Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
864z dziś
5492z ostatnich 7 dni
18507z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie strategii gospodarowania wodą w zbiorniku wodnym

Przedmiot:

Opracowanie strategii gospodarowania wodą w zbiorniku wodnym

Data zamieszczenia: 2021-04-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Natura International Polska
Żyzna 18/16
15-161 Białystok
powiat: Białystok
504 090 438
oferty@natura-international.org.pl
Województwo: podlaskie
Miasto: Białystok
Wadium: ---
Nr telefonu: 504 090 438
Termin składania ofert: 2021-04-21 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta w Polsce - etap I"
(LIFE17 NAT/PL/000015)
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Szanowni Państwo,
Natura International Polska z siedzibą w Białymstoku
będąc Współbeneficjentem Projektu ,,Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta - etap I" (LIFE17 NAT/PL/000015, zwana dalej ,,Zamawiającym", zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pt.:
,,Opracowanie strategii gospodarowania wodą w zbiorniku Siemianówka w celu poprawy warunków wilgotnościowych siedlisk dubelta i innych ptaków siewkowych w Dolinie Górnej Narwi z uwzględnieniem ograniczeń wodno-gospodarczych"
prowadzonego w ramach projektu ,,Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta - etap I" LIFEGALLINAGO ACTION PLAN (LIFE17 NAT/PL/000015), dalej ,,Projekt". Zadanie to jest częścią w/w Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE (nr umowy LIFE17 NAT/PL/000015) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 266/2018/Wn50/OP-WK/LF/D). Postępowanie prowadzone jest zgodnie z postanowieniami Regulaminu postępowań o udzielenie zamówień w ramach Projektu.
I. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie strategii gospodarowania wodą w zbiorniku wodnym Siemianówka, zwane dalej ,,Opracowaniem" lub ,,Strategią", wraz z oceną możliwości dostosowania lub zmiany obowiązującej instrukcji gospodarowania wodą w zbiorniku Siemianówka zatwierdzonej decyzją Marszałka Województwa Podlaskiego nr DIS.V.6220-18-09 z dnia 24 września 2009 r. w celu poprawy warunków wilgotnościowych siedlisk dubelta i innych ptaków siewkowych w obszarze Natura 2000 Dolina Górnej Narwi z uwzględnieniem ograniczeń wodno-gospodarczych. W ramach zamówienia Wykonawca we współautorstwie z Zamawiającym opracuje i przedłoży publikację opisującą opracowanie Strategii.
1. Opracowanie powinno odpowiedzieć na poniższe pytania:
1) Czy gospodarowanie wodą na zb. Siemianówka w okresie 2010-2019 pozwalało na utrzymanie wskaźników hydrologicznych optymalnych w siedliskach dubelta?
2) Czy gospodarowanie wodą na zb. Siemianówka w okresie 2010-2019 wypełniało założenia stawiane w aktualnej instrukcji gospodarowania wodą w kontekście zmieniających się warunków środowiska Doliny Górnej Narwi?
2
3) Czy aktualna instrukcja gospodarowania wodą na zaporze zb. Siemianówka pozwala na zachowanie pożądanych warunków hydrologicznych w siedliskach dubelta położonych w Dolinie Górnej Narwi oraz zwiększenie częstotliwości i czasów trwania wiosennych zalewów oraz alimentację przepływów w Narwi w okresach niżówek?
4) Z czego wynikają ewentualne problemy z osiągnięciem optymalnych/ pożądanych warunków hydrologicznych w siedliskach dubelta położonych w Dolinie Górnej Narwi?
Za minimalne optymalne/pożądane warunki hydrologiczne w siedliskach dubelta uznaje się średnie stany wody w okresie od 1 kwietnia do 15 maja powyżej 20 cm od krawędzi koryta rz. Narwi z maksymalnym okresem poniżej krawędzi koryta nie dłuższym niż 5 dni określone w oparciu o wodowskazy Bondary (Narew) i Suraż (Narew).
2. W ramach opracowania strategii gospodarowania wodą w zbiorniku wodnym Siemianówka Wykonawca wykona:
1) Analizę warunków klimatycznych i hydrologicznych zlewni zb. Siemianówka w okresie 2010-2019 w kontekście danych historycznych wraz z opisem danych.
2) Analizę hydrogramu dobowych przepływów i stanów wody Narwi w Bondarach w latach 2010-2019 na tle zlewni referencyjnych (Narewka w Narewce oraz Supraśli w Nowosiółkach) wraz z analizą rozbieżności trendów wartości dobowych, średnich i ekstremalnych..
