Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4629z ostatnich 7 dni
17644z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa placu komunalnego

Przedmiot:

Przebudowa placu komunalnego

Data zamieszczenia: 2021-04-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Trzebownisko
Trzebownisko Nr 976
36-001 Trzebownisko
powiat: rzeszowski
17 77 13 746
d.hartman@trzebownisko.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Trzebownisko
Wadium: ---
Nr telefonu: 17 77 13 746
Termin składania ofert: 2021-04-19 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa placu komunalnego na działce ewid. 1098 w miejscowości Wólka Podleśna
II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa placu komunalnego na działce ewid. 1098 w miejscowości Wólka Podleśna
Obowiązki Wykonawcy przy wykonywaniu Zamówienia:
Zabezpieczenie istniejącej tablicy metalowej oraz jej rewitalizacja
Rozbiórka istniejącego pomnika i utylizacja materiału pochodzącego z rozbiórki
Wykonanie nowego fundamentu z betonu zbrojonego
Wykonanie i ustawienie nowego pomnika z bloków granitowych polerowanych o wymiarach min.:
200x200x15 cm stopnica
320x90x90 cm belka pionowa
200x30x30 cm belka pozioma
Płyty granitowe do obłożenia podstawy
Wykonanie utwardzenia placu z kostki brukowej granitowej na podsypce betonowej wraz z ustawieniem obrzeży betonowych na ławie fundamentowej na pow. ok 30m2
Wykonanie instalacji elektrycznej (przyłącz, oprawa, kabel) - kpl.
Wykonanie niezbędnej infrastruktury oraz robót towarzyszących tj.:
Liternictwo wraz z orłem piaskowane
Montaż odrestaurowanej tablicy metalowej
Wykonawca wystawi fakturę VAT na Gminę Trzebownisko.

Dokument nr: BR.271.2.2.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 19.04.2021 godz. 15:00
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Składanie ofert:
VII. Miejsce i termin składania ofert oraz ich otwarcia:

Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Trzebownisko, w kancelarii Urzędu pok. Nr 7 osobiście, bądź pocztą na adres Zamawiającego: 36-001 Trzebownisko Nr 976.

TERMIN SKŁADANIA ofert: 19.04.2021 do godz. 14:00

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane, zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwierania. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Trzebownisko.

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin realizacji zadania: do 10.08.2021r.

Wymagania:
IV. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu oferty (załącznik nr 1) załączonym do niniejszego zapytania. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej. Na kopercie proszę o zamieszczenie dopisku Przebudowa placu komunalnego na działce nr ewid. 1098 w miejscowości Wólka Podleśna
Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

V. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów:

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

VI. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania w powyższej sprawie jest Pani Dominika Hartman tel. 17 77 13 746 email; d.hartman@trzebownisko.pl
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek: 8.30 do 16.30, wtorek-piątek: 7.30-15.30.

Uwagi:
ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Trzebownisko Nr 792/2021 z dnia 11 styczna 2021r. w sprawie zasad i trybu postępowania w postępowaniach o zamówienie publiczne oraz zasad powoływania członków komisji przetargowych, ich zadań oraz trybu pracy komisji przetargowych w Urzędzie Gminy Trzebownisko, w związku z art. 2 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019) - Wójt Gminy Trzebownisko ogłasza nabór ofert:

VIII. Kryteria wyboru ofert: najniższa cena brutto

IX. Informacje o formalnościach:

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia
w rozumieniu przepisów Prawa zamówień publicznych oraz nie kształtuje zobowiązania Urzędu do przyjęcia którejkolwiek z ofert. Urząd zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert i unieważnienia rozeznania.
Wykonawcy nie przysługuje przewidziana Prawem zamówień publicznych procedura odwoławcza od decyzji Zamawiającego o wyborze oferty.
Zamawiający zastrzega, że całościowa oferowana cena stanowi informację publiczną
w rozumieniu Ustawy o dostępie do informacji publicznej i w przypadku zastrzeżenia jej przez oferenta jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy przedsiębiorcy jego oferta zostanie odrzucona.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców , którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
Zamawiający zawrze z wybranym Wykonawcą umowę nie później niż do dnia 30.04.2021r.
Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych zamawiającego. Nie mają tu zastosowania przepisy ustawy prawo zamówień publicznych.

X. Inne

Zamawiający nie będzie rozpatrywał ofert złożonych po upływie terminu na składanie ofert.
Wykonawcom nie przysługuje zwrot kosztów udziału w postępowaniu.
Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Informacja o wyborze oferty lub rezygnacji z realizacji zamówienia zostanie przekazana Wykonawcom, którzy złożyli oferty oraz umieszczona na stronach, na których ukazało się zapytanie ofertowe.

IXI. nformacje podawane w przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Trzebownisko, 36-001 Trzebownisko 976
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: daneosobowe@trzebownisko.pl

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

- ceny złożonych ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej,

- udzielenia zamówienia i zawarcia umowy,

- realizacji i rozliczenia zamówienia,

- archiwizacji dokumentacji.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny administratora art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz zawarta umowa art. 6 ust. 1 lit. b RODO (jeżeli dotyczy). Powyższe cele wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do ustawy

4. Pani/Pana dane osobowe będą ujawnione osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych oraz podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP Urzędu.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji oraz innych przepisów w szczególności w przypadku dofinansowania zamówienia ze środków UE.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem zawarcia umowy w przypadku wyboru oferty. Podanie danych jest obowiązkowe a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO

Wójt Gminy Trzebownisko

Kontakt:
Pani Dominika Hartman tel. 17 77 13 746 email; d.hartman@trzebownisko.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.