Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
804z dziś
5296z ostatnich 7 dni
22030z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa oświetlenia ulicznego

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Budowa oświetlenia ulicznego

Data zamieszczenia: 2021-06-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta Zakopane
Kościuszki 13
34-500 Zakopane
powiat: tatrzański
18 20 20 448
przetargi@zakopane.eu
https://platformazakupowa.pl/transakcja/467323
Województwo: małopolskie
Miasto: Zakopane
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 18 20 20 448
Termin składania ofert: 2021-06-24 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa oświetlenia ulicznego Ul. Piaseckiego w Zakopanem
Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi Ul. Piaseckiego, w ramach realizacji zadania inwestycyjnego o nazwie ,,Budowa oświetlenia ulicznego Ul. Piaseckiego".
UWAGA!
Zamawiający wymaga zastosowania słupów aluminiowych z wysięgnikiem łukowym anodowanych w kolorze szarym - powierzchnia szlifowana.
W zakres przedmiotowego zamówienia wchodzą również: uruchomienie, próby, niezbędne pomiary i badania.
Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę i rozbudowę istniejącej sieci oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi Ul. Piaseckiego polegającą na wymianie istniejących masztów i opraw oświetleniowych (7 szt.), wymianie opraw na istniejących masztach (3 szt.) oraz wykonanie nowego odcinka sieci oświetleniowej. Na słupach zamontować gniazda 1 fazowe podwójne hermetyczne dla montażu dekoracji świątecznych na wysokości 4 m od strony przeciwnej do jezdni. Pomiędzy słupami należy ułożyć linię kablową nN typu YAKXs 4x35 mm2. Kabel na całej długości należy umieścić w rurze ochronnej.
Oświetlenie uliczne należy zasilić z istniejącej szafy oświetleniowej.
2. Zakres rzeczowy:
o słup oświetleniowy /wymiana/ -7 szt.
o oprawy oświetleniowe /wymiana/ - 10 szt.
o słup oświetleniowy /nowe/ - 3 szt.
o oprawy oświetleniowe /nowe/ - 3 szt.
o słup oświetleniowy parkowy /nowe/ - 3 szt.
o oprawy oświetleniowe parkowe /nowe/ - 4 szt.
o linia kablowa nN (oświetlenie) -YAKXs 4x35 mm2 - 225 m
Część materiałów z demontażu, po dokonaniu weryfikacji przez przedstawiciela Zamawiającego, potwierdzonej protokołem, zostaną zdeponowane w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie Zakopanego. Pozostałe materiały Wykonawca wywiezie i podda utylizacji na własny koszt.
3. Dodatkowe wymagania i informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i instrukcjami producentów stosowanych urządzeń i materiałów, pod nadzorem przedstawiciela Zamawiającego,
2) Realizację robót należy rozpocząć po wytyczeniu (jeżeli zaistnieje taka potrzeba) robót przez uprawnionego geodetę Wykonawcy,
3) W trakcie wykonywania prac ziemnych należy zwracać szczególną uwagę na uzbrojenie podziemne, w tym na ewentualne uzbrojenie podziemne niezinwentaryzowane. W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym należy wykonać wykopy kontrolne dla dokładnego ustalenia położenia tego uzbrojenia. Roboty ziemne i montażowe wykonywać ręcznie ze szczególną ostrożnością. Należy zabezpieczyć infrastrukturę obcą (m.in. sieci elektroenergetyczne, teletechniczne, gazowe, wodociągowe, kanalizacji sanitarnej).
4) Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia, dokonania uzgodnień i wprowadzenia tymczasowej zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robót drogowych,
5) Po zakończeniu robót należy odtworzyć pierwotny stan terenu (nawierzchni, zieleni i chodników) na obszarze objętym pracami,
6) Wykonać wszelkie roboty ziemne niezbędne do wykonania przedmiotu umowy
wraz z wywozem urobku z terenu budowy, kształtowaniem niezbędnych skarp, korektą wysokości oraz nachylenia skarp itp. Plantowanie i humusowanie z obsianiem trawą oraz rekultywację terenów zielonych w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji,
7) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej m.in. inwentaryzację powykonawczą, protokoły i badania/sprawdzenia branżowe, karty gwarancyjne, komplet atestów i dopuszczeń,
