Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
818z dziś
5447z ostatnich 7 dni
18461z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa instalacji elektroenergetycznej oświetleniowej

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Budowa instalacji elektroenergetycznej oświetleniowej

Data zamieszczenia: 2021-04-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA LANCKORONA
ul. Krakowska 8
34-143 Lanckorona
powiat: wadowicki
338763595, faks 338763569
kolarska@lanckorona.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Lanckorona
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 338763595, faks 3387
Termin składania ofert: 2021-04-28 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa instalacji elektroenergetycznej oświetleniowej do 1 kV w gminie Lanckorona
Krótki opis przedmiotu zamówienia

5.1. Przedmiotem zamówienia jest budowa instalacji elektroenergetycznej oświetleniowej do 1 kV w gminie Lanckorona, w tym: 1) budowa sieci elektroenergetycznej oświetleniowej do 1 kV: - na działkach w miejscowości Izdebnik - przysiółek Migówka - realizacja wg pozwolenia na budowę Nr NBZ.6740.4.12.2020 z dnia 18.06.2020 roku wydanego przez Starostę Wadowickiego i zgłoszenia robót budowlanych, zaświadczenie Starostwa Powiatowego w Wadowicach z dnia 29.04.2020 roku znak: NBZ.4.32.2020, 2) budowa sieci elektroenergetycznej oświetleniowej do 1 kV na działkach w miejscowości Izdebnik i Podchybie wg pozwolenia na budowę nr NBZ.6740.4.13.2020 z dnia 01.07.2020 roku, wydanego przez Starostę Wadowickiego 3) budowa sieci elektroenergetycznej oświetleniowej do 1 kV na działkach w miejscowości Jastrzębia wg pozwolenia na budowę NBZ.6740.4.73.2019 z dnia 12.02.2020 roku wydanego przez Starostę Wadowickiego. 4) budowa sieci elektroenergetycznej oświetleniowej do 1 kV na działkach w miejscowości Skawinki, wg pozwolenia na budowę NBZ.6740.4.58.2019 z dnia 07.01.2021 wydanego przez Starostę Wadowickiego. 5) budowa sieci elektroenergetycznej oświetleniowej do 1 kV na działkach w miejscowości Lanckorona Ul. Kalwaryjska, wg pozwolenia na budowę NBZ.6740.4.57.2019 z dnia 03.01.2020 wydanego przez Starostę Wadowickiego. 6) budowa sieci elektroenergetycznej oświetleniowej do 1 kV na działkach w miejscowości Lanckorona Ul. Krakowska, wg pozwolenia na budowę NBZ.6740.4.60.2019 z dnia 03.01.2020 wydanego przez Starostę Wadowickiego. 7) budowa sieci elektroenergetycznej oświetleniowej do 1 kV na działkach w miejscowości Lanckorona, wg pozwolenia na budowę NBZ.6740.4.54.2019 z dnia 29.11.2019 wydanego przez Starostę Wadowickiego i pozwolenia nr ZA-1.5142.14.2019 Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.5.2. Szczegółowy zakres robót określony został w zatwierdzonej dokumentacji budowlanej, przedmiarach robot i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Ponadto do wykonawcy należy: zgłoszenie rozpoczęcia robót do PINB w Wadowicach, uzyskanie decyzji na użytkowanie lub skuteczne zgłoszenie zakończenia robót z PINB w Wadowicach, przedłożenie dokumentów wymaganych pozwoleniem nr ZA-I.5142.14.2019 Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie, ustanowienie kierownika budowy i robót w specjalności zgodnej z zakresem robot, obsługa geodezyjna inwestycji. Wszystkie potrzebne dokumenty i wyposażenie konieczne do odbioru sieci elektroenergetycznej oświetleniowej pokrywa wykonawca.

