Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
650z dziś
5279z ostatnich 7 dni
18293z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa oświetlenia ulicznego

Przedmiot:

Budowa oświetlenia ulicznego

Data zamieszczenia: 2021-04-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Wielka Wieś
pl. Wspólnoty 1
32-085 Szyce
powiat: krakowski
tel. 12.419.17.03
ug@wielka-wies.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Szyce
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 12.419.17.03
Termin składania ofert: 2021-05-05 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia:
Nazwa zamówienia:
1. Budowa oświetlenia ulicznego przy Ul. Rydza Śmigłego w m. Modlnica gm. Wielka Wieś
oraz
2. Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze krajowej DK94 w m. Biały Kościół gm. Wielka Wieś

Przedmiot zamówienia w cz. 1:
Zadanie jw. otrzymało decyzję pozwolenia na budowę nr AB.V.1.82.2021 z dnia 02 luty 2021 roku, znak pisma AB.V.6740.1.466.2020.AD wydaną przez Starostę Krakowskiego oraz uzgodnienie branżowe wydane przez TAURON Polska Energia znak pisma TNT/NMK/2021-02-25/0000003 z dnia 25 lutego 2021 roku.
W szczególności przedmiotem zamówienia jest budowa napowietrznej instalacji oświetlenia drogowego przewodem AsXSn 2x25mm2 od istniejącego słupa instalacji napowietrznej i oświetlenia drogowego 205/605/0-10,5/10/E zabudowanego na dz. 476/5, poprzez projektowane słupy napowietrznej instalacji oświetlenia drogowego na dz. 421 o łącznej długości projektowanego przewodu 189/201m. Zaprojektowano zabudowę 4 opraw oświetleniowych LED 54W.
Projektowane słupy, przewody oraz oprawy oświetleniowe będą stanowić własność Gminy Wielka Wieś. Montaż przewodu do słupów przewidziano z zastosowaniem haków mocowanych taśmą Ez-h, śrub hakowych M16x215, uchwytów odciągowych SO 80.235S oraz uchwytów przelotowych SO 239. Na projektowanym słupie nr 4/K-10,5/2,5/E projektuje się zabudowę ograniczników przepięć GXO LOVOS 5/660-1 oraz zabudowę uziomu. Wartość rezystencji uziemienia R?5?.
Szczegóły związane z budową linii oświetlenia ulicznego pokazano w projekcie budowlanym wykonanym przez Tomasza Miodka datowanym na: grudzień 2020 stanowiącym integralną część niniejszego opisu przedmiotu zamówienia./zał. 4.1/

Przedmiot zamówienia w cz. 2:
Zadanie jw. zostało zgłoszone zgłoszeniem nr AB.V.6743.302.2020.SP do Starostwa Powiatowego w Krakowie oraz uzyskało uzgodnienie branżowe wydane przez TAURON Polska Energia znak pisma TNT/NMK/2020-12-17/0000004 z dnia 17 grudnia 2020 roku.
W szczególności przedmiotem zamówienia jest dobudowa dodatkowego przewodu oświetlenia drogowego przewodem AsXSn 2x25mm2 od istniejącego słupa instalacji napowietrznej niskiego napięcia zabudowanego na dz. 126/2 obr Wierzchowie, do istniejącego słupa linii napowietrznej niskiego napięcia na dz. 23/6 obr Biały Kościół o łącznej długości projektowanego przewodu 27m. Zaprojektowano zabudowę 1 oprawy oświetleniowej SGS 101/100W.
Projektowane słupy, przewody oraz oprawy oświetleniowe będą stanowić własność Gminy Wielka Wieś. Montaż przewodu do słupów przewidziano z zastosowaniem haków mocowanych taśmą Ez-h, uchwytów odciągowych SO 80.235S. Na słupie nr K12/6/E projektuje się zabudowę ograniczników przepięć GXO LOVOS 5/660-1 oraz zabudowę uziomu. Wartość rezystencji uziemienia R?5?.
Szczegóły związane z budową linii oświetlenia ulicznego pokazano w projekcie budowlanym wykonanym przez Tomasza Miodka datowanym na: listopad 2020 stanowiącym integralną część niniejszego opisu przedmiotu zamówienia./zał. 4.2/

