Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
718z dziś
5347z ostatnich 7 dni
18361z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Ograniczenie występowania Czeremchy amerykańskiej

Przedmiot:

Ograniczenie występowania Czeremchy amerykańskiej

Data zamieszczenia: 2021-04-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Łopuchówko
Łopuchówko 1
62-095 Murowana Goślina
powiat: poznański
Tel.: +48 618122161, Faks: +48 618122161-128
lopuchowko@poznan.lasy.gov.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Murowana Goślina
Wadium: 500,00 PLN
Nr telefonu: Tel.: +48 618122161,
Termin składania ofert: 2021-05-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Ograniczenie występowania Czeremchy amerykańskiej w Nadleśnictwie Łopuchówko w roku 2021

Numer referencyjny: SA.270.6.2021
II.1.2)Główny kod CPV
77200000 Usługi leśnictwa
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Realizacja zadań wyszczególnionych w dokumencie ,,Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Biedrusko PLH300001" wprowadzonego zarządz. nr 10/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 12 grudnia 2013 r. PZO stanowi zał. nr 18 do SWZ.

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1463 z późn. zm. Ustawa o lasach) obejmujące wykonywanie zabiegów ochrony czynnej polegającej na usuwaniu Czeremchy amerykańskiej (Padus serotina)na dwóch siedliskach: 9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) oraz 9190 Kwaśne dąbrowy (Quercion robori-petraeae). Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: wycinanie oraz wyrywanie Czeremchy amerykańskiej z warstwy podszytów na powierzchni 50,00 ha, a następnie oprysk herbicydem pędów czeremchy odrastających z pniaków i karp wyciętych we wcześniejszym etapie prac.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77211000 Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
77211100 Usługi cięcia drewna
77211300 Usługi selekcji drzew
77211400 Usługi wycinania drzew
77211500 Usługi pielęgnacji drzew
77230000 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77231000 Usługi gospodarki leśnej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL418 Poznański
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie teren Leśnictwa Starczanowo, Marianowo i Złotkowo. Szczegółową lokalizację przedstawiają mapy stanowiące załącznik nr 5 do SWZ.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadań wyszczególnionych w dokumencie stanowiącym ,,Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Biedrusko PLH300001" wprowadzonego zarządzeniem nr 10/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 12 grudnia 2013 r. Plan zadań ochronnych stanowi załącznik nr 18 do SWZ.

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1463 z późn. zm. - ,,Ustawa o lasach") obejmujące wykonywanie zabiegów ochrony czynnej polegającej na usuwaniu Czeremchy amerykańskiej (Padus serotina) na dwóch siedliskach: 9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) oraz 9190 Kwaśne dąbrowy (Quercion robori-petraeae).

Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 3 do SWZ. Szczegółowe opisy prac (czynności), o których mowa wyżej mają charakter szacunkowy.

Szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SWZ.

Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 4 do SWZ.

Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac został zawarty w załączniku nr 11 do SWZ.

Ze względu na szczególny charakter terenu, na którym mają być realizowane niektóre prace leśne (wykaz oddziałów leśnych zlokalizowanych na terenach zamkniętych poligonu wojskowego Biedrusko, którego użytkownikiem jest Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu, zwanym dalej CSWL, wskazany został w załączniku nr 19 do SWZ), Wykonawca/podwykonawca będzie musiał uwzględnić przepisy i zasady obowiązujące na terenach zamkniętych Resortu Obrony Narodowej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SWZ dostępny na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 5
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

W stosunku do przedmiotu zamówienia Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności takie same (analogiczne), jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (,,Opcja"). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SWZ (i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 10 do SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty.

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku:

1) wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych, atmosferycznych bądź możliwości zwiększenia zakresu rzeczowego usług w ramach środków finansowych, którymi Zamawiający dysponuje w projekcie,

2) zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych,

3) braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych Wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac,

4) powierzania Wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego Wykonawcę.

Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014-2020 pn. ,,Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe". Numer identyfikacyjny projektu: POIS.02.04.00-00-0200/16-00.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 500,00 PLN.

Kryteria oceny ofert:

-- cena - 60%,

-- doświadczenie pracowników posiadających kwalifikacje do pracy związanej z opryskiem chemicznym roślin - 40 %.

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw.procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1-4 ustawy Pzp.

Okres realizacji zamówienia: do 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

CPV: 77200000, 77211000, 77211100, 77211300, 77211400, 77211500, 77230000, 77231000

Dokument nr: 175683-2021, SA.270.6.2021

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 13/05/2021
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowywania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania. W przypadku awarii sytemu teleinformatycznego przy użyciu którego Zamawiający dokonuje otwarcia ofert, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Najpóźniej przed otwarciem ofert udostępnia się na str. internetowej prowadzonego postęp. info. o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Niezwłocznie po otwarciu ofert udostępnia się na str. inter. prowadzonego post. info o:

-- cenach oferty,

-- nazwach, siedzibach prowadzonej działalności gospodarczej Wykonawców, których oferty zostały otwarte.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_poznan/nadl_lopuchowko/zamowienia_publiczne

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 13/05/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie teren Leśnictwa Starczanowo, Marianowo i Złotkowo. Szczegółową lokalizację przedstawiają mapy stanowiące załącznik nr 5 do SWZ.

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 10/08/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/04/2021

Kontakt:
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Łopuchówko
Krajowy numer identyfikacyjny: 7770005729
Łopuchówko 1
Murowana Goślina
Kod NUTS: PL418 Poznański
62-095
Polska
Osoba do kontaktów: Karolina Lewandowska
E-mail: lopuchowko@poznan.lasy.gov.pl
Tel.: +48 618122161
Faks: +48 618122161-128

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.