Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4629z ostatnich 7 dni
17644z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Prace remontowo adaptacyjne

Przedmiot:

Prace remontowo adaptacyjne

Data zamieszczenia: 2021-04-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Potęgowo
Kościuszki 5
76-230 Potęgowo
powiat: słupski
zp@potegowo.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Potęgowo
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-04-29 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
prace remontowo adaptacyjne w punktach świadczenia usług społecznych w Gminie Potęgowo - miejscowości Rzechcino, Czerwieniec
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) remont świetlicy wiejskiej w miejscowości RzechcinoOpis nieruchomości: działka nr 169 obręb Rzechcino, woj. pomorskie pow. słupski, gmina Potęgowo. Na działce nr 169 usytuowany jest budynek świetlicy wiejskiej niepodpiwniczony, przykryty dachem dwuspadowym, krytym papą. W budynku występują nieszczelności pokrycia dachowego na sufitach są ślady zawilgocenia, miejscami odchodzi farba i tynk. Zakres prac objętych remontema) wymiana pokrycia dachowego:Dach budynku o powierzchni 190m2 należy oczyścić następnie pokryć płytami styropianowymi EPS (styropapa) o grubości 15cm w okładzinie z papy asfaltowej, a następnie 1 raz papą termozgrzewalną 5,2mm. W pobliżu okien zlokalizowanych ponad dachem niższej części budynku zmniejszyć grubość styropianu tak, aby nie zasłaniać okien warstwą ocieplenia. Zachować spadek dachu w kierunku przeciwnym do okien. Wykonać obróbki blacharskie dookoła wykonanego ocieplenia - obróbki ze stali ocynkowanej.b) komin:Skuć istniejące wykończenie komina. Wykonać nową czapkę komina. Komin ocieplić wełną skalną gr. 5cm , otynkować tynkiem cienkowarstwowym w kolorze czarnym.c) remont toalety:W istniejącej toalecie zdemontować wyposażenie, skuć glazurę i terakotę, rozebrać ścianki kabin wraz z drzwiami i ościeżnicami. Zdemontować drzwi do toalety wraz z ościeżnicą. Zdemontować instalację elektryczną toalety wraz z oprawami. Poszerzyć otwór drzwiowy, zamontować nowe nadproże (prefabrykowane 2xL19) w ścianie działowej i wstawić nowe drzwi (90) do toalety wraz z ościeżnicą. Wykonać ściankę kabiny wraz z nowymi drzwiami (90) i ościeżnicą. Wyrównać posadzkę, położyć nową glazurę na ścianach do wysokości 2,0m oraz gres na posadzce. Ściany powyżej glazury oraz sufit oczyścić, wyrównać ewentualne uszkodzenia i pomalować 2xfarbą emulsyjną. Pomalować rury do grzejników farbą odporną na wysokie temperatury.Zamontować nową miskę ustępową podwieszaną, 2x umywalkę z półpostumentem i baterią stojącą oraz pisuar, wpust podłogowy 50 (ze stali nierdzewnej) oraz zawór czerpalny. Miska ustępowa oraz umywalka w kabinie (wraz z baterią) dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Przy misce ustępowej poręcze ze stali nierdzewnej dla niepełnosprawnych. Zamontować nowe łączniki oświetlenia, oprawy oświetleniowe, gniazdo 230V oraz wentylator kanałowy, załączany z oświetleniem i wyłączany ze zwłoką czasową. Wykonać nową instalację w toalecie. d) stolarka drzwiowa:Należy wymienić istniejące drzwi stalowe, gospodarcze, dwuskrzydłowe zlokalizowane w północnej ścianie budynku. Projektowane drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe, przeszkolone. Szerokość otworu istniejąca 148 cm. Należy zwiększyć wysokość istniejącego otworu drzwiowego (obecnie wynosi ona 188cm od wewnątrz budynku),aby zamontować drzwi o wysokości 200 cm. e) ściany i sufity:Należy oczyścić sufity i ściany, wykonać gładzie na uszkodzonych powierzchniach (5% powierzchni ścian) Pomalować sufity farbą emulsyjną, ściany farbą lateksową. Prace przeprowadzić we wszystkich pomieszczeniach.2) remont świetlicy wiejskiej w miejscowości CzerwieniecOpis nieruchomości: działka nr 298 obręb Czerwieniec woj. pomorskie pow. słupski, gmina Potęgowo. Na działce nr 298 usytuowany jest budynek świetlicy wiejskiej częściowo podpiwniczony, przykryty dachem dwuspadowym, krytym blachodachówką. Świetlica zajmuje część budynku. Zakres prac objętych remontema) kotłownia ze składem opału: Należy wydzielić kotłownię w istniejącej sali świetlicy za pomocą ścian z płyty warstwowej gr. 15cm z rdzeniem z wełny mineralnej. Drzwi do kotłowni ze składem opału stalowe EI60. Od strony sali świetlicy płyty warstwowe obłożyć płytami karton-gips. W kotłowni wykonać oświetlenie sufitowe LED, gniazdo elektryczne w pobliżu pieca oraz wentylację.b) malowanie ścian wewnątrz świetlicy:Na powierzchni około 10% ścian należy wykonać gładzie, następnie pomalować ściany farbą lateksową, sufity farbą emulsyjną o powierzchnia ścian - 88 m2o powierzchnia sufitów- 38 m2UWAGA! Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w dokumentacji technicznej zawierającej: inwentaryzację obiektu wraz z projektem prac remontowych. Dokumentacja techniczna jest podstawą do określenia ceny.Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją.

