Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
976z dziś
5984z ostatnich 7 dni
21120z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz wykonywanie czynności eksploatacyjnych i...

Przedmiot:

Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz wykonywanie czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych urządzeń oświetlenia drogowego

Data zamieszczenia: 2021-05-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta Ropczyce
Krisego 1
39-100 Ropczyce
powiat: ropczycko-sędziszowski
tel. 017 2210550, faks 017 2210555
ropczyce@intertele.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/457234
Województwo: podkarpackie
Miasto: Ropczyce
Wadium: 45 000,00 zł
Nr telefonu: tel. 017 2210550, fa
Termin składania ofert: 2021-06-02 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz wykonywanie czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Ropczyce"
Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest: 1) Etap I - modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Ropczyce polegająca na wymianie istniejących opraw oświetleniowych na oprawy oświetleniowe ze źródłem światła LED wraz z osprzętem sieciowym oraz wdrożenie systemu informatycznego do geolokalizacji, zarządzania i inwentaryzacji oświetlenia ulicznego wraz z aplikacją mobilną, 2) Etap II - wykonywanie usługi konserwacji i obsługi urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg i miejsc publicznych na terenie miasta i gminy Ropczyce. 2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w szczególności następujących czynności zmierzających do realizacji przedmiotu zamówienia:Dla etapu I: 1) opracowanie inwentaryzacji oświetlenia z wykorzystaniem systemu informatycznego (oznaczenie i geolokalizacja punktów oświetleniowych w terenie - do 30 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy, 2) sprawdzenie stanu technicznego instalacji oświetlenia ulicznego, 3) dobór opraw oświetleniowych ze źródłami światła typu LED w sposób gwarantujący najwyższe parametry techniczne i użytkowe w oparciu o minimalne parametry techniczne zdefiniowane w załączniku nr 4 do SWZ, 4) sporządzenie projektu wykonawczego wymiany lamp dotychczasowych na lampy zmodernizowane oraz projekt nowego osprzętu sieciowego; 5) pozycjonowanie wszystkich nowych opraw oświetleniowych indywidualnie z wykorzystaniem urządzeń pozwalających na wskazanie światłości maksymalnej instalowanej oprawy w rejonie osi jezdni oraz przygotowanie raportu z wykonanej kalibracji, 6) wykonanie analizy ekonomiczno-porównawczej generowanych oszczędności w zużyciu energii po wymianie dotychczasowych lamp na lampy zmodernizowane, 7) wykonanie rzeczywistych pomiarów parametrów oświetlenia ulicznego dla wszystkich modernizowanych ulic zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 13201-3:2016 Oświetlenie dróg. Pomiary wykonać z użyciem matrycowego miernika luminancji. Błąd pomiaru luminancji nie może przekraczać 5%. Pomiary zrealizować dedykowanym dopuszczonym miernikiem luminancji klasy min. B, 8) wykonanie pomiarów i sporządzenie raportu z pomiarów luminancji wszystkich przejść dla pieszych zgodnie z wytycznymi - załącznik nr 7 do SWZ- Wytyczne organizacji bezpiecznego ruchu pieszych, 9) modernizację oświetlenia polegającą na wymianie lamp dotychczasowych na lampy LED zgodnie z warunkami technicznymi wymiany oświetlenia oraz minimalnymi parametrami technicznymi lamp. Wymiana musi być przeprowadzona na podstawie Warunków technicznych określonych przez Zamawiającego i PGE Dystrybucja S.A Oddział Mielec, modernizacja obejmuje: a) demontaż 2026 szt. opraw tradycyjnych, których liczba końcowa zostanie ustalona w wyniku przeprowadzonej Inwentaryzacji. Dane poniżej są to szacunkowe informacje w posiadaniu Zamawiającego, wynikające z opracowanego audytu efektywności energetycznej: oprawy tradycyjne - 2026 szt., dostawa i montaż 2026 szt. nowych opraw LED; b) wymianę tabliczek bezpiecznikowych słupowych oświetlenia zewnętrznego na izolowane złącze bezpiecznikowe IZK - 807 szt. c) wymianę wysięgników w miejscach nie nadających się do konserwacji i ponownego wykorzystania; d) wymianę przewodów izolowanych w słupach oświetleniowych linii kablowej, e) odnowienie wszystkich wysięgników poprzez oczyszczenie i malowanie wysięgników f) wymianę/montaż przewodów do opraw oświetleniowych - w wysięgnikach zamontowanych na słupach