Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
801z dziś
5504z ostatnich 7 dni
20395z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostosowanie budynku do wymagań przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Przedmiot:

Dostosowanie budynku do wymagań przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Data zamieszczenia: 2021-06-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Damrota 25
40-022 Katowice
powiat: Katowice
+48 32 2076000
kancelaria.ias.katowice@mf.gov.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Wadium: 20 000,00 zł
Nr telefonu: +48 32 2076000
Termin składania ofert: 2021-06-24 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostosowanie budynku Urzędu Skarbowego w Mysłowicach do wymagań przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na dostosowaniu budynku Urzędu Skarbowego w Mysłowicach przy Ul. Mickiewicza 4, 41-100 Mysłowice do wymagań przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: Załącznik nr 5 do SWZ - Projekt budowlany, Załącznik nr 6 do SWZ - Projekt wykonawczy, Załącznik nr 7 do SWZ - STWiOR, Załącznik nr 8 do SWZ - Przedmiar robót (przedmiar robót ma charakter pomocniczy), Załącznik nr 11 do SWZ - Projekt umowy.

CPV: 45000000-7, 45110000-1, 45111200-0, 45111300-1, 45112700-2, 45233161-5, 45233200-1, 45233340-4, 45262500-6, 45311100-1

Dokument nr: 2021/BZP 00074976, 2401-ILZ.260.20.2020, ZKP-3/2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-06-25 09:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.slaskie.kas.gov.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: - miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, - ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal - adres skrzynki ePUAP
Zamawiającego: ky4c7id171, - poczty elektronicznej a-zp.ias.katowice@mf.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP posiada dostęp do formularzy: ,,Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz do ,,Formularza do komunikacji". 2. Komunikacja pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu ww. środków komunikacji elektronicznej. 3. W niniejszym postępowaniu Wykonawca składa dokumenty, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym. Forma elektroniczna oznacza dokument złożony w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). 5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 7. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub elektronicznych kopii dokumentów musi być zgody z wymaganiami określonymi w:- rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452). 8. Sposób składania poszczególnych dokumentów określają zapisy SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna w związku z art. 13 RODO do zastosowania w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego została opublikowana na stronie Zamawiającego www.slaskie.kas.gov.pl w zakładce Ogłoszenia - Zamówienia publiczne - Profil nabywcy. Link: http://www.slaskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-wkatowicach/
ogloszenia/zamowienia-publiczne/profil-nabywcy Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych RODO zawarte jest w pkt XII Formularza oferty stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-06-24 11:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem ,,Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal) i udostępnionego również na miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/)

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 miesiące

Wymagania:
1.Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium, które do niniejszego zamówienia wynosi 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy zł). 2.Wadium wnosi się przed upływem terminu składnia ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą z wyj. przypadków, o których mowa w art. 98 ust.1 pkt 2 i 3 oraz ust.2 ustawy Pzp. 3.Wadium może być wnoszone wg wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: -pieniądzu, -gwarancjach bankowych, -gwarancjach ubezpieczeniowych, -poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4.Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy: Okręgowy Oddział NBP w Katowicach nr 57 1010 1212 0010 3613 9120 0000 z dopiskiem: ,,Wadium w postępowaniu na dostosowanie budynku Urzędu Skarbowego w Mysłowicach do wymagań przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej, ZKP-3/2021". 5.W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna za wniesione skutecznie, jeżeli wpływ środków na rachunek bankowy Zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert (decyduje data i godzina wpływu środków). 6.Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 7.Jeżeli wadium wnoszone jest w gwarancjach lub poręczeniach Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał takiego dokumentu w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby upoważnione do jego wystawienia (wystawcę dokumentu). Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia skanu dokumentu wadialnego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Wykonawca składa wadium za pomocą jednego ze środków komunikacji elektronicznej określonego w pkt 3.4. SWZ przed upływem terminu składania ofert lub załącza do oferty. 8.Dokument wadium wniesiony w formie gwarancji lub poręczeń, musi zawierać w szczególności: -określenie postępowania (jego nazwę, nr postępowania i nr zadania, na które składane jest wadium), -nazwę Wykonawcy, - określenie Zamawiającego jako beneficjenta, -wysokość gwarantowanej kwoty wadium, -termin ważności gwarancji lub poręczenia, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą, -dokument wadium musi być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela gwaranta. 9. Z treści dokumentu wadialnego wniesionego w sposób, o którym mowa w pkt 7, winno jednoznacznie wynikać, iż wystawca dokumentu gwarantuje wypłatę Zamawiającemu pełnej kwoty wadium bezwarunkowo, nieodwołalnie, na każde pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w przypadku, gdy: 1)Wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust.2 lub art. 128 ust.1 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust.1 ustawy Pzp, oświadczenia , o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy Pzp, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust.2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej, 2)Wykonawca, którego oferta została wybrana: -odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, -nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana. 10.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający wymaga, aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum)
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 2401-ILZ.260.20.2020, ZKP-3/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na dostosowaniu budynku Urzędu Skarbowego w Mysłowicach przy ul. Mickiewicza 4, 41-100 Mysłowice do wymagań przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: Załącznik nr 5 do SWZ - Projekt budowlany, Załącznik nr 6 do SWZ - Projekt wykonawczy, Załącznik nr 7 do SWZ - STWiOR, Załącznik nr 8 do SWZ - Przedmiar robót (przedmiar robót ma charakter pomocniczy), Załącznik nr 11 do SWZ - Projekt umowy.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233340-4 - Fundamentowanie ścieżek ruchu pieszego