CPV: 45442100-8, 45261210-9, 45453000-7

Dokument nr: 2021/BZP 00031353, ZP.271.12.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-04-29 13:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://bip.potegowo.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia BZP lub identyfikatorem postępowania dostępnym w miniPortalu. Identyfikator postępowania dostępny jest na liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi załącznik do niniejszej SWZ. W niniejszym postępowaniu komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji (nie dotyczy składania ofert) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem e-mail: zp@potegowo.pl lub dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP lub udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Adres strony internetowej Zamawiającego: https://bip.potegowo.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. Osobą wyznaczoną do kontaktu z Wykonawcami ze strony Zamawiającego jest: Katarzyna Kozioł. Dokumenty muszą być opatrzone przez Wykonawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://bip.potegowo.pl/
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że: -administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wójt Gminy Potęgowo, Urząd Gminy Potęgowo, Ul. Kościuszki 5, 76-230 Potęgowo;-inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Potęgowo jest sekretarz Gminy Potęgowo Ireneusz Jasiński, tel. 59 8454982;-Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na Prace remontowo adaptacyjne w punktach świadczenia usług społecznych w Gminie Potęgowo - miejscowości Rzechcino, Czerwieniec, prowadzonym w trybie podstawowym;-odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), dalej ,,ustawa Pzp"; -Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;-obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; -w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;-posiada Pani/Pan:? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; ? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-04-29 10:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenie, zmiany, wycofania oferty, dostępnego na ePUAP i udostępnionego rónwież za pośrednictwem miniPortalu (adres: www.miniportal.uzp.gov.pl)

