Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
635z dziś
5264z ostatnich 7 dni
18278z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: DOSTOSOWANIE OBIEKTÓW MAPY

Przedmiot:

DOSTOSOWANIE OBIEKTÓW MAPY

Data zamieszczenia: 2021-04-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI
ul. Poznańska 129/133
05-850 Ożarów Mazowiecki
powiat: warszawski zachodni
22 733 72 12
zamowienia.publiczne@pwz.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Ożarów Mazowiecki
Wadium: 9 000,00 zł
Nr telefonu: 22 733 72 12
Termin składania ofert: 2021-04-28 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTOSOWANIE OBIEKTÓW MAPY ZASADNICZEJ DO ZGODNOŚCI Z POJĘCIOWYM MODELEM DANYCH
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac geodezyjnych polegających na dostosowaniu obiektów baz danych BDOT500, GESUT oraz obiektów trwale związanych z budynkami i bloków budynków bazy danych EGiB prowadzonych w systemie teleinformatycznym Ewid2007 dla powiatu warszawskiego zachodniego do zgodności z pojęciowym modelem danych zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa

CPV: 71354000-4, 72300000-8

Dokument nr: 2021/BZP 00031875, IZA.272.1.7.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-04-29 10:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://bip.pwz.pl/redir,przetargi
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPhttps://epuap.gov.pl/wps/portal
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciuopisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu (dostępnym pod adresem:https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi) oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformyusług administracji publicznej ePUAP (dostępnych pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefaklienta/regulamin).Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanychformularzy do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna z art. 13 RODO stanowi rozdz. XXXSWZ

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-04-28 15:00
Miejsce składania ofert: poprzez miniPortal zgodnie z instrukcją zawartą w rozdziale XXII SWZ

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

Wymagania:
1. Oferta musi zostać zabezpieczona wadium w wysokości 9 000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcyzłotych 00/100).2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymujenieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o którychmowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.3. Wadium może być wnoszone wedługwyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu;2) gwarancjachbankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, októrych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji RozwojuPrzedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 310 ze zm.).4. Wadium wnoszone w formiepieniężnej należy wpłacać na rachunek bankowy Zamawiającego:Bank Pekao S.A. nr rachunku96 1240 6973 1111 0010 8703 3903Zalecany tytuł przelewu: "Wadium - IZA.272.1.5.2021"5. Wprzypadku wpłaty wadium w pieniądzu z konta prywatnego (brak nazwy firmy Wykonawcy wnazwie konta), do tytułu przelewu należy dodać informację o nazwie Wykonawcy, którego ofertazostaje zabezpieczona.6. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna jeza wniesione skutecznie jedynie w przypadku wpływu pieniędzy na rachunek bankowyZamawiającego przed upływem terminu składania ofert.7. Wadium wnoszone w postaciniepieniężnej należy złożyć wraz z ofertą poprzez miniPortal - w wydzielonym, odrębnym pliku.Należy przekazać oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.8. Z treścigwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać nieodwoływalne i bezwarunkowe, na każdeżądanie zgłoszone przez Zamawiającego, zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) dozapłatyZamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6ustawy Pzp. Ponadto powinien być wskazany termin obowiązywania gwarancji (poręczenia),który nie może być krótszy niż termin związania ofertą.9. Zwrot wadium z urzędu: Zamawiającyzwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednejz okoliczności wskazanych w art. 98 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Pzp.10. Zwrot wadium na wniosekWykonawcy: Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dniazłożenia wniosku zwraca wadium Wykonawcy:1) który wycofał ofertę przed upływem terminuskładania ofert;2) którego oferta została odrzucona;3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, zwyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;4) pounieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie naczynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.11. Zamawiający zatrzymujewadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie innej niż w pieniądzu,występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium w przydatkachokreślonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.12. Jeżeli Wykonawca jest podmiotem niepodlegającymreżimowi prawa polskiego i właściwości sądów polskich, w treści gwarancji musi figurować zapiso poddaniu sporów wynikających z wadium prawu polskiemu i polskiemu sądownictwu
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: IZA.272.1.7.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac geodezyjnych polegających na dostosowaniu obiektów baz danych BDOT500, GESUT oraz obiektów trwale związanych z budynkami i bloków budynków bazy danych EGiB prowadzonych w systemie teleinformatycznym Ewid2007 dla powiatu warszawskiego zachodniego do zgodności z pojęciowym modelem danych zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa
4.2.6.) Główny kod CPV: 71354000-4 - Usługi sporządzania map
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

