Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
682z dziś
5311z ostatnich 7 dni
18325z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie dokumentacji i realizacja robót budowanych

Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji i realizacja robót budowanych

Data zamieszczenia: 2021-04-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu
ul. Wilczak 17
61-623 Poznań
powiat: Poznań
tel. +48 61 647 72 00 | fax +48 61 820 17 09
zdm@zdm.poznan.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. +48 61 647 72 0
Termin składania ofert: 2021-04-19 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Nazwa postępowania:
Opracowanie dokumentacji i realizacja robót budowanych dla inwestycji polegającej na
doświetleniu przejścia dla pieszych zlokalizowanego na ulicy Swobody (przy szkole
podstawowej nr 88) w Poznaniu
Opis przedmiotu zamówienia:
Opracowanie dokumentacji i realizacja robót budowanych dla inwestycji polegającej na
doświetleniu przejścia dla pieszych zlokalizowanego na ulicy Swobody (przy szkole
podstawowej nr 88) w Poznaniu (dokładną lokalizację inwestycji wskazuje załącznik nr 5 do
Ogłoszenia). W ramach zadania należy odtworzyć istniejące oznakowanie poziome na
przejściu dla pieszych.
3. Szczegółowe wytyczne do projektu:
Należy zaprojektować i wybudować doświetlenie na przedmiotowym przejściu dla pieszych.
W ramach zadania należy wykonać doświetlenie ww. przejścia dla pieszych, celem
polepszenia warunków oświetleniowych, poprzez zamontowanie asymetrycznych opraw
dedykowanych dla przejść dla pieszych w technologii LED, z zastosowaniem światła
o temperaturze barwowej 6k-6,7kK wyróżniającego wskazane przejścia. Zasilanie opraw ma
odbywać się ze słupów oświetlenia drogowego znajdujących się najbliżej wskazanych przejść
zgodnie z warunkami zasilania ZDM, stanowiącymi załącznik na 7 do Ogłoszenia.
Projekt należy wykonać zgodnie z załączonymi wymaganiami stawianym
nowoprojektowanemu oświetleniu przejść dla pieszych (załącznik nr 3).
Zakres prac wykonawcy obejmuje: przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej
dla danego przejścia dla pieszych zgodnie z Prawem Budowlanym i przepisami związanymi,
uzyskania wszystkich wymaganych prawem decyzji umożliwiających realizację projektu
(łącznie z projektem organizacji ruchu na czas budowy), instalację i programowanie sytemu
oświetlenia przejść dla pieszych oraz przeprowadzenie wymaganych szkoleń i odbiorów z
Inwestorem.
Wymagane jest również:
A) Dla przejścia dla pieszych przy Ul. Swobody należy dodatkowo odtworzyć
oznakowanie poziome na przejściu dla pieszych (oznakowanie P10) zgodnie z obecną
organizacją ruchu. Odtworzenie oznakowania poziomego należy zrealizować metodą
oznakowania chemoutwardzalnego. Wymagania dla oznakowania poziomego znajdują
się w załączniku nr 2.
5. Oferent z obligowany jest do wykonania kompletnej dokumentacji projektowej niezbędnej
do uzyskania wszelkich wymaganych zgód i pozwoleń umożliwiających rozpoczęcie
i prowadzenie prac instalacyjnych. Projekt należy wykonać na mapie sytuacyjno -
wysokościowej do celów projektowych z aktualnymi stanami prawnymi.
Należy również uzyskać warunki techniczne na budowę doświetlenia oraz przebudowę
ewentualnych kolizji. Istniejące nawierzchnię należy po robotach instalacyjnych odtworzyć do
stanu pierwotnego z nie uszkodzonych elementów.
W czasie trwania przedmiotu umowy Zamawiający wybierze w drodze ogłoszenia ofertowego
zamieszczonego na stronie internetowej ZDM inspektora nadzoru inwestorskiego branży
elektrycznej, który będzie reprezentował Zamawiającego podczas prowadzenia robót
budowanych.
Po wykonaniu prac instalacyjnych oferent zobowiązany jest do przedstawienia projektu
powykonawczego, będącego częścią procedury odbiorowej.
Wytyczne do projektowania zostały przygotowane w dokumentach: ,,Wymagania stawiane
nowoprojektowanemu oświetleniu miasta Poznania" oraz ,,Wymagania stawiane
nowoprojektowanemu oświetleniu przejść dla pieszych"- stanowiących załączniki do
Ogłoszenia
Uprawnienia projektanta i kierownika robót reguluje ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane.