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.12.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 439024,00 PLN
4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 88791,00 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) remont świetlicy wiejskiej w miejscowości RzechcinoOpis nieruchomości: działka nr 169 obręb Rzechcino, woj. pomorskie pow. słupski, gmina Potęgowo. Na działce nr 169 usytuowany jest budynek świetlicy wiejskiej niepodpiwniczony, przykryty dachem dwuspadowym, krytym papą. W budynku występują nieszczelności pokrycia dachowego na sufitach są ślady zawilgocenia, miejscami odchodzi farba i tynk. Zakres prac objętych remontema) wymiana pokrycia dachowego:Dach budynku o powierzchni 190m2 należy oczyścić następnie pokryć płytami styropianowymi EPS (styropapa) o grubości 15cm w okładzinie z papy asfaltowej, a następnie 1 raz papą termozgrzewalną 5,2mm. W pobliżu okien zlokalizowanych ponad dachem niższej części budynku zmniejszyć grubość styropianu tak, aby nie zasłaniać okien warstwą ocieplenia. Zachować spadek dachu w kierunku przeciwnym do okien. Wykonać obróbki blacharskie dookoła wykonanego ocieplenia - obróbki ze stali ocynkowanej.b) komin:Skuć istniejące wykończenie komina. Wykonać nową czapkę komina. Komin ocieplić wełną skalną gr. 5cm , otynkować tynkiem cienkowarstwowym w kolorze czarnym.c) remont toalety:W istniejącej toalecie zdemontować wyposażenie, skuć glazurę i terakotę, rozebrać ścianki kabin wraz z drzwiami i ościeżnicami. Zdemontować drzwi do toalety wraz z ościeżnicą. Zdemontować instalację elektryczną toalety wraz z oprawami. Poszerzyć otwór drzwiowy, zamontować nowe nadproże (prefabrykowane 2xL19) w ścianie działowej i wstawić nowe drzwi (90) do toalety wraz z ościeżnicą. Wykonać ściankę kabiny wraz z nowymi drzwiami (90) i ościeżnicą. Wyrównać posadzkę, położyć nową glazurę na ścianach do wysokości 2,0m oraz gres na posadzce. Ściany powyżej glazury oraz sufit oczyścić, wyrównać ewentualne uszkodzenia i pomalować 2xfarbą emulsyjną. Pomalować rury do grzejników farbą odporną na wysokie temperatury.Zamontować nową miskę ustępową podwieszaną, 2x umywalkę z półpostumentem i baterią stojącą oraz pisuar, wpust podłogowy 50 (ze stali nierdzewnej) oraz zawór czerpalny. Miska ustępowa oraz umywalka w kabinie (wraz z baterią) dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Przy misce ustępowej poręcze ze stali nierdzewnej dla niepełnosprawnych. Zamontować nowe łączniki oświetlenia, oprawy oświetleniowe, gniazdo 230V oraz wentylator kanałowy, załączany z oświetleniem i wyłączany ze zwłoką czasową. Wykonać nową instalację w toalecie. d) stolarka drzwiowa:Należy wymienić istniejące drzwi stalowe, gospodarcze, dwuskrzydłowe zlokalizowane w północnej ścianie budynku. Projektowane drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe, przeszkolone. Szerokość otworu istniejąca 148 cm. Należy zwiększyć wysokość istniejącego otworu drzwiowego (obecnie wynosi ona 188cm od wewnątrz budynku),aby zamontować drzwi o wysokości 200 cm. e) ściany i sufity:Należy oczyścić sufity i ściany, wykonać gładzie na uszkodzonych powierzchniach (5% powierzchni ścian) Pomalować sufity farbą emulsyjną, ściany farbą lateksową. Prace przeprowadzić we wszystkich pomieszczeniach.2) remont świetlicy wiejskiej w miejscowości CzerwieniecOpis nieruchomości: działka nr 298 obręb Czerwieniec woj. pomorskie pow. słupski, gmina Potęgowo. Na działce nr 298 usytuowany jest budynek świetlicy wiejskiej częściowo podpiwniczony, przykryty dachem dwuspadowym, krytym blachodachówką. Świetlica zajmuje część budynku. Zakres prac objętych remontema) kotłownia ze składem opału: Należy wydzielić kotłownię w istniejącej sali świetlicy za pomocą ścian z płyty warstwowej gr. 15cm z rdzeniem z wełny mineralnej. Drzwi do kotłowni ze składem opału stalowe EI60. Od strony sali świetlicy płyty warstwowe obłożyć płytami karton-gips. W kotłowni wykonać oświetlenie sufitowe LED, gniazdo elektryczne w pobliżu pieca oraz wentylację.b) malowanie ścian wewnątrz świetlicy:Na powierzchni około 10% ścian należy wykonać gładzie, następnie pomalować ściany farbą lateksową, sufity farbą emulsyjną o powierzchnia ścian - 88 m2o powierzchnia sufitów- 38 m2UWAGA! Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w dokumentacji technicznej zawierającej: inwentaryzację obiektu wraz z projektem prac remontowych. Dokumentacja techniczna jest podstawą do określenia ceny.Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45442100-8 - Roboty malarskie
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która spełni wszystkie wymogi SWZ i uzyska najwyższą ilość punktów łącznie we wszystkich kryteriach.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawca winien spełniać warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:- Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie;2) uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: - Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie;3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:- Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie;4) zdolności technicznej lub zawodowej:a) Zamawiający określa warunek w zakresie doświadczenia zawodowego:- wykonanie w okresie ostatnich 5 lat co najmniej 2 zamówień polegających na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie budynków, w tym min. 1 zadanie związane z budynkiem użyteczności publicznej, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będzie ich łączne doświadczenie);b) Zamawiający określa warunek w zakresie potencjału kadrowego: dysponowanie odpowiednim potencjałem kadrowym, odpowiedzialnym za projektowanie, tj.:- min. 1 osobą mogącą wykonywać samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności w specjalności konstrukcyjno - budowlanej;W/w wymienione osoby winny posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (tekst jedn. Dz. U z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał kadrowy).Zgodnie z art. 12 a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust.1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jednolity Dz. U. 2008. 63.394 ze zm.).