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45343000-3 - Roboty instalacyjne przeciwpożarowe

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421130-4 - Instalowanie drzwi i okien

45432210-9 - Wykładanie ścian

45442100-8 - Roboty malarskie

45442200-9 - Nakładanie powłok antykorozyjnych

45442300-0 - Roboty w zakresie ochrony powierzchni

77211400-6 - Usługi wycinania drzew

90520000-8 - Usługi w zakresie odpadów radioaktywnych, toksycznych, medycznych i niebezpiecznych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie stosował następujące kryteria oceny ofert: - Cena oferty brutto - waga 60%, - Gwarancja i rękojmia na instalacje, urządzenia i wykonane prace - waga 40%. Oferty oceniane będą punktowo dla każdego kryterium oddzielnie. O wyborze najkorzystniejszej oferty zdecyduje największa liczba zdobytych punktów łącznie we wszystkich kryteriach. Podczas oceny ofert wartości przeliczane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. P = C + G , gdzie: P - suma liczby punktów uzyskanych w kryteriach ,,Cena oferty brutto" i ,,Gwarancja i rękojmia na instalacje, urządzenia i wykonane prace", C - liczba punktów uzyskanych w kryterium ,,Cena oferty brutto", G - liczba punktów uzyskanych w kryterium ,,Gwarancja i rękojmia na instalacje, urządzenia i wykonane prace"
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja i rękojmia na instalacje, urządzenia i wykonane prace
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający poniższe warunki:
1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 108 ust 1 pkt 1-6 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, 8, 9, 10 ww. ustawy. 2. posiadają zdolność techniczną do realizacji przedmiotu zamówienia - Wykonawca musi móc udokumentować fakt wykonania co najmniej jednej roboty budowlanej, o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł, mającej w swym zakresie rozbudowę lub przebudowę budynku, wykonanej nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem jej rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane.
Przez jedną robotę budowlaną Zamawiający rozumie jeden kontrakt lub jedną umowę. Rozbudowa lub przebudowa może dotyczyć każdego typu budynku. Wartości w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć według średniego kursu złotego w stosunku do danej waluty informacji ogłoszonej przez NBP na dzień zawarcia umowy na wykonane prace. Przeliczenia samodzielnie dokonuje Wykonawca. 3. posiadają zdolność zawodową do realizacji przedmiotu zamówienia - Wykonawca musi dysponować osobą lub osobami posiadającymi aktualne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia tj.: 1) kierownika budowy posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia, od których nabycia minęły minimum pełne 3 lata, licząc do dnia otwarcia ofert, 2) kierownika robót posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia, od których nabycia minęły minimum pełne 3 lata, licząc do dnia otwarcia ofert, 3) kierownika robót sanitarnych posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia, od których nabycia minęły minimum pełne 3 lata, licząc do dnia otwarcia ofert. Jako dysponowanie przez Wykonawcę osobami/osobą posiadającymi/posiadającą aktualne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi Zamawiający ma na myśli dysponowanie tymi osobami/tą osobą w sposób bezpośredni czyli gdy stosunek prawny łączy Wykonawcę bezpośrednio z daną osobą, w szczególności w przypadku umowy o pracę, samozatrudnienia czy umowy o świadczenie usług podpisanych bezpośrednio z osobą. Powyższe funkcje kierownika robót z pkt 4. ppkt 1-3 może pełnić jedna osoba o ile jej uprawnienia będą obejmowały wymagane specjalności. Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych, rozumie przez to uprawnienia budowlane zapewniające prawo do wykonywania na terenie Polski zawodu inżyniera budownictwa wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) oraz odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 220 ze zm.).
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, Zamawiający zażąda następujących dokumentów: 1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego dotyczących Wykonawcy w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt. 1, 3, 4 ustawy Pzp, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem; 2. informacji z Krajowego Rejestru Karnego dotyczących urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust 1 pkt. 2 ustawy Pzp, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem; 3. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Jeżeli Wykonawca w pkt XIV Formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ wpisał poprawny adres strony internetowej umożliwiającej Zamawiającemu bezpłatne pozyskanie ww. dokumentów, Wykonawca nie jest zobowiązany do ich złożenia; 4. oświadczenia, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, dot. zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający zażąda: 1. wykazu robót budowlanych stanowiącego Załącznik nr 9 do SWZ zgodnie z zapisami