8) Dostarczenie Zamawiającemu kompletu dokumentów umożliwiających Zamawiającemu zawarcie umowy dystrybucyjnej/kompleksowej z wybranym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego i Dostawcą energii,
9) Wykonawca winien uzgodnić, powiadomić i uzyskać zgodę na czasowe wyłączenia i przełożenia elementów sieci mediów i przyłączy w związku z prowadzonymi pracami - jeżeli wystąpi taka konieczność w czasie prac,
10) Wykonanie wycinki drzew (jeżeli zaistnieje taka potrzeba) z wywozem materiału na miejsce wskazane przez Zamawiającego z następującymi zastrzeżeniami:
a) drewno dłużycowe i użytkowe pozyskane z wycinki drzew na działkach Gminy Miasto Zakopane będzie podlegało ocenie i wycenie po ścięciu, zgodnie z Zarządzeniem nr 111/2018 Burmistrza Miasta Zakopane z dnia 15.05.2018 r., a jego wartość brutto zostanie odjęta od wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 20 ust. 1 umowy i będzie stanowiło własność Wykonawcy,
b) drewno opałowe, trociny i gałęziówka powstałe w trakcie pozyskiwania drewna, stanowią odpad i podlegają zagospodarowaniu na własne potrzeby przez Wykonawcę, zgodnie z obowiązującym regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Zakopane,
11) Uwaga: Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z wymogami zawartymi w załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 208/2017 Burmistrza Miasta Zakopane z dnia 23 października 2017 r. w sprawie wymogów, jakim powinny odpowiadać przejścia dla pieszych, przejścia podziemne, przejścia nadziemne, pochylnie, schody zewnętrzne i wewnętrzne, windy, parkingi i chodniki z uwagi na potrzeby osób niepełnosprawnych,
12) Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z wymogami zawartymi w treści ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2019.1696 z późn.zm.).
13) Szczegółowy zakres robót objętych Umową określony jest:
a) dokumentacją techniczną (projekt budowlany);
b) dokumentacją techniczną (projekt wykonawczy);
c) ponadto zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami technicznymi, uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz złożoną przez Wykonawcę ofertą.
14) Przedmiar robót stanowi wyłącznie materiał pomocniczy.
15) Zakres robót objętych Umową obejmuje również wykonanie przez Wykonawcę wszelkich prac przygotowawczych, związanych z wymogami BHP, organizacją i realizacją Umowy bez zakłóceń.
16) Do zadań Wykonawcy należy ponadto spełnienie wszelkich świadczeń, dokonanie wszelkich nakładów, jak również poczynienie wszelkich przygotowań, które są konieczne bądź potrzebne dla wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z zasadami techniki i sztuki budowlanej w stanie nadającym się do urzędowego odbioru, niezależnie od tego, czy świadczenia, nakłady i przygotowania ujęte są w formie pisemnej lub w formie rysunków w Umowie (wraz z załącznikami). Świadczenia budowlane lub związane z wyposażeniem, które nie zostały dokładnie opisane, winny zostać przez Wykonawcę wykonane w sposób odpowiedni dla gospodarczego przeznaczenia przedmiotu umowy, zgodnie z zasadami techniki i sztuki budowlanej i Polskimi Normami budowlanymi.
17) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w zakresie zaproponowanych materiałów i urządzeń przedstawionych w dokumentacji technicznej pod warunkiem, że będą posiadały parametry techniczne, nie gorsze niż wymagane przez Zamawiającego.
18) Zaoferowane urządzenia i materiały równoważne muszą posiadać stosowne, wymagane przepisami prawa atesty lub dopuszczenia do obrotu gospodarczego.
19) Wykonawca wykona roboty budowlane odpowiadające zakresem określonym w przedstawionym projekcie.
20) Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru przepisami wykonania przedmiotu umowy. Roboty zamienne nie powodują zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy.
21) Zamawiający dopuszcza możliwość ograniczenia wykonania pewnych robót przewidzianych w dokumentacji projektowej, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego użytkowania, (tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania) przedmiotu umowy. Roboty te nazwane są zaniechanymi, a sposób potrącenia ich wartości z wynagrodzenia Wykonawcy określa Umowa.