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje ponadto uzyskanie wszelkich uzgodnień i pozwoleń wymaganych przy realizacji zamówienia w szczególności: Wykonawca prac przed przystąpieniem do robót dokona zgłoszenia pracy do właściwej terytorialnie Jednostki Terenowej TAURON DYSTRYBUCJA S.A, po wykonaniu oświetlenia prace Wykonawca zgłosi do sprawdzenia technicznego do Biura Obsługi Oświetlenia Kraków (NMK).
Wykonawca w sposób trwały i widoczny oraz uzgodniony z TAURON zgodnie z przyjętymi zasadami oznaczy wybudowane urządzenia. (opis w dokumentacji) Wykonawca reprezentować będzie Gminę we wszelkich uzgodnieniach, odbiorach niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia w tym dokona wszelkich wymaganych zgłoszeń przed oddaniem urządzeń do użytkowania.
Wykonawca musi posiadać niezbędne uprawnienia do realizacji tego typu zamówienia osobiście lub przez osobę zatrudnioną.

Dokument nr: DI.271.1.2.2021.TS

Otwarcie ofert: c) Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w dniu 05 maja 2021 roku o godz. 11.00 w Sali konferencyjnej Rady Gminy Wielka Wieś na parterze budynku.

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: ,, Oferta cenowa na zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego przy Ul. Rydza Śmigłego w m. Modlnica gm. Wielka Wieś
oraz
Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze krajowej DK94 w m. Biały Kościół gm. Wielka Wieś"

b) Ofertę można przesłać pocztą na adres Zamawiającego lub złożyć osobiście w Biurze Obsługi Interesantów Gminy Wielka Wieś za potwierdzeniem pracownika Urzędu Gminy Wielka Wieś /na parterze budynku/. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
V. Sposób złożenia oferty.
a) Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na druku załączonym do zapytania ofertowego - Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego do dnia 05 maja 2021 roku do godz. 10.00

W związku ze stanem zagrożenia epidemiologicznego COVID - 19 Urząd Gminy Wielka Wieś jest wyłączony z bezpośredniej obsługi interesantów dlatego w celu złożenia oferty należy dzwonić dzwonkiem zainstalowanym przy głównych drzwiach wejściowych do Urzędu Gminy Wielka Wieś.

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin realizacji zamówienia: rozpoczęcie do 5 dni od dnia podpisania umowy,
zakończenie : 31 lipca 2021 roku

Wymagania:
b) W postępowaniu o udzielenia zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą przez Zamawiającego i Wykonawcę pisemnie lub elektronicznie.
c) W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę Zamawiający zamieści na stronie internetowej Zamawiającego.
VI. Warunki udziału w postępowaniu (fakultatywnie): nie dotyczy
VII Informacja o oświadczeniach i dokumentach jakie powinna zawierać oferta:
a) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zał. nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
b) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - zał. nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego
VIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.
a) Kryterium decydującym o wyborze oferty jest - cena 100% znaczenia, przy założeniu, że wykonawca złoży ofertę zawierającą przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
b) Wykonawcy zostaną poinformowani o wyborze najkorzystniejszej oferty, niezwłocznie po dokonanym wyborze. Wykonawca, który złożył ofertę najkorzystniejszą będzie zobowiązany do podpisania umowy w terminie do 7 dni od daty wysłania informacji o wyborze jego oferty. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.
c) Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Uwagi:
ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej netto równej i przekraczającej 60.000,00 zł i nieprzekraczającej 130.000,00 zł
realizowane na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Wielka Wieś Nr 80/O/2021 z dn. 19.01.2021
w niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Pzp
IX Postanowienia końcowe.
a) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w sytuacji określonej w Regulaminie udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej netto nieprzekraczającej 130.000,00 zł. Wykonawcom nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu w szczególności kosztów przygotowania oferty.
b) Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty w sytuacji określonej w Regulaminie udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej netto nieprzekraczającej 130.000,00 z
c) Wybór najkorzystniejszej oferty jest ostateczny i nie podlega procedurze odwoławczej.

Szyce, dnia 7.04.2021 Krzysztof Wołos
Wójt Gminy Wielka Wieś

Kontakt:
IV. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami.
a) W imieniu Zamawiającego postępowanie prowadzi: Tomasz Sierka, Krzysztof Święszek
tel. 12.419.17.03 e-mail: ug@wielka -wies.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.