energetycznych linii napowietrznych, g) wymianę zacisków prądowych na liniach napowietrznych - 1219 szt., h) wymianę zabezpieczeń na liniach napowietrznych - 1219 szt., i) pomiary rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, j) demontaż dotychczasowych oraz montaż nowych szaf sterowania oświetleniem ulicznym z zegarem astronomicznym - 71 szt. k) montaż ogranicznika prądu rozruchu instalacji oświetleniowej wraz z wymianą zegara astronomicznego w istniejących złączach oświetleniowych - 50 szt. l) montaż wraz z dostawą przewodu - AsXSn 2x25mm2 oraz demontaż przewodu nieizolowanego AL. 1x25mm2 lub odpięcie przewodu oświetleniowego - ok 55 000 m. m) gruntowne oczyszczenie z farby słupa oświetleniowego do warstwy pierwotnej/zerowej oraz zabezpieczenie i pomalowanie - 76 szt. n) wymianę słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - słup nowy stalowy ocynkowany wys. do 9000mm, przystosowany do montażu wysięgnika w ramach innego zadania, przekrój okrągły, kolor naturalny, fundament betonowy do słupów. Gwarancja 10 lat - 29 szt., o) wymianę słupów oświetleniowych parkowych - słup nowy aluminiowy anodowany wys. do 5000mm, przekrój okrągły, kolor naturalny, fundament betonowy do słupów. Gwarancja 10 lat - 47 szt. p) ostateczna liczba demontowanych, dostarczanych i montowanych lamp oświetlenia ulicznego zostanie określona na etapie realizacji zamówienia na podstawie opracowanej przez Wykonawcę inwentaryzacji, do celów porównawczych ofert należy przyjąć dane opisane w punktach powyżej, zmiana ilości elementów podlegających wymianie +/- 5% szt., w odniesieniu do ilości opisanej w pkt. a- m, nie stanowi podstawy do zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy, q) sporządzenie dokumentacji powykonawczej zawierającej raport dotyczący poziomu zgodności oświetlenia z obowiązującymi przepisami i normami oraz zaleceniami dla Zamawiającego dotyczącymi dostosowania oświetlenia do obowiązujących norm i przepisów, r) dostawę dedykowanego oprogramowania geolokalizującego umożliwiającego przeprowadzenie inwentaryzacji oraz bieżące prowadzenie i monitoring stanu infrastruktury oświetleniowej, którego minimalne wymagania zdefiniowane zostały w załączniku nr 5 do SWZ; s) dostawę oraz utrzymanie przez okres gwarancji serwisu reklamacyjnego/awaryjnego dla mieszkańców umożliwiającego zgłaszania awarii poszczególnych elementów sieci oświetleniowej w oparciu o minimalne wymagania techniczne określone w załączniku nr 5 do SWZ, t) w przypadku zmniejszenia sprawności lamp LED, w okresie gwarancyjnym, poniżej 70% Wykonawca zobowiązany jest wymienić lampę na nową, na którą udziela ponownie okresu gwarancji rynkowej określoną w postępowaniu, u) przebudowę istniejących złącz instalacyjnych do ozdób świątecznych na hermetyczne gniazda i złącza. Dla etapu II: a) bieżące monitorowanie sprawności oświetlenia, b) utrzymanie sprawności technicznej oświetlenia w zakresie przeprowadzonej modernizacji (wymiany, naprawy, serwis, konserwacje), przez okres realizacji zamówienia, c) wsparcie techniczne dla dedykowanego oprogramowania geolokalizującego umożliwiającego przeprowadzenie inwentaryzacji oraz bieżące prowadzenie i monitoring stanu infrastruktury oświetleniowej zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ - zasady usuwania błędów Systemu, d) prowadzenie eksploatacji, obsługi i konserwacji urządzeń, które powinno odbywać się zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami i normami technicznymi w zakresie eksploatacji sieci oświetleniowej, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony od porażeń, e) udzielnie bezpłatnej, bezterminowej licencji na oprogramowanie, o którym mowa w punkcie c, f) przeszkolenie personelu Zamawiającego z obsługi systemu w siedzibie Zamawiającego po protokolarnym zakończeniem Etapu I, g) wykonywanie na polecenie Zamawiającego geolokalizacji i inwentaryzacji nowych punktów oświetleniowych przez okres udzielonej gwarancji/prowadzonej konserwacji z wykorzystaniem aplikacji mobilnej i systemu którego minimalne parametry techniczne zdefiniowane zostały w załączniku nr 5 do SWZ. 21. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z niniejszym opisem przedmiotu zamówienia, w tym dokumentacją techniczną stanowiącą załącznik Nr 2 do SWZ oraz przedmiarami robót stanowiącymi załącznik Nr 3 do SWZ. Przedmiary robót są materiałem pomocniczym.