3) Krzywą batygraficzną zb. Siemianówka (zależność między napełnieniem zbiornika a jego objętością) wraz z opisem danych.
4) Analizę funkcjonowania zapory zb. Siemianówka na podstawie danych o rozrządzie wody z dziennika urządzenia piętrzącego.
5) Analizę przepływów miarodajnych, kontrolnych i nienaruszalnych w świetle danych o stanach wody i przepływach rz. Narew poniżej zb. Siemianówka.
6) Badania terenowe - wykonanie przekroju poprzecznego przez dolinę rz. Narew oraz koryto rz. Narew w profilu wodowskazowym Bondary oraz powyżej ujścia Narewki (Suszcza), w miejscu występowania siedlisk dubelta; przekrój powinien być wykonany w technologii GPS-RTK z gęstością punktów nie mniej niż 1 na 10 m długości przekroju w dolinie oraz nie mniej niż 1 na 1 m długości przekroju w korycie Narwi, każdy punkt zmierzony trzykrotnie, do analizy - współrzędne XYZ uśrednione z trzech pomiarów; wykonanie pomiaru przepływu Narwi w Bondarach oraz w Suszczy powyżej ujścia Narewki.
7) Weryfikacji krzywej przepływu Narwi w Bondarach na podstawie uzyskanych danych archiwalnych z IMGW oraz danych hydrometrycznych i geodezyjnych pochodzących z pomiarów własnych, wykonanych podczas badań terenowych, o których mowa w ppkt 6);
8) Analizę konsekwencji geochemicznych funkcjonowania zbiornika Siemianówka w świetle dostępnych danych o jakości wód i osadów Narwi, w tym analizę remobilizacji fosforu w osadach dennych Narwi, analizę zmian zawiesiny oraz porównanie wartości wybranych wskaźników geochemicznych Narwi sprzed oraz po powstaniu zb. Siemianówka Określenie długoterminowych zmian jakości wody i osadów dennych Narwi poniżej zbiornika Siemianówka i wskazanie ich konsekwencji dla funkcjonowania ekosystemu rzeki: zmian przejrzystości wody i ich wpływu na rozwój roślinności
3
zanurzonej, relacji między osadami dennymi i jakością wody, zmian trofizmu ekosystemu wodnego.
3. W ramach opracowania strategii gospodarowania wodą w zbiorniku wodnym Siemianówka Wykonawca dokona:
1) Oceny możliwości zmiany rozrządu wody w celu poprawienia hydrologicznych warunków siedliskowych dubelta w Dolinie Górnej Narwi poprzez zwiększenie czasu trwania zalewów w okresie 01.04-15.05.
2) Symulacji warunków przepływu Narwi przy założonych zmianach rozrządu wody na zaporze zb. Siemianówka na podstawie danych z lat 2010-2019.
3) Analizy ryzyka strat w rolnictwie i gospodarce rybackiej związanych z potencjalnymi zmianami rozrządu wody na zaporze zb. Siemianówka sprzyjającemu utrzymaniu minimalnych optymalnych warunków hydrologicznych w siedliskach dubelta.
4) Analizy zmian częstości występowania powodzi i susz w wyniku zmiany rozrządu wody na zaporze zb. Siemianówka.
5) Prognozy wpływu zmian klimatu na zasoby wodne zb. Siemianówka i zlewni Górnej Narwi ze szczególnym uwzględnieniem stabilności hydrologicznej siedlisk dubelta.
6) Oceny konieczności weryfikacji obowiązującej instrukcji gospodarowania wodą oraz przedstawi propozycje jej zmian uwzględniając obowiązujące przepisy prawne w tym zakresie.
4. Strategia powinna odpowiadać na pytania postawione w pkt 1.
5. Wykonawca weźmie udział w spotkaniach konsultacyjnych (planowane są około 3 spotkania) zorganizowanych w ramach realizacji Zamówienia przez Zamawiającego, w których uczestniczyć będą przedstawiciele Zamawiającego, Wód Polskich, RDOŚ w Białymstoku, Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży oraz inne zainteresowane strony (m.in. przedstawiciele rolników, wędkarzy, Narwiańskiego Parku Narodowego) na których Wykonawca przedstawi założenia Strategii i propozycje zmian obowiązującej instrukcji gospodarowania wodą w zbiorniku Siemianówka zatwierdzonej decyzją Marszałka Województwa Podlaskiego nr DIS.V.6220-18-09 z dnia 24 września 2009 r. w celu poprawy warunków wilgotnościowych siedlisk dubelta i innych ptaków siewkowych w obszarze Natura 2000 Dolina Górnej Narwi z uwzględnieniem ograniczeń wodno-gospodarczych. Spotkania mogą mieć formę zdalnej konferencji. Wykonawca po spotkaniach konsultacyjnych przygotuje na piśmie, odpowiedzi na zadane w trakcie konsultacji pytania.
