Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4492z ostatnich 7 dni
21226z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa lokalu

Przedmiot:

Przebudowa lokalu

Data zamieszczenia: 2021-06-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: MIASTO POZNAŃ POZNAŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ
UL. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 1
61-843 Poznań
powiat: Poznań
+48 61 878 52 10
swiadczenia@pcs-poznan.pl
https://umpoznan.ezamawiajacy.pl/pn/umpoznan/demand/notice/public/30595/details
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: +48 61 878 52 10
Termin składania ofert: 2021-06-25 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa lokalu Centrum Inicjatyw Rodzinnych przy Ul. Ratajczaka 44 w Poznaniu
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie przebudowy lokalu Poznańskiego Centrum Świadczeń - Centrum Inicjatyw Rodzinnych w budynku przy Ul. Ratajczaka 44 w Poznaniu
1) Wykonawca jest zobowiązany do wykonania robót zgodnie z:
a. Projektem budowlanym przebudowy pomieszczeń w budynku przy Ul. Ratajczaka 44 w Poznaniu - załącznik nr 1 do umowy;
b. Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót - załącznik nr 8 do umowy,
c. Przedmiarami robót - załączniki nr 2-7 do umowy
d. Pozwoleniem na budowę nr 603/2021 - załącznik nr 9 do umowy,
e. Pozwoleniem MKZ nr 70/2021 na prowadzenie robót budowlanych na obszarze zespołów urbanistyczno - architektonicznych wpisanych do rejestru zabytków - załącznik nr 10 do umowy;
f. obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, normami techniczno - budowlanymi, Polskimi Normami obowiązującymi w tym zakresie, mającymi bezpośrednie zastosowanie dyrektywami i normami Unii Europejskiej oraz sztuką budowlaną;
g. najwyższą starannością, zapewniając najwyższą jakość wykonywanych robót;
h. przestrzeganiem przepisów BHP i ppoż. w trakcie wykonywania robót.

Przedmiotem zamówienia nie jest objęte wyposażenie meblowe oraz projektor z ekranem projekcyjnym wskazane w Projekcie budowlanym.
Zamawiający jest najemcą przedmiotowego lokalu i nie posiada prawa własności/użytkowania terenu zewnętrznego przylegającego do nieruchomości, w związku
z tym nie zapewnia miejsc parkingowych oraz miejsc do składowania odpadów.
2) Szczegółowy opis warunków realizacji przedmiotu zamówienia określony zostały we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ.
3) Zamawiający wymaga zapewnienia minimum 36 miesięcznego okresu gwarancji jakości.
4) Ocena równoważności
a) Zamawiający w Projekcie budowlanym, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, wskazał nazwy własne produktów stanowiące jedynie realizację autorskiego zamierzenia projektanta co do końcowego efektu przebudowy, dopuszczając jednocześnie rozwiązania równoważne.
b) Kryteria stosowane w celu oceny równoważności zostały wskazane w załączniku nr 1 do umowy.
c) Wykazanie równoważności oferowanych produktów leży po stronie Wykonawcy i powinno zostać przez niego udokumentowane i złożone wraz z ofertą.

CPV: 45000000-7, 45110000-1, 45231300-8, 45310000-3, 45311100-1, 45312310-3, 45314000-1, 45315000-8, 45315100-9, 45315700-5

