Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
801z dziś
5504z ostatnich 7 dni
20395z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa, montażu i uruchom. stacji demineralizacji wody

Przedmiot:

Dostawa, montażu i uruchom. stacji demineralizacji wody

Data zamieszczenia: 2021-06-01
Dane kontaktowe Zamawiającego: Bolarus Spółka Akcyjna
Wiśnicka 12
32-700 Bochnia
powiat: bocheński
668 693 325
oferty@bolarus.com.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/51638
Województwo: małopolskie
Miasto: Bochnia
Wadium: ---
Nr telefonu: 668 693 325
Termin składania ofert: 2021-07-02 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA, montaż i uruchomienie stacji demineralizacji wody - 1 szt., dla Bolarus Spółka Akcyjna
z siedzibą przy Ul. Wiśnickiej 12, 32-700 Bochnia.
Powstaje w kontekście projektu
POIR.03.02.02-00-1984/20 - Wdrożenie innowacji technologicznej w zakresie urządzeń ultra niskotemperaturowych

Część 1
DOSTAWA, montażu i uruchom. stacji demineralizacji wody

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem i uruchomieniem fabrycznie nowych środków trwałych w postaci 1 szt. stacji demineralizacji wody dla Zamawiającego.
Okres gwarancji
minimum 12 miesięcy

CPV: 42912300-5

Dokument nr: 2021-15869-51638, 3/BOLARUS/2021

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-07-02

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2021-07

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
małopolskie
Powiat
bocheński
Gmina
Bochnia
Miejscowość
Bochnia
Harmonogram
Etap 1
Początek realizacji
2021-07-09
Koniec realizacji
2021-08-18
Czy występuje płatność częściowa
NIE
Opis
Charakterystyka techniczna przedmiotu zamówienia:
Parametry techniczne urządzenia:
1. Produkcja wody destylowanej w ilości min. 5 l/h o jakości z przeznaczeniem do zasilania generatora wodoru.
2. Zasilanie wodą wodociągową.
3. Maksymalne ciśnienie robocze: 1 MPa.
4. Temperatura wody zasilającej: min. w zakresie od +5 0C do 35 0C.
5. Zbiornik wody destylowanej o pojemności min. 10 l.
6. Stacja z wyposażeniem kontrolno - monitorującym, monitorującym przewodność wody.
Parametry wody przeznaczonej do zasilania generatora wodoru wskazane są w załączniku nr 4 do ZiS.

Wymagania:
Zamówienia uzupełniające
Nie dotyczy.
Warunki zmiany umowy
Warunki zmiany umowy określono w par. 8 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 1 do ZiS:
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej Umowy w przypadkach wskazanych w rozdziale 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, a ponadto w przypadkach:
a) w zakresie Wynagrodzenia należnego Wykonawcy - w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku od towaru i usług;
b) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa wpływającej na przedmiot i sposób realizacji Umowy;
c) gdy w skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, konieczne będzie przedłużenie terminu realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności w przypadku opóźnień w realizacji Umowy, o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego lub jest konieczna w celu prawidłowej realizacji Umowy;
d) w przypadku gdy w skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, konieczne będą zmiany parametrów Urządzenia lub sposobu wykonania Przedmiotu Umowy, w szczególności w przypadku:
- możliwości zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych lub technicznych, niż te istniejące w chwili podpisania Umowy;
- konieczności zmiany miejsca wykonania Przedmiotu Umowy oraz miejsca wykonywania zobowiązań Wykonawcy w ramach Gwarancji, w związku ze zmianami organizacyjnymi lub zmianami adresów Zamawiającego, w tym w szczególności adresu Zakładu Zamawiającego
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
1. posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia,
Warunki wymienione w punkcie 1. zostaną uznane za spełnione na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w formularzu oferty (pkt. 6 formularza).
Typ
Potencjał techniczny
Opis
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
2. dysponują potencjałem technicznym, osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (tj. osobami, które będą nadzorować instalację urządzenia i jego uruchomienie) oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalającej na realizację zamówienia,
Warunki wymienione w punkcie 2 zostaną uznane za spełnione na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w formularzu oferty (pkt. 7 formularza).
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
2. dysponują potencjałem technicznym, osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (tj. osobami, które będą nadzorować instalację urządzenia i jego uruchomienie) oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalającej na realizację zamówienia,
Warunki wymienione w punkcie 2 zostaną uznane za spełnione na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w formularzu oferty (pkt. 7 formularza).
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
2. dysponują potencjałem technicznym, osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (tj. osobami, które będą nadzorować instalację urządzenia i jego uruchomienie) oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalającej na realizację zamówienia,
Warunki wymienione w punkcie 2 zostaną uznane za spełnione na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w formularzu oferty (pkt. 7 formularza).
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
- Formularz oferty
- Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
- Specyfikacja techniczna przedmiotu oferty
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy są powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym, według wzoru załączonego do ZiS (Załącznik nr 3).

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-06-01
Data ostatniej zmiany
2021-06-01

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
CENA
C = (Cmin : Co) x 77
gdzie:
C - liczba punktów przyznana danej ofercie za cenę,
Cmin - najniższa cena spośród ważnych ofert,
Co - cena podana przez Wykonawcę dla którego wynik jest obliczany,
Max. liczba punktów, które Wykonawca może uzyskać w zakresie kryterium ,,cena", wynosi 77.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
GWARANCJA
G = ((Go-12)/12) x 10
gdzie:
G - ilość pkt. przyznana ofercie za gwarancję,
Go - gwarancja podana w miesiącach przez Wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany.
Okres gwarancji ponad 36 miesięcy zostanie podstawiony do wzoru jako 36.
Maksymalna liczba pkt. w ramach kryterium wynosi 20.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
ZUŻYCIE ENERGII PRZY MAKSYMALNYM OBCIĄŻENIU MASZYNERII [kWh]
Wzór :
S = (Smin : So) x 3
gdzie:
S - liczba przyznanych pkt.,
Smin - najniższe zużycie energii przy max. obciążeniu [kWh] spośród ważnych ofert,
So - zużycie energii przy max. obciążeniu dla ocenianej oferty
Maksymalna punktacja = 3 pkt.

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Łukasz Krupa
tel.: 668 693 325
e-mail: oferty@bolarus.com.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.