Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
847z dziś
5476z ostatnich 7 dni
18490z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie rozbudowy oświetlenia ulicznego

Przedmiot:

Wykonanie rozbudowy oświetlenia ulicznego

Data zamieszczenia: 2021-04-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Proszowice
ul. 3 Maja 72
32-100 Proszowice
powiat: proszowicki
tel.(12) 386-10-05 /fax(12) 386-15-55, tel. (12) 385-12-21
mchudy@um.proszowice.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Proszowice
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.(12) 386-10-05 /
Termin składania ofert: 2021-04-15 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE
do złożenia oferty
(nie stosuje się przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych - art. 4 pkt 8)
Zamówienie realizowane zgodnie z obowiązującymi w Urzędzie procedurami udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro.
na wykonanie zadania pn.: ,,Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Proszowice"
zaprasza do złożenia oferty na wykonanie rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy Proszowice wg poniższej specyfikacji oraz załączników graficznych.

2. Opis przedmiotu zamówienia

Lp.
Lokalizacja
Nazwa zadania
Zakres rzeczowy do wykonania
1.
Górka Stogniowska
Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Górka Stogniowska
Sporządzenie i uzyskanie niezbędnych dokumentów oraz wykonanie na ich podstawie poniższego zakresu rzeczowego:
Wykonanie projektu oraz rozbudowy oświetlenia ulicznego 1 punktu świetlnego według lokalizacji wskazanej w załączniku graficznym nr 3a wraz z uwzględnieniem sterowania i zasilania lamp (cenę oferowana należy pomniejszyć o materiały jakie Gmina posiada i przekażę Wykonawcy według załącznika 3b)
2.
Jakubowice
Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Jakubowice
Sporządzenie i uzyskanie niezbędnych dokumentów oraz wykonanie na ich podstawie poniższego zakresu rzeczowego:
Wykonanie projektu oraz rozbudowy oświetlenia ulicznego 2 punków świetlnego według lokalizacji wskazanej w załączniku graficznym nr 3c wraz z uwzględnieniem sterowania i zasilania lamp (wykonanie części zakresu ze względu na kolizje z lina średniego napięcia wykopie około 60mb)
3.
Koczanów II
Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Koczanów etap II
Sporządzenie i uzyskanie niezbędnych dokumentów oraz wykonania na ich podstawie poniższego zakresu rzeczowego:
Wykonanie dokończenia rozbudowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Koczanów zgodnie z projektem budowlanym przedstawionym w załączniku nr 3e (cenę oferowana należy pomniejszyć o materiały jakie Gmina posiada i przekażę Wykonawcy według załącznika 3f)

4.
Stogniowice I
Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Stogniowice Etap I
Sporządzenie i uzyskanie niezbędnych dokumentów oraz wykonanie na ich podstawie poniższego zakresu rzeczowego:
Wykonanie projektu oraz rozbudowy oświetlenia ulicznego 6 punktu świetlnego w Stogniowicach według lokalizacji wskazanej w załączniku graficznym nr 3g wraz z uwzględnieniem sterowania i zasilania lamp (cenę oferowana należy pomniejszyć o materiały jakie Gmina posiada i przekażę Wykonawcy według załącznika 3i)
5.
Stogniowice II
Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Stogniowice etap II
Sporządzenie i uzyskanie niezbędnych dokumentów oraz wykonanie na ich podstawie poniższego zakresu rzeczowego:
Wykonanie projektu oraz rozbudowy oświetlenia ulicznego 3 punktów świetlnych w Stogniowicach według lokalizacji wskazanej w załączniku graficznym nr 3h wraz z uwzględnieniem sterowania i zasilania lamp
6.
Więckowice I
Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Więckowice Etap I
Sporządzenie i uzyskanie niezbędnych dokumentów oraz wykonania na ich podstawie poniższego zakresu rzeczowego:
Wykonanie dokończenia rozbudowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Więckowice zgodnie z projektem budowlanym przedstawionym w załączniku nr 3j

7.
Żębocin I
Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Żębocin Etap I
Sporządzenie i uzyskanie niezbędnych dokumentów oraz wykonanie na ich podstawie poniższego zakresu rzeczowego:
Wykonanie projektu oraz rozbudowy oświetlenia ulicznego 2 punktu świetlnego w Żębocinie według lokalizacji wskazanej w załączniku graficznym nr 3l wraz z uwzględnieniem sterowania i zasilania lamp
8. Żębocin
Żębocin II
Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Żębocin etap II
Sporządzenie i uzyskanie niezbędnych dokumentów oraz wykonanie na ich podstawie poniższego zakresu rzeczowego:
Wykonanie projektu oraz rozbudowy oświetlenia ulicznego 1 punktu świetlnego w Żębocinie według lokalizacji wskazanej w załączniku graficznym nr 3m wraz z uwzględnieniem sterowania i zasilania lamp
9.
Proszowice
Rozbudowa oświetlenia przejścia dla pieszych 3 Maja - Królewska
Sporządzenie i uzyskanie niezbędnych dokumentów oraz wykonanie na ich podstawie poniższego zakresu rzeczowego:
Wykonanie projektu oraz rozbudowy oświetlenia ulicznego 1 punktu świetlnego w Żębocinie według lokalizacji wskazanej w załączniku graficznym nr 3o wraz z uwzględnieniem sterowania i zasilania lamp

3. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia
1) Wykonawca zamówienia własnym kosztem i staraniem uzyska wszelkie informacje, warunki techniczne i materiały niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, konieczne do prawidłowej realizacji zamówienia wymagane przez właściwy organ administracji publicznej.
2) W przypadku wymagalności sporządzenia dodatkowej dokumentacji, uzyskania decyzji bądź uzgodnień z odpowiednimi urzędami, które będą niezbędne do zrealizowania zadania, koszty i obowiązek ich uzyskania leżą po stronie Wykonawcy.
3) W celu realizacji ww. Zamawiający udzieli pełnomocnictwa do dokonywania wszystkich koniecznych i wynikających z obowiązujących przepisów prawa uzgodnień i czynności formalno-prawnych związanych z realizacją zamówienia
4) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletną dokumentację w wersji papierowej wraz z przedmiarami robót i kosztorysami inwestorskimi. Dodatkowo należy dołączyć dokumentację w wersji elektronicznej zapisaną na nośniku CD/DVD. Format plików wersji elektronicznej dokumentacji:
a) forma zapisu plików: rr.mm.dd_tytułpliku.xxx,
b) pliki tekstowe z rozszerzeniem: *.doc, .docx,
c) arkusze kalkulacyjne z rozszerzeniem: *.xls, xlix,
d) część rysunkowa : *.dwg lub *dxf oraz pdf,
e) pozostałe pliki graficzne z rozszerzeniem: *.jpg, *.pdf lub *.tiff,
5) Opracowania przekazywane w formie elektronicznej muszą być zapisane w formacie *pdf oraz w formatach umożliwiających Zamawiającemu ich edycję i późniejsze wykorzystanie.
6) Dokumentację należy sporządzić w czterech egzemplarzach w formie papierowej oraz jednej w formie elektronicznej.

Dokument nr: WIP-RI.7021.21.2021

Specyfikacja:
11. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców za pośrednictwem poczty elektronicznej z jednoczesnym zamieszczeniem informacji na stronie Urzędu www.proszowice.pl .

Składanie ofert:
7. Miejsce oraz termin składania ofert
1) Ofertę w formie i treści zgodnej z niniejszym zaproszeniem należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Urząd Gminy i Miasta Proszowice, Ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowice, na dzienniku podawczym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 15.04.2021 r. do godz. 10:00.

Miejsce i termin realizacji:
5. Termin wykonania zamówienia :
do 30 października 2021 r.

Wymagania:
4. Warunki wykonania zamówienia:
1. Dysponowanie niezbędnymi osobami i sprzętem do realizacji zadania.
2. W przypadku przekroczenia wartości środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania przez sumę poszczególnych zakresów Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia zamówienia na wybrane pozycje z możliwością zlecenia samych projektów budowlanych.
6. Opis sposobu przygotowania oferty
6.1. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
1) Wypełniony formularz Oferta według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia;
2) Oświadczenie o spełnieniu warunków według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.
6.2. Opis sposobu przygotowania oferty
1) Oferta oraz wszystkie dokumenty składane wraz z ofertą muszą być sporządzone w języku polskim.
2) Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie opisanej następująco:
3) Oferta w postępowaniu: ,,Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Proszowice"
oraz zaadresowane na adres Zamawiającego:
Gmina Proszowice
ul. 3 Maja 72
32-100 Proszowice
4) Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres wykonawcy
5) Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2) Oferty złożone po terminie pozostaną bez rozpoznania.
8. Ocena ofert
1) Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe i inne polegające na niezgodności oferty z niniejszym zaproszeniem, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, z konsekwencją dokonanych zmian. O dokonaniu poprawek Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, danych i informacji,
3) Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli oświadczeń i dokumentów wymaganych w postępowaniu lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Nie uzupełnienie na wezwanie Zamawiającego dokumentów lub oświadczeń w wyznaczonym terminie spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.
9. Kryterium oceny ofert
1) Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny.
W kryterium ,,cena'' ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:

2) Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych wcześniej ofertach.
3) Cena brutto zaoferowana przez Wykonawcę zawiera wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji umowy jakie poniesie Zamawiający w związku z realizacją niniejszego zamówienia.
4) Wykonawca określi cenę na podstawie opisu przedmiotu zamówienia.
5) Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia powinna być wyrażona w złotych (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6) Cena będzie podlegała ocenie w ramach przyjętego kryterium oceny ofert.
10. Warunki płatności.
Zapłata za wykonany przedmiot zamówienia nastąpi w częściach po wykonaniu i odebraniu elementu robót w danej miejscowości.
13. Unieważnienie postępowania
1) Zamawiający zastrzega sobie możliwości do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez wskazania przyczyny.
2) O unieważnieniu postępowania o udzielenia zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców:
a) którym wysłał zaproszenie do złożenia oferty;
b) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert, oraz zamieści na stronie internetowej, jeśli zaproszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej.

Kontakt:
12. Sposób porozumienia się zamawiającego i wykonawcy
1) Wszelka korespondencja związana z niniejszym postanowieniem prowadzona będzie za pośrednictwem poczty elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania na żądanie drugiej strony.
2) Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami, upoważnia się:
Pana Michał Chudy
tel. (12) 385-12-21
fax. (12) 386-15-55
e-mail: mchudy@um.proszowice.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.