6. Wykonawca przygotuje we współautorstwie z Zamawiającym i złoży publikację opisującą cały proces opracowania Strategii (study case) w recenzowanym czasopiśmie naukowym znajdującym się w ,,Wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych", stanowiącym załącznik do Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa wyższego z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, dotyczącym ochrony przyrody lub ochrony ptaków lub gospodarki wodnej,. Publikacja ta powinna wskazywać, w jakim stopniu rewizja instrukcji gospodarowania wodą może się przyczynić do poprawy
,,Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta w Polsce - etap I"
(LIFE17 NAT/PL/000015)
4
jakości siedlisk ptaków siewkowych (przypadek tego zamówienia) lub poprawy stanu zachowania siedlisk innych przedmiotów ochrony obszarów Natura 2000, na których na warunki hydrologiczne duży wpływ mają zbiorniki retencyjne.
7. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego prawa autorskie do Strategii oraz publikacji naukowej - w zakresie opisanym we wzorze umowy - załączniku do zapytania ofertowego.
8. Zamawiający dostarczy w terminie uzgodnionym przez Strony po zawarciu umowy, nie dłużej niż w ciągu miesiąca od jej podpisania:
1) Dane o stanach wody i przepływach rz. Narew w profilu Bondary za lata 1981-2019, rz. Narewki w profilu Narewka za lata 1981-2019 oraz rz. Supraśl w profilu Nowosiółki za lata 2008-2019 i w profilu Załuki za lata 1951-2008.
2) Dane o rozrządzie wody na zaporze zb. Siemianówka w formie skanów/zdjęć z dziennika gospodarowania wodą w zb. Siemianówka za lata 2009-2019.
3) Krzywą batygraficzną zb. Siemianówka (tj. zależność pomiędzy napełnieniem zbiornika a jego objętością).
4) Dane o dobowych sumach opadów i średnich dobowych temperaturach powietrza ze stacji meteorologicznej Bondary za okres 2008-2019.
5) Aktualną instrukcję gospodarowania wodą w zbiorniku Siemianówka zatwierdzoną decyzją Marszałka Województwa Podlaskiego nr DIS.V.6220-18-09 z dnia 24 września 2009 r.
6) Stany wód podziemnych w siedliskach Dubelta w Dolinie Górnej Narwi zbierane przez automatyczne czujniki zamontowane w piezometrach zainstalowanych w ramach Projektu Czynna ochrona dubelta Gallinago media w obszarze Natura 2000 Dolina Górnej Narwi LIFE11 NAT/PL/436 oraz projektu ,,Ochrona ptaków wodno-błotnych w Dolinie Górnej Narwi PLB200007"

CPV: 90700000-4, 71353100-8, 90711500-9

Dokument nr: DUBELT/NATURA/17/2021, LIFE17 NAT/PL/000015

Składanie ofert:
IX. Miejsce, termin i forma złożenia oferty
1. Drogą elektroniczną w formie podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy skanu oferty/fotokopii, na adres e-mail: oferty@natura-international.org.pl W wiadomości należy wpisać tytuł ,,Opracowanie strategii gospodarowania wodą w zbiorniku Siemianówka".
2. Jeśli oferta wpłynie na adres mailowy, ale nie będzie skanem/fotokopią oferty z podpisem upoważnionej osoby, oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią Zapytania
,,Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta w Polsce - etap I"
(LIFE17 NAT/PL/000015)
10
ofertowego.
3. Oferty w formie elektronicznej muszą znaleźć się na skrzynce Zamawiającego najpóźniej w dacie i godz. wyznaczonej na składanie ofert.
4. Oferty, które wpłyną po terminie składania nie będą rozpatrywane, Wykonawca zostanie powiadomiony o wpłynięciu oferty po wyznaczonym terminie.
5. Ofertę należy złożyć do dnia 21.04.2021 r. do godz. 15:00.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia informacji na temat nazw i adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz cen ofert - na wniosek Wykonawcy.