CPV: 45316110-9, 45231000-5, 45231400-9, 45310000-3, 45311200-2, 45314310-7, 45316100-6

Dokument nr: 2021/BZP 00074567, BZP.271.30.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-06-24 11:05

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/zakopane/proceedings
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: platformazakupowa.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 6. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
ZALECENIA:
1. Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne
z "OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji
w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych".
2. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf
a) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip, .7Z
4. Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
5. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania elektronicznego podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.
6. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.
7. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
8. Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.
9. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.
10. Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza "Wyślij wiadomość do zamawiającego", nie za pośrednictwem adresu email.
11. Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.
12. Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godz. przed terminem składania ofert/wniosków.
13. Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.
14. Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/467323
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-06-24 11:00
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/zakopane/proceedings (www.zakopane.pl - Zamówienia publiczne)

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: BZP.271.30.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi ul. Piaseckiego, w ramach realizacji zadania inwestycyjnego o nazwie ,,Budowa oświetlenia ulicznego ul. Piaseckiego".
UWAGA!
Zamawiający wymaga zastosowania słupów aluminiowych z wysięgnikiem łukowym anodowanych w kolorze szarym - powierzchnia szlifowana.
W zakres przedmiotowego zamówienia wchodzą również: uruchomienie, próby, niezbędne pomiary i badania.
Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę i rozbudowę istniejącej sieci oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi ul. Piaseckiego polegającą na wymianie istniejących masztów i opraw oświetleniowych (7 szt.), wymianie opraw na istniejących masztach (3 szt.) oraz wykonanie nowego odcinka sieci oświetleniowej. Na słupach zamontować gniazda 1 fazowe podwójne hermetyczne dla montażu dekoracji świątecznych na wysokości 4 m od strony przeciwnej do jezdni. Pomiędzy słupami należy ułożyć linię kablową nN typu YAKXs 4x35 mm2. Kabel na całej długości należy umieścić w rurze ochronnej.
Oświetlenie uliczne należy zasilić z istniejącej szafy oświetleniowej.
2. Zakres rzeczowy:
o słup oświetleniowy /wymiana/ -7 szt.
o oprawy oświetleniowe /wymiana/ - 10 szt.
o słup oświetleniowy /nowe/ - 3 szt.
o oprawy oświetleniowe /nowe/ - 3 szt.
o słup oświetleniowy parkowy /nowe/ - 3 szt.
o oprawy oświetleniowe parkowe /nowe/ - 4 szt.
o linia kablowa nN (oświetlenie) -YAKXs 4x35 mm2 - 225 m

Część materiałów z demontażu, po dokonaniu weryfikacji przez przedstawiciela Zamawiającego, potwierdzonej protokołem, zostaną zdeponowane w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie Zakopanego. Pozostałe materiały Wykonawca wywiezie i podda utylizacji na własny koszt.