CPV: 45316110-9, 45316100-6

Dokument nr: 2021/BZP 00031317, IR.271.1.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-04-28 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 9.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, Skrytka ePUAP /1yc82g7egu/SkrytkaESP oraz poczty elektronicznej. 9.2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Maria Turek, Ewa Kolarska tel. 33 876 35 95 w. 24, tel. 33 876 35 95 w. 25 email kolarska@lanckorona.pl 9.3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: ,,Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz do ,,Formularza do komunikacji".9.4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).9.5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: ,,Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" i ,,Formularza do komunikacji" wynosi 150 MB.9.6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.9.7. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję ,,Dla Wykonawców" lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej ,,RODO") informujemy, że:1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wójt Gminy Lanckorona, 34-143 Lanckorona Ul. Krakowska 8, adres email: kolarska@lanckorona.pl tel. 33 876 35 95;2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@lancorona.pl;3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr IR.271.1.2021 prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 i 74 ustawy Pzp;5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.8) posiada Pani/Pan:a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 1) nie przysługuje Pani/Panu:a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;1) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-04-28 10:30
Miejsce składania ofert: poprzez miniPortal zgodnie z instrukcją zawartą w pkt 14 SWZ

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 180 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: IR.271.1.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

5.1. Przedmiotem zamówienia jest budowa instalacji elektroenergetycznej oświetleniowej do 1 kV w gminie Lanckorona, w tym: 1) budowa sieci elektroenergetycznej oświetleniowej do 1 kV: - na działkach w miejscowości Izdebnik - przysiółek Migówka - realizacja wg pozwolenia na budowę Nr NBZ.6740.4.12.2020 z dnia 18.06.2020 roku wydanego przez Starostę Wadowickiego i zgłoszenia robót budowlanych, zaświadczenie Starostwa Powiatowego w Wadowicach z dnia 29.04.2020 roku znak: NBZ.4.32.2020, 2) budowa sieci elektroenergetycznej oświetleniowej do 1 kV na działkach w miejscowości Izdebnik i Podchybie wg pozwolenia na budowę nr NBZ.6740.4.13.2020 z dnia 01.07.2020 roku, wydanego przez Starostę Wadowickiego 3) budowa sieci elektroenergetycznej oświetleniowej do 1 kV na działkach w miejscowości Jastrzębia wg pozwolenia na budowę NBZ.6740.4.73.2019 z dnia 12.02.2020 roku wydanego przez Starostę Wadowickiego. 4) budowa sieci elektroenergetycznej oświetleniowej do 1 kV na działkach w miejscowości Skawinki, wg pozwolenia na budowę NBZ.6740.4.58.2019 z dnia 07.01.2021 wydanego przez Starostę Wadowickiego. 5) budowa sieci elektroenergetycznej oświetleniowej do 1 kV na działkach w miejscowości Lanckorona ul. Kalwaryjska, wg pozwolenia na budowę NBZ.6740.4.57.2019 z dnia 03.01.2020 wydanego przez Starostę Wadowickiego. 6) budowa sieci elektroenergetycznej oświetleniowej do 1 kV na działkach w miejscowości Lanckorona ul. Krakowska, wg pozwolenia na budowę NBZ.6740.4.60.2019 z dnia 03.01.2020 wydanego przez Starostę Wadowickiego. 7) budowa sieci elektroenergetycznej oświetleniowej do 1 kV na działkach w miejscowości Lanckorona, wg pozwolenia na budowę NBZ.6740.4.54.2019 z dnia 29.11.2019 wydanego przez Starostę Wadowickiego i pozwolenia nr ZA-1.5142.14.2019 Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.5.2. Szczegółowy zakres robót określony został w zatwierdzonej dokumentacji budowlanej, przedmiarach robot i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Ponadto do wykonawcy należy: zgłoszenie rozpoczęcia robót do PINB w Wadowicach, uzyskanie decyzji na użytkowanie lub skuteczne zgłoszenie zakończenia robót z PINB w Wadowicach, przedłożenie dokumentów wymaganych pozwoleniem nr ZA-I.5142.14.2019 Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie, ustanowienie kierownika budowy i robót w specjalności zgodnej z zakresem robot, obsługa geodezyjna inwestycji. Wszystkie potrzebne dokumenty i wyposażenie konieczne do odbioru sieci elektroenergetycznej oświetleniowej pokrywa wykonawca.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 180 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane w systemie punktowym. Za najkorzystniejszą uważać się będzie ofertę, która uzyskała największą ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością przyznanych punktów.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: wydłużenie okresu gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
