Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
864z dziś
5492z ostatnich 7 dni
18507z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Przedmiot:

Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Data zamieszczenia: 2021-04-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA RAWICZ
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz
powiat: rawicki
65 546 54 00, faks 65 546 41 67
przetargi@rawicz.eu
https://platformazakupowa.pl/
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Rawicz
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 65 546 54 00, faks 6
Termin składania ofert: 2021-04-23 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rawicz
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rawicz na podstawie uchwały Nr XXVIII/314/20 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rawicz oraz udział w czynnościach związanych ze sporządzeniem i uchwaleniem zmiany studium. Powierzchnia opracowania obejmuje ok. 13 400 ha.2. Integralną częścią niniejszej specyfikacji warunków zamówienia są następujące załączniki:1) Projekt umowy nr BZPiF.2710.4.2021 wraz z wytycznymi przygotowania danych do zasilenia modułu iGeoPlan - załącznik nr 12) Uchwała Nr XXVIII/314/20 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 listopada 2020 r. wraz z schematem - mapą graficzną - załącznik nr 2Zamawiający informuje, że pod linkiem https://rawicz.e-mapa.net/wykazplanow/ można zapoznać się dokumentami dot. aktualnego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rawicz. 3. Zakres zamówienia obejmuje następujący zakres rzeczowy: 1) opracowanie zmiany Studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rawicz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z:a) ustawą z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.),b) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. z 2004 r. Nr 118, poz. 1233),c) ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247),2) sporządzenie opracowania ekofizjograficznego - zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.)a także zgodnie z wymogami zawartymi w ustawach i przepisach odrębnych odnoszących się do przedmiotu umowy oraz: planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska, przyrody, zabytków, prawa wodnego, ochrony gruntów leśnych i rolnych, rewitalizacji itd. oraz ochrony danych osobowych.4. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie następujących etapów:1) Etap I a) rozpoznanie stopnia dostępności materiałów koniecznych do realizacji zamówienia w urzędach i instytucjach dysponujących tymi materiałami, b) zgromadzenie kompletu materiałów wyjściowych, zebranie własnym kosztem i staraniem materiałów i danych niezbędnych do sporządzenia przedmiotu zamówienia, c) dokonanie oceny istniejącego stanu zagospodarowania, d) sporządzenie opracowania ekofizjograficznego,e) rozpatrzenie wniosków, f) opracowanie wstępnej koncepcji projektu zmiany studium (część graficzna na potrzeby konsultacji społecznych), g) udział w konsultacjach społecznych dotyczących zmiany studium z mieszkańcami miasta i gminy we wskazanych przez Zamawiającego sołectwach gminy Rawicz oraz udzielanie stosownych informacji i wyjaśnień, h) analiza wniesionych do wyłożonej koncepcji zmiany studium uwag i sugestii, i) opracowanie koncepcji projektu zmiany studium i przedstawienie jej Zamawiającemu celem uzyskania stanowiska. Koncepcja powinna uwzględniać wariantowość wprowadzanych zmian. 