Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
847z dziś
5476z ostatnich 7 dni
18490z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zaprojektowanie i wykonanie robót

Przedmiot:

Zaprojektowanie i wykonanie robót

Data zamieszczenia: 2021-04-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" w Lublinie Sp. z o.o
Filaretów 44
20-609 Lublin
powiat: Lublin
81 466 51 00, faks 81 466 51 01
osrodek@mosir.lublin.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/444100
Województwo: lubelskie
Miasto: Lublin
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: 81 466 51 00, faks 8
Termin składania ofert: 2021-04-26 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaprojektowanie i wykonanie robót bud. na terenie ośrodków wypoczynkowych Marina i Słoneczny Wrotków, wg. zadań 1-2
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na terenie ośrodków wypoczynkowych Marina i Słoneczny Wrotków, wg. zadań 1-2:Zadanie nr 1 - zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin nr D-107 pn.: ,,Zalew Zemborzycki miejscem wypoczynku wszystkich Lublinian".Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule Projektuj-Buduj zadania polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych w ramach projektu Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin nr D-107 pn.: ,,Zalew Zemborzycki miejscem wypoczynku wszystkich Lublinian" w n/w zakresie:Część 1: Zagospodarowanie terenu i mała architekturao Opracowanie i uzgodnienie dokumentacji projektowej dla zadania wraz z uzyskaniem wymaganych pozwoleń,o Rozbiórka istniejących budynków kolidujących z nowym zagospodarowaniem,o Budowa dwóch ogólnodostępnych miejsc ogniskowych,o Utwardzenie miejsca pod stanowisko dla foodtrucka,o Montaż elementów małej architektury (leżaki miejskie), Część 2: Naprawa i rozbudowa oświetlenia alejeko Opracowanie i uzgodnienie dokumentacji projektowej dla zadania wraz z uzyskaniem wymaganych pozwoleń,o Wykonanie naprawy oświetlenia alejki,o Rozbudowa instalacji oświetleniowej w kierunku miejsca ogniskowego,o Wykonanie instalacji zasilającej stanowisko dla foodtrucka, Cześć 3: Monitoring wizyjny terenuo Opracowanie i uzgodnienie dokumentacji projektowej dla zadania wraz z uzyskaniem wymaganych pozwoleń,o Wykonanie linii kablowych,o Wykonanie instalacji monitoringu CCTV.Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia dla poszczególnych zadań oraz ich opisy zawarte są w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (zwanym dalej PFU), obrazującym zakres i wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia czyli kompleksowej dokumentacji projektowej i wykonania na jej podstawie robót budowlanych, stanowiących Załącznik Nr 2.1 w zakresie zadania nr 1 .Zamawiający wymaga aby czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia na placu budowy były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę (Podwykonawcę) za wynagrodzeniem na podstawie umowy o pracę w oparciu o art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320). Obowiązek ten nie dotyczy projektanta i kierownika robót. Wykonawca najpóźniej w dniu przekazania placu budowy przedłoży Zamawiającemu wykaz osób zatrudnionych na umowę o pracę, mających realizować przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na terenie ośrodków wypoczynkowych Marina i Słoneczny Wrotków, wg. zadań 1-2:Zadanie nr 2 - zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin nr O-3 pn.: ,,Zalew Zemborzycki miejscem wypoczynku wszystkich Lublinian".Przedmiotem zmówienia jest wykonanie w formule Projektuj-Buduj zadania polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych w ramach projektu Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin nr O-3 pn.: ,,Zalew Zemborzycki miejscem wypoczynku wszystkich Lublinian" w n/w zakresie: Część 1: Remont istniejących alejek o Opracowanie i uzgodnienie dokumentacji projektowej dla zadania wraz z uzyskaniem wymaganych pozwoleń,o Wykonanie remontu nawierzchni zgonie z zatwierdzoną dokumentacją, Część 2: Przebudowa (rozbudowa) istniejących alejek oraz budowa nowych odcinków.o Opracowanie i uzgodnienie dokumentacji projektowej dla zadania wraz z uzyskaniem wymaganych pozwoleń,o Wykonanie przebudowy elementów zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją,o Budowa nowych odcinków zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją.Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia dla poszczególnych zadań oraz ich opisy zawarte są w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (zwanym dalej PFU), obrazującym zakres i wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia czyli kompleksowej dokumentacji projektowej i wykonania na jej podstawie robót budowlanych, stanowiących Załącznik nr 2.2 w zakresie zadania nr 2.Zamawiający wymaga aby czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia na placu budowy były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę (Podwykonawcę) za wynagrodzeniem na podstawie umowy o pracę w oparciu o art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320). Obowiązek ten nie dotyczy projektanta i kierownika robót. Wykonawca najpóźniej w dniu przekazania placu budowy przedłoży Zamawiającemu wykaz osób zatrudnionych na umowę o pracę, mających realizować przedmiot zamówienia.

