Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
650z dziś
5279z ostatnich 7 dni
18293z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów

Przedmiot:

Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów

Data zamieszczenia: 2021-04-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach
ul .Legionów Piłsudskiego 3
17-300 Siemiatycze
powiat: siemiatycki
tel. 85 6566500, fax: 85 6566501
zp@siemiatycze.pl
Województwo: podlaskie
Miasto: Siemiatycze
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 85 6566500, fax
Termin składania ofert: 2021-04-15 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu dla
lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie powiatu
siemiatyckiego obejmujących obręby gmin:
1) Dziadkowice : obręb - Brzeziny Niedźwiadki;
2) Milejczyce: obręby - Borowiki, Chańki i Kościukowicze, Klimkowicze, Miedwieżyki,
Mikulicze, Nowosiółki, Sobiatyno;
3) Nurzec Stacja: obręby - Borysowszczyzna, Chanie Chursy, Klukowicze, Nurzec,
Nurzec Kolonia, Szumiłówka, Werpol, Wyczółki;
4) Drohiczyn:
obręby -Sady, Sytki, Araby, Chechłowo, Klepacze, Smarklice, Wólka
Zamkowa
5) Siemiatycze: obręby - Ogrodniki, Romanówka, Skiwy Duże, Szerszenie, Wólka Biszewska
Zakres przedsięwzięcia obejmuje wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu zwanych
dalej ,,UPUL" dla lasów stanowiących własność osób fizycznych na terenie powiatu
siemiatyckiego dla łącznej powierzchni - 2 654,54 ha, położonych na terenie Gminy Dziadkowice,
Gminy Milejczyce, Gminy Nurzec Stacja, Gminy Drohiczyn, Gminy Siemiatycze zgodnie z
wytycznymi przedstawionymi poniżej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla projektu
uproszczonych planów urządzenia lasu, zgodnie z przepisami określonymi w Dziale IV ustawy z
dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z
2021, poz. 247 tj.), jeżeli będzie wymagana. Podana powierzchnia może ulec zmianie.
Uproszczone plany urządzenia lasu Wykonawca sporządzi na okres 10-ciu lat, tj. od
1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2031 roku.
2. Wymagania zamawiającego.
2.1. Dokumentację urządzeniową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami prawa zawartymi w:
a) Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie
szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego
planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1302)
b) Ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.)
c) Ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1463 ze zm.)
d) Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 sierpnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r., poz.
949)
w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie wyposażenia technicznego
i wielkości potencjału kadrowego niezbędnego do należytego i terminowego wykonania
prac urządzeniowych,
e) rozporządzenie Ministra Środowiska z 22 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowych
zasad zabezpieczania przeciwpożarowego lasów (Dz. U. Nr 58, poz. 405),
f)
rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych
i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719)
g) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55 tj.)
h) opracowane
przez
Ministerstwo
Ochrony
Środowiska
Zasobów
Naturalnych
i Leśnictwa instrukcje (wymogi) sporządzania uproszczonego planu urządzania lasu
i inwentaryzacji stanu lasu z 1998 r.
2.2. Uproszczone plany urządzania lasów należy sporządzić oddzielnie dla każdego obrębu
ewidencyjnego w czterech egzemplarzach wraz z wersją elektroniczną dokumentacji
w tym:
a) jeden egzemplarz w twardej oprawie z kieszeniami na mapy gospodarcze wraz
z wersją elektroniczną dokumentacji;
b) trzy egzemplarze w miękkiej oprawie z kieszonką na mapę z wersją elektroniczną;
c) sporządzenia jednego egzemplarza zadań w zakresie gospodarki leśnej w formie
wyciągów z uproszczonego planu urządzenia lasu dla właścicieli lasów w wersji
papierowej,
d) mapy gospodarcze winny być wykonane na podstawie pozyskanych przez Wykonawcę
materiałów geodezyjnych, oznaczone według gatunków głównych i załączone do
dokumentu.
2.3. Opracowanie w/w uproszczonych planów urządzania lasu należy wykonać zgodnie
z obowiązującymi wytycznymi do sporządzania uproszczonych planów urządzenia lasu wraz
z aneksem nr 1, będącym szablonem dokumentu uproszczonego planu urządzenia lasu
stanowiącym załącznik nr 5 do Zarządzenia
nr 37 Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych znak: ZU.6007.3.2020, z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie przeznaczania
środków, związanych z funduszem leśnym, na sporządzenie uproszczonych planów
urządzenia lasu, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt. 2 ustawy o lasach, które zamieszczone
są na stronie internetowej Lasów Państwowych w szczególności:
a) standardu uproszczonej leśnej mapy numerycznej, którego dokumentacja
techniczna stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia DGLP
b) standardu opracowań kartograficznych dla uproszczonych planów urządzenia lasu,
którego dokumentacja techniczna stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia DGLP
c) standardu wymiany danych o lasach, którego dokumentacja techniczna stanowi
załącznik nr 4 do zarządzenia DGLP
d) wytycznych do sporządzenia projektów uproszczonych planów urządzenia lasu wraz
z aneksem nr 1, będącym szablonem dokumentu upul stanowiące załącznik nr 5 do
zarządzenia DGLP
e) aplikację do obsługi warstw mapy numerycznej korzystającej z bazy TAKSATOR -
PLANY UPROSZCZONE - do pobrania ze strony internetowej Zakładu Informatyki
Lasów Państwowych
f)
aplikację TAKSATOR - PLANY UPROSZCZONE - do pobrania ze strony
internetowej Zakładu Informatyki Lasów Państwowych
3. Dane ewidencyjne działek zostaną udostępnione wykonawcy bez odpłatności.
4. Prognoza oddziaływania na środowisko o ile będzie wymagana.
5. Wykonawca uzgodni przed przystąpieniem do prac terenowych z sołtysami wsi sposób
powiadamiania właścicieli lasów o prowadzonych pracach urządzeniowych.
6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty w zał. Nr 1 ,,Warunki techniczne"