6. Należy opracować:
- należy uzyskać zgłoszenie zamiaru budowy / pozwolenie na budowę.
- projekty budowlano-wykonawcze (po 3 egz. dla każdego przejścia).
- inwentaryzację istniejącej zieleni, w odległości 3 m od każdego nowo stawianego słupa
oświetleniowego (3 egz.)- - konieczność wykonania opracowania uwarunkowana
występowaniem na terenie inwestycji drzew i krzewów.
W inwentaryzacji należy określić: nazwę polską gatunkową i rodzajową, obwód pnia mierzony
na wysokości 5 i 130 cm (bądź powierzchnię w m2 w przypadku krzewów), średnicę rzutu
korony. Do inwentaryzacji należy załączyć dokumentację fotograficzną, a wyniki inwentaryzacji
należy zestawić w tabeli.
- projekty usunięcia ewentualnych kolizji, (po 3 egz.)
- projekty powykonawcze (po 2 egz. ):
1. Kserokopia dziennika budowy z deklaracją kierownika budowy (protokół przekazania
placu budowy, ochrony drzew, protokół stanu państwowych znaków geodezyjnych)
2. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza wraz ze szkicem geodezyjnym -
oświadczenia o terminie dostarczenia inwentaryzacji, znaki osnowy geodezyjnej).
3. Dokumenty potwierdzające możliwości zastosowania danego materiału - atesty
materiałów
4. Zbiorcze zestawienie dok. potwierdzających możliwość zastosowania danego
materiału.
5. Wyniki badań i pomiarów kontrolnych.
6. Zestawienie wykonanych pomiarów.
7. Zestawienie wykonanych badań.
8. Rozliczenie materiałów z rozbiórki
9. Projekt powykonawczy.
10. Zbiorcze zestawienie wykonanych robót.
11. Zbiorcze zestawienie ostatecznych wartości poszczególnych elementów robót
budowalnych.
12. Płyta CD - dok. powykonawcza, dok. fotograficzna.
- całość dokumentacji należy przedstawić w wersji elektronicznej w formacie pdf oraz w wersji
edytowanej *.dwg, przekazać w wersji elektronicznej na CD.
W celu uzgodnienia projektu należy uzyskać następujące opinie:
- Wydziału Realizacji Inwestycji ZDM; (w zakresie projektu budowanego, wykonawczego oraz
w zakresie inwentaryzacji zieleni - jeśli konieczne)
- Miejskiego Inżyniera Ruchu (w zakresie projektu tymczasowej organizacji ruchu);
- Wszyscy gestorzy sieci uzbrojenia infrastruktury technicznej kolidujących z projektowanymi
rozwiązaniami;
- inne jednostki miejskie (jeśli konieczne jest zajęcie nieruchomości będącej w zarządzie
jednostki miejskiej);
- inne niezbędne do prawidłowego wykonania inwestycji.
Projekt należy opracować zgodnie z poniższymi dokumentami i wytycznymi załączonymi na
stronach Urzędu Miasta Poznania i ZDM:
o na stronie internetowej ZDM https://zdm.poznan.pl/ w zakładce:
,,Załatw sprawę" --> ,,Narada Koordynacyjna - uzgodnienia uzbrojeń"
(https://zdm.poznan.pl/pl/narada-koordynacyjna-uzgodnienia-uzbrojen)
o na stronie internetowej ZDM https://zdm.poznan.pl/ w zakładce:
Zamówienia publiczne -->>Wytyczne dla wykonawców --> Wytyczne ZDM do
projektowania
(https://zdm.poznan.pl/pl/wytyczne-zdm-do-projektowania)
o na stronie internetowej Urzędu Miasta Poznania www.poznan.pl w zakładce:
Przestrzeń publiczna
(http://www.poznan.pl/przestrzenpubliczna)
Dokumentacja powinna posiadać wszystkie wymagane uzgodnienia, pozwolenia, zgody na
odstępstwa i opinie niezbędne do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę / zgłoszenia
zamiaru budowy.
Projekt organizacji ruchu na czas budowy wymaga zatwierdzenia Miejskiego Inżyniera Ruchu.
Wykonawca winien na bieżąco uwzględniać w opracowaniach projektowych zmiany
w przepisach i zasadach wiedzy technicznej.
Dokumentacja projektowa objęta zamówieniem powinna być zgodna z przepisami, Polskimi
Normami, wymaganiami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi na dzień
przekazania dokumentacji, które pozwolą na fizyczne wykonanie zadania w sposób nadający
się do eksploatacji bez wad.
Zleceniobiorca musi posiadać uprawnienia w zakresie budowy i przebudowy infrastruktury
technicznej, a w zakresie inwentaryzacji zieleni oraz projektu zieleni posiadać odpowiednią
kadrę posiadającą stosowną wiedzę i doświadczenie w zakresie zieleni.
Uprawnienia projektanta i wykonawcy robot budowalnych reguluje ustawa z dnia 07 lipca 1994
r. - Prawo budowlane.

