Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
847z dziś
5476z ostatnich 7 dni
18490z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa alejek na cmentarzu

Przedmiot:

Budowa alejek na cmentarzu

Data zamieszczenia: 2021-04-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Inowrocław
al. Ratuszowa 36
88-100 Inowrocław
powiat: inowrocławski
zamowienia@inowroclaw.pl
https://inowroclaw.ezamawiajacy.pl/pn/inowroclaw/demand/notice/public/26098/details
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Inowrocław
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-04-28 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa alejek na cmentarzu komunalnym w Inowrocławiu
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa alejek na cmentarzu komunalnym w Inowrocławiu przy Ul. Karola Marcinkowskiego, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Droga dojazdowa do kaplicy cmentarnej ma nawierzchnię bitumiczną, w złym stanie; pozostałe alejki mają nawierzchnię gruntową. Budowę alejek podzielono na 5 odcinków: - odcinek A-B o długości 86 m (droga dojazdowa do kaplicy cmentarnej); - odcinek C-D o długości 69,84 m, - odcinek E-F o długości 80,21 m, - odcinek G-H o długości 87,43 m.2. Zakres robót:1) wykonanie robót rozbiórkowych i ziemnych;2) wycinka 22 drzew kolidujących z inwestycją, rosnących przy drodze dojazdowej do kaplicy (odcinek A-B);3) wykonanie nasadzeń zastępczych przy alejce A-B, zgodnie z decyzją Starosty Inowrocławskiego o pozwoleniu na usunięcie drzew (22 klony kuliste o obwodzie pnia 10-12 cm na wys. 100 cm);3) ustawienie obramowań zjazdu, alejek oraz drogi dojazdowej;4) wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni alejek, zjazdu drogi manewrowej orazplacu pod kontenery;5) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej;6) wykonanie humusowania terenu wraz z obsianiem trawą;7) wykonanie i montaż wiaty na kontenery na odpady, o konstrukcji z profili stalowych wypełnionych ażurową konstrukcją, dachem łukowym z żywic epoksydowych i poliestrowych zbrojonym włóknem szklanym, na nawierzchni z kostki betonowej.

CPV: 45233161-5, 44112100-9

Dokument nr: 2021/BZP 00031308, ZZP.271.1.17.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-04-28 10:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://inowroclaw.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://inowroclaw.ezamawiajacy.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: https://inowroclaw.ezamawiajacy.pl
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://inowroclaw.ezamawiajacy.pl/pn/inowroclaw/demand/notice/public/26098/details
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-04-28 10:00
Miejsce składania ofert: https://inowroclaw.ezamawiajacy.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-10-15

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZZP.271.1.17.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa alejek na cmentarzu komunalnym w Inowrocławiu przy ul. Karola Marcinkowskiego, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Droga dojazdowa do kaplicy cmentarnej ma nawierzchnię bitumiczną, w złym stanie; pozostałe alejki mają nawierzchnię gruntową. Budowę alejek podzielono na 5 odcinków: - odcinek A-B o długości 86 m (droga dojazdowa do kaplicy cmentarnej); - odcinek C-D o długości 69,84 m, - odcinek E-F o długości 80,21 m, - odcinek G-H o długości 87,43 m.2. Zakres robót:1) wykonanie robót rozbiórkowych i ziemnych;2) wycinka 22 drzew kolidujących z inwestycją, rosnących przy drodze dojazdowej do kaplicy (odcinek A-B);3) wykonanie nasadzeń zastępczych przy alejce A-B, zgodnie z decyzją Starosty Inowrocławskiego o pozwoleniu na usunięcie drzew (22 klony kuliste o obwodzie pnia 10-12 cm na wys. 100 cm);3) ustawienie obramowań zjazdu, alejek oraz drogi dojazdowej;4) wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni alejek, zjazdu drogi manewrowej orazplacu pod kontenery;5) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej;6) wykonanie humusowania terenu wraz z obsianiem trawą;7) wykonanie i montaż wiaty na kontenery na odpady, o konstrukcji z profili stalowych wypełnionych ażurową konstrukcją, dachem łukowym z żywic epoksydowych i poliestrowych zbrojonym włóknem szklanym, na nawierzchni z kostki betonowej.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

