Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
682z dziś
5311z ostatnich 7 dni
18325z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Usługa: rozpoznanie ewentualnego stopnia skażenia środowiska gruntowo-wodnego

Przedmiot:

Usługa: rozpoznanie ewentualnego stopnia skażenia środowiska gruntowo-wodnego

Data zamieszczenia: 2021-04-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie
ul. Saperska 1, bud. nr 5
10-073 Olsztyn
powiat: Olsztyn
tel. 261-321-600, faks: 261-321-689
rziolsztyn.zamowienia@ron.mil.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Olsztyn
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: tel. 261-321-600, fa
Termin składania ofert: 2021-04-26 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPRASZAM
do złożenia oferty na wykonanie dostawy o nazwie:
Rozpoznanie ewentualnego stopnia skażenia środowiska gruntowo-wodnego na terenie 2 stacji paliw znajdujących się na terenie administrowanym przez 24 WOG Giżycko z podziałem na II części - postępowanie nr 23/U
3. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa: rozpoznanie ewentualnego stopnia skażenia środowiska gruntowo-wodnego na terenie 2 stacji paliw znajdujących się na terenie administrowanym przez 24 WOG Giżycko z podziałem na II części: Część I - Rozpoznanie ewentualnego stopnia skażenia środowiska gruntowo-wodnego na terenie stacji paliw 24 WOG Giżycko w m. Brożówka, gm. Kruklanki. W ramach zadania należy wykonać wstępne rozpoznanie stanu i stopnia ewentualnego skażenia środowiska gruntowo-wodnego na polu zbiornikowym stacji paliw, składającego się z 2 zbiorników podziemnych o pojemności 2 x 15 m3, zlokalizowanych na działce ewidencyjnej nr 17 obręb Brożówka, gmina Kruklanki. Część II - Rozpoznanie ewentualnego stopnia skażenia środowiska gruntowo-wodnego na terenie stacji paliw JW. 4222 Giżycko, ul, Moniuszki 7, Giżycko. W ramach zadania należy wykonać wstępne rozpoznanie stanu i stopnia ewentualnego skażenia środowiska gruntowo-wodnego na polu zbiornikowym stacji paliw, składającego się z 5 zbiorników podziemnych o pojemności 2 x 15 m3 i 3 x 25 m3, zlokalizowanych na działce ewidencyjnej nr 294 obręb 1 Giżycko, Ul. Moniuszki 7.
Szczegółowo przedmiot zamówienia opisano w załączniku nr 2 do Zaproszenia.

4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
- 90700000-4 Usługi środowiska naturalnego,
- 73100000-3 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe.

CPV: 90700000-4, 73100000-3

Dokument nr: 23/U

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, budynek nr 5, pok. 216, w dniu 21.04.2021 r. o godz. 13:40.

Składanie ofert:
Miejsce oraz termin składania
Zamknięte w nieprzejrzystym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym wgląd bez jego naruszenia, oferty oznaczone napisem: ,,Rozpoznanie ewentualnego stopnia skażenia środowiska gruntowo-wodnego na terenie 2 stacji paliw znajdujących się na terenie administrowanym przez 24 WOG Giżycko z podziałem na II części - postępowanie nr 23/U" należy dostarczyć do kancelarii RZI w Olsztynie, bud. nr 5, pok. 110 w siedzibie Zamawiającego do dnia 26.04.2021 r. do godz. 13:00.

Oferta złożona po terminie podanym powyżej nie będzie podlegała ocenie przez Zamawiającego i zostanie dołączona do dokumentacji postępowania. Na wniosek Wykonawcy oferta zostanie mu zwrócona.
Oferta złożona po wyznaczonym terminie, zostanie odrzucona i dołączona do dokumentacji postępowania lub zwrócona Wykonawcy po uprzednim złożeniu przez niego stosownego wniosku

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia:
? Część I: 11-612 Brożówka gm. Kruklanki, JW. 2031, WOG Giżycko,
? Część II: Ul. Moniuszki 7, 1-500 Giżycko, JW. 4222, WOG Giżycko.
Wymagany termin realizacji zamówienia, części I i II: do dnia 29.10.2021 r.

