Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
801z dziś
5504z ostatnich 7 dni
20395z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont i przebudowa schodów zewnętrznych oraz wymiana windy w budynku Przychodni Zdrowia

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Remont i przebudowa schodów zewnętrznych oraz wymiana windy w budynku Przychodni Zdrowia

Data zamieszczenia: 2021-06-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: SZPITAL W OSTRÓDZIE SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Władysława Jagiełły 1
14-100 Ostróda
powiat: ostródzki
(89) 646 06 71
zamowienia@szpital-ostroda.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Ostróda
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: (89) 646 06 71
Termin składania ofert: 2021-06-25 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont i przebudowa schodów zewnętrznych oraz wymiana windy w budynku Przychodni Zdrowia w Ostródzie przy Ul. Kościuszki 2.
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 - Remont i przebudowa schodów zewnętrznych przynależnych do budynku. Przedmiot zamówienia w szczególności obejmuje:
a) Wykonanie robót budowlanych zgodnie z przedmiarem robót (zał. nr 4a do SWZ); dokumentacją projektową (zał. nr 5a do SWZ), specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót (zał. nr 6a do SWZ) oraz projektem umowy (zał. nr 3a do SWZ).
b) Wykonanie wszelkich prac pomocniczych i towarzyszących niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, w tym:
o zabezpieczenie terenu, na którym prowadzone będą roboty (teren budowy);
c) Uporządkowanie i uprzątnięcie po zakończeniu robót terenu, na którym prowadzone będą roboty, w tym sąsiednich posesji i pomieszczeń zanieczyszczonych w wyniku prowadzonych robót.
d) Przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, w tym wszelkich dokumentów niezbędnych do przekazania do użytkowania obiektu powstałego w wyniku przeprowadzonych robót budowlanych.

Część 2 - wymiana windy wewnętrznej zlokalizowanej w budynku. Przedmiot zamówienia w szczególności obejmuje: a)Wykonanie robót budowlanych zgodnie z przedmiarem robót (zał. nr 4b do SWZ); dokumentacją projektową (zał. nr 5b do SWZ), specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót (zał. nr 6b do SWZ) oraz projektem umowy (zał. nr 3b do SWZ). Dostarczony i zamontowany dźwig osobowy wraz z niezbędnym osprzętem produkcji seryjnej musi być fabrycznie nowy, rok produkcji minimum 2020, wolny od wad technicznych, niepoddany wcześniej żadnym naprawom, dopuszczony do obrotu i stosowania, w pełni sprawny i gotowy do użycia zgodnie z jego przeznaczeniem, nie może być obciążony żadnymi prawami na rzecz osób trzecich, musi odpowiadać obowiązującym standardom jakościowym i technicznym oraz musi być zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i normami.
b) Wykonanie wszelkich prac pomocniczych i towarzyszących niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, w tym:
o zabezpieczenie terenu, na którym prowadzone będą roboty oraz pomieszczeń, w których prowadzone będą roboty (teren budowy);
c) Uporządkowanie i uprzątnięcie po zakończeniu robót terenu, na którym prowadzone będą roboty, w tym sąsiednich posesji i pomieszczeń zanieczyszczonych w wyniku prowadzonych robót.
d) Przeprowadzenie prób, rozruchu technologicznego oraz wymaganych badań, a także przygotowanie dokumentów niezbędnych do przekazania do użytkowania obiektu powstałego w wyniku przeprowadzonych robót budowlanych.
e) Przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z instrukcjami obsługi wszystkich zamontowanych urządzeń i wyposażenia.
f) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpłatnego, autoryzowanego serwisu gwarancyjnego na wbudowane urządzenia i sprzęt w okresie 24 miesięcy, licząc od dnia protokolarnego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, w tym:
o przeprowadzanie przeglądów technicznych zgodnie z zaleceniami producenta, nie rzadziej jednak niż raz do roku;
o przeprowadzanie prac konserwacyjnych zgodnie z zaleceniami producenta;
o przeprowadzanie napraw serwisowych;
o zapewnienie całodobowej łączności urządzenia sygnalizującego zainstalowanego w kabinie windy z serwisem Wykonawcy;
o zapewnienie całodobowego pogotowia dźwigowego minimalizującego skutki przestoju windy;
o przeszkolenie techniczne osób wskazanych przez Zamawiającego z podstawowej bezpiecznej obsługi windy - w ilości osób i czasie ustalonym z Zamawiającym;
o dokonywanie pomiarów elektrycznych przed każdorazowym badaniem Urzędu Dozoru Technicznego (dalej UDT);
o zapewnienie asysty serwisu Wykonawcy przy dorocznym przeglądzie UDT.

CPV: 45210000-2, 45223100-7, 45313100-5, 45310000-3

Dokument nr: 2021/BZP 00075368, SOSA.ZP.3321.9.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-06-25 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/. Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP, ma dostęp do formularzy: ,,Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz ,,Formularz do komunikacji".
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania oraz odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz innych informacji przekazywanych przy użyciu miniPortalu i ePUAP opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal udostępnionym na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi, w Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) oraz w Instrukcji użytkownika systemu https://miniportal.uzp.gov.pl dostępnej na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje.
2. W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa na Platformie Windows, Mac i Linux. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych:
1) specyfikacja połączenia - Formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,
2) format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8,
3) oznaczenia czasu odbioru danych - miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy,
4) integracja z systemem ePUAP jest wykonana z wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, ESP Zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji ,,Dane poświadczenia" jest zawarta informacja o dacie doręczenia,
5) system dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek internetowych:
- Microsoft Internet Explorer od wersji 11.0
- Mozilla Firefox od wersji 15
- Google Chrome od wersji 20
- Microsoft Edge
6) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: ,,Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" i ,,Formularz do komunikacji" wynosi 150 MB.
3. Zamawiający nie przewiduje możliwości komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych w SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej RODO, Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz późniejszej realizacji umowy/umów jest Szpital w Ostródzie Spółka Akcyjna 14-100 Ostróda, Ul. Władysława Jagiełły 1.
2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych na adres email: iod@szpital-ostroda.pl.
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przeprowadzeniem przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz późniejszą realizacją umowy/umów, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym.
4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 i art. 74 uPzp, lub którym udostępniona zostanie umowa/umowy.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy/umów przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy/umów.
6. Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów Pzp związanym z udziałem Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Niepodanie przez Wykonawcę danych osobowych uniemożliwi Zamawiającemu wykonanie czynności związanych z badaniem i oceną oferty oraz ewentualne zawarcie umowy/umów.
7. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia i/lub realizując umowę/umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia zobowiązany jest do wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO, tj. rozporządzenia wskazanego w niniejszym Rozdziale, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyska w celu złożenia oferty w niniejszym postępowaniu i/lub realizacji przedmiotu umowy/umów, w szczególności o poinformowaniu ww. osób fizycznych o udostępnieniu danych osobowych Szpitalowi w Ostródzie Spółka Akcyjna 14-100 Ostróda, Ul. Władysława Jagiełły 1; wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zgodnych z wymogami RODO uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych; dane osobowe podane w ofercie i/lub umowie/umowach przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacją umowy/umów zawartych w jego wyniku. Jednocześnie Wykonawca zobowiąże podwykonawców, z którymi zawrze umowę/umowy o podwykonawstwo do realizacji przez nich powyższych postanowień.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Każdy Wykonawca udostępniający dane osobowe posiada prawo:
1) dostępu do swoich danych osobowych,
2) do sprostowania swoich danych osobowych,
3) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy RODO.
2. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2026/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-06-25 10:00
Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.