2) Etap II a) sporządzenie projektu zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, b) uzyskanie pozytywnej opinii komisji urbanistyczno - architektonicznej o projekcie zmiany studium. c) przygotowanie projektu zmiany studium do przesłania do właściwych organów uzgadniających i opiniujących (materiał winien być przekazany w wymaganej ilości egzemplarzy dla każdego organu uzgadniającego i opiniującego odpowiednio w wersji papierowej i cyfrowej), 3) Etap III a) wprowadzenie zmian wynikających z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień, korekta rysunku i uchwały projektu zmiany studium po uzgodnieniach oraz ponowne przesłanie w imieniu Zamawiającego projektu zmiany studium właściwym organom uzgadniającym i opiniującym, b) przygotowanie projektu zmiany studium i przekazanie Zamawiającemu do wyłożenia do publicznego wglądu, c) wyłożenie projektu zmiany studium do publicznego wglądu oraz udział w dyskusji publicznej,4) Etap IV a) opracowanie analizy i propozycji zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rawicz (ocena aktualności studium dokonana w oparciu o analizę zmian w zagospodarowaniu gminy, analizę wniosków które wpłynęły podczas procedury związanej ze zmianą studium wraz z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowych prac planistycznych).b) przekazanie Zamawiającemu projektu zmiany studium (tekst ostateczny uchwały i rysunek planu) wraz z listą nieuwzględnionych uwag celem przedłożenia do uchwalenia przez radę gminy,5) Etap V a) przedstawienie Radzie Miejskiej Gminy Rawicz projektu uchwały w sprawie zmiany studium podczas posiedzenia Komisji Problemowych Rady Miejskiej Gminy Rawicz oraz na sesji rady gminy,b) przygotowanie w imieniu Zamawiającego materiałów na sesję rady gminy w celu uchwalenia zmiany studium, c) przekazanie Zamawiającemu wymaganej dokumentacji formalno - prawnej oraz zmiany studium. (zgodnie z informacją podaną niżej). 5. Dokumentacja stanowiąca przedmiot niniejszego zamówienia winna być przekazana Zamawiającemu w następującej formie i ilości egzemplarzy: 1) zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy: a) część tekstowa: wersja papierowa w formacie A4 lub A3 - 2 egz. oraz wersja elektroniczna, w formacie plików doc, pdf (płyta CD/DVD, dysk wymienny na złącze USB) - 2 szt, b) część graficzna - rysunek zmiany studium (w skali 1 : 10 000): wersja papierowa - 2 egz. oraz wersja elektroniczna na nośnikach elektronicznych (płyta CD/DVD, dysk wymienny na złącze USB) w formie plików: pdf, geotiff, dwg/dxf łącznie z bezpłatnym programem do przeglądania tych plików graficznych; forma numeryczna zmiany studium musi być zgodna z wymogami ustawy z dnia 4 marca 2010 roku o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2020 r. poz. 177 ze zm.) oraz z wytycznymi stanowiącymi Załącznik nr 1 do umowyc) dokumentacja formalno - prawna - 2 kpl (oryginał + kopia). 2) opracowanie ekofizjograficzne: a) część tekstowa: wersja papierowa w formacie A4 lub A3 - 2 egz. oraz wersja elektroniczna, w formacie plików doc, pdf (płyta CD/DVD, dysk wymienny na złącze USB) - 2 szt., b) część graficzna - wersja papierowa w kolorze - 2 egz. oraz w wersja elektroniczna na nośnikach elektronicznych (płyta CD/DVD, dysk wymienny na złącze USB) w formie plików: pdf, geotiff - 2 szt. 3) prognoza oddziaływania na środowisko - w wersji tradycyjnej (papierowej) oraz w wersji elektronicznej; w formacie plików doc, pdf (płyta CD/DVD, dysk wymienny na złącze USB) - 2 szt.; w przypadku, gdyby prognoza zawierała część graficzną, należy przekazać opracowania kartograficzne oraz dane przestrzenne na zasadach analogicznych jak w przypadku opracowania ekofizjograficznego. 6. Zakres zamówienia obejmuje również uczestnictwo w czynnościach proceduralnych, oraz wykonania innych obowiązków opisanych szczegółowo w rozdziale III SWZ.

