Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
801z dziś
5504z ostatnich 7 dni
20395z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup akceleratora, wymiana i dostosowanie infrastruktury pomieszczeń, wymiana drzwi do...

Przedmiot:

Zakup akceleratora, wymiana i dostosowanie infrastruktury pomieszczeń, wymiana drzwi do bunkra i ich serwisowanie, serwis pogwarancyjny akceleratora

Data zamieszczenia: 2021-06-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Katowickie Centrum Onkologii
Raciborska 26
40-074 Katowice
powiat: Katowice
Tel.: +48 324200420
szpital@kco.katowice.pl
https://kco.ezamawiajacy.pl/pn/kco/demand/notice/publicpzp/during/list?USER_MENU_HOVER=publicpzpDuringNoticePublicList
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Wadium: 25 500,00 PLN
Nr telefonu: Tel.: +48 324200420
Termin składania ofert: 2021-07-07 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup akceleratora, wymiana i dostosowanie infrastruktury pomieszczeń, wymiana drzwi do bunkra i ich serwisowanie, serwis pogwarancyjny akceleratora

Numer referencyjny: K.C.O./PN12/2021
II.1.2)Główny kod CPV
33151000 Urządzenia i wyroby do radioterapii
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Pakiet nr 1 - zakup akceleratora w ramach programu zdrowotnego ,,Narodowa strategia onkologiczna" pn.: ,,Doposażenie zakładów radioterapii" na potrzeby Katowickiego Centrum Onkologii w Katowicach.

Pakiet nr 2 - wymiana i dostosowanie infrastruktury pomieszczeń, wymiana drzwi do bunkra i ich serwisowanie przez okres trwania umowy, modernizacja centrali wentylacyjnej wraz z czyszczeniem kanałów powietrznych, dostawa, montaż, instalacja, uruchomienie przedmiotu zamówienia z pakietu nr 1, dostosowanie i zintegrowanie infrastruktury informatycznej wraz z systemami i urządzeniami będącymi obecnie na wyposażeniu Zakładu Radioterapii, przeszkolenie w zakresie obsługi sprzętu, o którym mowa w pakiecie nr 1, demontaż i utylizacja posiadanego akceleratora wskazanego przez zamawiającego w miejsce którego zostanie zainstalowany nowy.

Pakiet nr 3 - serwis pogwarancyjny zamówienia określonego w pakiecie nr 1.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Instytucja zamawiająca zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Wykonawca jest zobowiązany do założenia oferty na wszystkie pakiety obejmujące kompleksowo całość zadania.

Podział zamówienia na części jest niemożliwy z przyczyn technologicznych i wykonawczych, gdyż spowoduje nadmierne trudności techniczne, zaś potrzeba skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części/etapy zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia, co w konsekwencji mogłoby spowodować, iż łączny efekt prac kilku wykonawców mógłby uczynić niemożliwym osiągnięcie celu zamówienia publicznego.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup akceleratora, wymiana i dostosowanie infrastruktury pomieszczeń, wymiana drzwi do bunkra i ich serwisowanie, serwis pogwarancyjny akceleratora

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
33151000 Urządzenia i wyroby do radioterapii
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zakład Radioterapii, 40-074 Katowice, Ul. Raciborska 27.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakup akceleratora w ramach programu zdrowotnego ,,Narodowa strategia onkologiczna" pn.: ,,Doposażenie zakładów radioterapii" na potrzeby Katowickiego Centrum Onkologii w Katowicach. Szczegółowy opis, parametry i wymogi dla pakietu nr 1 określa załącznik nr 4 do SWZ. Zaoferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe, nieużywane, z rokiem produkcji 2021.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: parametry techniczne / Waga: 20.00
Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji / Waga: 20.00
Cena - Waga: 60.00
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/09/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wymiana i dostosowanie infrastruktury pomieszczeń, wymiana drzwi do bunkra i ich serwisowanie, modernizacja centrali wentylacyjnej i czyszczenie kanałów powietrznych, montaż, instalacja, uruchomienie pakietu nr 1, dostosowanie i zintegrowanie infrastruktury informatycznej wraz z systemami i urządzeniami Zakładu Radioterapii, przeszkolenie, demontaż i utylizacja posiadanego akceleratora

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
33151000 Urządzenia i wyroby do radioterapii
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zakład Radioterapii, 40-074 Katowice, Ul. Raciborska 27.

II.2.4)Opis zamówienia:

Wymiana i dostosowanie infrastruktury pomieszczeń, wymiana drzwi do bunkra i ich serwisowanie przez okres trwania umowy, modernizacja centrali wentylacyjnej wraz z czyszczeniem kanałów powietrznych, dostawa, montaż, instalacja, uruchomienie przedmiotu zamówienia z pakietu nr 1, dostosowanie i zintegrowanie infrastruktury informatycznej wraz z systemami i urządzeniami będącymi obecnie na wyposażeniu Zakładu Radioterapii, przeszkolenie w zakresie obsługi sprzętu, o którym mowa w pakiecie nr 1, demontaż i utylizacja posiadanego akceleratora wskazanego przez zamawiającego w miejsce którego zostanie zainstalowany nowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin wykonania / Waga: 40.00
Cena - Waga: 60.00
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 14/01/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Serwis pogwarancyjny zamówienia określonego w pakiecie nr 1

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zakład Radioterapii, 40-074 Katowice, Ul. Raciborska 27.

II.2.4)Opis zamówienia:

Serwis pogwarancyjny zamówienia określonego w pakiecie nr 1. Wykonawca zapewnia serwis pogwarancyjny na okres 36 miesięcy po zakończeniu gwarancji, na warunkach udzielonej gwarancji w cenie zgodnej ze złożoną ofertą wykonawcy. Dopuszcza się waloryzację ceny o wskaźnik inflacji, w okresach 12-miesięcznych licząc od pierwszego dnia obowiązywania serwisu pogwarancyjnego (pierwsza waloryzacja po upływie 12 miesięcy obowiązywania serwisu pogwarancyjnego), dostępność części i serwisu przez okres min. 10 lat po zakończeniu okresu gwarancji.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - w dni robocze rozumiane, jako dni od pn.-pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy podany w godz.ch / Waga: 20.00
Kryterium jakości - Nazwa: czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - dni robocze rozumiane, jako dni od pn.-pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy podany w dniach / Waga: 20.00
Cena - Waga: 60.00
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

CPV: 33151000, 50421000

Dokument nr: 279628-2021, K.C.O./PN12/2021

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 07/07/2021
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Sekcja Zamówień Publicznych Katowickie Centrum Onkologii, 40-074 Katowice, Ul. Raciborska 28.

Otwarcie ofert następuje poprzez odszyfrowanie ofert złożonych na platformie (https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet) i dokonywane jest przez zamawiającego w dniu 7 lipca 2021 r. o godz. 12.00.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://kco.ezamawiajacy.pl

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://kco.ezamawiajacy.pl/pn/kco/demand/notice/publicpzp/during/list?USER_MENU_HOVER=publicpzpDuringNoticePublicList

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 07/07/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zakład Radioterapii, 40-074 Katowice, Ul. Raciborska 27.

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 04/10/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/06/2021

Kontakt:
Katowickie Centrum Onkologii
Raciborska 26
Katowice
Kod NUTS: PL22A Katowicki
40-074
Polska
E-mail: szpital@kco.katowice.pl
Tel.: +48 324200420

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.