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin realizacji zamówienia
1. Termin wykonania zamówienia wynosi:
a) 10 miesięcy od momentu podpisania umowy - opracowanie Strategii oraz udział w spotkaniach konsultacyjnych (zakres opisany w rozdz. I pkt 1-5);
b) 16 miesięcy od momentu podpisania umowy - przygotowanie we współautorstwie z Zamawiającym i złożenie publikacji opisującej cały proces opracowania Strategii (study case) w recenzowanym czasopiśmie naukowym (zakres opisany w rozdz. I pkt 6).
2. Wykonawca przekaże Strategię w wersji papierowej w 3 egzemplarzach, w formie elektronicznej w pliku pdf oraz w plikach edytowalnych oraz przekaże Zamawiającemu potwierdzenie przedłożenia w czasopiśmie naukowym publikacji opisującej proces opracowania Strategii.
,,Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta w Polsce - etap I"
5
3. Wykonawca przedstawi w ciągu 8 miesięcy od dnia podpisania umowy pierwszą/roboczą wersję Strategii, do której Zamawiający będzie mógł wnieść uwagi.
4. Wykonawca przedstawi do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy pierwszą/roboczą wersję publikacji.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminów określonych w pkt. 1 w uzasadnionych przypadkach, w szczególności wymienionych we wzorze umowy - załącznik nr 4.

Wymagania:
IV. Warunki udziału w postępowaniu
1. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu zgodnie z art. 57 ust. 1 i 2 Dyrektywy 2014/24/UE tj.:
a) nie został wobec niego wydany prawomocny wyrok z powodu dopuszczenia się jednego z następujących czynów:
- udziału w organizacji przestępczej, zgodnie z definicją takiej organizacji zawarta w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s.42);
- korupcji, zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. L 195 z 25.6.1997, s. 1) i art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW (Decyzja ramowa Rady 2003/568/WSISW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym, Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54), jak również korupcji zdefiniowanej w prawie krajowym instytucji zamawiającej lubwykonawcy;
- nadużycia finansowego w rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony ,,interesów finansowych" Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 316 z 27.11.1995, s.48);
- przestępstw terrorystycznych lub przestępstw związanych z działalnością terrorystyczną, zgodnie z definicją zawartą odpowiednio w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady 2002/475/WSiSW (Decyzja ramowa Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu, Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3), bądź podżegania do popełnienia przestępstwa, pomocnictwa, współsprawstwa lub usiłowania popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tej decyzji ramowej;
- prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE (Dyrektywa 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15);
- pracy dzieci i innych form handlu ludźmi, zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s.1).
b) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków lub opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne.
Okoliczność braku podstaw do wykluczenia Wykonawca dokumentuje oświadczeniem własnym zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zapytania (formularz ofertowy).
2. Zamawiający udziela zamówienia Wykonawcy unikając jakiegokolwiek konfliktu interesów, rozumianego jako sytuacja, w której bezstronna i obiektywna realizacja umowy o zamówienie przez Zamawiającego jest zagrożona z powodów związanych z rodziną, życiem emocjonalnym, powinowactwem politycznym lub narodowym, interesem gospodarczym lub
,,Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta w Polsce - etap I"
(LIFE17 NAT/PL/000015)
6
jakimkolwiek innym wspólnym interesem istniejącym między Zamawiającym a wykonawcą wyłonionym w ramach postępowania o udzielenie zamówienia.
Z uwagi na powyższe, Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania z tytułu powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Okoliczność braku podstaw do wykluczenia z tytułu powiązań kapitałowych lub osobowych Wykonawca dokumentuje oświadczeniem własnym zgodnie z załącznikiem nr 1 do zaproszenia.
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
zdolności technicznej lub zawodowej:
W celu potwierdzenia warunku wykonawca winien wskazać dysponowanie zespołem ekspertów, składającym się co najmniej z 3 ekspertów skierowanych do realizacji zamówienia:
1) Specjalista z zakresu gospodarki wodnej:
a) Posiadający co najmniej stopień naukowy doktora z zakresu hydrologii.
b) Posiadający doświadczenie w zakresie zarządzania odpływem z zaporowych zbiorników nizinnych potwierdzone wykonaniem (jako autor lub współautor) przynajmniej 1 opracowania z tego zakresu.