Dokument nr: 2021/BZP 00075498, ZOU-XII.271.33.2021.ES

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-06-25 09:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://umpoznan.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://umpoznan.ezamawiajacy.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z pkt VIII SWZ
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://umpoznan.ezamawiajacy.pl/pn/umpoznan/demand/notice/public/30595/details
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-06-25 09:00
Miejsce składania ofert: Oferty należy składać na platformie e-Zamawiający: https://umpoznan.ezamawiajacy.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZOU-XII.271.33.2021.ES
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie przebudowy lokalu Poznańskiego Centrum Świadczeń - Centrum Inicjatyw Rodzinnych w budynku przy ul. Ratajczaka 44 w Poznaniu
1) Wykonawca jest zobowiązany do wykonania robót zgodnie z:
a. Projektem budowlanym przebudowy pomieszczeń w budynku przy ul. Ratajczaka 44 w Poznaniu - załącznik nr 1 do umowy;
b. Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót - załącznik nr 8 do umowy,
c. Przedmiarami robót - załączniki nr 2-7 do umowy
d. Pozwoleniem na budowę nr 603/2021 - załącznik nr 9 do umowy,
e. Pozwoleniem MKZ nr 70/2021 na prowadzenie robót budowlanych na obszarze zespołów urbanistyczno - architektonicznych wpisanych do rejestru zabytków - załącznik nr 10 do umowy;
f. obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, normami techniczno - budowlanymi, Polskimi Normami obowiązującymi w tym zakresie, mającymi bezpośrednie zastosowanie dyrektywami i normami Unii Europejskiej oraz sztuką budowlaną;
g. najwyższą starannością, zapewniając najwyższą jakość wykonywanych robót;
h. przestrzeganiem przepisów BHP i ppoż. w trakcie wykonywania robót.

Przedmiotem zamówienia nie jest objęte wyposażenie meblowe oraz projektor z ekranem projekcyjnym wskazane w Projekcie budowlanym.
Zamawiający jest najemcą przedmiotowego lokalu i nie posiada prawa własności/użytkowania terenu zewnętrznego przylegającego do nieruchomości, w związku
z tym nie zapewnia miejsc parkingowych oraz miejsc do składowania odpadów.
2) Szczegółowy opis warunków realizacji przedmiotu zamówienia określony zostały we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ.
3) Zamawiający wymaga zapewnienia minimum 36 miesięcznego okresu gwarancji jakości.
4) Ocena równoważności
a) Zamawiający w Projekcie budowlanym, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, wskazał nazwy własne produktów stanowiące jedynie realizację autorskiego zamierzenia projektanta co do końcowego efektu przebudowy, dopuszczając jednocześnie rozwiązania równoważne.
b) Kryteria stosowane w celu oceny równoważności zostały wskazane w załączniku nr 1 do umowy.
c) Wykazanie równoważności oferowanych produktów leży po stronie Wykonawcy i powinno zostać przez niego udokumentowane i złożone wraz z ofertą.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45312310-3 - Ochrona odgromowa

45314000-1 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

45315000-8 - Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego w budynkach

45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45410000-4 - Tynkowanie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421146-9 - Instalowanie sufitów podwieszanych

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45431000-7 - Kładzenie płytek

45442100-8 - Roboty malarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 10
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie kierownika budowy
4.3.6.) Waga: 10
Kryterium 4
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
Warunek zostanie spełniony, jeżeli:

a) Wykonawca wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu lub przebudowy lub modernizacji w budynku użyteczności publicznej o łącznej wartości co najmniej 300 000,00 zł brutto.

b) Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
b.a Kierownikiem budowy - osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne równoważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, przynależącym do Izby Inżynierów Budownictwa, posiadającą doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy przy realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na wykonaniu remontu lub przebudowy lub modernizacji w budynku użyteczności publicznej oraz która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury (kierowanie robotami budowlanymi przy obiekcie zabytkowym).
b.b Kierownikiem robót elektrycznych - osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie instalacji elektrycznych bez ograniczeń lub ograniczone w zakresie instalacji wraz z przyłączami o napięciu do 1 kV w obiektach budowlanych o kubaturze do 1000 m3, lub odpowiadające im ważne równoważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, przynależącym do Izby Inżynierów Budownictwa oraz posiadającym staż pracy minimum dwa lata na stanowisku Kierownika Budowy, pełniącego tę funkcję w zakresie odpowiadającym co najmniej wymaganym uprawnieniom określonym powyżej.
b.c co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania pomiarów instalacji elektrycznych do 1 kV, posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacyjne ,,D" w zakresie instalacji elektrycznych do 1kV.
b.d co najmniej 1 osobą wykonującą instalacje elektryczne, posiadającą ważne uprawnienia elektryczne do wykonywania instalacji elektrycznych do 1 kV - świadectwo kwalifikacyjne ,,E" w zakresie wykonywania instalacji elektrycznych
UWAGA: Jeżeli Wykonawca skieruje na stanowisko o którym mowa w pkt V.1.2) b.d. więcej niż 1 osobę, wszystkie osoby wykonujące instalacje elektryczne w ramach przedmiotowego zamówienia muszą posiadać ważne uprawnienia, o których mowa powyżej.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę/ofertę częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dowodami potwierdzającymi, że przygotowanie oferty/oferty częściowej nastąpiło niezależnie od Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 6 do SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie - załącznik nr 7 do SWZ.
Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
2) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotowego zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia, niezbędnych do wykonania przedmiotowego zamówienia oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami - załącznik nr 8 do SWZ.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
1) Na potwierdzenie spełnienia zgodności oferowanych robót budowlanych z przedmiotem zamówienia, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą:
a) Karty katalogowej płyt sufitu podwieszanego z dokładnym wskazaniem oferowanego typu w celu wykazania spełniania wymagań wskazanych w projekcie budowlanym;
b) Karty katalogowej nagrzewnicy powietrza z dokładnym wskazaniem oferowanego modelu w celu wykazania spełniania wymagań wskazanych w projekcie budowlanym;
c) Karty katalogowej przepływowego podgrzewacza wody z dokładnym wskazaniem oferowanego modelu w celu wykazania spełniania wymagań wskazanych w projekcie budowlanym;
d) Karty katalogowej stolarki drzwiowej z dokładnym wskazaniem oferowanego modelu w celu wykazania spełniania wymagań wskazanych w projekcie budowlanym;
e) Karty katalogowej baterii umywalkowej automatycznej z dokładnym wskazaniem oferowanego modelu w celu wykazania spełniania wymagań wskazanych w projekcie budowlanym.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
a) Karta katalogowa płyt sufitu podwieszanego z dokładnym wskazaniem oferowanego typu w celu wykazania spełniania wymagań wskazanych w projekcie budowlanym;
b) Karta katalogowa nagrzewnicy powietrza z dokładnym wskazaniem oferowanego modelu w celu wykazania spełniania wymagań wskazanych w projekcie budowlanym;
c) Karta katalogowa przepływowego podgrzewacza wody z dokładnym wskazaniem oferowanego modelu w celu wykazania spełniania wymagań wskazanych w projekcie budowlanym;
d) Karta katalogowa stolarki drzwiowej z dokładnym wskazaniem oferowanego modelu w celu wykazania spełniania wymagań wskazanych w projekcie budowlanym;
e) Karta katalogowa baterii umywalkowej automatycznej z dokładnym wskazaniem oferowanego modelu w celu wykazania spełniania wymagań wskazanych w projekcie budowlanym.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Dokumenty/oświadczenia składające się na ofertę:
1) Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SWZ;
2) Kosztorysy ofertowe
Inne dokumenty składane wraz z ofertą:
3) Przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt III 2. 1);
4) Dokumenty, o których mowa w pkt III 1.6) c), jeśli dotyczy;
5) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby - załącznik nr 3 do SWZ, jeśli dotyczy;
6) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - załącznik nr 4 do SWZ, jeśli dotyczy;
7) Zastrzeżenie nieudostępniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa - załącznik nr 5 do SWZ, jeśli dotyczy;
8) Pełnomocnictwo, jeśli dotyczy.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt. VI 1. składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to musi potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
1) ustalają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, składając stosowne pełnomocnictwo;
2) składają oświadczenie, z którego wynika, które części zamówienia wykonają poszczególni Wykonawcy - załącznik nr 4 do SWZ.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zgodnie z § 12 wzoru umowy
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 10
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie kierownika budowy
4.3.6.) Waga: 10
Kryterium 4
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.