawostronne należy dowiązać wysokościowo do nowej niwelety drogi na odcinku 1,0 m od krawędzi jezdni odpowiadającemu szer. pobocza (na 0,75 m nawierzchnia z destruktu i na 0,25 m nawierzchnia gruntowa). Lewostronne dowiązać w zależności od potrzeb.i) Odwodnienie - przewiduje się zaadaptowanie odwodnienia powierzchniowego, które jest odprowadzone do istniejących rowów. Rowy należy oczyścić z namułu wraz z wyprofilowaniem skarp i dna.j) Roboty ziemne - zakłada się wykonanie robót ziemnych związanych z poboczami mechanicznie oraz ręcznie. Po wykonaniu robót ziemnych - przy użyciu sprzętu mechanicznego (w części ręcznej) i splantowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczenia.

Przebudowa drogi powiatowej 2814C Samszyce - Izbica od km 11+687 do km 12+080Do projektu przebudowy drogi powiatowej nr 2814C Samszyce- Izbica na odcinku od km 11+687 do km 12+080 znajdującej się na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi: działka nr 28 obręb 0025 Topólka gmina Topólkadziałka nr 72/2, obręb 0022 Galonki gmina Topólka Projektowane elementy polegać będą na przebudowie drogi powiatowej, która mieści się w granicach działek wymienionych powyżej.Projekt zakłada wykonanie następujących robót:- wykonanie frezowania nawierzchni od km11+856 do km 12+080- wyrównanie zaniżeń w nawierzchni z mieszanki mineralno- asfaltowej C 11 W w ilości średnio 120 kg/m2 od km 11+771 do km 11+856, - regulacji istniejącego wpustu ulicznego,- wykonanie w-wy wiążącej z mieszanki mineralno- asfaltowej AC 11 W grubości 3 cm,- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S o grubości 4 cm po zagęszczeniu,- ścinkę zawyżonych poboczy na szer. 1,5m str. prawa,- wykonanie umocnienia poboczy kruszywem łamanym lub destruktem asfaltowym o szer. 0,75m i gr. 10 cm po zagęszczeniu strona prawa,- oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu 20 cm od km 11+687 do km11+928.

CPV: 45233000-9

Dokument nr: 2021/BZP 00028542, ZDP.272.1.2021/pn

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-04-23 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/zdpradziejow
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zdpradziejow. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza ,,Wyślij wiadomość do zamawiającego". Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku ,,Wyślij wiadomość do zamawiającego" po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. Zamawiający dopuszcza, opcjonalnie, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami: zdp@radziejow.plZamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji "Komunikaty". Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce ,,Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view.Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce ,,Wyślij wiadomość do zamawiającego"). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce ,,Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej ,,RODO") informujemy, że:1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych Ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów.2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod2@radziejow.pl3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.8) posiada Pani/Pan:a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu:a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-04-23 10:00
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/zdpradziejow

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.