2) Specjalista z zakresu hydrologii:
a) Posiadający co najmniej stopień naukowy doktora w zakresie hydrologii.
b) Posiadający doświadczenie w zakresie oceny oddziaływania zaporowych zbiorników nizinnych na reżim odpływu, potwierdzone autorstwem lub współautorstwem przynamniej 1 opracowania w tym zakresie.
c) Będący autorem lub współautorem przynajmniej 2 publikacji opublikowanych w recenzowanych czasopismach naukowych z zakresu hydrologii rzek i mokradeł zlewni nizinnych.
3) Specjalista z zakresu geochemii krajobrazu:
a) Posiadający co najmniej stopień naukowy doktora nauk przyrodniczych.
b) Posiadający doświadczenie w zakresie analizy warunków geochemicznych rzek nizinnych poniżej zbiornika zaporowego potwierdzone autorstwem lub współautorstwem przynajmniej 1 opracowania w tym zakresie.
c) Będący autorem lub współautorem przynajmniej 2 publikacji opublikowanych w recenzowanych czasopismach naukowych z zakresu geochemii rzek nizinnych i ich dolin.
Poprzez ,,opracowanie" Zamawiający rozumie publikację / raport / ekspertyzę / rozdział obejmujące swoim zakresem co najmniej założenia metodologiczne, analizę danych i opracowanie wniosków.
,,Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta w Polsce - etap I"
(LIFE17 NAT/PL/000015)
7
Poprzez ,,recenzowane czasopismo naukowe" Zamawiający rozumie czasopismo naukowe znajdujące się w ,,Wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych", stanowiącym załącznik do Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa wyższego z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.
W celu potwierdzenia spełniania warunku Wykonawca złoży wraz z ofertą wykaz osób - zespołu ekspertów, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotowego zamówienia, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez te osoby czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 2 do zapytania.
Zamawiający nie dopuszcza aby jedna osoba wykazywała spełnianie warunku w kilku zakresach opisanych w pkt 3 ppkt 1)-3). Wykonawca winien przedstawić trzy osoby, reprezentujące ww. specjalizacje.
Doświadczenie zespołu ekspertów, wykraczające poza opisane wyżej, będzie podlegało ocenie w ramach kryteriów oceny ofert opisanych w pkt VII.
Ocena spełniania wymogów przez Wykonawcę nastąpi wg zasady: spełnia/nie spełnia.
Zamawiający ma prawo żądać przedstawienia przez Wykonawcę dodatkowych wyjaśnień co do okoliczności potwierdzających deklarowane przez Wykonawcę doświadczenie/ wykształcenie. Wyjaśnienia nie mogą prowadzić do zmiany treści oferty. Ponadto, przed podpisaniem umowy z wyłonionym Wykonawcą, może żądać przedłożenia dokumentów potwierdzających doświadczenie lub wykształcenie, np. opracowań, publikacji, raportów.
4) Poleganie na zasobach innych podmiotów:
Wykonawcy, w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu mogą polegać na zasobach innych podmiotów - informacje o tych podmiotach Wykonawca zamieszcza w ofercie, załączając dokument innego podmiotu (np. zobowiązanie do współpracy), z którego będzie wynikać:
a) Zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) Sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,
c) Zakres i okres udziału tego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,
d) Czy podmiot, na którego zdolnościach wykonawca polega, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
Zamawiający wymaga, aby wskazane inne podmioty nie podlegały wykluczeniu z postępowania na zasadach określonych w pkt IV pkt 1 i 2 zapytania - w tym celu inny podmiot zobowiązany jest złożyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z tytułu przesłanek określonych w tych punktach.
V. Informacja o możliwości składania ofert częściowych iwariantowych
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofertwariantowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
,,Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta w Polsce - etap I"
(LIFE17 NAT/PL/000015)
8
VI. Sposób obliczenia ceny oferty
1. Cena oferty na realizację zamówienia musi obejmować pełny zakres prac określonych w rozdziale I oraz uszczegółowionych we wzorze umowy, w tym przeniesienie praw autorskich oraz zawierać wszystkie elementy niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, oraz dostarczenia przedmiotu zamówienia do Zamawiającego.
2. Cena ma być wyrażona w złotych polskich brutto z uwzględnieniem należnego podatku od towarów i usług.
3. Dla porównania ofert, Zamawiający przyjmuje cenę ofertową, którą stanowi wynagrodzenie ryczałtowe brutto za realizację zamówienia, wskazaną w formularzu oferty - załącznik nr 1 do Zapytania.