44112100-9 - Wiaty
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-10-15
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 80
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj. 1) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wykonali i prawidłowo ukończyli dwie roboty budowlane, polegające na budowie lub przebudowie lub remoncie nawierzchni drogowej z kostki betonowej;2) dysponują osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający żąda złożenia odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że:1) wspólnie spełniają warunki udziału w postępowaniu,2) w stosunku do żadnego z nich nie zachodzi jakakolwiek podstawa do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp,3) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,4) muszą ustanowić pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Pełnomocnictwo musi mieć formę pisemną lub kopię potwierdzona przez notariusza,5) przed zawarciem umowy o niniejsze zamówienie publiczne, jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający wezwie do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców.6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mają obowiązek dołączyć do oferty oświadczenie, z którego będzie wynikać, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.7) Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 w następujących przypadkach i zakresie: 1) konieczność zmiany dokumentacji projektowej, z inicjatywy Zamawiającego, uzasadnionej błędami projektowymi lub w sytuacji, której wcześniej nie można było przewidzieć, w tym koniecznego wprowadzenia robót dodatkowych lub zamiennych lub materiałów zamiennych lub rezygnacji z określonych robót, z możliwością zmiany wynagrodzenia (zmniejszenie lub zwiększenie); podstawą wyceny robót dodatkowych, zamiennych, wycofanych będzie kosztorys ofertowy wykonawcy i podane w nim wskaźniki kalkulacyjne lub KNR (KNNR - y) i ceny materiałów z rynku lokalnego;2) ustawowej zmiany wysokości podatku od towarów i usług VAT;3) zmiana sposobu świadczenia usług w przypadku konieczności zastosowania innych rozwiązań technicznych lub materiałowych niż przewidziane w SWZ; 4) zmiana osób skierowanych do realizacji zamówienia pod warunkiem, że nowe osoby będą spełniać wymagania określone dla nich przez Zamawiającego w SWZ, z tym że zmiana kierownika budowy będzie możliwa, jeżeli zastępująca osoba wykaże posiadanie wymaganych uprawnień budowlanych; 5) zmiana terminu realizacji umowy w następujących przypadkach i zakresie: a) brakiem możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków klimatycznych, w szczególności wystąpienia nawalnych opadów deszczu, mrozu, śniegu - jeżeli prowadzenie robót będzie uniemożliwione z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych Zamawiający wstrzyma na ten okres roboty, co potwierdzi wpisem do dziennika budowy;b) utrudnieniami spowodowanymi stanem epidemii w kraju, które miały wpływ na :? dostęp do zakupu materiałów budowalnych lub urządzeń, ? transport materiałów lub urządzeń,? ograniczony czas pracy pracowników,? ograniczenie dostępu do pracowników,? przemieszczanie się ludzi i sprzętu,? wykonywanie części robót przez podwykonawców, jeżeli opóźnienia były spowodowane okolicznościami, o których mowa w niniejszym punkcie.c) zakazem wycinki drzew przez specjalistę-przyrodnika (ornitologa);d) ze względu na prowadzone równolegle zadania przez Zamawiającego wykonanie umowy w dotychczas ustalonym terminie nie jest możliwe lub nie leży w interesie Zamawiającego;d) zmianą obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na termin realizacji umowy;e) konieczna będzie zmiana wymagań Zamawiającego określonych w SWZ;f) wystąpieniem warunków siły wyższej, które uniemożliwiły wykonanie umowy w dotychczas ustalonym terminie - termin wykonania umowy może ulec zmianie o czas, o jaki wyżej wskazane okoliczności wpłynęły na termin wykonania umowy przez wykonawcę, to jest uniemożliwiły wykonawcy terminową realizację przedmiotu zamówienia.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 80
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-05-27

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.