Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
650z dziś
5279z ostatnich 7 dni
18293z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa dróg gminnych

Przedmiot:

Przebudowa dróg gminnych

Data zamieszczenia: 2021-04-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miejska Kościerzyna
3 Maja 9a
83-400 Kościerzyna
powiat: kościerski
58 680-23-00, faks 58 680-23-20
wizp@koscierzyna.gda.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/445427
Województwo: pomorskie
Miasto: Kościerzyna
Wadium: 20.000 zł
Nr telefonu: 58 680-23-00, faks 5
Termin składania ofert: 2021-04-28 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa dróg gminnych Ul. J. Piłsudskiego, H. Jastaka, J.S. Gostkowskich
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przedsięwzięcie polegające na przebudowie dróg gminnych Ul. J. Piłsudskiego, H. Jastaka, J.S. Gostkowskich. Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę dróg o długości 1,1 km w tym:? Ul. J. Piłsudskiego: etap I - 365,84 m; etap II - 168,46m? Ul. H. Jastaka - 414,96 m? Ul. J.S. Gostkowskich - 146,32 mParametry techniczne dróg:? Klasa drogi D (dojazdowa)? Prędkość projektowa Vp=30 km/h? Kategoria ruchu KR1? Szerokość jezdni 5,50 - 6,0 m? Szerokość chodnika: 2,0 m? Szerokość poboczy: 0,75 m? Nawierzchnia jezdni: beton asfaltowy? Nawierzchnia chodnika: kostka betonowa? Nawierzchnia zjazdów: kostka betonowa? Nawierzchnia poboczy: kruszywo łamane? Spadek poprzeczny jezdni: jednostronny (2%) i daszkowy (2%)Zakres robót przewidzianych do wykonania:? roboty przygotowawcze i pomiarowe,? roboty rozbiórkowe? roboty ziemne wykonywane mechanicznie (wykopy, nasypy, koryto pod konstrukcję jezdni)? wykonanie wpustów kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikiem? wykonanie warstwy ulepszonego podłoża? wykonanie podbudowy pod nawierzchnie jezdni, zjazdów, chodnika? regulację wysokościową urządzeń uzbrojenia podziemnego? wykonanie jezdni z betonu asfaltowego ? wykonanie wyniesionych skrzyżowań z kostki betonowej? wykonanie zjazdów z kostki betonowej? wykonanie chodnika z kostki betonowej? budowę oświetlenia drogowego typu LED? wykonanie kanału technologicznego ? oznakowanie pionowe i poziome? utwardzenie poboczy? profilowanie skarp i terenów przyległych wraz z humusowaniem i obsianiem nasionami trawPrzedmiot zamówienia szczegółowo określa rozdział 4 Specyfikacji Warunków Zamówienia, dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiar, które udostępniono na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

CPV: 45233120-6, 45231400-9

Dokument nr: 2021/BZP 00031316, ZP 4/2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-04-28 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/koscierzyna
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/koscierzyna
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się w Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej - zostały opisane w Rozdziale 1 pkt 22 SWZ. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresem strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/koscierzyna, do której link znajduje się na stronie BIP Zamawiającego: https://bip.koscierzyna.gda.pl/?bip=1&cid=357. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym składanie ofert, przekazywanie dokumentów lub oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresem strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/koscierzyna. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami (inna niż składanie oferty wraz z wymaganymi załącznikami), w tym przekazywanie dokumentów lub oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresem strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/koscierzyna i formularza ,,Wyślij wiadomość do zamawiającego". Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku ,,Wyślij wiadomość do zamawiającego" po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. Zamawiający dopuszcza również komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami: wizp@koscierzyna.gda.pl. Zamawiający informuje, że preferuje się komunikację (inna niż składanie oferty wraz z wymaganymi załącznikami) między Zamawiającym a Wykonawcami za pośrednictwem Platformy zakupowej. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji "Komunikaty". Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej do konkretnego wykonawcy. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacja w zakresie ochrony danych w odniesieniu do RODO znajdują się w SWZ. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Kościerzyna; dane adresowe: Ul. 3 Maja 9A, 83-400 Kościerzyna, tel.: 58 680 23 49, email: urzad@koscierzyna.gda.pl; firmą podprzetwarzającą dane jest platformazakupowa.pl, którego operatorem jest Open Nexus Sp. o.o.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/445427
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-04-28 10:00
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/koscierzyna