3. Dodatkowe wymagania i informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i instrukcjami producentów stosowanych urządzeń i materiałów, pod nadzorem przedstawiciela Zamawiającego,
2) Realizację robót należy rozpocząć po wytyczeniu (jeżeli zaistnieje taka potrzeba) robót przez uprawnionego geodetę Wykonawcy,
3) W trakcie wykonywania prac ziemnych należy zwracać szczególną uwagę na uzbrojenie podziemne, w tym na ewentualne uzbrojenie podziemne niezinwentaryzowane. W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym należy wykonać wykopy kontrolne dla dokładnego ustalenia położenia tego uzbrojenia. Roboty ziemne i montażowe wykonywać ręcznie ze szczególną ostrożnością. Należy zabezpieczyć infrastrukturę obcą (m.in. sieci elektroenergetyczne, teletechniczne, gazowe, wodociągowe, kanalizacji sanitarnej).
4) Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia, dokonania uzgodnień i wprowadzenia tymczasowej zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robót drogowych,
5) Po zakończeniu robót należy odtworzyć pierwotny stan terenu (nawierzchni, zieleni i chodników) na obszarze objętym pracami,
6) Wykonać wszelkie roboty ziemne niezbędne do wykonania przedmiotu umowy
wraz z wywozem urobku z terenu budowy, kształtowaniem niezbędnych skarp, korektą wysokości oraz nachylenia skarp itp. Plantowanie i humusowanie z obsianiem trawą oraz rekultywację terenów zielonych w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji,
7) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej m.in. inwentaryzację powykonawczą, protokoły i badania/sprawdzenia branżowe, karty gwarancyjne, komplet atestów i dopuszczeń,
8) Dostarczenie Zamawiającemu kompletu dokumentów umożliwiających Zamawiającemu zawarcie umowy dystrybucyjnej/kompleksowej z wybranym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego i Dostawcą energii,
9) Wykonawca winien uzgodnić, powiadomić i uzyskać zgodę na czasowe wyłączenia i przełożenia elementów sieci mediów i przyłączy w związku z prowadzonymi pracami - jeżeli wystąpi taka konieczność w czasie prac,
10) Wykonanie wycinki drzew (jeżeli zaistnieje taka potrzeba) z wywozem materiału na miejsce wskazane przez Zamawiającego z następującymi zastrzeżeniami:
a) drewno dłużycowe i użytkowe pozyskane z wycinki drzew na działkach Gminy Miasto Zakopane będzie podlegało ocenie i wycenie po ścięciu, zgodnie z Zarządzeniem nr 111/2018 Burmistrza Miasta Zakopane z dnia 15.05.2018 r., a jego wartość brutto zostanie odjęta od wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 20 ust. 1 umowy i będzie stanowiło własność Wykonawcy,
b) drewno opałowe, trociny i gałęziówka powstałe w trakcie pozyskiwania drewna, stanowią odpad i podlegają zagospodarowaniu na własne potrzeby przez Wykonawcę, zgodnie z obowiązującym regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Zakopane,
11) Uwaga: Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z wymogami zawartymi
w załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 208/2017 Burmistrza Miasta Zakopane
z dnia 23 października 2017 r. w sprawie wymogów, jakim powinny odpowiadać przejścia dla pieszych, przejścia podziemne, przejścia nadziemne, pochylnie, schody zewnętrzne i wewnętrzne, windy, parkingi i chodniki z uwagi na potrzeby osób niepełnosprawnych,
12) Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z wymogami zawartymi w treści ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2019.1696 z późn.zm.).
13) Szczegółowy zakres robót objętych Umową określony jest:
a) dokumentacją techniczną (projekt budowlany);
b) dokumentacją techniczną (projekt wykonawczy);
c) ponadto zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami technicznymi, uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz złożoną przez Wykonawcę ofertą.
14) Przedmiar robót stanowi wyłącznie materiał pomocniczy.
15) Zakres robót objętych Umową obejmuje również wykonanie przez Wykonawcę wszelkich prac przygotowawczych, związanych z wymogami BHP, organizacją i realizacją Umowy bez zakłóceń.
16) Do zadań Wykonawcy należy ponadto spełnienie wszelkich świadczeń, dokonanie wszelkich nakładów, jak również poczynienie wszelkich przygotowań, które są konieczne bądź potrzebne dla wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z zasadami techniki i sztuki budowlanej w stanie nadającym się do urzędowego odbioru, niezależnie od tego, czy świadczenia, nakłady i przygotowania ujęte są w formie pisemnej lub w formie rysunków w Umowie (wraz z załącznikami). Świadczenia budowlane lub związane z wyposażeniem, które nie zostały dokładnie opisane, winny zostać przez Wykonawcę wykonane w sposób odpowiedni dla gospodarczego przeznaczenia przedmiotu umowy, zgodnie z zasadami techniki i sztuki budowlanej i Polskimi Normami budowlanymi.
17) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w zakresie zaproponowanych materiałów i urządzeń przedstawionych w dokumentacji technicznej pod warunkiem, że będą posiadały parametry techniczne, nie gorsze niż wymagane przez Zamawiającego.
18) Zaoferowane urządzenia i materiały równoważne muszą posiadać stosowne, wymagane przepisami prawa atesty lub dopuszczenia do obrotu gospodarczego.
19) Wykonawca wykona roboty budowlane odpowiadające zakresem określonym
w przedstawionym projekcie.
20) Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru przepisami wykonania przedmiotu umowy. Roboty zamienne nie powodują zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy.
21) Zamawiający dopuszcza możliwość ograniczenia wykonania pewnych robót przewidzianych w dokumentacji projektowej, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego użytkowania, (tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania) przedmiotu umowy. Roboty te nazwane są zaniechanymi, a sposób potrącenia ich wartości z wynagrodzenia Wykonawcy określa Umowa.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45314310-7 - Układanie kabli

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
na zasadach określonych w Rozdziale X SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) zdolności technicznej lub zawodowej.

3. Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej jeżeli wykaże, że:

1) w zakresie doświadczenia zawodowego:
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał należycie co najmniej
2 roboty o zakresie odpowiadającym swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. 2 roboty polegające na budowie, rozbudowie lub przebudowie sieci oświetlenia drogowego, potwierdzone dowodami określającymi czy wykazane roboty zostały wykonane należycie.
UWAGA !
(Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty)

2) w zakresie potencjału kadrowego:
dysponuje lub będzie dysponował osobą, która będzie pełniła nadzór nad robotami budowlanymi, posiadająca kwalifikacje i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Wskazana osoba musi legitymować się aktualną przynależnością do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.

Kierownik robót powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (j.t. Dz. U. z 2020, poz. 220).
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz robót budowlanych (załącznik nr 6 do SWZ) wykonywanych w ciągu ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, spełniających warunek udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia zawodowego (Rozdział XI ust. 3 pkt 1 SWZ), potwierdzonych dowodami określającymi czy wskazane roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
(Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty)
2. Wykaz osób (załącznik nr 8 do SWZ) skierowanych do realizacji zamówienia spełniających warunek udziału w postępowaniu w zakresie potencjału kadrowego (Rozdział XI ust. 3 pkt 2 SWZ).
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie wymaga składania przedmiotowych środków dowodowych.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty (załącznik nr 4).

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale XIV ust. 2 SWZ składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usług wykonają poszczególni wykonawcy.

4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp oraz wskazanym we wzorze umowy. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.