CPV: 45316110-9, 50232100-1, 50232110-4

Dokument nr: 2021/BZP 00052973, PPZP.271.9.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-06-02 11:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/ropczyce
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/ropczyce
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym składanie ofert, oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji (np. zadawanie pytań, uzupełnianie oświadczeń lub dokumentów na wezwanie Zamawiającego) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza Nowa wiadomość dostępnego w zakładce Wiadomości na stronie dotyczącej prowadzonego postępowania. 2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie platformazakupowa.pl zwanym dalej ,,regulaminem", dostępnym na stronie głównej platformy. 3. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce ,,Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 4. Link do postępowania dostępny jest na Profilu Nabywcy Zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/ropczyce/proceedings 5. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U z 2020 poz. 2415). 6. Składając ofertę Wykonawca akceptuje Regulamin platformazakupowa.pl 7. Wykonawca składa Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami przy użyciu strony internetowej platformazakupowa.pl za pośrednictwem Formularza OFERTA dostępnego na stronie dotyczącej prowadzonego postępowania. 8. Oferta Wykonawcy zostanie zaszyfrowana przez system, tak aby nie można było zapoznać się z jej treścią do terminu otwarcia ofert. 9. Przekazanie Zamawiającemu Oferty w innym trybie niż za pośrednictwem platformy zakupowej będzie uważane za niezłożenie Oferty w przedmiotowym postępowaniu. 10. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować przy użyciu platformazakupowa.pl 11. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. 12. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania o ofert. 13. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 12, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 12, zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert. 14. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 11.15. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Ropczyce, Ul. Krisego 1, 39-100 Ropczyce; 2) inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Ropczycach jest Pan Adam Paryś, adres e-mail: parysa@ropczyce.eu; 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP. 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP; 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8) posiada Pani/Pan:? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu:? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/457234
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-06-02 11:00
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/ropczyce

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 miesiące

Wymagania:
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 45 000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy 00/100 złotych)2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:1) Pieniądzu.2) Gwarancjach bankowych.3) Gwarancjach ubezpieczeniowych.4) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).3. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu należy dokonać wpłaty na konto Zamawiającego nr 39 9171 0004 0000 8136 2000 0050 w Banku Spółdzielczym w Ropczycach.4. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Przy czym wniesienie wadium w pieniądzu zamawiający uzna za skuteczne w chwili uznania rachunku zamawiającego.5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:1) Musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie PZP.2) Z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium.3) Powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;4) Termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert).5) W treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania.6) Beneficjentem poręczenia lub gwarancji powinna być Gmina Ropczyce7) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 PZP), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP zostanie odrzucona.7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy PZP
