Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4629z ostatnich 7 dni
17644z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie centrali wentylacyjnej

Przedmiot:

Wykonanie centrali wentylacyjnej

Data zamieszczenia: 2021-04-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: BRUNO - PUB HANDEL - USŁUGI MONIKA BŁOCKA
Wyszyńskiego 36
11-220 Górowo Iławeckie
powiat: bartoszycki
668365306
blockig@wp.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/42619
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Górowo Iławeckie
Wadium: ---
Nr telefonu: 668365306
Termin składania ofert: 2021-04-28 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Powstaje w kontekście projektu
RPWM.01.03.05-28-0237/20 - NEW GASTRO - poprawa funkcjonalności działalności BRUNO - PUB w okresie zwiększonego zagrożenia w obszarze zdrowia

Część 1
wykonanie centrali wentylacyjnej

Przedmioty zamówienia
Roboty budowlane
Roboty budowlane
Opis
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepła i klimatyzacją w ramach projektu pn.: NEW GASTRO - poprawa funkcjonalności działalności BRUNO - PUB w okresie zwiększonego zagrożenia w obszarze zdrowia, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 - COVID-19, Oś Priorytetowa 1 - Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur, poddziałanie 1.3.5 - Usługi dla MŚP,
zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.
2. Lokalizacja inwestycji: województwo warmińsko-mazurskie, powiat bartoszycki, gmina miejska Górowo Iławeckie, działki nr 48/31, 48/32, 48/33, Ul. Wyszyńskiego 36 11-220 Górowo Iławeckie.
3. Szczegółowy zakres prac określono w przedmiarze robót stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego oraz w projekcie wykonawczym klimatyzacji i wentylacji, który zostanie udostępniony przez Zamawiającego na wniosek Oferenta.
4. Zamawiający oświadcza, ze posiada wymagane pozwolenia dotyczące przedmiotowej inwestycji.
5. Przedmiot zamówienia ma być realizowany przy ciągle czynnym zakładzie.
6. Oferent powinien przewidzieć wszelkie niezbędne prace do należytego wykonania zadania.
7. Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji dotyczącej postępowania konkurencyjnego parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt - Zamawiający oświadcza, że należy je traktować wyłącznie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, funkcjonalności, norm i jakości.
8. W odniesieniu do powyższych dopuszcza się rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji. Jeżeli Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały - wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadających się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania. Nazwy własne mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. Nazwą własną jest nazwa, pod którą oznaczany przez nią przedmiot występuje (lub występowałby) zarówno w Polsce, jak i w innych krajach. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
9. Przedmiar dołączony jest wyłącznie pomocniczo w celu sporządzenia kalkulacji własnej. Wykonawca powinien pamiętać, bez względu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis każdej pozycji i/lub wyjaśnienie, że cena przedstawiona w ofercie stanowi zapłatę za prace wykonane i zakończone pod każdym względem. Uważa się, że wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania i zobowiązania bez względu na to czy zostały określone czy zasugerowane w przedmiarze.

CPV: 45000000-7

Dokument nr: 2021-20449-42619

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-04-28

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2021-04

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
warmińsko-mazurskie
Powiat
bartoszycki
Gmina
Górowo Iławeckie
Miejscowość
Górowo Iławeckie

Wymagania:
Zamówienia uzupełniające
zgodnie z zapytaniem ofertowym
Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający wymaga, aby wykonawca zawarł z nim umowę na realizację przedmiotu
zapytania ofertowego.
2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że wystąpią okoliczności których nie można było wcześniej przewidzieć, a które przemawiają za koniecznością zmiany postanowień umowy, z zastrzeżeniem że:
a) zmiany nie prowadzą do zmiany charakteru umowy,
b) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
-zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub
technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności
sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
-zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne
zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
-wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia
określonej pierwotnie w umowie,
c) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
-konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których
zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
-wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w
umowie,
d) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy
wykonawca:
- na podstawie postanowień umownych, o których mowa w lit. a,
- w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca
spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy
wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
-w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego
podwykonawców,
d) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest
mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
3. Zamawiający przewiduje zmiany w umowie w zakresie wydłużenia okresu realizacji umowy (terminu dostarczenia przedmiotu zamówienia) - w przypadku zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności będących ,,siłą wyższą" skutkujących niemożliwością realizacji przedmiotu umowy lub grożących rażącą stratą, których Strony nie przewidziały przy zawarciu umowy; jako ,,siłę wyższą" rozumie się wydarzenia i okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, niezależne od woli i intencji którejkolwiek ze Stron umowy.
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany w umowie w zakresie sposobu płatności wynagrodzenia Wykonawcy, w tym wprowadzenia wynagrodzenia płatnego w transzach.
5. Zamawiający przewiduje zmiany w umowie w wypadkach w niej wskazanych, tj.:
a) W wypadku zmiany stawek VAT - zmianie może ulec wysokość wynagrodzenia Wykonawcy poprzez dostosowanie wynagrodzenia Wykonawcy do aktualnej stawki,
b) W wypadku rozwiązania lub zmiany umowy, która wiąże Zamawiającego z Instytucją
Pośredniczącą - dostosowaniu ulegną te elementy Umowy, które muszą zostać zmienione, aby osiągnąć zgodność z umową z Instytucją Pośredniczącą.
6. Warunkiem wprowadzenia istotnych zmian w umowie jest pisemny wniosek o zmianę umowy (zawarcie aneksu) złożony przez wykonawcę.
7. Wykonawca zobowiązany jest wykazać zaistnienie okoliczności wskazanych powyżej poprzez przedłożenie stosownych ekspertyz, opinii, dokumentów, itp.
8. Wszelkie istotne zmiany treści umowy wymagają zgody obydwu stron i formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
9. Podpisanie aneksu do umowy powinno być poprzedzone, pod rygorem nieważności, sporządzeniem protokołu konieczności zawierającego uzasadnienie.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
1) Posiadać niezbędną wiedzę, doświadczenie i potencjał techniczny do realizacji zamówienia, w szczególności udokumentowane wykonanie co najmniej 3 wentylacji / klimatyzacji centralnych w ciągu 3 lat przed upływem terminu składania ofert, nawet jeśli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Wykonawca powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-04-13
Data ostatniej zmiany
2021-04-13

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena - całkowita cena brutto za zrealizowanie zamówienia (waga 70%), wg wzoru
najniższa oferowana cena brutto
PC = ------------------------------------------ x 70 pkt
cena brutto oferty badanej
PC - ilość punktów przyznanych wykonawcy dla kryterium ,,cena"
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Okres gwarancji (waga 30%) :
PG - okres gwarancji 24 miesiące - 10 pkt
PG - okres gwarancji 36 miesięcy - 15 pkt
PG - okres gwarancji 48 miesięcy - 20 pkt
PG - okres gwarancji 60 miesięcy - 30 pkt
gdzie:
PG - ilość punktów przyznanych wykonawcy dla kryterium ,,okres gwarancji"

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Monika Błocka
tel.: 668365306
e-mail: blockig@wp.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.