Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4629z ostatnich 7 dni
17644z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Jednorazowa dostawa i wymiana piasku w piaskownicach i na placach zabaw

Przedmiot:

Jednorazowa dostawa i wymiana piasku w piaskownicach i na placach zabaw

Data zamieszczenia: 2021-04-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Stołeczne Warszawa, Dział Zamówień Publicznych
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa
powiat: Warszawa
tel.: 22 2773028
zamowienia.publiczne@zgnpragapld.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 22 2773028
Termin składania ofert: 2021-04-19 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Jednorazowa dostawa i wymiana piasku w piaskownicach i na placach zabaw pozostających w administrowaniu przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy w 2021 roku.
4. Zakres prac określa opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 2 do SZ.

CPV: 14.21.10.00-3

Otwarcie ofert: 1. Otwarcie ofert nie jest jawne i nastąpi o godz. 13:00 w dniu 19.04.2021 r.

Specyfikacja:
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich uży-ciu opisane zostały w instrukcji dostępnej na stronie https://www.zgnpragapld.waw.pl/.

Składanie ofert:
1. Ofertę należy złożyć do godz. 12:00 w dniu 19.04.2021 r. za pośrednictwem formularza do złożenia oferty dostępnego na stronie https://www.zgnpragapld.waw.pl/.

