Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4492z ostatnich 7 dni
21226z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa przepustów w ciągu drogi leśnej

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Przebudowa przepustów w ciągu drogi leśnej

Data zamieszczenia: 2021-06-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gromnik
Generała Andersa 1
33-180 Gromnik
powiat: tarnowski
Tel.: +48 146515081, Faks: +48 146514205
gromnik@krakow.lasy.gov.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/466080
Województwo: małopolskie
Miasto: Gromnik
Wadium: 7 150 PLN
Nr telefonu: Tel.: +48 146515081,
Termin składania ofert: 2021-06-28 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

,,Przebudowa przepustów P-05-, P-06, P-07 w ciągu drogi leśnej nr 11 na terenie leśnictwa Kąśna Górna z podziałem na zadania"

Numer referencyjny: S.270.6.2021
II.1.2)Główny kod CPV
45233123 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pod nazwą: ,,Przebudowa przepustów P-05-, P-06, P-07 w ciągu drogi leśnej nr 11 na terenie leśnictwa Kąśna Górna z podziałem na zadania".

Wykonanie robót budowlanych dla zadań:

-- Zadanie nr 1 - przebudowa przepustu P-05 w ciągu drogi leśnej nr 11 Leśnictwie Kąśna Górna,

-- Zadanie nr 2 - przebudowa przepustu P-06 w ciągu drogi leśnej nr 11 Leśnictwie Kąśna Górna,

-- Zadanie nr 3 - przebudowa przepustu P-07 w ciągu drogi leśnej nr 11 Leśnictwie Kąśna Górna.

Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części:

Szczegółowy opis zakresu prac wchodzących w skład zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 do SWZ. Wykonawca może złożyć jedną ofertę na całość zamówienia. Oferta musi obejmować cały zakres prac przewidzianych w SWZ (tj.; wszystkie zadania dla przepustów o numerach P05, P-06 i P-07). Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Gromnik: teren leśnictwa Kąśna Górna.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 357 393.43 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45233123 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Gromnik:

-- teren leśnictwa Kąśna Górna.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pod nazwą: ,,Przebudowa przepustów P-05-, P-06, P-07 w ciągu drogi leśnej nr 11 na terenie leśnictwa Kąśna Górna z podziałem na zadania".

Wykonanie robót budowlanych dla zadań:

-- Zadanie nr 1 - przebudowa przepustu P-05 w ciągu drogi leśnej nr 11 Leśnictwie Kąśna Górna,

-- Zadanie nr 2 - przebudowa przepustu P-06 w ciągu drogi leśnej nr 11 Leśnictwie Kąśna Górna,

-- Zadanie nr 3 - przebudowa przepustu P-07 w ciągu drogi leśnej nr 11 Leśnictwie Kąśna Górna.

Informacje szczegółowe dotyczące realizacji inwestycji:

Transport materiałów na teren budowy i z budowy należy wykonać środkami transportu dostosowanymi do tonażu określonego na drogach dojazdowych do miejsca prowadzenia robót (uwaga mogą być ograniczenia tonażowe). Zamawiający nie zapewnia doprowadzenia i eksploatacji mediów na teren prowadzenia robót. W związku z powyższym Wykonawca winien powyższe koszty wliczyć w cenę oferty. Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w ofercie zobowiązany jest do wykonania i oznakowania oraz zabezpieczenia miejsc prowadzenia robót na czas ich realizacji i zapewnienia bezpiecznych dojść i dojazdu do terenu robót. Rozpoczęcie robót nastąpi po wyniesieniu w teren oznakowania i po odbiorze dokonanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.Wykonawca we własnym zakresie wyceni (ujmie w cenie oferty) wartość wynagrodzenia, a następnie wykona następujące czynności: wyniesie w teren punkty główne obiektu podane w opracowaniu projektowym, zapewni reper (repery) robocze w dowiązaniu do reperów państwowych, wykona pomiary geodezyjne niezbędne do prawidłowej realizacji robót i dokonania odbioru robót objętych przetargiem (wyniesienie obiektu w teren, pomiary powykonawcze, w tym opracowanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej, wraz z jej zaklauzulowaniem w odpowiednim ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, odbiór robót w postaci operatu kolaudacyjnego) w zakresie ustalonym w projekcie, urządzi zaplecze i plac budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym, najpóźniej w dniu wyznaczonym na przekazanie placu budowy przedłoży Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego opracowany i kompletny plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wykona i zamontuje tablice informacyjne w miejscu robót według wskazań Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w przypadku konieczności wykonania badań np: materiałów, gruntu itp. Wykonawca wykona te badania na własny koszt, a wyniki badań przekaże Zamawiającemu wraz z protokołami odbioru, Wykonawca uzyska prawomocną decyzję pozwolenia na użytkowanie obiektu oraz poniesie koszty związane z opłatami administracyjnymi z tego tytułu, technologia wykonania robót budowlanych określona została w projektach budowlanych oraz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Podane, w przedmiarach w kolumnie podstawy oznaczenia, są jedynie pomocnicze i nie określają technologii budowy. Podczas prowadzenia robót budowlanych należy spełnić warunki określone w uzyskanych uzgodnieniach, pozwoleniach, decyzjach i opiniach, a w szczególności w: pozwoleniu na budowę, pozwoleniu wodno-prawnym, deklaracji właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną, deklaracji organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000, decyzji wydanej w oparciu o art. 118 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody (t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz.1614 z późn. zm.). W przypadku, gdyby w opisie Przedmiotu Zamówienia (załącznikach do SWZ) Zamawiający wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów dopuszcza się możliwość składania ofert równoważnych. Wskazane wyżej określenie przedmiotu zamówienia ma charakter wyłącznie pomocniczy w przygotowaniu oferty i ma na celu wskazać oczekiwane standardy co do minimalnych parametrów technicznych oczekiwanych materiałów i urządzeń.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: gwarancja / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 357 393.43 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Postępowanie jest 1 z części zamówienia realizowanego z projektu pn. ,,Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich". Całkowity koszt realizacji projektu 206 652 000,00 PLN. Projekt ten jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. ,,procedury odwróconej", o której mowa w art. 139 Pzp. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości w wysokości 7 150 PLN.

Administrator danych osobowych Nadleśnictwo Gromnik: 33-180 Gromnik, Ul. Generała Andersa 1, tel. +48 146515081, adres e-mail: gromnik@krakow.lasy.gov.pl

Z sekcji II.2.5 wykreśla się słowo jakości.

CPV: 45233123

Dokument nr: 275330-2021, S.270.6.2021

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 28/06/2021
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:

Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Gromnik, Ul. Generała Andersa 1, 33-180 Gromnik

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_gromnik

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/466080

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 28/06/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Gromnik:

-- teren leśnictwa Kąśna Górna.

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 25/09/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/05/2021

Kontakt:
Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gromnik
Generała Andersa 1
Gromnik
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
33-180
Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Szczecina
E-mail: gromnik@krakow.lasy.gov.pl
Tel.: +48 146515081
Faks: +48 146514205

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.