CPV: 71410000-5

Dokument nr: 2021/BZP 00031870, BZPiF.2710.4.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-04-23 10:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/transakcja/445284
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/445284
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Ofertę, oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.2) Sposób sporządzania oraz sposób przekazywania podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych, oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego został określony w rozporządzeniu w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej.3) Komunikacja w niniejszym postępowaniu w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej na stronie internetowej prowadzonego postępowania, o której mowa w rozdziale I SWZ.4) Komunikacja ustna dopuszczalna jest jedynie w toku negocjacji lub dialogu oraz w odniesieniu do informacji, które nie są istotne.5) Zamawiający awaryjnie dopuszcza komunikowanie się z Wykonawcami za pośrednictwem poczty elektronicznej przetargi@rawicz.eu - powyższe nie dotyczy składania oferty, z tym że podstawowym środkiem komunikowania się jest Platforma Zakupowa, o której wyżej mowa. W takim przypadku wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować do Zamawiającego, podając numer sprawy lub nazwę zadania podaną na wstępie.6) Wykonawca może się kontaktować z Zamawiającym w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej i formularzy: a) ,,Złóż ofertę" w odniesieniu do składania oferty lub wniosku.b) ,,Wyślij wiadomość" w odniesieniu do pozostałej korespondencji kierowanej do Zamawiającego 7) Zamawiający określa: a) niezbędne wymagania sprzętowe: stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kbit/s; zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa: Internet Explorer, Chrome lub FireFox w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu ,,cookies". W przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0; komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje; Platforma Zakupowa jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli; Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,b) informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę Zakupową stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdujące się na potwierdzeniu. Czas wyświetlany na platformazakupowa.pl synchronizuje się automatycznie z serwerem Głównego Urzędu Miar; za chwilę złożenia uznaje się moment wpływu informacji na platformę c) Zamawiający informuje, że występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów: w zakresie całej oferty: do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej wielkości 150 MB; przy komunikacji poprzez wyślij wiadomość: do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej sumarycznej wielkości 500 MB8) Zamawiający w zakresie:a) pytań technicznych dotyczących funkcjonowania i obsługi technicznej Platformy Zakupowej wskazuje kontakt z Centrum Wsparcia Klienta, które dostępne jest od poniedziałku do piątku w godz.: od 7:00 do 17:00 pod numerem telefonu (22)-101-02-02 lub e-mail cwk@platformazakupowa.pl,b) pytań merytorycznych wyznaczył następujące osoby uprawnione do komunikowania się z Wykonawcą: w zakresie procedury przetargowej: B. Adamczak, E. Krzyżoszczak; w zakresie przedmiotu zamówienia: M.Łakomy, U.Bernat.9) Pozostałe wymagania i zalecenia zostały zawarte w rozdziale XII SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna wynikająca z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", została określona w SWZ - rozdział XXIV pkt 4.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie dotyczy

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-04-23 10:00
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/445284

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: BZPiF.2710.4.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rawicz na podstawie uchwały Nr XXVIII/314/20 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rawicz oraz udział w czynnościach związanych ze sporządzeniem i uchwaleniem zmiany studium. Powierzchnia opracowania obejmuje ok. 13 400 ha.2. Integralną częścią niniejszej specyfikacji warunków zamówienia są następujące załączniki:1) Projekt umowy nr BZPiF.2710.4.2021 wraz z wytycznymi przygotowania danych do zasilenia modułu iGeoPlan - załącznik nr 12) Uchwała Nr XXVIII/314/20 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 listopada 2020 r. wraz z schematem - mapą graficzną - załącznik nr 2Zamawiający informuje, że pod linkiem https://rawicz.e-mapa.net/wykazplanow/ można zapoznać się dokumentami dot. aktualnego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rawicz. 3. Zakres zamówienia obejmuje następujący zakres rzeczowy: 1) opracowanie zmiany Studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rawicz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z:a) ustawą z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.),b) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. z 2004 r. Nr 118, poz. 1233),c) ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247),2) sporządzenie opracowania ekofizjograficznego - zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.)a także zgodnie z wymogami zawartymi w ustawach i przepisach odrębnych odnoszących się do przedmiotu umowy oraz: planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska, przyrody, zabytków, prawa wodnego, ochrony gruntów leśnych i rolnych, rewitalizacji itd. oraz ochrony danych osobowych.4. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie następujących etapów:1) Etap I a) rozpoznanie stopnia dostępności materiałów koniecznych do realizacji zamówienia w urzędach i instytucjach dysponujących tymi materiałami, b) zgromadzenie kompletu materiałów wyjściowych, zebranie własnym kosztem i staraniem materiałów i danych niezbędnych do sporządzenia przedmiotu zamówienia, c) dokonanie oceny istniejącego stanu zagospodarowania, d) sporządzenie opracowania ekofizjograficznego,e) rozpatrzenie wniosków, f) opracowanie wstępnej koncepcji projektu zmiany studium (część graficzna na potrzeby konsultacji społecznych), g) udział w konsultacjach społecznych dotyczących zmiany studium z mieszkańcami miasta i gminy we wskazanych przez Zamawiającego sołectwach gminy Rawicz oraz udzielanie stosownych informacji i wyjaśnień, h) analiza wniesionych do wyłożonej koncepcji zmiany studium uwag i sugestii, i) opracowanie koncepcji projektu zmiany studium i przedstawienie jej Zamawiającemu celem uzyskania stanowiska. Koncepcja powinna uwzględniać wariantowość wprowadzanych zmian. 2) Etap II a) sporządzenie projektu zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, b) uzyskanie pozytywnej opinii komisji urbanistyczno - architektonicznej o projekcie zmiany studium. c) przygotowanie projektu zmiany studium do przesłania do właściwych organów uzgadniających i opiniujących (materiał winien być przekazany w wymaganej ilości egzemplarzy dla każdego organu uzgadniającego i opiniującego odpowiednio w wersji papierowej i cyfrowej), 3) Etap III a) wprowadzenie zmian wynikających z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień, korekta rysunku i uchwały projektu zmiany studium po uzgodnieniach oraz ponowne przesłanie w imieniu Zamawiającego projektu zmiany studium właściwym organom uzgadniającym i opiniującym, b) przygotowanie projektu zmiany studium i przekazanie Zamawiającemu do wyłożenia do publicznego wglądu, c) wyłożenie projektu zmiany studium do publicznego wglądu oraz udział w dyskusji publicznej,4) Etap IV a) opracowanie analizy i propozycji zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rawicz (ocena aktualności studium dokonana w oparciu o analizę zmian w zagospodarowaniu gminy, analizę wniosków które wpłynęły podczas procedury związanej ze zmianą studium wraz z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowych prac planistycznych).b) przekazanie Zamawiającemu projektu zmiany studium (tekst ostateczny uchwały i rysunek planu) wraz z listą nieuwzględnionych uwag celem przedłożenia do uchwalenia przez radę gminy,5) Etap V a) przedstawienie Radzie Miejskiej Gminy Rawicz projektu uchwały w sprawie zmiany studium podczas posiedzenia Komisji Problemowych Rady Miejskiej Gminy Rawicz oraz na sesji rady gminy,b) przygotowanie w imieniu Zamawiającego materiałów na sesję rady gminy w celu uchwalenia zmiany studium, c) przekazanie Zamawiającemu wymaganej dokumentacji formalno - prawnej oraz zmiany studium. (zgodnie z informacją podaną niżej). 5. Dokumentacja stanowiąca przedmiot niniejszego zamówienia winna być przekazana Zamawiającemu w następującej formie i ilości egzemplarzy: 1) zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy: a) część tekstowa: wersja papierowa w formacie A4 lub A3 - 2 egz. oraz wersja elektroniczna, w formacie plików doc, pdf (płyta CD/DVD, dysk wymienny na złącze USB) - 2 szt, b) część graficzna - rysunek zmiany studium (w skali 1 : 10 000): wersja papierowa - 2 egz. oraz wersja elektroniczna na nośnikach elektronicznych (płyta CD/DVD, dysk wymienny na złącze USB) w formie plików: pdf, geotiff, dwg/dxf łącznie z bezpłatnym programem do przeglądania tych plików graficznych; forma numeryczna zmiany studium musi być zgodna z wymogami ustawy z dnia 4 marca 2010 roku o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2020 r. poz. 177 ze zm.) oraz z wytycznymi stanowiącymi Załącznik nr 1 do umowyc) dokumentacja formalno - prawna - 2 kpl (oryginał + kopia). 2) opracowanie ekofizjograficzne: a) część tekstowa: wersja papierowa w formacie A4 lub A3 - 2 egz. oraz wersja elektroniczna, w formacie plików doc, pdf (płyta CD/DVD, dysk wymienny na złącze USB) - 2 szt., b) część graficzna - wersja papierowa w kolorze - 2 egz. oraz w wersja elektroniczna na nośnikach elektronicznych (płyta CD/DVD, dysk wymienny na złącze USB) w formie plików: pdf, geotiff - 2 szt. 3) prognoza oddziaływania na środowisko - w wersji tradycyjnej (papierowej) oraz w wersji elektronicznej; w formacie plików doc, pdf (płyta CD/DVD, dysk wymienny na złącze USB) - 2 szt.; w przypadku, gdyby prognoza zawierała część graficzną, należy przekazać opracowania kartograficzne oraz dane przestrzenne na zasadach analogicznych jak w przypadku opracowania ekofizjograficznego. 6. Zakres zamówienia obejmuje również uczestnictwo w czynnościach proceduralnych, oraz wykonania innych obowiązków opisanych szczegółowo w rozdziale III SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 71410000-5 - Usługi planowania przestrzennego
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w rozdziale XIX SWZ.Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami (przy założeniu, że 1% = 1pkt):Zamawiający w oparciu o art. 253 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp sporządzi streszczenie oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny i łączną punktację zgodnie ze wzorami zawartymi w rozdziale XIX SWZ.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie głównego projektanta
