Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4629z ostatnich 7 dni
17644z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie prac polegających na wykończeniu i wyposażeniu wnętrza mieszkania komunalnego

Przedmiot:

Wykonanie prac polegających na wykończeniu i wyposażeniu wnętrza mieszkania komunalnego

Data zamieszczenia: 2021-04-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Siechnicach
ul. Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice
powiat: wrocławski
tel. 71 78 60 984
biuro@umsiechnice.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Siechnice
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 71 78 60 984
Termin składania ofert: 2021-04-27 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Wykonanie prac polegających na wykończeniu i wyposażeniu wnętrza mieszkania komunalnego zlokalizowanego przy Ul. Staszica 16b/9 w Siechnicach".
1. Przedmiot zamówienia:
Zadanie polega na wykonaniu prac wykończeniowych i wyposażeniu wnętrza mieszkania komunalnego o powierzchni 46,88 m2, dostosowujących mieszkanie do potrzeb osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim, zgodnie z załącznikiem ,,OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA" oraz dokumentacją projektową.
Wszystkie materiały budowlane jak i wyposażenia wnętrza uwzględnione w ww. załącznikach, muszą być nowe. Przed zakupem i wbudowaniem wszystkich materiałów budowlanych oraz wyposażenia wnętrza należy uzyskać ich zatwierdzenie przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru na załączonym do postępowania druku ,,ZATWIERDZENIE MATERIAŁOWE".
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu robót, zmiany ilości oraz rodzaju wbudowanych materiałów i wyposażenia lub rezygnacji z części zakresu wskazanego w ww. załącznikach. Zmiany wykonywane będą do wysokości posiadanych na ten cel środków finansowych i według potrzeb Zamawiającego. Rozliczenie zadania nastąpi kosztorysem powykonawczym na podstawie rzeczywistych obmiarów robót po wykonaniu całości prac, według właściwych pozycji kosztorysowych zawartych w Katalogach Nakładów Rzeczowych oraz na podstawie wskazanych w kosztorysie ofertowym stawki roboczogodz. i narzutów. Koszty zakupu materiałów i wyposażenia liczone będą według rzeczywistej wartości zakupionego towaru na podstawie faktur zakupu jednak nie mogą być wyższe niż średnie ceny za kwartał poprzedzający wykonanie robót, opublikowane w biuletynie wydawnictwa ,,Secocenbud" oraz ceny producenta.

Składanie ofert:
6. Ofertę wraz z kosztorysem ofertowym należy dostarczyć:
? drogą elektroniczną na adres mailowy: biuro@umsiechnice.pl
? osobiście do siedziby Zamawiającego
? pocztą na adres Ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice
7. Ofertę złożyć należy do dnia 27 kwietnia 2021 r. do godz. 10:00

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia - do 30 czerwca 2021 roku.

Wymagania:
3. Kryterium oceny ofert: Cena 100 %.
4. Inne istotne warunki zamówienia:

Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia. Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Przed oddaniem instalacji elektrycznych i sanitarnych do eksploatacji należy wykonać pomiary potwierdzające prawidłowość wykonania i sporządzić protokoły badań i pomiarów.
Wykonawca, jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r., (Dz. U. 2013 poz. 21 ze zm.) ma obowiązek zagospodarowania odpadów powstałych podczas realizacji zamówienia zgodnie z wyżej wymienioną ustawą, ustawą z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tj. z 2013 r. Dz. U. poz. 1232 z późń.zm.), ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.). Wykonawca przedstawi Zamawiającemu potwierdzenie zagospodarowania odpadów, dołączając je do dokumentacji powykonawczej. Magazynowanie odpadów powstających podczas realizacji inwestycji może odbywać się jedynie na terenie, do którego ich wytwórca ma tytuł prawny, zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. Nr 21). Wykonawca ma obowiązek uwzględnić w ofercie miejsce, odległość, koszt wywozu, składowania i utylizacji odpadów.
Wykonawca udzieli minimum 48 miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot umowy. Bieg gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru zadania.
5. Sposób przygotowania oferty.
Ofertę należy sporządzić na załączonym druku ,,OFERTA", w języku polskim, w formie pisemnej. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy zatwierdzony przez osobę upoważnioną, sporządzony na podstawie przedmiaru robót dołączonego do dokumentacji projektowej.
9. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie negocjacji z wykonawcami.
10. Zamawiający zastrzega unieważnienie postępowania w każdym wypadku bez podania przyczyn.

Kontakt:
8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Tomasz Narolski, tel. 71 78 60 984 email: tnarolski@umsiechnice.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.