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania należy złożyć następujące dokumenty:1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem należy złożyć dokumenty potwierdzające, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich;W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, dokument składa każdy z Wykonawców.2) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem należy złożyć dokumenty potwierdzające, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich;W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, dokument składa każdy z Wykonawców.3) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie podstawy wykluczenia, o której mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, oświadczenie składa każdy z Wykonawców.4) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich;W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, dokument składa każdy z Wykonawców.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu należy złożyć następujące dokumenty: 1) Doświadczenie zawodowe (załącznik nr 4) - wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (zgodnie z warunkiem określonym w pkt 7.1. 3) a), z załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz Doświadczenie zawodowe ma dotyczyć usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył. Wykonawcy składający ofertę wspólną przedkładają jeden wspólny wykaz. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty również oświadczenie, z którego ma wynikać, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy;2) Potencjał kadrowy (załącznik nr 5) - wykaz osób, którymi dysponuje Wykonawca i które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, zgodnie z pkt 7.1.3)b) wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o prawie do dysponowania wskazanymi osobami. Wykonawcy składający ofertę wspólną przedkładają jeden wspólny wykaz Potencjał kadrowy. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty również oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy;
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
nie dotyczy
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.15.1. Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.Pełnomocnictwo powinno:a) jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania,b) wymieniać wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia,c) każdy z tych wykonawców musi podpisać się na dokumencie pełnomocnictwa.15.2.Wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem.15.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, są zobowiązani przed podpisaniem Umowy na realizację zamówienia, przedłożyć Zamawiającemu umowę konsorcjum (umowę cywilnoprawną) zawierającą w swojej treści następujące postanowienia:a) sposób ich współdziałania,b) zakres prac powierzonych do wykonania każdemu z nich,c) numer i nazwę rachunku bankowego, na który będą dokonywane płatności z tytułu realizacji kontraktu,d) solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia,e) umowa powinna zawierać wskazanie, że jeden z wykonawców jest upoważniony do zaciągania zobowiązań i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich wykonawców razem i każdego osobna oraz do przyjmowania płatności od Zamawiającego.15.4. W odniesieniu do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający nie określa wymagań związanych z realizacją zamówienia w inny sposób niż w odniesieniu do pojedynczych Wykonawców, gdyż nie jest to uzasadnione charakterem zamówienia i proporcjonalne do jego przedmiotu.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający zgodnie z art. 455 ustawy Pzp przewiduje możliwość zmian w postanowieniach umowy w następujących sytuacjach:1) wady dokumentacji projektowej; 2) zmian w dokumentacji projektowej;3) złych warunków atmosferycznych, tj.:- ciągłe i intensywne opady deszczu przez okres min. 5 dni;- kilkudniowe silne wiatry o prędkości pow.70 km/h;4) zmiany w obowiązujących przepisach, mających wpływ na zakres i czas realizacji zamówienia;5) zmiany na stanowisku kierownika budowy lub robót (pod warunkiem spełniania przez nowego kierownika minimalnych warunków określonych w SIWZ);6) zmian mających na celu poprawienie wartości przedmiotu zamówienia, sprawności lub wydajności materiałów i urządzeń;7) zmiany w trakcie realizacji inwestycji dotyczące zmiany parametrów technicznych realizowanego przedmiotu umowy mogą zaistnieć w przypadku:a) poprawy parametrów technicznych, jakości, sprawności, wydajności lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu robót,b) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny bądź zmiany obowiązujących przepisów,c) pojawienia się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;d) zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jeśli wpływa ona na zakres lub warunki wykonania przez strony świadczeń wynikających z umowy.8) innej sytuacji niezależnej od Wykonawcy, tj.:- wstrzymanie robót przez inne instytucje;- nieprzewidziane wymogi innych instytucji, narzucone w trakcie realizacji robót;- nieprzewidziane awarie urządzeń administrowanych przez innych operatorów sieci niezinwentaryzowanych; Zmiany umowy mogą dotyczyć:- osób wyznaczonych do realizacji zamówienia;- terminu wykonania robót;- zakresu i parametrów przedmiotu zamówienia;- wynagrodzenia;- terminu zapłaty.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która spełni wszystkie wymogi SWZ i uzyska najwyższą ilość punktów łącznie we wszystkich kryteriach.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-05-28

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.