VII. Kryteria i tryb oceny ofert
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
o cena ofertowa (C) - 64%
o doświadczenie zespołu ekspertów (D) - 36%
2. Obliczanie wartości punktowej oferty (O): 1pkt = 1%
1) Obliczanie wartości punktowej dla kryterium cena (C): max. 64pkt.
C = (C min/C o) x 64 pkt, gdzie:
C min - najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych w danej części zamówienia
C o - cena oferty badanej w danej części zamówienia
W kryterium Cena oferta może uzyskać maksymalnie 64 pkt.
2) Obliczanie wartości punktowej dla kryterium ,,doświadczenie zespołu ekspertów" (D) będzie dotyczyło doświadczenia osób wskazanych jako zespół ekspertów w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu. Zamawiający będzie punktował doświadczenie wykazane ponad te w ramach warunku udziału w postępowaniu (opisanego w pkt IV pkt 3), wg zasad:
a) Jeden ekspert jest autorem lub współautorem opracowania z zakresu rozrządu wody Narwi w kontekście funkcjonowania zb. Siemianówka - dodatkowe 2 punkty za każdą pozycję (max. 6 pkt).
b) Jeden ekspert jest autorem lub współautorem opracowania z zakresu analizy oddziaływania zb. Siemianówka na odpływ Narwi - dodatkowe 2 punkty za każdą pozycję (max. 6 pkt).
c) Jeden ekspert jest autorem lub współautorem opracowania dot. analizy uwarunkowań hydrologicznych siedlisk przyrodniczo cennych w Dolinie Górnej Narwi - dodatkowe 2 punkty za każdą pozycję (max. 6 pkt).
d) Co najmniej jeden ekspert jest autorem lub współautorem publikacji naukowej z zakresu geochemii rzek zlewni Narwi i ich dolin lub/i hydrologii rzek i mokradeł zlewni Narwi opublikowanej w czasopismach indeksowanych w JCR posiadających Impact Factor - dodatkowe 2 punkty za każdą pozycję (max. 6 pkt dla eksperta, tj. max 18 pkt).
Poprzez ,,opracowanie" Zamawiający rozumie publikację / raport / ekspertyzę / rozdział
,,Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta w Polsce - etap I"
(LIFE17 NAT/PL/000015)
9
obejmujące swoim zakresem co najmniej założenia metodologiczne, analizę danych i opracowanie wniosków.
Jeśli eksperci są współautorami tego samego ,,opracowania", otrzymają tylko 2 pkt.
- Wykonawca przedstawi dodatkowe punktowane doświadczenie zespołu ekspertów w tabeli ,,Doświadczenie zespołu ekspertów" - załącznik nr 3 do zapytania.
- Wykonawca zobowiązany jest podać dokładny tytuł opracowania w ramach których zdobył dane doświadczenie, wraz z podaniem dokładnej nazwy i adresu instytucji/podmiotu na zlecenie której, lub w ramach którego opracowanie powstało.
- Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji informacji podanych w tym załączniku, w przypadku podjęcia wątpliwości, co do ich prawdziwości.
- Jeżeli w ofercie nie będzie podane żadne doświadczenie zespołu ekspertów ponad doświadczenie wymagane w warunku udziału, oferta otrzyma 0 pkt. Jeśli zespół ekspertów będzie posiadał większe doświadczenie niż punktowane wg zasad opisanych wyżej - oferta otrzyma maksymalną liczbę punktów w tym kryterium, tj. 36 pkt.
3) Zamawiający dokona oceny (O) złożonych ofert według następującegowzoru:
O = C + D
Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans - najwyższą liczbę przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria, zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów. Jeżeli dwóch lub więcej Wykonawców uzyska taką samą liczbę punktów - decydujące będzie kryterium ceny, a w przypadku złożenia ofert z takimi samymi cenami - Zamawiający wezwie tych Wykonawców do złożenia dodatkowych ofert cenowych. Ocenie punktowej zostaną poddane oferty niepodlegające odrzuceniu.
VIII. Dokumenty, które należy dołączyć do oferty
1. Formularz ofertowy - wg załącznika nr 1 do Zapytania.
2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo jest składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie (w przypadku oferty składanej drogą elektroniczną: skan lub fotokopia tego dokumentu).
3. Wykaz osób skierowanych do realizacji przedmiotu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, wykształcenia, doświadczania niezbędnego do wykonania zamówienia, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 2 do Zapytania,
4. Ewentualny dokument innego podmiotu - zg. z rozdz. V in fine Zapytania - załącznik nr 1a,
5. Tabela ,,Doświadczenie zespołu ekspertów" - załącznik nr 3 do Zapytania

X. Termin związania ofertą
1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składaniaofert.
