Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
650z dziś
5279z ostatnich 7 dni
18293z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Konserwacja urządzeń oświetlenia ulic

Przedmiot:

Konserwacja urządzeń oświetlenia ulic

Data zamieszczenia: 2021-04-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Spiczyn
Spiczyn 10 C
21-077 Spiczyn
powiat: łęczyński
tel. 81 531-71-21 fax. 81 75-77-048
gmina@spiczyn.pl
https://spiczyn.ezamawiajacy.pl/pn/spiczyn/demand/notice/public/25845/details
Województwo: lubelskie
Miasto: Spiczyn
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 81 531-71-21 fa
Termin składania ofert: 2021-04-20 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczące wyboru wykonawcy robót o wartości poniżej 130.000 złotych
II. Tryb udzielenia zamówienia.
1. Niniejsze ogłoszenie zawiera informacje i wytyczne dla wykonawców ubiegających się
o zamówienie publiczne pod nazwą ,,Konserwacji urządzeń oświetlenia ulic zlokalizowanych na
terenie Gminy Spiczyn stanowiących własność Gminy Spiczyn"
1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest:
Konserwacji urządzeń oświetlenia ulic zlokalizowanych na terenie Gminy Spiczyn
stanowiących własność Gminy Spiczyn , zgodnie z załączonym do zapytania SPK
Zamawiający zaleca, aby Wykonawcy przed złożeniem oferty dokonali wizji lokalnej
w celu prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://spiczyn.ezamawiajacy.pl/pn/spiczyn/demand/notice/public/25845/details
VI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
Oferty należy złożyć na subdomenie Gminy Spiczyn https://spiczyn.ezamawiajacy.pl. do dnia
20.04. 2021 r. do godz. 1300.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia.
1) rozpoczęcie - po podpisaniu umowy
2) zakończenie - do 30 kwietnia 2025 r.-

Wymagania:
III. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych
warunków.
1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia:
3.1.1 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym minimum:
a) jedną osobą, legitymującą się uprawnieniami do zajmowania się eksploatacją urządzeń,
instalacji i sieci, wymaganymi przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo
energetyczne, tj.: ważnym świadectwem kwalifikacyjnym ,,D" do wykonywania pracy na
stanowisku dozoru dla następujących urządzeń, instalacji i sieci - minimum:- o napięciu
znamionowym do 1 kV, - sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego,
b) dwoma osobami, legitymującymi się uprawnieniami do zajmowania się eksploatacją
urządzeń, instalacji i sieci, wymaganymi przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
Prawo energetyczne, tj.: ważnym świadectwem kwalifikacyjnym ,,E" do wykonywania
pracy w zakresie eksploatacji dla następujących urządzeń, instalacji i sieci - minimum: - o
napięciu znamionowym do 1 kV, - sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego,
c) kierownikiem robót, legitymującym się uprawnieniami budowlanymi do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych, wymaganymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane,
3.1.2 potencjałem technicznym do wykonania zamówienia, gwarantującym właściwą jakość
prac, w tym minimum:
- samochodowym podnośnikiem koszowym o wysokości roboczej minimum 12 m,
- jednym samochodem dostawczym o ładowności do 1 Mg,
- jedną zagęszczarką wibracyjną spalinową ,
- jednym przyrządem do wyszukiwania w gruncie kabli będących pod napięciem do 1 kV
i lokalizacji uszkodzeń,
- jednym przyrządem uniwersalnym do pomiarów wartości elektrycznych,
3.1.3 Wykonawca zapewnia fachową obsługę - minimum jednego niezależnego zespołu, w
pełni wyposażonych w środki transportu, oznakowanie drogowe zabezpieczające oraz
lampą ostrzegawczą
Za jeden zespół uważa się:
a) co najmniej dwie osoby, posiadające świadectwo kwalifikacyjne ,,E" do wykonywania pracy w
zakresie eksploatacji dla następujących urządzeń, instalacji i sieci - minimum: - o napięciu
znamionowym do 1 kV, - sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego,
b) jedną osobę posiadającą świadectwo kwalifikacyjne ,,D" do wykonywania pracy na stanowisku
dozoru dla następujących urządzeń, instalacji i sieci - minimum: - o napięciu znamionowym do 1 kV.
Dopuszcza się posiadanie przez jedną osobę ważnego świadectwa kwalifikacyjnego D i E.
Zamawiający dopuszcza, żeby osobą posiadającą certyfikat była osoba, wchodząca w skład zespołu,
wymieniona w pkt a) lub b)
- wyposażony w podstawowy zestaw materiałów i narzędzi konserwacyjno-eksploatacyjnych,
2. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału
w postępowaniu wg formuły spełnia/nie spełnia na podstawie złożonych oświadczeń
i dokumentów.
V. Opis sposobu przygotowania oferty.
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zgodną z niniejszymi wymogami.
2. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy
(Wykonawców). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny
Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania
Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty
muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
3. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie
czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy (firmy) i
siedziby.
4. Oferty należy składać do dnia 20.04.2021 do godz. 1300 .Zgłoszenie do postępowania wymaga
zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Gminy Spiczyn ;
https://spiczyn.ezamawiajacy.pl.
5. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.
6. Do oferty należy dołączyć cenę jednostkową konserwacji lampy oraz cenę sumaryczną przy
ilości lamp 267 szt.
VII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty oraz ich
znaczenie.
Kryterium wyboru oferty i ich znaczenie - 100 % cena ofertowa.
VIII. Istotne dla stron postanowienia umowne.
Przyszłe zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego reguluje załącznik Nr 2 do ogłoszenia.
Przyjęcie warunków postępowania jest jednoznaczne z przyjęciem wzoru umowy
proponowanym przez Zamawiającego.
IX. Rozliczenia pomiędzy wykonawcą a zamawiającym prowadzone będą w złotych polskich.
X. Okres gwarancyjny na wykonanie zamówienia.
Wymagany okres gwarancyjny ustala się na 36 miesięcy od daty odbioru wykonania robót .
XI. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez wyboru
jakiejkolwiek oferty.

Kontakt:
IV. Sposób porozumiewania się z zamawiającym.
1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy przekazywać
pisemnie, faxem lub e-mailem.
2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: Tomasz Księżopolski,- Urząd
Gminy Spiczyn, 21-077 Spiczyn 10C, tel. 81 531-71-21, e-mail: gmina@spiczyn.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.