Dokument nr: ZP.BS.272.1.4.2021

Otwarcie ofert: 3. Otwarcie
ofert w dniu 15.04.2021 r. o godz. 12:20 w siedzibie Zamawiającego
w Siemiatyczach przy Ul. Legionów Piłsudskiego 3 - pokój nr 202 II p.

Składanie ofert:
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Siemiatyczach przy Ul. Legionów
Piłsudskiego 3 , Punkt Obsługi Klienta - parter, dopuszcza się też formę elektroniczną
z zastrzeżeniem Rozdz. VII pkt 2, na adres e-mail zp@siemiatycze.pl w terminie:
- do dnia 15.04.2021 r. do godz. 12:00
2. Wszystkie oferty złożone po terminie podanym w ust. 1 niniejszego rozdziału, zostaną przez
Zamawiającego zwrócone.

Miejsce i termin realizacji:
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Termin realizacji zamówienia do dnia 15.11.2021 r.

Wymagania:
III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają:
1) uprawnienia o których mowa w art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 28.09.1991 r. o lasach (Dz.
U. 2020 poz. 1463) - UPUL sporządzają specjalistyczne jednostki lub inne podmioty
wykonawstwa urządzeniowego - dołączyć do oferty;
2)
niezbędną wiedzę i doświadczenie;
Na potwierdzenie tego warunku Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 5 lat przed
terminem składania ofert wykonał co najmniej 3 usługi odpowiadające swoim rodzajem
usłudze objętej przedmiotem zamówienia z podaniem, zakresu przedmiotu
zamówienia, terminu wykonania oraz nazwy zamawiającego na rzecz którego
wykonywał usługę z załączeniem dowodów potwierdzających, że usługi te zostały
wykonane prawidłowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami (np. referencje);- wykaz
zgodnie z zał. Nr 4 do zapytania.
3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia.
2. Okres gwarancji - 5 lat.
VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami, wg wzoru Formularza ofertowego, który
stanowi Załącznik Nr 1.
2. Kserokopię uprawnień o których mowa w art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 28.09.1991 r. o lasach
(Dz.
U. 2020 poz. 1463) - UPUL sporządzają specjalistyczne jednostki lub inne podmioty
wykonawstwa urządzeniowego należy dołączyć do oferty;
3.
Na potwierdzenie warunku doświadczenia Wykonawca załączy wykaz usług zgodnie z
zał. Nr 4 do zapytania.
4. W przypadku składania ofert drogą elektroniczną dla ważności, oferty jak i załączniki należy
złożyć w formie skanów, gdzie będą widoczne podpisy złożone przez upoważnione osoby.
ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, zgodnie z załączonym wzorem.
4. W przypadku korespondencyjnego składania ofert Wykonawca powinien zamieścić ofertę,
w kopercie która powinna być zaadresowana oraz opisana w następujący sposób:
POWIAT SIEMIATYCKI
ul. Legionów Piłsudskiego 3
17-300 Siemiatycze
,,Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności
Skarbu Państwa na terenie powiatu siemiatyckiego"
Oferta - Nie otwierać przed 15.04.2021 r. godz. 12:20.
powinna dodatkowo zawierać nazwę i adres Wykonawcy.
IX. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Wykonawca poda cenę ofertową na Formularzu oferty, zgodnie z wzorem Zał. Nr 1.
Cenę oferty należy podać łącznie z należnym podatkiem VAT za 1 ha powierzchni lasu
objętego usługą przewidzianych prac , o których mowa w rozdz. II niniejszego zapytania.
2. Cenę należy kalkulować w oparciu o wszystkie wymogi i czynności niezbędne do wykonania
wszystkich prac dla osiągnięcia celu końcowego.
3. Cena ofertowa musi być podana w kwocie brutto cyfrowo (do drugiego miejsca po przecinku)
oraz słownie i nie może ulec zmianie (na wyższą) przez okres trwania umowy.
X. KRYTERIUM WYBORU OFERT I ZNACZENIE
1. Celem wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający zastosuje kryterium cena -
znaczenie 100 %.
2. Przy obliczaniu punktacji w tym kryterium Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto
wskazaną w ofercie Wykonawcy.
3. W prowadzonym postępowaniu zostanie wybrana oferta, która będzie zawierała najniższą
cenę oraz spełni wszystkie wymagania wynikające z zapytania ofertowego i opisu przedmiotu
zamówienia.
4. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie
zgodnie z ceną przedstawioną w ofercie.
5. Należność uregulowana będzie na podstawie wystawionej faktury VAT, przelewem
bankowym z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy po odbiorze wykonanych
prac i wystawieniu faktury.
6. Płatność za przedmiot oferty nastąpi przelewem w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia
faktury.
XI. INFORMACJE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
1. Zamawiający udostępnia informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie
internetowej.
2. Z wybranym wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę na wykonanie usługi
zostanie podpisana umowa.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy,
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
4. Do zawieranej umowy zostaną wprowadzone istotne dla Zamawiającego postanowienia
wynikające z zapytania ofertowego oraz przedstawionej przez wykonawcę oferty.