16.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w pkt 17 SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:16.1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.16.1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.16.1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Wykonawca musi wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną wynoszącą: minimum 500 000,00 złotych (słownie pięćset tysięcy złotych).16.1.4. zdolności technicznej lub zawodowej:16.1.4.1) posiadanie doświadczenia: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie, rozbudowie, remoncie, przebudowie, modernizacji sieci elektroenergetycznej oświetleniowej do 1 kV, o wartości robót minimum 150 000,00 złotych brutto każda robota budowlana;16.1.4.2) dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Wykonawca musi mieć do dyspozycji osoby zdolne do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował osobą na stanowisko:- kierownika budowy w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.Wskazana osoba winna posiadać wymagane uprawnienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia oraz aktualny wpis na listę członków właściwiej izby samorządu zawodowego. Przez posiadanie uprawnień budowlanych wymaganych prawem dla osób uczestniczących w realizacji zamówienia, rozumie się uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 poz. 1333).Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333), samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych (ustawa z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej).16.2. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia - warunki określone w pkt 16.2 SWZ winni spełniać łącznie.16.3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 18.3.1. oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 4 do SWZ;18.3.2. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;18.4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt 18.3.2 SWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.18.5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 18.4 SWZ, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 18.3.3. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 5 do SWZ;18.3.4. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 6 do SWZ;18.3.5. oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy - załącznik nr 7 do SWZ;18.3.6. dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
- formularz oferty;- 13.6.7. odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów;13.6.8. jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 13.6.7 należy przedłożyć pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy;13.6.9. zapis w pkt 13.6.8 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;13.6.10. zapisy zawarte w 13.6.7 - 13.6.8 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 Pzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach;19.2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.19.3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
20.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.20.2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.20.3. W przypadku, o którym mowa w pkt. 20.2 SWZ, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.20.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w pkt 18.1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.20.5. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgoda obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.8.2. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w zakresie:8.2.1. zmiany terminu wykonania, w szczególności w następujących przypadkach:1) ujawnienia niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym z inwentaryzacją lub dokumentacją projektową sieci, instalacji lub urządzeń i koniecznością wykonania robót związanych z ich zabezpieczeniem lub usunięciem kolizji;2) w przypadku występowania warunków atmosferycznych uniemożliwiających lub znacznie utrudniających realizację zamówienia;3) z powodu działań osób trzecich (w tym organów administracji, osób indywidualnych) uniemożliwiających prowadzenie/wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy;4) zawieszenia lub wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót budowlanych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy;5) w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych i zmiany umowy;6) w przypadku zmian w dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robót;7) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia;8) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz wynikłych w trakcie realizacji robót budowlanych, których nie można było przewidzieć przed przystąpieniem do robót;9) działania siły wyższej mającej wpływ na wykonanie zamówienia, jako zdarzenia zewnętrznego, którego nie można było przewidzieć ani mu zapobiec przy zachowaniu należytej staranności; za siłę wyższą uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej;8.2.2. jeżeli w trakcie prowadzenia robót zaistnieje okoliczność dokonania zmian, w szczególności dotyczących wykonania, technologii lub elementów robót;8.2.3. zmiana osoby na stanowisku kierownika budowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;8.2.4. zmiany przepisów prawa istotnych dla realizacji przedmiotu umowy;8.2.5. Wykonawca może:a) powierzyć realizację części zamówienia podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej części do powierzenia podwykonawcom,b) wskazać inny zakres podwykonawstwa niż w ofercie,c) wskazać innych podwykonawców niż przedstawieni w ofercie,d) zrezygnować z podwykonawstwa.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane w systemie punktowym. Za najkorzystniejszą uważać się będzie ofertę, która uzyskała największą ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością przyznanych punktów.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: wydłużenie okresu gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.