72300000-8 - Usługi w zakresie danych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp., dotychczasowemu Wykonawcy usług, polegającego na powtórzeniu podobnych usług (tj. usługi w zakresie określonym kodami CPV w rozdz. III SWZ), w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego.Zamawiający przewiduje w szczególności udzielenie zamówienia na wykonanie podobnych usług na dodatkowym obszarze nieobjętym zamówieniem podstawowym lub w przypadku wzrostu parametrów ilościowych obiektów na warstwach BDOT500, GESUT i K1 powyżej 10% ponad wyszczególnione w Warunkach Technicznych
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 20,00
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas trwania Etapu III
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
-Zamawiający uzna warunek za spełniony gdy Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał 3 zamówienia lub części zamówienia, polegające na dostosowaniu obiektów bazy danych BDOT500, GESUT oraz obiektów trwale związanych z budynkami i bloków budynków bazy danych EGiB do zgodności z pojęciowym modelem danych zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa dla obszaru nie mniejszego niż 1 jednostka ewidencyjna wraz z załadowaniem danych do systemu EWID2007, o wartości całego zamówienia lub części zamówienia nie mniejszej niż 150 000 zł brutto (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) każde.- Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje lub będzie dysponować 2 osobami posiadającymi uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie zgodnym z art. 43 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 2052, z późn. zm.).
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: - wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SWZ.- wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresiewskazanym przez Zamawiającego w SWZ stanowiące załącznik nr 2 do SWZ. Należyrównież złożyć jeżeli dotyczy: Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddaniaWykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów; Oświadczenie podmiotu o spełnianiuwarunków udziału w postępowaniu oraz o niepodleganiu wykluczeniu; Oświadczenie składaneprzez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie; Oświadczenie wykonawcy oprzynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej; Upoważnienie (pełnomocnictwo)do podpisania oferty, do poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałem należy dołączyćdo oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów rejestrowych Wykonawcy które Zamawiający możeuzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Oferta musi zostać zabezpieczona wadium w wysokości 9 000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcyzłotych 00/100).2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymujenieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o którychmowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.3. Wadium może być wnoszone wedługwyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu;2) gwarancjachbankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, októrych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji RozwojuPrzedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 310 ze zm.).4. Wadium wnoszone w formiepieniężnej należy wpłacać na rachunek bankowy Zamawiającego:Bank Pekao S.A. nr rachunku96 1240 6973 1111 0010 8703 3903Zalecany tytuł przelewu: "Wadium - IZA.272.1.5.2021"5. Wprzypadku wpłaty wadium w pieniądzu z konta prywatnego (brak nazwy firmy Wykonawcy wnazwie konta), do tytułu przelewu należy dodać informację o nazwie Wykonawcy, którego ofertazostaje zabezpieczona.6. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna jeza wniesione skutecznie jedynie w przypadku wpływu pieniędzy na rachunek bankowyZamawiającego przed upływem terminu składania ofert.7. Wadium wnoszone w postaciniepieniężnej należy złożyć wraz z ofertą poprzez miniPortal - w wydzielonym, odrębnym pliku.Należy przekazać oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.8. Z treścigwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać nieodwoływalne i bezwarunkowe, na każdeżądanie zgłoszone przez Zamawiającego, zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) dozapłatyZamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6ustawy Pzp. Ponadto powinien być wskazany termin obowiązywania gwarancji (poręczenia),który nie może być krótszy niż termin związania ofertą.9. Zwrot wadium z urzędu: Zamawiającyzwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednejz okoliczności wskazanych w art. 98 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Pzp.10. Zwrot wadium na wniosekWykonawcy: Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dniazłożenia wniosku zwraca wadium Wykonawcy:1) który wycofał ofertę przed upływem terminuskładania ofert;2) którego oferta została odrzucona;3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, zwyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;4) pounieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie naczynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.11. Zamawiający zatrzymujewadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie innej niż w pieniądzu,występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium w przydatkachokreślonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.12. Jeżeli Wykonawca jest podmiotem niepodlegającymreżimowi prawa polskiego i właściwości sądów polskich, w treści gwarancji musi figurować zapiso poddaniu sporów wynikających z wadium prawu polskiemu i polskiemu sądownictwu.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.2. Wykonawcy wspólnieubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich wpostępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciaumowy w sprawie zamówienia publicznego - nie dotyczy spółki cywilnej, o ileupoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej dooferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.3. Wykonawcy wspólnieubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani się złożyć wraz z ofertą stosownepełnomocnictwo, nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo doOgłoszenie nr 2021/BZP 00015254/01 z dnia 2021-03-092021-03-09 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlanewystępowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscywspólnicy podpiszą ofertę.4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawniezobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego zWykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).5. W przypadku wspólnego ubiegania się oudzielenie zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1ustawy Pzp składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, wktórym Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazuje spełnianiewarunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia - każdy z Wykonawcówwspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu zpostępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia. Powyższe oznacza, iż:1)Oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi złożyć każdy z Wykonawcówwspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;2) Oświadczenie o spełnianiu warunkówudziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniupotwierdza jego spełnianie; dopuszcza się oświadczenie złożone łącznie, tj. podpisane przezwszystkie podmioty wspólnie składające ofertę lub przez pełnomocnika występującego w imieniuwszystkich podmiotów.6. Dopuszcza się, aby wadium zostało wniesione przez pełnomocnika(lidera) lub jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zzastrzeżeniem ust. 7 niniejszego rozdziału SWZ.7. W przypadku wniesienia wadium w postaciniepieniężnej, treść dokumentu wadialnego musi zapewniać możliwość zaspokojenia interesówZamawiającego co oznacza, że uzyskanie zagwarantowanej zapłaty wadium musi obejmowaćwszystkie wskazane w ustawie przesłanki zatrzymania wadium, o których mowa w art. 98 ust. 6ustawy Pzp, tj. działania lub zaniechania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się oudzielenie zamówienia.8. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotemwystępującym jako pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzieleniezamówienia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający, przewiduje możliwość dokonaniazmian postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego, w sposób i nawarunkach określonych w § 11 projektu umowy stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 20,00
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas trwania Etapu III
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-05-27

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.