Miejsce i termin realizacji:
1. Termin wykonania przedmiotu umowy 30 dni od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
Generalne zasady uczestnictwa w postępowaniu
1. Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie, o ile spełniają warunki określone w niniejszej Specyfikacji Zamówienia, zwanej dalej ,,SZ".
2. Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się ze wszystkimi dokumentami będącymi inte-gralną częścią SZ.
3. W celu prawidłowego sporządzenia oferty, Wykonawca powinien zapoznać się z warunkami re-alizacji zamówienia oraz uzyskać wszystkie niezbędne informacje co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia.
4. Postępowanie prowadzone jest pisemnie, w języku polskim. 4. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
1. Obowiązuje pisemność postępowania. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej przy użyciu funkcjonal-ności udostępnionych na stronie https://www.zgnpragapld.waw.pl/ w zakładce ZAMOWIENIA PUBLICZNE. Dopuszcza się złożenie oferty wraz z załącznikami w postaci papierowej zgodnie z pkt 9, 14 i 15 SZ.
2. Komunikacja ze strony Zamawiającego z Wykonawcą będzie się odbywała za pomocą e-maila podanego przez Wykonawcę w formularzu oferty. Wykonawca na żądanie Zamawiającego nie-zwłocznie potwierdza fakt otrzymania wszelkich pism, zawiadomień oraz informacji wysła-nych przez Zamawiającego.
4. Za datę wpływu oferty, wniosków, zawiadomień, oświadczeń, dokumentów elektronicznych lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich wpływu na stronę zamówień publicznych ZGN. Datę i godzinę wpływu potwierdza Elektro-niczne Potwierdzenie Odbioru (EPO) generowane automatycznie na stronie. Dokument jest możliwy do pobrania zarówno dla Wykonawcy jak i Zamawiającego. Pobranie EPO jest jedy-nym potwierdzeniem złożenia dokumentów.
5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpli-wości związanych z treścią SZ za pośrednictwem strony internetowej Zamawiającego po uprzednim zarejestrowaniu i zalogowaniu się, przy użyciu przycisku ,,Wyślij zapytanie", kieru-jąc zapytania w języku polskim.
6. Zamawiający jednocześnie przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonaw-com, którym przekazał SZ, bez ujawniania źródła zapytania. Treść zapytań wraz z wyjaśnie-niami Zamawiający zamieści także na stronie internetowej http://zgnpragapld.waw.pl/strona/za-mowienia-publiczne, na której jest zamieszczona SZ.
7. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obo-wiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 5. Informacja o planowanych zamówieniach podobnych
Zamawiający nie planuje udzielenia zamówień podobnych. 6. Przedmiot i warunki zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest: jednorazowa dostawa i wymiana piasku w 2021 roku w piaskow-nicach i na placach zabaw pozostających w administrowaniu przez Zakład Gospodarowania Nie-ruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe Miasta Stołecznego Warszawy w ilości 327,36 m3
2. Oferta powinna spełniać następujące wymagania:
1) piasek z atestem Państwowego Zakładu Higieny i Sanepidu, winien cechować się granulacją 0.05-2mm i spełniać wymogi polskiej normy PN-EN 1177-2500/A1,
2) Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia (i udostępnienia do skopiowania) Zama-wiającemu aktualnych badań mikrobiologicznych przedmiotu dostawy.
3. Zakres prac:
1) wybranie starego piasku z piaskownic i placów zabaw zgodnie z wykazem adresowo-ilo-ściowym (załącznik nr 4), przewiezienie i złożenie we wskazanych przez Zamawiającego miejscach zgodnie z wykazem adresowo ilościowym (załącznik nr 5), a nadwyżki na odpo-wiednim składowisku;
2) napełnienie piaskownic do poziomu 2/3 pojemności całkowitej, oraz rozsypanie piasku na całej powierzchni placów zabaw zgodnie z wykazem adresowo-ilościowym (załącznik nr 4);
3) uporządkowanie terenu po zakończeniu wykonywania zleconych czynności.
2. Zamawiający wymaga udzielenia rękojmi na warunkach wynikających ze wzoru umowy stano-wiącego załącznik nr 3 do SZ.
3. Zamawiający nie wymaga udzielenia gwarancji. 8. Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych wa-runków
Zamawiający nie stawia żadnych warunków udziału w postępowaniu.
9. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w po-stępowaniu
1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta powinna składać się z:
1) wypełnionego Formularza Oferty - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SZ,
2) dokumentu zawierającego dane aktualne na dzień składania ofert, potwierdzającego, że oferta została podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, w przy-padku gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestro-wym Wykonawcy (np. pełnomocnictwo, umowa spółki cywilnej),
2. Dokumenty lub oświadczenia należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
3. Dokumenty lub oświadczenia wchodzące w skład oferty, złożone w postaci elektronicznej, opa-truje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobi-stym przez właściwe osoby ze względu na rodzaj dokumentu. W przypadku gdy zostały sporzą-dzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się ich cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicz-nym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego od-wzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
4. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej doko-nuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w odniesieniu do dokumentu, który go doty-czy.
5. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania pełnomocnictwa dokonuje mocodawca. 10. Tryb i zasady wyboru najkorzystniejszej oferty
1. Wyboru ofert będzie dokonywała Komisja Przetargowa.
2. W przypadku braku wymaganych dokumentów i oświadczeń lub gdy są one niekompletne lub zawierają błędy Zamawiający wzywa do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyzna-czonym terminie.
3. Oferty będą oceniane i wybierane według kryteriów
określonych poniżej. 11. Kryteria oceny ofert
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął kryterium (C) - Cena ofertowa brutto o wadze 100 %. 12. Sposób obliczenia ceny oferty
1. Wykonawca określa cenę przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie w formularzu oferty ceny ofertowej brutto wraz podatkiem VAT.
2. Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
3. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując
nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
4. Jeżeli w trakcie realizacji umowy powstanie jednak obowiązek podatkowy dla zamawiającego to wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie pomniejszeniu o kwotę podatku VAT, którego rozliczenie, w wyniku wyboru oferty Wykonawcy będzie obowiązkiem Zamawiającego.
5. Wszystkie wartości powinny być liczone
w walucie polskiej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 13. Zasady oceny ofert według ustalonych kryteriów
Ocena ofert dokonywana będzie w kryterium najniższa cena ofertowa brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia (C). Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną. 14. Opis przygotowania ofert
1. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i być sporządzona zgodnie z SZ na formularzu o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 1.
2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
3. Ofertę wraz z załącznikami, sporządza się, pod rygorem nieważności, w:
1) formie papierowej z podpisem własnoręcznym Wykonawcy,
2) formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
3) w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
4. Zamawiający, ze względu na stan epidemii, zaleca złożenie oferty wraz z załącznikami, w postaci elektronicznej wskazanej w pkt 3.2-3.
5. Oferta złożona zgodnie z pkt 3.2-3 składana jest w formacie danych wskazanym w części A1, A2 lub A4 załącznika nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wy-miany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinfor-matycznych.
6. Zaleca się ponumerowanie stron oferty wraz z załącznikami.
7. Ofertę papierową należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiają-cym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu otwarcia ofert.
8. Opakowanie musi zostać opatrzone nazwą przedmiotu zamówienia oraz pieczęcią firmową Wy-konawcy
wraz z adresem i numerem telefonu i zawierać dopisek ,,Oferta".
9. W przypadku oferty wspólnej należy wymienić z nazwy z określeniem siedziby - wszystkie pod-mioty składające ofertę wspólną z zaznaczeniem lidera.
Ofertę składaną wraz załącznikami w postaci papierowej z podpisem własnoręcznym Wykonawcy składa się w sie-dzibie Zamawiającego przy ul. Walewskiej 4 w pokoju 1 (kancelaria).
2. Oferty złożone po tym terminie nie zostaną otwarte. Oferta złożona w postaci elektronicznej zostanie niezwłocznie usunięta, a załączniki do niej złożone w postaci papierowej zostaną zwrócone niezwłocznie bez otwierania. Oferty papierowe złożone po tym terminie zostaną zwrócone niezwłocznie bez otwierania.
3. Ofertę wraz z załącznikami w postaci elektronicznej składa się, za pośrednictwem strony internetowej Zamawiającego https://www.zgnpragapld.waw.pl/ po uprzednim zarejestrowaniu a następnie zalogowaniu się. Po zalogowaniu wykonawca chcąc złożyć ofertę wraz z załącznikami musi skorzystać z przycisku ,,Oferta", po kliknięciu dostępna jest opcja ,,Złóż ofertę".
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem strony internetowej Zamawiającego do złożenia oferty wraz z załącznikami wynosi 64 MB (na wszystkie załączone w jednej ofercie pliki max 20 załączników). W przypadku gdy nie jest możliwe załączenie do formularza wszystkich wymaganych załączników Wykonawca może złożyć, z wyłączeniem oferty brakujące załączniki w postaci fizycznej (papierowo), o ile nastąpi to w wyznaczonym na złożenie oferty terminie.
. Bezpośrednio po otwarciu ofert, wszystkie oferty zostaną sprawdzone pod względem formalnym oraz pod względem poprawności obliczenia ceny ofertowej. Zamawiający dokona również sprawdzenia, czy oferta została podpisana przez właściwe osoby.
3. Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. W takim przypadku Zamawiający wyznacza Wykonawcy odpowiedni termin na wyrażenie zgody na po-prawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyzna-czonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki.
4. Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert udostępni na stronie internetowej informacje o nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, a także prześle Wykonawcom zaproszenie do udziału w licytacji.
5. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający in-formuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Kontakt:
Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:
imię nazwisko: Marek Amerski
stanowisko służbowe: Specjalista Działu Zamówień Publicznych

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.