Wymagania:
2. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone będzie w trybie jak dla zamówień, których wartość nie przekracza kwoty wyrażonej w art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 z późn. zm.).
6. Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT:
? Część I: 12 195,12 zł
? Część II: 16 260,28 zł
8. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy:
1. jako osoby fizyczne nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
2. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie nie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;
3. wobec których nie wydano prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
4. wobec którego prawomocnie nie orzeczono zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
5. w stosunku do których nie otwarto likwidacji, nie ogłoszono upadłości, których aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarli układ z wierzycielami, których działalność gospodarcza nie jest zawieszona albo nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
6. wykonają badania w akredytowanym laboratorium, o którym mowa w art. 147a Ustawy prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz. U. 2020, poz. 1219, z późn. zm.), posiadającym akredytacje w zakresie przewidzianym w opisie przedmiotu zamówienia - do oferty należy załączyć kserokopię dokumentu potwierdzającego certyfikacje tego laboratorium, z widocznym numerem certyfikacyjnym i zaznaczonymi badaniami, które w ramach umowy będą wykonywane w zakresie przedmiotu zamówienia (np. zakreślaczem);
7. którzy do realizacji przedmiotu umowy skierują osobę z właściwymi uprawnieniami geologicznymi;
8. którzy zapewnią nadzór geologiczny.
W celu potwierdzenia spełniania w/w warunków należy złożyć oświadczenia z załączników do Zaproszenia.
O udzielenie zamówienia nie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy, w sposób zawiniony poważnie naruszyli obowiązki zawodowe, co podważa ich uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów oraz z przyczyn leżących po ich stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonali lub nienależycie wykonali albo długotrwale nienależycie wykonywali istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady.

9. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów
W postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują:
1. pisemnie na adres: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie, 10-073 Olsztyn, ul. Saperska 1, bud. nr 5,
lub
2. drogą elektroniczną na adres: rziolsztyn.zamowienia@ron.mil.pl.
Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2020 poz. 344), każda ze stron na żądanie drugiej potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku nie potwierdzenia otrzymania korespondencji przesłanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za potwierdzenie doręczenia uznaje się raport/dowód potwierdzający nadanie faksu/ wysłania wiadomości drogą elektroniczną.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zaproszenia. Wnioski o wyjaśnienie treści Zaproszenia należy zgłaszać do Zamawiającego, powołując się na nazwę zamówienia, nadaną przez Zamawiającego. Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

10. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: cena - 100 %.
Ocena będzie dokonywana według skali punktowej, przy założeniu, że maksymalna punktacja wynosi 100 punktów (%). Ocenie podlega cena całkowita (w złotych brutto) zaoferowana przez Wykonawcę w arkuszu ofertowym. Oceny dokonuje się w następujący sposób:
- oferta z najniższą ceną otrzymuje 100 punktów,
- pozostałe oferty są punktowane liniowo wedle następującej formuły arytmetycznej:
A = (X÷Y) × 100%
gdzie:
X = najniższa cena
Y = cena ocenianej oferty
Ocena kryterium stanowić będzie podstawę wyboru oferty najkorzystniejszej. Za najkorzystniejszą ofertę, uznana zostanie oferta z najniższą ceną spośród ofert nieodrzuconych.
11. Termin związania ofertą
Wykonawca będzie związany ofertą prze okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.
Zamawiający zastrzega możliwość przedłużenia okresu związania ofertą o kolejne 30 dni.
Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie tego terminu.

12. Opis sposobu przygotowania oferty: 1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę składa się formie pisemnej, podpisaną własnoręcznym podpisem Wykonawcy, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 z późn. zm.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca; 2) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby; 3) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną i format nie większy niż A4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę; 4) Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszego zaproszenia powinny być złożone w formie oryginału; 5) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii, natomiast w przypadku pełnomocnictwa w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie; 6) W przypadku wszystkich kopii dokumentów załączonych do oferty, podpisujący ofertę zobowiązany jest poświadczyć za zgodność kopię z adnotacją np. ,,Poświadczam za zgodność z oryginałem - dnia "podpis i pieczątka imienna Wykonawcy; 7) Ofertę należy umieścić w kopercie opatrzonej nazwą i adresem Zamawiającego oraz nazwą i adresem Wykonawcy, następnie przesłać lub złożyć osobiście w miejscu wskazanym przez Zamawiającego; 8) Wykonawca musi być świadomy, że na podstawie ustawy z dnia 6.06.1997 r. - Kodeks karny (t. j . Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 z późn. zm.) art. 297 §1: Kodeksu Karnego: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (...) przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (...) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5; 9) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

13. Opis sposobu obliczenia ceny w ofercie:
Cenę oferty, którą stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, należy obliczyć uwzględniając pełny zakres zamówienia określony w opisie przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem obowiązującej stawki podatku VAT. Oferowana przez Wykonawcę cena to wartość brutto obejmująca wszelkie elementy składowe kosztów niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu zamówienia i traktowana jest jako ostateczna do zapłaty przez Zamawiającego, określona do 2 miejsc po przecinku. Cena podana przez Wykonawcę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.
Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zaproszeniem, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona,
15. Wykonawca składając ofertę, załącza następujące dokumenty:
a. Spis treści - wykaz dokumentów zawartych w ofercie z załącznika nr 1 z podaniem numerów stron oferty,
b. Wypełniony arkusz ofertowy wg załączonego wzoru,
c. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
d. Oświadczenie wymagane przez Zamawiającego wg wzoru,
e. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik.
UWAGA! - dokumenty z poz. a, c, d, e Wykonawca składa po jednym egzemplarzu, jeśli bierze udział w więcej niż jednej części postępowania.