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP 4/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przedsięwzięcie polegające na przebudowie dróg gminnych ul. J. Piłsudskiego, H. Jastaka, J.S. Gostkowskich. Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę dróg o długości 1,1 km w tym:? ul. J. Piłsudskiego: etap I - 365,84 m; etap II - 168,46m? ul. H. Jastaka - 414,96 m? ul. J.S. Gostkowskich - 146,32 mParametry techniczne dróg:? Klasa drogi D (dojazdowa)? Prędkość projektowa Vp=30 km/h? Kategoria ruchu KR1? Szerokość jezdni 5,50 - 6,0 m? Szerokość chodnika: 2,0 m? Szerokość poboczy: 0,75 m? Nawierzchnia jezdni: beton asfaltowy? Nawierzchnia chodnika: kostka betonowa? Nawierzchnia zjazdów: kostka betonowa? Nawierzchnia poboczy: kruszywo łamane? Spadek poprzeczny jezdni: jednostronny (2%) i daszkowy (2%)Zakres robót przewidzianych do wykonania:? roboty przygotowawcze i pomiarowe,? roboty rozbiórkowe? roboty ziemne wykonywane mechanicznie (wykopy, nasypy, koryto pod konstrukcję jezdni)? wykonanie wpustów kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikiem? wykonanie warstwy ulepszonego podłoża? wykonanie podbudowy pod nawierzchnie jezdni, zjazdów, chodnika? regulację wysokościową urządzeń uzbrojenia podziemnego? wykonanie jezdni z betonu asfaltowego ? wykonanie wyniesionych skrzyżowań z kostki betonowej? wykonanie zjazdów z kostki betonowej? wykonanie chodnika z kostki betonowej? budowę oświetlenia drogowego typu LED? wykonanie kanału technologicznego ? oznakowanie pionowe i poziome? utwardzenie poboczy? profilowanie skarp i terenów przyległych wraz z humusowaniem i obsianiem nasionami trawPrzedmiot zamówienia szczegółowo określa rozdział 4 Specyfikacji Warunków Zamówienia, dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiar, które udostępniono na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 400.000 zł;2) zdolności technicznej lub zawodowej - Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:1. zrealizował w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie, rozbudowie, remoncie dróg o wartości nie mniejszej niż 1.000.000 PLN brutto każda;W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek zostanie uznany za spełniony w sytuacji, gdy przynajmniej jeden z Wykonawców wykaże, że należycie wykonał co najmniej 2 wymagane roboty budowlane. Niedopuszczalne jest łączenie liczby robót budowlanych wykonanych przez różnych wykonawców, aby uzyskać wymaganą liczbę min. 2 robót budowlanych.2. skieruje do realizacji niniejszego zamówienia osoby zapewniające realizację zamówienia oraz posiadające kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia, w tym:a) Kierownik budowy - winien posiadać:1. ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów oraz2. doświadczenie w kierowaniu co najmniej 2 robotami budowlanymi w powyższej specjalności polegającymi na budowie, rozbudowie, przebudowie, remoncie dróg;b) kierownik robót branży elektroenergetycznej - winien posiadać:1. ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów oraz2. doświadczenie w kierowaniu co najmniej 2 robotami budowlanymi w powyższej specjalności polegającymi na budowie, przebudowie sieci elektroenergetycznych.Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanego doświadczenia kwalifikacji i uprawnień budowlanych, dopuszcza doświadczenie, kwalifikacje i uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im doświadczenie, kwalifikacje i uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z uwzględnieniem ustawy z dnia 22.12.2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 220).
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 273 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, tj. potwierdzających brak podstaw wykluczenia Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych: 1. dotyczy Wykonawcy - oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wg wzoru wzór formularza nr 2.5 stanowiącego załącznik do swz); 2. dotyczy Wykonawcy i podmiotu na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega - odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonego nie wcześniej niż 3 miesiące przez jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów w zakresie:1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;2. zdolności technicznej lub zawodowej: a. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty (wg wzoru formularza nr 3.1 stanowiącego zał. do swz);b. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg wzoru formularza nr 3.2 stanowiącego zał. do swz).
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości 20.000 zł. Wadium wnosi si się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.b) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwa winno być załączone do oferty.c) Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. d) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w pkt 9.1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.e) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, usługi wykonają poszczególni wykonawcy (wg wzoru formularza nr 2.4 stanowiącego zał. do swz);f) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.g) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.h) Wykonawca składający ofertę wspólną, nie może złożyć w jednym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego odrębnej oferty własnej lub drugiej oferty wspólnie z innymi wykonawcami.i) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy - dla Zamawiającego nie są wiążące w tym zakresie wzajemne uregulowania umowne (np. umowa konsorcjum lub spółki cywilnej) pomiędzy wykonawcami.j) Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od wykonawców składających ofertę wspólną, aby przed podpisaniem umowy (w przypadku wyboru oferty) złożyli zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych podmiotów.k) Zamawiający będzie kierował korespondencję wyłącznie z Wykonawcą występującym jako pełnomocnik pozostałych (lider).
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zmiany zawarto w par. 7 wzoru umowy - rozdział 5 SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-05-27

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.