Dokument nr: IRI.222.009.2021

Otwarcie ofert: Data i godz. otwarcia ofert
Otwarcie ofert nastąpi 21.04.2021 r. o godz. 10;00 w siedzibie ZDM przy Ul. Wilczak.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
Oferty należy złożyć w terminie 19.04.2021 r. godz. 09:00
Miejsce i sposób złożenia ofert
Oferty można składać osobiście w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą zadania i nr
referencyjnym lub przesłać pocztą elektroniczną na adres oferty@zdm.poznan.pl
z zaznaczeniem w temacie wiadomości nazwy zadania i nr referencyjnego. Wykorzystując
drogę elektroniczna oferent winien być świadomy, że nie ma możliwości zagwarantowania
tajności jego oferty do momentu łącznego otwarcia wszystkich ofert.
Uwaga: Nie wyklucza się możliwości składania ofert np. drogą elektroniczną na adres oferty@zdm.poznan.pl
z zaznaczeniem w temacie wiadomości nazwy zadania, nazwy wydziału lub/i numeru postępowania, jednakże
wówczas pominięty zostaje zapis ,,nie otwierać przed 21.04.2021 r. O godz. 10.00 - oferta do postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego".
Wykorzystując tę drogę dostarczenia oferty, oferent powinien być świadomy, że nie ma możliwości zachowania
tajności jego oferty do momentu łącznego otwarcia wszystkich ofert.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia
- od dnia podpisania umowy do dnia 30 września 2021 r.

Wymagania:
4. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykonanie (dotyczy tylko projektów
zakończonych) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie, co najmniej dwóch robót
budowlanych polegających na budowie bądź przebudowie oświetlenia drogowego o wartości
netto, co najmniej 40 000 PLN każda (robota budowlana wykonana na jednym obiekcie). W
celu spełnienia ww. warunku należy uzupełnić wykaz robót stanowiący załącznik nr 6 do
Ogłoszenia.
Przed podpisaniem umowy, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania informacji o wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do
przedstawienia harmonogramu realizacji zadania, który stanowi nieodłączną część umowy -
zlecania.
Wymaga się, aby Zleceniobiorca na bieżąco konsultował postęp prac z Zamawiającym.
Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do prezentacji postępów prac, w tym do
niezwłocznego zgłaszania ewentualnych problemów niezbędnych do rozstrzygnięcia przez
Zamawiającego, przy czym przedstawiciele Zamawiającego mają prawo do zapoznania się
z przebiegiem i postępem prac na każdym etapie realizacji zadania.
Wykonawca dokumentacji projektowej zobowiązany jest do przedstawiania ,,comiesięcznego
Raportu Postępu Prac Projektowych" do 5 dnia każdego miesiąca w formacie *.xls. Raport
należy przesyłać na adres mailowy osoby prowadzącej zadanie w ZDM. (wzór raportu postępu
prac projektowych stanowi załącznik nr 4).
W raporcie należy umieszczać narastająco informacje o bieżącym postępie prac projektowych
oraz datę wydarzenia. Raport taki należy prowadzić na bieżąco w miarę postępu prac
projektowych.
Do w/w raportu należy również załączyć wszelkie wystąpienia projektanta, otrzymane na
etapie projektowania uzgodnienia, opinie, ważniejsze maile w formacie *.pdf.
8. Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej.
9. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne :
- W przypadku niewykonania prac w terminie naliczana będzie kara w wysokości 2,5 %
wartości zlecenia za każdy dzień opóźnienia.
- Z tytułu odstąpienia od umowy przez jedną ze Stron, z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy wysokości 20 % wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie.
- Z tytułu wypowiedzenia umowy przez jedną ze Stron, z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy wysokości 30 % wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy przez jedną ze
Stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto
ustalonego w umowie.
10. Postanowienia istotne dla sporządzenia oferty
- Projekt jest w formule ,,zaprojektuj i wybuduj"
- Składając ofertę i podpisując oświadczenie - formularz ofertowy o spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu, wykonawca oświadcza, że:
a. jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami
ustawowymi,
b. posiada uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
c. dysponuje niezbędną wiedzą, doświadczeniem a także potencjałem ekonomicznym,
technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawi pisemne
zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych
do wykonania zamówienia,
d. znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
e. nie istnieją podstawy do ogłoszenia upadłości (w jakiejkolwiek formie),
f. przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia harmonogramu
realizacji zadania.
Wymaga się, aby projektant i kierownik budowy na bieżąco konsultował postęp prac
z Zamawiającym.
Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o kryterium: najniższa cena.
Pouczenie: Oferty w zależności od preferencji wykonawców mogą być dostarczane do ZDM w różny sposób np.
osobiście lub pocztą tradycyjną w zamkniętej kopercie. W celu łatwej identyfikacji, koperty powinny być opatrzone
nazwą zadania, nazwą wydziału lub/i numerem postępowania oraz informacją ,,nie otwierać przed 21.04.2021 r.
O godz. 10.00 - oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego".

Uwagi:
Numer referencyjny nadany przez Zamawiającego
IRI.222.009.2021

Kontakt:
Nazwa komórki organizacyjnej, numer telefonu/adres e-mail osoby udzielającej
dodatkowych informacji:
Wydział Realizacji Inwestycji, ul. Wilczak 17, Szymon Pawłowski tel. 61 628 65 75,
spawlowski@zdm.poznan.pl,
Maciej Saleta tel. 61 64 77 320, msaleta@zdm.poznan.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.