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: PPZP.271.9.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:1) Etap I - modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Ropczyce polegająca na wymianie istniejących opraw oświetleniowych na oprawy oświetleniowe ze źródłem światła LED wraz z osprzętem sieciowym oraz wdrożenie systemu informatycznego do geolokalizacji, zarządzania i inwentaryzacji oświetlenia ulicznego wraz z aplikacją mobilną,2) Etap II - wykonywanie usługi konserwacji i obsługi urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg i miejsc publicznych na terenie miasta i gminy Ropczyce.2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w szczególności następujących czynności zmierzających do realizacji przedmiotu zamówienia:Dla etapu I:1) opracowanie inwentaryzacji oświetlenia z wykorzystaniem systemu informatycznego (oznaczenie i geolokalizacja punktów oświetleniowych w terenie - do 30 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy,2) sprawdzenie stanu technicznego instalacji oświetlenia ulicznego,3) dobór opraw oświetleniowych ze źródłami światła typu LED w sposób gwarantujący najwyższe parametry techniczne i użytkowe w oparciu o minimalne parametry techniczne zdefiniowane w załączniku nr 4 do SWZ,4) sporządzenie projektu wykonawczego wymiany lamp dotychczasowych na lampy zmodernizowane oraz projekt nowego osprzętu sieciowego;5) pozycjonowanie wszystkich nowych opraw oświetleniowych indywidualnie z wykorzystaniem urządzeń pozwalających na wskazanie światłości maksymalnej instalowanej oprawy w rejonie osi jezdni oraz przygotowanie raportu z wykonanej kalibracji,6) wykonanie analizy ekonomiczno-porównawczej generowanych oszczędności w zużyciu energii po wymianie dotychczasowych lamp na lampy zmodernizowane,7) wykonanie rzeczywistych pomiarów parametrów oświetlenia ulicznego dla wszystkich modernizowanych ulic zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 13201-3:2016 Oświetlenie dróg. Pomiary wykonać z użyciem matrycowego miernika luminancji. Błąd pomiaru luminancji nie może przekraczać 5%. Pomiary zrealizować dedykowanym dopuszczonym miernikiem luminancji klasy min. B,8) wykonanie pomiarów i sporządzenie raportu z pomiarów luminancji wszystkich przejść dla pieszych zgodnie z wytycznymi - załącznik nr 7 do SWZ- Wytyczne organizacji bezpiecznego ruchu pieszych,9) modernizację oświetlenia polegającą na wymianie lamp dotychczasowych na lampy LED zgodnie z warunkami technicznymi wymiany oświetlenia oraz minimalnymi parametrami technicznymi lamp. Wymiana musi być przeprowadzona na podstawie Warunków technicznych określonych przez Zamawiającego i PGE Dystrybucja S.A Oddział Mielec, modernizacja obejmuje:a) demontaż 2026 szt. opraw tradycyjnych, których liczba końcowa zostanie ustalona w wyniku przeprowadzonej Inwentaryzacji. Dane poniżej są to szacunkowe informacje w posiadaniu Zamawiającego, wynikające z opracowanego audytu efektywności energetycznej: oprawy tradycyjne - 2026 szt., dostawa i montaż 2026 szt. nowych opraw LED;b) wymianę tabliczek bezpiecznikowych słupowych oświetlenia zewnętrznego na izolowane złącze bezpiecznikowe IZK - 807 szt.c) wymianę wysięgników w miejscach nie nadających się do konserwacji i ponownego wykorzystania;d) wymianę przewodów izolowanych w słupach oświetleniowych linii kablowej,e) odnowienie wszystkich wysięgników poprzez oczyszczenie i malowanie wysięgnikówf) wymianę/montaż przewodów do opraw oświetleniowych - w wysięgnikach zamontowanych na słupach energetycznych linii napowietrznych,g) wymianę zacisków prądowych na liniach napowietrznych - 1219 szt.,h) wymianę zabezpieczeń na liniach napowietrznych - 1219 szt.,i) pomiary rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania,j) demontaż dotychczasowych oraz montaż nowych szaf sterowania oświetleniem ulicznym z zegarem astronomicznym - 71 szt.k) montaż ogranicznika prądu rozruchu instalacji oświetleniowej wraz z wymianą zegara astronomicznego w istniejących złączach oświetleniowych - 50 szt.l) montaż wraz z dostawą przewodu - AsXSn 2x25mm2 oraz demontaż przewodu nieizolowanego AL. 1x25mm2 lub odpięcie przewodu oświetleniowego - ok 55 000 m.m) gruntowne oczyszczenie z farby słupa oświetleniowego do warstwy pierwotnej/zerowej oraz zabezpieczenie i pomalowanie - 76 szt.n) wymianę słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - słup nowy stalowy ocynkowany wys. do 9000mm, przystosowany do montażu wysięgnika w ramach innego zadania, przekrój okrągły, kolor naturalny, fundament betonowy do słupów. Gwarancja 10 lat - 29 szt.,o) wymianę słupów oświetleniowych parkowych - słup nowy aluminiowy anodowany wys. do 5000mm, przekrój okrągły, kolor naturalny, fundament betonowy do słupów. Gwarancja 10 lat - 47 szt.p) ostateczna liczba demontowanych, dostarczanych i montowanych lamp oświetlenia ulicznego zostanie określona na etapie realizacji zamówienia na podstawie opracowanej przez Wykonawcę inwentaryzacji, do celów porównawczych ofert należy przyjąć dane opisane w punktach powyżej, zmiana ilości elementów podlegających wymianie +/- 5% szt., w odniesieniu do ilości opisanej w pkt. a- m, nie stanowi podstawy do zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy,q) sporządzenie dokumentacji powykonawczej zawierającej raport dotyczący poziomu zgodności oświetlenia z obowiązującymi przepisami i normami oraz zaleceniami dla Zamawiającego dotyczącymi dostosowania oświetlenia do obowiązujących norm i przepisów,r) dostawę