3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony czas, nie dłuższy jednak niż 60dni.
4. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, zawiadamiając o tymZamawiającego.
5. Niezwłocznie po sprawdzeniu i ocenie ofert Zamawiający poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego.
XI. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się zWykonawcami
1. Wszelkie dokumenty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje Zamawiający i Wykonawcy będą przekazywać w formie elektronicznej e-mailem: oferty@natura-international.org.pl.
XII. Udzielanie wyjaśnień i modyfikacja Zapytania
1. Wykonawcy mogą składać pytania dotyczące przedmiotowegoZapytania.
2. Pytania Wykonawców powinny być sformułowane e-mailowo i przesyłane na adres oferty@natura-international.org.pl.
3. Odpowiedzi przekazywane są Wykonawcom zadającym pytania i publikowane na stronie internetowej Zamawiającego https://natura-international.org.pl/zamowienia, bez ujawniania źródeł zapytania.
4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Zapytania. Dokonaną zmianę Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej https://natura-international.org.pl/zamowienia. Jeżeli w wyniku zmiany niezbędny okaże się dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym na swojej stronie internetowej.
XIII. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się
Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z oferentami jest Michał Fabiszewski tel. 504 090 438, email michal.fabiszewski@natura-international.org.pl.
XIV. Umowa z Wykonawcą
Umowa z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta na warunkach określonych we wzorze umowy wg załącznika nr 4 do Zapytania, niezwłocznie po ogłoszeniu rozstrzygnięcia Zapytania.
XV. Inne informacje dotyczące Zapytania
,,Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta w Polsce - etap I"
(LIFE17 NAT/PL/000015)
11
1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniemoferty.
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się również Wykonawcy z innych państw. Wykonawcy zagraniczni powinni wówczas przedłożyć wszystkie wymagane Załączniki. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania poszczególnych Wykonawców i w formie oryginału lub w kopii poświadczonej notarialnie musi znajdować się w ofercie wspólnej Wykonawców (jako fotokopia lub skan). Pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności:
- łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument),
- oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów iluWykonawców).
5. Zamawiający zastrzega możliwość jednokrotnego wezwania Wykonawców do uzupełnienia oferty w zakresie warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdz. IV pkt 3, w tym zobowiązań innych podmiotów oraz dokumentów pełnomocnictw. Nie podlegają uzupełnieniu informacje wymagane w ramach kryteriów ocenyofert.
6. Zamawiający zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do złożenia wyjaśnień co do treści złożonej oferty. Złożone wyjaśnienia nie mogą prowadzić do zmiany treścioferty.
7. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania zarówno przed, jak i po otwarciu ofert, przed zawarciem umowy w szczególności, gdy:
o brak jest ważnych ofert lub gdy wszystkie oferty zostanąodrzucone,
o cena najkorzystniejszej oferty przekracza wysokość kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zadań,
o wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniejprzewidzieć,
o instytucja finansująca zamówienie odmówi finansowania realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.
8. Zamawiający dopuszcza możliwość odrzucenia oferty w przypadku gdy:
o Wykonawca zaproponuje rażąco niską cenę za wykonanie zamówienia,
o gdy ta nie będzie spełniać wymagań stawianych przez Zamawiającego, tj. oferta nie będzie ważna, bądź w sytuacji gdy Wykonawca nie będzie spełniać warunków udziału w postępowaniu, tj. Wykonawca zostaniewykluczony.
9. W przypadku uchylenia się wybranego wykonawcy od podpisania umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnegowykonawcy.
10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Zapytaniu stosuje się zapisy Regulaminu (Załącznik nr 5).

Uwagi:
XVI. Obowiązki w zakresie przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO.
1. Ilekroć w niniejszym zaproszeniu jest mowa o RODO, należy przez to rozumieć: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
2. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w po-
,,Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta w Polsce - etap I"
(LIFE17 NAT/PL/000015)
12
stępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (por. art. 13 ust. 4). Ponadto Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem Wykonawcy w postępowaniu Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o wypełnieniu obowiązków informacyjnych, przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO, zgodnie z treścią załącznika nr 1 do zapytania.