6.1.2. SWZ wraz z dowodami określającymi, czy roboty te zostały wykonane należycie tj. referencji bądź innych dokumentów wystawionych przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, bądź oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać wyżej wymienionych dokumentów; 2. wykazu stanowiącego Załącznik nr 10 do SWZ zawierającego wskazanie osoby/osób, która/które będzie/będą pełnić funkcję kierownika budowy/robót i która/które będzie/będą uczestniczyła/uczestniczyły w wykonaniu zamówienia, zgodnie z zapisami w pkt 6.1.3. SWZ. Załącznik ten stanowi informację dotyczącą kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia tych osób niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informację o podstawie dysponowania tymi osobami. Uprawnienia osoby/osób wymienionej/wymienionych w wykazie Wykonawca winien złożyć przed przekazaniem terenu budowy.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1.Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium, które do niniejszego zamówienia wynosi 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy zł). 2.Wadium wnosi się przed upływem terminu składnia ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą z wyj. przypadków, o których mowa w art. 98 ust.1 pkt 2 i 3 oraz ust.2 ustawy Pzp. 3.Wadium może być wnoszone wg wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: -pieniądzu, -gwarancjach bankowych, -gwarancjach ubezpieczeniowych, -poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4.Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy: Okręgowy Oddział NBP w Katowicach nr 57 1010 1212 0010 3613 9120 0000 z dopiskiem: ,,Wadium w postępowaniu na dostosowanie budynku Urzędu Skarbowego w Mysłowicach do wymagań przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej, ZKP-3/2021". 5.W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna za wniesione skutecznie, jeżeli wpływ środków na rachunek bankowy Zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert (decyduje data i godzina wpływu środków). 6.Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 7.Jeżeli wadium wnoszone jest w gwarancjach lub poręczeniach Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał takiego dokumentu w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby upoważnione do jego wystawienia (wystawcę dokumentu). Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia skanu dokumentu wadialnego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Wykonawca składa wadium za pomocą jednego ze środków komunikacji elektronicznej określonego w pkt 3.4. SWZ przed upływem terminu składania ofert lub załącza do oferty. 8.Dokument wadium wniesiony w formie gwarancji lub poręczeń, musi zawierać w szczególności: -określenie postępowania (jego nazwę, nr postępowania i nr zadania, na które składane jest wadium), -nazwę Wykonawcy, - określenie Zamawiającego jako beneficjenta, -wysokość gwarantowanej kwoty wadium, -termin ważności gwarancji lub poręczenia, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą, -dokument wadium musi być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela gwaranta. 9. Z treści dokumentu wadialnego wniesionego w sposób, o którym mowa w pkt 7, winno jednoznacznie wynikać, iż wystawca dokumentu gwarantuje wypłatę Zamawiającemu pełnej kwoty wadium bezwarunkowo, nieodwołalnie, na każde pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w przypadku, gdy: 1)Wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust.2 lub art. 128 ust.1 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust.1 ustawy Pzp, oświadczenia , o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy Pzp, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust.2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej, 2)Wykonawca, którego oferta została wybrana: -odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, -nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana. 10.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający wymaga, aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum).
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy występujący wspólnie. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Do oferty należy wówczas dołączyć pełnomocnictwo z którego treści musi wynikać do której czynności powołano pełnomocnika - lidera (np. reprezentowanie w postępowaniu, zawarcia umowy) i jakiego postępowania dotyczy. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców: 1) Formularz oferty stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ musi być podpisany przez osobę/osoby reprezentującą/reprezentujące wszystkich Wykonawców na podstawie stosownego pełnomocnictwa lub podpisane przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 2) Załącznik nr 2 i 3 do SWZ składa oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający dopuszcza zmiany w treści umowy zgodnie z Kodeksem cywilnym, art. 436, art. 439 i art. 455 ustawy Pzp. Zakres dopuszczalnych zmian określa §12 projektu umowy (Załącznik nr 11 do SWZ).
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie stosował następujące kryteria oceny ofert: - Cena oferty brutto - waga 60%, - Gwarancja i rękojmia na instalacje, urządzenia i wykonane prace - waga 40%. Oferty oceniane będą punktowo dla każdego kryterium oddzielnie. O wyborze najkorzystniejszej oferty zdecyduje największa liczba zdobytych punktów łącznie we wszystkich kryteriach. Podczas oceny ofert wartości przeliczane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. P = C + G , gdzie: P - suma liczby punktów uzyskanych w kryteriach ,,Cena oferty brutto" i ,,Gwarancja i rękojmia na instalacje, urządzenia i wykonane prace", C - liczba punktów uzyskanych w kryterium ,,Cena oferty brutto", G - liczba punktów uzyskanych w kryterium ,,Gwarancja i rękojmia na instalacje, urządzenia i wykonane prace"
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja i rękojmia na instalacje, urządzenia i wykonane prace
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-07-23

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.