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Warunki udziału w postępowaniu: 1) w zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.2) w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie3) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.4) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: a) wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali należycie co najmniej jedno zamówienie polegające na opracowaniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (lub zmiany tych dokumentów). Zamawiający przez opracowanie studium lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (lub zmiany tych dokumentów) rozumie uchwalenie, opublikowanie we właściwym dzienniku urzędowym województwa i obowiązujące tj. dla którego w postępowaniu nadzorczym wojewoda nie stwierdził nieważności.b) Dysponuje do realizacji niniejszego zamówienia co najmniej jedną osobą Głównego Projektanta posiadającego uprawnienia do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, zgodnie w art. 5 ustawy z dnia 27.03.2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 roku poz. 293 ze zm.), która to osoba jest autorem lub współautorem wykonanych w oparciu o wyżej wymienioną ustawę co najmniej jednego opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (lub zmiany tych dokumentów) i będzie odpowiedzialna za wykonanie wszystkich opracowań obejmujących realizację przedmiotowego zamówienia. Zamawiający przez opracowanie studium lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (lub zmiany tych dokumentów) rozumie uchwalenie, opublikowanie we właściwym dzienniku urzędowym województwa i obowiązujące tj. dla któregow postępowaniu nadzorczym wojewoda nie stwierdził nieważności.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 273 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda następujących oświadczeń i dokumentów;a) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ,b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;2) Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, zgodnie z zapisami art. 119 ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 4 ppkt 1) lit. b), 3) Informacja dla podmiotów zagranicznych wynikająca z zapisów ,,Rozporządzenia w sprawie podmiotowych środków dowodowych"a) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast: odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt. 4 ppkt 1) lit. b) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument lub dokumenty, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. (§ 4 ust. 1 rozporządzenia)b) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których wyżej mowa zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę ww. warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 273 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp Zamawiający żąda następujących dokumentów: a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; wzór stanowi załącznik nr 7 do SWZ,Wyżej wskazany okres 3 lat liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert.b) Oświadczenie Wykonawcy na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy; wzór stanowi załącznik nr 8 do SWZ.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Wykonawca jest zobowiązany do złożenia następujących dokumentów:a) Formularz ofertowy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ,b) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia z postępowania, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ - w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia składa każdy z Wykonawców, c) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ - w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składane jest przez Wykonawcę wykazującego spełnienie warunku, d) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik,e) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o których mowa w rozdziale XI SWZ,.f) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby zgodnie z załącznikiem nr 5 SWZ - jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby wraz z zobowiązaniem składa oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowaniu tego podmiotu oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby,g) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki cywilne) określające, które usługi wykonują poszczególni wykonawcy - zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ - w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.2. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Ustanowiony pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania: zwraca się do Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.4. Przepisy Prawa zamówień publicznych dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia.5. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W przypadku, o którym mowa w niniejszym punkcie, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ. 6. W odniesieniu do warunków określonych w rozdziale VIII SWZ, wymagania te muszą być spełnione wspólnie przez Wykonawców składających ofertę w postępowaniu (nie musi spełniać osobno każdy z wykonawców składających ofertę wspólną). Na ich potwierdzenie należy złożyć dokumenty określone w pkt 5 rozdziału IX SWZ.7. Każdy z Wykonawców występujących wspólnie zobowiązany jest do wykazania brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku oświadczenia i/lub dokumenty wymienione w rozdziale IX SWZ składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.8. Szczegółowe zapisy zostały określone w rozdziale XI SWZ.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zostały zawarte w paragrafie 13 projektu umowy stanowiącym załącznik do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w rozdziale XIX SWZ.Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami (przy założeniu, że 1% = 1pkt):Zamawiający w oparciu o art. 253 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp sporządzi streszczenie oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny i łączną punktację zgodnie ze wzorami zawartymi w rozdziale XIX SWZ.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie głównego projektanta
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-05-22

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.