Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
650z dziś
5279z ostatnich 7 dni
18293z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie pozyskania i zrywki drewna opałowego

Przedmiot:

Wykonanie pozyskania i zrywki drewna opałowego

Data zamieszczenia: 2021-04-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Bukowsko
Bukowsko 290
38-505 Bukowsko
powiat: sanocki
tel.134674015, 134674024, fax 134674466
sekretariat@bukowsko.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Bukowsko
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.134674015, 13467
Termin składania ofert: 2021-04-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPRASZA
do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:
,,Wykonanie pozyskania i zrywki drewna opałowego w lasach mienia sołectw Nadolany,
Nagórzany i Wola Sękowa stanowiących własność Gminy Bukowsko".
2. Przedmiot zamówienia:
Wykonanie pozyskania i zrywki drewna opałowego na skład wskazany przez gajowego
w ilości do:
- 300 m3
dla sołectwa Nadolany
- 300 m3
dla sołectwa Nagórzany
- 400 m3
dla sołectwa Wola Sękowa
Dopuszcza się złożenie ofert cząstkowych na poszczególne sołectwa.

Dokument nr: GR.3150.2.2021

Otwarcie ofert: 7. Termin otwarcia ofert: 16 kwietnia 2021r., godz. 13:30

Składanie ofert:
5. Miejsce i termin złożenia oferty: Ofertę cenową należy złożyć w terminie do 16 kwietnia
2021r., do godz. 13:00 w siedzibie zamawiającego, tj. w Urzędzie Gminy Bukowsko,
38-505 Bukowsko 290.
10. Sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej/elektronicznej - w języku polskim. Ofertę można
złożyć w formie pisemnej na adres Urząd Gminy Bukowsko, Bukowsko 290, 38-505
Bukowsko, w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres
zamawiającego, nazwę i adres oferenta oraz nazwę zadania. Ofertę można złożyć również
jako skan podpisanych dokumentów na adres poczty elektronicznej: sekretariat@bukowsko.pl

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji zamówienia: 30 lipca 2021r.

Wymagania:
4. Okres gwarancji: nie dotyczy
6. Przy wyborze oferty zostaną zastosowane następujące kryteria oceny ofert:
Cena - waga 100 %,
8. Warunki płatności: Płatność przelewem w terminie 30 dni od dnia przedłożenia
rachunku/faktury
11. W załączeniu do zaproszenia przesyłamy:
- Formularz oferty
- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
- Załącznik graficzny przedstawiający lokalizację zamówienia
- Klauzula informacyjna RODO
12. Dodatkowe informacje:
W toku badania i oceny ofert Kierownik zamawiającego może żądać od Wykonawców
wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i wezwać Wykonawcę do złożenia stosownych
wyjaśnień z jednoczesnym wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Wyjaśnienia treści oferty
nie mogą prowadzić do jej zmiany*.
Pracownik prowadzący postępowanie poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie;
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek;
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące
istotnych zmian w treści oferty - o czym niezwłocznie informuje kierownika zamawiającego.
O dokonanej poprawie w ofercie niezwłocznie informuje się Wykonawcę.
Kierownik zamawiającego odrzuca ofertę jeżeli:
1) zawiera braki uniemożliwiające dokonanie oceny jej treści. Dotyczy to w szczególności
ceny lub innych warunków określonych w zapytaniu ofertowym jako kryterium oceny ofert;
2) jej treść nie odpowiada warunkom zamówienia, w szczególności ze względu na jej
niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia;
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji;
4) Wykonawca nie złożył stosownych wyjaśnień dotyczących treści przekazanych ofert,
w terminie wskazanym w wezwaniu dyrektora wydziału zamawiającego;
5) wpłynęła po terminie składania ofert.
Na zapytania Wykonawców w zakresie zapytania ofertowego udziela się wyjaśnień, chyba że
zapytanie wpłynie w ostatnim dniu przewidzianym na składanie ofert. Jeżeli wybrany
Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy, najkorzystniejsza oferta może zostać wybrana
spośród ofert pozostałych.
Zamawiający może podjąć decyzję w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie
zamówienia bez podania przyczyny.

Kontakt:
9. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
Krzysztof Nitka - pok. nr 101, tel. 13 4674 015 wew. 34

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.