3. Klauzula informacyjna wynikająca z art. 13 i 14 RODO.
1. Zgodnie z art. 13 i 14 RODO, Zamawiający informuje, że:
1) administratorem danych osobowych zawartych w ofercie oraz we wszelkich innych dokumentach składanych przez wykonawcę w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego jest Natura International Polska z siedzibą w Białymstoku 15-161, ul. Żyzna 18/16, NIP: 5783045121, REGON: 280381278, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000308204, zwana dalej Administratorem;
2) we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się pod adresem e-mail: info@natura-international.org.pl.
3) dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia pt. ,,Opracowanie strategii gospodarowania wodą w zbiorniku Siemianówka w celu poprawy warunków wilgotnościowych siedlisk dubelta i innych ptaków siewkowych w Dolinie Górnej Narwi z uwzględnieniem ograniczeń wodno-gospodarczych", w tym w celu dokonania oceny i wyboru oferty Wykonawcy (np. ocena kwalifikacji i doświadczenia osób skierowanych do realizacji zamówienia), ułatwienia kontaktu z wykonawcą, zawarcia umowy na podstawie złożonej oferty.
4) Dane mogą być przetwarzane na podstawie:
- art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda wyrażona poprzez klauzulę zgody/akt uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego),
- art.6 ust.1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia umowy),
- art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązki prawne ciążące na administratorze np. co do przechowywania dokumentacji)
- art. 6 ust.1 lit. f RODO (prawnie uzasadnione interesy Administratora polegające m.in. na umożliwieniu kontaktu w sprawie złożonej w tym postępowaniu oferty);
5) Administrator przetwarza dane w oparciu o następujące podstawy prawne:
- umowa o dofinansowanie Projektu;
- ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217),
6) odbiorcami ww. danych osobowych będą podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej, podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia kontroli; ponadto odbiorcami danych mogą być również podmioty dostarczające lub utrzymujące infrastrukturę IT Administratora, podmioty i osoby świadczące usługi prawne, organy uprawnione do otrzymywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, firmy archiwizujące
,,Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta w Polsce - etap I"
(LIFE17 NAT/PL/000015)
13
dokumenty; wymienione podmioty zostały / zostaną zobowiązane do zachowania poufności w stosunku do powierzonych im danych osobowych;
7) dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do umożliwienia obsługi umowy (np. zgłaszania roszczeń wynikających z gwarancji, rękojmi), zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych) oraz okres trwałości Projektu rozumiany jako 5 lat po dokonaniu ostatniej płatności na rzecz Beneficjenta Projektu; okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony jeśli wystąpi inna uzasadniona prawnie potrzeba Administratora przetwarzania tych danych przez okres dłuższy, wówczas dane będą przetwarzane przez ten okres. W odniesieniu do podmiotów, których oferty nie zostały wybrane, dane osobowe będą przechowywane zgodnie z procedurami obowiązującymi w organizacji Administratora przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
8) podanie danych przez wykonawcę jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu - ich niepodanie skutkować może uznaniem oferty za nieważną, może uniemożliwić dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania lub odrzucenie jego oferty; podanie danych osobowych dotyczących osób wymienionych w ofercie oraz we wszelkich innych dokumentach składanych przez wykonawcę w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
9) w odniesieniu do danych osobowych ww. osób decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, adekwatnie do art. 22 RODO;
10) posiada Pani/Pan (jeśli przepisy odrębne nie wyłączają możliwości skorzystania z wymienionych praw):
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do tych danych osobowych;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania tych danych osobowych1;
3) na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych - wyłącznie gdy zachodzą przesłanki zawarte w treści art. 17 ust. 1 RODO;
4) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2;
5) na podstawie art. 21 RODO prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - wyłącznie gdy zachodzą przesłanki zawarte w treści art. 21 RODO;
11) W celu realizacji praw należy skontaktować się z Administratorem droga elektroniczną na adres wskazany powyżej.
2. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
1 skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z postanowieniami Regulaminu oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
2 prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
,,Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta w Polsce - etap I"
(LIFE17 NAT/PL/000015)
14
3. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba ta uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO;
4. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wycofania zgody na dalsze przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonywanego przed jej cofnięciem, ale może to skutkować uniemożliwieniem udziału w postępowaniu (jeśli przesłanką przetwarzania danych jest zgoda);
5. nie przewiduje się przekazywania Pani/Pana danych osobowych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Kontakt:
Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z oferentami jest Michał Fabiszewski tel. 504 090 438, email michal.fabiszewski@natura-international.org.pl.

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.