Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
818z dziś
5447z ostatnich 7 dni
18461z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie prac z branży budowlanej na budynku

Przedmiot:

Wykonanie prac z branży budowlanej na budynku

Data zamieszczenia: 2021-04-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarządca Wspólnot Mieszkaniowych - Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie
ul. B. Chrobrego 4
11-600 Węgorzewo
powiat: węgorzewski
tel. 87 427 59 44
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Węgorzewo
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 87 427 59 44
Termin składania ofert: 2021-04-26 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
I. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na: ,,Wykonaniu prac z branży budowlanej na budynku Towarzystwa Budownictwa Społecznego położonego przy Ul. Krzywej 2", polegających na:.
1. Wymiana obróbek blacharskich

Demontaż istniejących obróbek blacharskich budynku (wraz z wiatrołapami) oraz rynien i rur spustowych,
Montaż nowych obróbek blacharskich kominów, ogniomurków w kolorze pokrycia dachowego,
Wymiana rynien i rur spustowych oraz obróbek pasa nadrynnowego.

2. Remont murków, ścianek oporowych oraz chodników i dojść do lokali

usługowych

Naprawa murków ścianek oporowych schodów zewnętrznych poprzez:
Skucie istniejącego, odpadającego tynku,
Wyrównanie powierzchni tynkiem cementowym,
Malowanie w kolorze istniejącej części murku.

3. Remont balkonów (22 sztuki wspornikowe i balkony loggie 8 sztuki) uwzględniający min.:

Prace przygotowawcze stropów balkonowych przed przystąpieniem do prac właściwych,
Uzupełnienie ubytków konstrukcji płyt balkonowych przy pomocy systemu napraw konstrukcji żelbetowych,
Prace izolacyjne płyty balkonowej wykonać w sposób zapewniający szczelność wszystkich połączeń z innymi elementami jak ściany, obróbki blacharskie wraz z wykonaniem izolacji powierzchniowej posadzki cementowej,
Wykończenie wszystkich balkonów powłoką żywiczną,
Przewidziane prace remontowe balkonów nie mogą prowadzić do dodatkowych obciążeń szczególnie balkonów wspornikowych oraz aby wysokość barierek nie została pomniejszona poniżej 110 cm,
Balustrady balkonowe dokonać oczyszczenia z korozji oraz ubytków farby malarskiej wraz z wykonaniem nowej powłoki zabezpieczającej. Dokonać uszczelnienia styku pomiędzy stopkami balustrad a posadzką cementową.

4. Remont wiatrołapów

Zastosowanie profili dylatacyjnych ściennych do połączenia wiatrołapu z główną bryłą budynku,
Wykonanie podwójnej obróbki uszczelniającej połączenie dachu z budynkiem:
pierwsza powinna być wykonana jako niewidoczna połączona z papą i ścianą budynku (obróbka powinna mieć możliwość pracy w pionie),
druga wykonana z blachy i nakrywać dachówkę (powinna być doszczelniona gąbką z możliwością ruchu),
Wykonanie wewnątrz tynków cementowych wraz z dwukrotnym malowaniem.
Uwzględnić prace przygotowawcze oraz prace naprawcze po ww. punktach.

II. Postanowienia ogólne

Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania lub nie wybrania żadnej z oferty bez podania przyczyny.
Unieważnienie postępowania lub nie dokonanie wyboru oferty nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy lub do roszczeń o zawarcie umowy.
Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej na budynku, w celu ujęcia w cenie wszystkich niezbędnych prac do wykonania przedmiotu zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia wybranych przez siebie prac/ zdań.
Rozliczenie za wykonane prace budowlane, zostanie dokonane na postawie złożonej oferty cenowej, tj. załącznika nr 1 do niniejszego zapytania.
Zapłata za przedmiot zamówienia dokonana będzie na podstawie bezusterkowego odbioru robót budowlanych i faktury dostarczonej przez Wykonawcę (w terminie 14 dni)
Wszelka kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym.

Dokument nr: CeM-2021/1143/W3

Składanie ofert:
VII. Miejsce i sposób składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie do skrzynce korespondencyjnej umieszczonej przed głównym wejściem do budynku Zarządcy Wspólnot Mieszkaniowych - Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o., Ul. B. Chrobrego 4, 11-600 Węgorzewo w terminie do dnia 26 kwietnia 2021 r. (poniedziałek) do godz. 1100.

Oferty niekompletne, złożone w innej formie niż wskazana w niniejszym zapytaniu ofertowym lub złożone po terminie zostaną odrzucone. Dopuszcza się składanie ofert w wersji elektronicznej.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia: do 6 miesięcy od daty protokolarnego przekazania terenu budowy.

Wymagania:
III. Wymagania i wytyczne dla Wykonawcy:

Wykonawca udzieli gwarancji na okres 60 miesięcy od dnia bezusterkowego odbioru robót.
IV. Opis sposobu przygotowania ofert

Oferta składana w wersji papierowej musi być czytelna i złożona na wypełnionym czytelnie formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania cenowego.
Zamawiający oczekuje, że oferowana cena realizacji zadania zawiera wszystkie koszty wykonania z tym związanych prac budowlanych tj. uwzględnia koszty robocizny i innych dodatkowych kosztów i nakładów z kosztami zakupu materiałów i zastosowanego przy zleceniu sprzętu.
Zamawiający oczekuję, że oferowana cena zostanie przedstawiona zgodnie z zestawieniem zawartym w załączniku nr 1.
Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy (firmy) w zakresie jego spraw majątkowych, lub przez osobę umocowaną przez osoby uprawnione.
Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, itd.) muszą być parafowane i datowane przez osoby podpisujące ofertę, w przeciwnym razie powyższe zmiany nie będą uwzględniane.
Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian po terminie składania ofert.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie zapewniającej nienaruszalność, z napisem: ,,Wykonanie prac z branży budowlanej na budynku Towarzystwa Budownictwa Społecznego położonego przy ul. Krzywej 2 ". Koperta powinna być opatrzona pełną nazwą Wykonawcy wraz z dokładnym adresem tak, aby Zamawiający mógł odesłać ofertę złożoną po terminie składania ofert.
Oferty niespełniające wymienionych w pkt. 1-4 kryteriów zostaną odrzucone.
VI. Kryterium oceny ofert: cena 100 % w tym VAT.

Kontakt:
VIII. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

Magdalena Siołkowska, tel. 87 427 59 44 (w godz. 800-1400).
Patryk Kobielski, tel. 87 427 59 36 (w godz. 800-1400).

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.