16. Przesłanki odrzucenia ofert
Oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu, jeżeli:
1) Wykonawca nie wniósł wadium lub wadium zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli w postępowaniu przewidziano wniesienie wadium,
2) Wykonawca nie uzupełnił na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie:
1. wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego,
2. pełnomocnictw,
3. dokumentów zawierających błędy,
4. wadliwych pełnomocnictw,
3) nie złożył na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie wyjaśnień lub ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami nie potwierdziła zgodności oferty z wymaganiami opisanymi w Zaproszeniu,
4) nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego,
5) jej treść nie odpowiada treści Zaproszenia,
6) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
7) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, w związku z tym, że Wykonawca nie złożył na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
8) Wykonawca złożył w postępowaniu więcej niż jedną ofertę - Zamawiający odrzuci wszystkie oferty złożone przez Wykonawcę,
9) w stosunku do Wykonawcy otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 814 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zatwierdził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1228 z późn. zm.);
10) zawiera błędy w obliczeniu ceny, których Zamawiający nie może zakwalifikować jako oczywistych omyłek rachunkowych, pisarskich lub innych omyłek niepowodujących istotnych zmian w treści oferty,
11) z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, nie wykonał albo nienależycie wykonał on w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z następującymi Zamawiającymi:
1. jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych;
2. innymi, niż określone w pkt 1, państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej;
3. innymi, niż określone w pkt 1, osobami prawnymi, utworzonymi w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym niemających charakteru przemysłowego ani handlowego, jeżeli podmioty, o których mowa w tym przepisie oraz w pkt 1 i 2, pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio lub pośrednio przez inny podmiot:
a) finansują je w ponad 50% lub
b) posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, lub
c) sprawują nadzór nad organem zarządzającym, lub
d) mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub zarządzającego - o ile osoba prawna nie działa w zwykłych warunkach rynkowych, jej celem nie jest wypracowanie zysku i nie ponosi strat wynikających z prowadzenia działalności;
3a. związkami podmiotów, o których mowa w pkt 1 i 2 lub podmiotów, o których mowa w pkt 3;
4. innymi niż określone w pkt 1-3a podmiotami, jeżeli zamówienie było w ramach zamówień sektorowych, a działalność ta jest wykonywana na podstawie praw szczególnych lub wyłącznych albo jeżeli podmioty, o których mowa w pkt 1-3a, pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio lub pośrednio przez inny podmiot wywierają na nie dominujący wpływ, w szczególności:
(...)
b) posiadają ponad połowę udziałów albo akcji lub
c) posiadają ponad połowę głosów wynikających z udziałów albo akcji, lub
(...)
e) mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub zarządzającego, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania,
12) nie wyraził zgody na przedłużenie okresu związania ofertą.

17. Przesłanki unieważnienia postępowania
Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli:
1) nie złożono żadnej ważnej, niepodlegającej odrzuceniu oferty,
2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
3) oferty dodatkowe jako jedyne złożone w tym postępowaniu będą zawierać ceny wyższe aniżeli zaoferowane w złożonych ofertach,
4) Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, lub nie wnosi należytego zabezpieczenia umowy z zastrzeżeniem stosownych zapisów,
5) środki finansowe, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostały mu przyznane lub zostały wycofane lub zadanie zostało usunięte z wieloletniego planu rzeczowo-finansowego, z przyczyn od Zamawiającego niezależnych i niezawinionych.
6) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
7) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może unieważnić postępowanie z innych przyczyn niż wyżej wymienione.

18. Informacje dotyczące zawierania umowy:
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do podpisania umowy na warunkach określonych we wzorze umowy zawartym w załączniku do zaproszenia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Ponadto Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
W terminie do 14 dni, od daty powiadomienia o wyborze oferty, wybrany Wykonawca jest zobowiązany podpisać umowę w siedzibie RZI w Olsztynie, ul. Saperska 1, budynek nr 5, pok. 217.
Wykonawca, pod rygorem stwierdzenia uchylania się od podpisania umowy, przed podpisaniem umowy lub najpóźniej w dniu podpisania umowy zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu:
a. dokument lub dokumenty potwierdzające prawo osób składających podpis pod umową do występowania w imieniu Wykonawcy i dokonywania w jego imieniu składania oświadczenia woli (pełnomocnictwo, upoważnienie, umowa spółki cywilnej, umowa konsorcjum),
b. kserokopię uprawnień geologicznych osoby którą Wykonawca skieruje do realizacji przedmiotu umowy,
c. oświadczenie Wykonawcy o zapewnieniu nadzoru geologicznego.

Kontakt:
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych RZI w Olsztynie - mgr inż. Sebastian MICHALIK, tel. 261-321-677.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.