Uwagi:
XII. KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:
?
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Siemiatyckiego
17-300
Siemiatycze,
ul.
Legionów
Piłsudskiego
3,
powiat@siemiatycze.pl
tel.: +48856566500, faks: +48856566501
?
Inspekt inspektor ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach, którym jest
Pan
Andrzej
Szepietowski,
adres
e-mail
andrzej.szepietowski@siemiatycze.pl
tel.: +48856560266
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia przedmiotowego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
oraz zawarcia umowy a podstawą
prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania procedur udzielania zamówień
publicznych na ,,Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących
własności Skarbu Państwa na terenie powiatu siemiatyckiego"
?
dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia postępowania oraz po
zakończeniu jego zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji;
?
przetwarzane dane osobowe mogą być pozyskiwane od wykonawców, których dane
dotyczą lub innych podmiotów na których zasoby powołują się wykonawcy;
?
przetwarzane dane osobowe obejmują w szczególności imię i nazwisko, adres, NIP,
REGON, , numer CEIDG, numer KRS oraz inne dane osobowe podane przez osobę
składającą ofertę i inną korespondencję wpływającą do Starostwa w celu udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
?
dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów
państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub
wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania
władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną
wobec Powiatu Siemiatyckiego. Dane osobowe są przekazywane do podmiotów
przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych;
?
przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora danych osobowych:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do ich sprostowania;
? na podstawie art. 18 RODO prawo ograniczenia ich przetwarzania z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
?
wniesienia sprzeciwu,
?
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan,że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;
?
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji, w tym profilowaniu.
Jednocześnie Starostwo Powiatowe
przypomina o ciążącym na Pani/Panu
obowiązku
informacyjnym wynikającym z art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem
w celu ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia, chyba że ma zastosowanie co
najmniej jedno z wyłączeń , o których mowa w art.14.ust. 5 RODO.

Kontakt:
V. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI
1. Wszelkie zawiadomienia oraz informacje, Zamawiający oraz Wykonawcy mają obowiązek
przekazywać wyłącznie w formie pisemnej. .
2. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres:
? Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach, ul. Legionów Piłsudskiego 3 , 17-300 Siemiatycze
lub
? pocztą elektroniczną na adres e-mail: zp@siemiatycze.pl (z dopiskiem ,,Wykonanie upul
na terenie powiatu siemiatyckiego" lub cała nazwą nadaną przez zamawiającego Rozdz. I
VI.WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘZ WYKONAWCAMI
Zamawiający wyznacza do porozumiewania się z Wykonawcami:
1. Bogumiła Kazimierczak, Naczelnik Wydziału Budownictwa, Rolnictwa, Ochrony Środowiska
i Leśnictwa - tel. (85) 656 65 30
2. Natalia Gontarz, inspektor ds. leśnictwa - tel. (85) 656 65 36

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.