dedykowanego oprogramowania geolokalizującego umożliwiającego przeprowadzenie inwentaryzacji oraz bieżące prowadzenie i monitoring stanu infrastruktury oświetleniowej, którego minimalne wymagania zdefiniowane zostały w załączniku nr 5 do SWZ;s) dostawę oraz utrzymanie przez okres gwarancji serwisu reklamacyjnego/awaryjnego dla mieszkańców umożliwiającego zgłaszania awarii poszczególnych elementów sieci oświetleniowej w oparciu o minimalne wymagania techniczne określone w załączniku nr 5 do SWZ,t) w przypadku zmniejszenia sprawności lamp LED, w okresie gwarancyjnym, poniżej 70% Wykonawca zobowiązany jest wymienić lampę na nową, na którą udziela ponownie okresu gwarancji rynkowej określoną w postępowaniu,u) przebudowę istniejących złącz instalacyjnych do ozdób świątecznych na hermetyczne gniazda i złącza.Dla etapu II:a) bieżące monitorowanie sprawności oświetlenia,b) utrzymanie sprawności technicznej oświetlenia w zakresie przeprowadzonej modernizacji (wymiany, naprawy, serwis, konserwacje), przez okres realizacji zamówienia,c) wsparcie techniczne dla dedykowanego oprogramowania geolokalizującego umożliwiającego przeprowadzenie inwentaryzacji oraz bieżące prowadzenie i monitoring stanu infrastruktury oświetleniowej zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ - zasady usuwania błędów Systemu,d) prowadzenie eksploatacji, obsługi i konserwacji urządzeń, które powinno odbywać się zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami i normami technicznymi w zakresie eksploatacji sieci oświetleniowej, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony od porażeń,e) udzielnie bezpłatnej, bezterminowej licencji na oprogramowanie, o którym mowa w punkcie c,f) przeszkolenie personelu Zamawiającego z obsługi systemu w siedzibie Zamawiającego po protokolarnym zakończeniem Etapu I,g) wykonywanie na polecenie Zamawiającego geolokalizacji i inwentaryzacji nowych punktów oświetleniowych przez okres udzielonej gwarancji/prowadzonej konserwacji z wykorzystaniem aplikacji mobilnej i systemu którego minimalne parametry techniczne zdefiniowane zostały w załączniku nr 5 do SWZ.21. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z niniejszym opisem przedmiotu zamówienia, w tym dokumentacją techniczną stanowiącą załącznik Nr 2 do SWZ oraz przedmiarami robót stanowiącymi załącznik Nr 3 do SWZ. Przedmiary robót są materiałem pomocniczym.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50232100-1 - Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego

50232110-4 - Obsługa instalacji oświetlenia publicznego
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji i rękojmi
4.3.6.) Waga: 30,00
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Skuteczność świetlna opraw ulicznych
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu jeżeli wykaże, że:a) posiada środki w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert w wysokości co najmniej 1 500 000 PLN (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych),b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną wynoszącą minimum 2 000 000 PLN (dwa miliony złotych).4) zdolności technicznej lub zawodowej:Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej:- 2 zamówienia w ramach, których dokonano kompleksowej wymiany opraw wraz ze źródłem światła oświetlenia ulicznego, parkowego tradycyjnego na oświetlenie uliczne, parkowe typu LED w ilości wymienionych opraw na poziomie nie mniejszym niż 1000 sztuk dla każdego zamówienia z osobna, oraz- 2 zamówienia w ramach, których dokonano kompleksowej wymiany szaf sterowniczych oświetleniem ulicznym w ilości min 30 sztuk dla każdego zamówienia, oraz- 1 zamówienie w ramach, których dokonano wdrożenia systemu informatycznego do zarządzania i utrzymania oświetlenia ulicznego, oraz- 1 zamówienie obejmujące swym zakresem w szczególności konserwację, remont, przeglądy, naprawy i utrzymanie sprawności oraz kontrolę techniczną i pomiary urządzeń elektrycznych rozumianych jako lampy oświetlenia drogowego, parkowego, placów itp. w ilości min. 1000 szt. o wartości prac na kwotę minimum 100 000,00 złb) dysponuje co najmniej:- 1 osobą przewidzianą do kierowania robotami budowlanymi, posiadającą co najmniej 5 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi, która posiada odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i przynależą do właściwej izby inżynierów, oraz- 1 osobą - posiadającą świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji E do 1 kV wystawione przez uprawniony organ + uprawnienia do PPN (pracy pod napięciem) do 1kV na liniach napowietrznych nn 0,4 kV, oraz- 4 osobami posiadającymi uprawnienia do PPN (pracy pod napięciem) do 1kV na liniach napowietrznych nn 0,4 kV.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - zgodnie z załącznikiem nr 10 do SWZ.2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.1) Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. 2) Dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia. 3) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone - wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 11 do SWZ, 4) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 12 do SWZ.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
1. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych robót budowlanych z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia Rozdział III ust 2 pkt 3 SWZ, zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą:1) kart katalogowych stosowanych opraw oświetlenia drogowego potwierdzających spełnienie parametrów zawartych w załączniku nr 4 do SWZ;2) kart katalogowych stosowanych opraw oświetlenia parkowego potwierdzających spełnienie parametrów zawartych w załączniku nr 4 do SWZ;3) kart katalogowych stosowanych szaf sterowania potwierdzających spełnienie parametrów zawartych w załączniku nr 4 do SWZ2. Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. 3. Postanowienia ust. 2 nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.4. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych (art. 107 ust. 4 Pzp).5. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.2. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale XII ust. 1 SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentów określonych w Rozdziale XII SWZ.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 45 000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy 00/100 złotych)2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:1) Pieniądzu.2) Gwarancjach bankowych.3) Gwarancjach ubezpieczeniowych.4) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).3. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu należy dokonać wpłaty na konto Zamawiającego nr 39 9171 0004 0000 8136 2000 0050 w Banku Spółdzielczym w Ropczycach.4. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Przy czym wniesienie wadium w pieniądzu zamawiający uzna za skuteczne w chwili uznania rachunku zamawiającego.5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:1) Musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie PZP.2) Z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium.3) Powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;4) Termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert).5) W treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania.6) Beneficjentem poręczenia lub gwarancji powinna być Gmina Ropczyce7) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 PZP), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP zostanie odrzucona.7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy PZP.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale XII ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.5. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
a) zmiana zakresu lub rezygnacja z zakresu prac powierzonych podwykonawcom - wskazanego w ofercieb) Zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, a także cen jednostkowych.1) Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 1 a także cen jednostkowych, w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:? zmiany wysokości stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzoweg,? zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę ,? zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,? zmian zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.na zasadach i w sposób określony w pkt. 2) - 11) poniżej, o ile Wykonawca wykaże, że zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę.c) zmiana wynagrodzenia na skutek zmniejszenia lub zwiększenia zakresu rzeczowego do wykonania - w odniesieniu do etapu Id) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w szczególności w następujących okolicznościach;- zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi takimi jak: działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu zamówienia; warunki atmosferyczne odbiegające od typowych dla pory roku, uniemożliwiające wykonanie przedmiotu zamówienia; - wystąpienia przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego- wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności.- wystąpiła konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,e) dopuszcza się wprowadzenie zmiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie pod warunkiem zgodności z pkt 3 niniejszej specyfikacji oraz wykazania przez Wykonawcę, iż proponowana zmiana jest korzystna dla Zamawiającego.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji i rękojmi
4.3.6.) Waga: 30,00
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Skuteczność świetlna opraw ulicznych
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-07-01

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.