CPV: 71000000-8, 43325000-7, 45111291-4, 45111300-1, 45112700-2, 45233293-9, 45311000-0, 45453000-7, 71220000-6, 45233251-3

Dokument nr: 2021/BZP 00029511, ZZP.261.03.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-04-26 10:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/mosir_lublin
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1.Komunikacja międzyZamawiającym a Wykonawcą odbywać się będzie wyłącznie drogąelektroniczną.2.Korespondencjamiędzy Zamawiającym a Wykonawcami (inna niż oferta Wykonawcy izałączniki do oferty) w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wezwania i informacje,będąprzekazywane w formie elektronicznej za pośrednictwemPlatformy:https://platformazakupowa.pl/pn/mosir_lublin3.Zamawiający informuje, że instrukcjekorzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienietreści SWZ, składania ofert, zmiana lub wycofanie oferty oraz innych czynności podejmowanych wniniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się na stronie internetowej podadresem:platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcjeZamawiający nie przewiduje innego sposobukomunikowania się niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych wSWZ:https://platformazakupowa.pl/pn/mosir_lublin
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: rozumieniu ustawy dnia 18 lipca 2020 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U.2020r.poz.344) za pośrednictwem Platformy Zakupowej, linkdoPlatformy:https://platformazakupowa.pl/pn/mosir_lublin2. Oferta musi być sporządzona w językupolskim, w postaci elektronicznej w formacie zgodnym z Załącznikiem do Rozporządzenia PrezesaRady Ministrów z dnia 14września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentówelektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U.2018 r. poz.180 t.j. z dnia 22.01.2018 r.) i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym,podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.3.Wymagania techniczne i organizacyjne opisanezostaływ regulaminieplatformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona /1-regulamin 4.Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej ofertylubwniosku do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy max. wielkości 150 MB. (W przypadku większych plików zalecane jest dzielenie na mniejsze paczki po np. 150 MB każda ).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia ParlamentuEuropejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych orazuchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119z04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że: o administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ,,Bystrzyca" w Lublinie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,20-609 Lublin, Ul. Filaretów 44Tel. (81) 466 51 00; Fax (81) 466 51 01 Strona internetowa:www.mosir.lublin.ple-mail: osrodek@mosir.lublin.plo Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówieniapublicznego znak sprawy: ZZP.261.03.2021 prowadzonym w trybie -podstawowym bez negocjacji;oodbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostaniedokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. -Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.),dalej ,,ustawa Pzp"; o Pani/Pana daneosobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;o obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; o w odniesieniu do Pani/Panadanych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22RODO;o posiada Pani/Pan:? na podstawie art. 15RODO prawo dostępu do danych osobowychPani/Pana dotyczących;? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (jednakże skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wynikupostępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników );?na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO(prawo doograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia); ? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;o nie przysługuje Pani/Panu:? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, dlub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. c RODO.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panuobowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiającypośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-04-26 09:45
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/mosir_lublin

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.