Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4492z ostatnich 7 dni
21226z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU

Data zamieszczenia: 2021-06-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Sulańska 13
62-510 Konin
powiat: Konin
63 2468179, faks 63 2469291
zam.pub@mzgok.konin.pl
https://mzgok-konin.ezamawiajacy.pl/pn/mzgok-konin/demand/notice/publicpzp/current/list?USER_MENU_HOVER=publicpzpCurrentNoticePublicList
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Konin
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 63 2468179, faks 63
Termin składania ofert: 2021-06-28 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU SOCJALNO -ADMINISTRACYJNEGO
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i przebudowa budynku socjalno - administracyjnego. Budynek zlokalizowany jest w Koninie, przy Ul. Sulańskiej 13, na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 1436/5. Obręb Gosławice. Kategoria obiektu budowlanego XVIII. Inwestycja posiada Decyzję o pozwoleniu na budowę nr 283 z dnia 28.10.2020 wydaną przez Prezydenta Miasta Konina.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:
- projekt budowlany (architektura, konstrukcja, branża elektryczna i branża sanitarna), który stanowi Załącznik nr 8 do SWZ,
- projekt wykonawczy (architektura, konstrukcja, branża elektryczna i branża sanitarna), który stanowi Załącznik nr 9 do SWZ,
- przedmiar robót (architektura, konstrukcja, branża elektryczna i branża sanitarn), który stanowi Załącznik nr 10 do SWZ,
-Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, które stanowią Załącznik nr 11 do SWZ.

CPV: 45200000-9, 45310000-3, 45330000-9

Dokument nr: 2021/BZP 00076791, DZ.361-2/2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-06-28 12:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://mzgok-konin.ezamawiajacy.pl/app/login
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://mzgok-konin.ezamawiajacy.pl/app/login
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z częścią III SWZ - Środki komunikacji elektronicznej. Wymagania techniczne i organizacyjne komunikacji elektronicznej. Informacje na platformie przetargowej https://mzgok-konin.ezamawiajacy.pl/app/login.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z częścią XVIII SWZ - Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://mzgok-konin.ezamawiajacy.pl
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-06-28 11:30
Miejsce składania ofert: https://mzgok-konin.ezamawiajacy.pl/app/login

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 180 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: DZ.361-2/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i przebudowa budynku socjalno - administracyjnego. Budynek zlokalizowany jest w Koninie, przy ul. Sulańskiej 13, na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 1436/5. Obręb Gosławice. Kategoria obiektu budowlanego XVIII. Inwestycja posiada Decyzję o pozwoleniu na budowę nr 283 z dnia 28.10.2020 wydaną przez Prezydenta Miasta Konina.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:
- projekt budowlany (architektura, konstrukcja, branża elektryczna i branża sanitarna), który stanowi Załącznik nr 8 do SWZ,
- projekt wykonawczy (architektura, konstrukcja, branża elektryczna i branża sanitarna), który stanowi Załącznik nr 9 do SWZ,
- przedmiar robót (architektura, konstrukcja, branża elektryczna i branża sanitarn), który stanowi Załącznik nr 10 do SWZ,
-Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, które stanowią Załącznik nr 11 do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 180 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.Punkty za kryterium przyznawane będzie wg poniższych zasad:
2.Zamawiający do oceny kryterium pobierze dane z oferty Wykonawcy - Załącznik nr 1 - Formularz oferty.
3.Cena (C) - oferta o najniższej cenie otrzyma maksymalną liczbę punktów, każdej następnej ofercie przyznaje się proporcjonalnie mniej punktów, stosując wzór:
C = CMIN /CBAD x 100 pkt x 100%
gdzie:
C - oznacza liczbę punktów, jakie otrzyma oferta oceniana w kryterium ,,Cena"
CMIN - oznacza najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia spośród wszystkich ocenianych ofert
CBAD - oznacza cenę ocenianej oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia.
100,00 pkt - maksymalna liczba punktów przyznawanych w ramach kryterium ,,Cena".
4.Oferta niepodlegająca odrzuceniu, która uzyska najwyższą liczbę punktów przyznanych w oparciu o ww. kryterium (pomnożoną przez liczbę członków komisji przetargowej oceniających oferty), zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
1.warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj. w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy, to w tym okresie, zrealizował zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo wykonał (zakończył) co najmniej jedną robotę budowlaną wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi przy budowie/przebudowie/remoncie budynku spełniającego funkcję socjalno-administracyjną o kubaturze nie mniejszej niż 3500 m3 i wartości nie niższej niż 600 000,00 zł. netto
2.warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia osoby zdolne do jego wykonania na odpowiednim poziomie jakości, tj:
1) minimum 1 osobę kierownika budowy posiadającego uprawnienia bez ograniczeń w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia, w specjalności konstrukcyjno - budowlanej
2) minimum 1 osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
3) minimum 1 osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia, w specjalności instalacji w zakresie w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Przez uprawnienia należy rozumieć: uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w państwach członkowskich Unii Europejskiej, do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe służące potwierdzeniu braku podstaw wykluczenia lub spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
1.Zamawiający nie żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia.
2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej:
2.1. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, ww. wykaz dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
2.2. wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
3. W przypadku składania oferty wspólnej, ww. dokumenty składają Wykonawcy łącznie.
4.Wykonawca przedkłada ww. wykazy przygotowane na podstawie wzorów przekazanych przez Zamawiającego wraz z wezwaniem do ich złożenia.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1.Formularz oferty - wypełniony zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ.
2.Tabela elementów scalonych - wypełniona zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ.
3.Informacja o Wykonawcach wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wraz z oświadczeniem składanym na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy - wypełniona zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ.
UWAGA - wypełnić i dołączyć do oferty tylko w przypadku składania oferty wspólnej (np. konsorcja, spółki cywilne).
4.Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby (dla każdego podmiotu oddzielnie), potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby - zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SWZ.
UWAGA - wypełnić i dołączyć do oferty tylko w przypadku polegania na zasobach podmiotu/podmiotów je udostępniającego/ych.
5.Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów rejestrowych Wykonawcy). Pełnomocnictwo to musi w swojej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do działania w imieniu Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo powinno być przedłożone w sposób określony w § 7 rozporządzenia z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, tj. co do zasady w oryginale, w takiej samej formie, jak składana oferta. Dopuszcza się również złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa, sporządzonego uprzednio w formie pisemnej - takie odwzorowanie poświadcza notariusz kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub mocodawca - kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez samego pełnomocnika.
Zasady określone w pkt 5.1. - 5.2. stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w pkt 6.4. SWZ lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach.
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (o ile Wykonawca korzysta ze zdolności innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy).
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Zgodnie z częścią IV Przygotowanie i składanie ofert , pkt. 26 SWZ
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy na warunkach określonych w par. 13 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.Punkty za kryterium przyznawane będzie wg poniższych zasad:
2.Zamawiający do oceny kryterium pobierze dane z oferty Wykonawcy - Załącznik nr 1 - Formularz oferty.
3.Cena (C) - oferta o najniższej cenie otrzyma maksymalną liczbę punktów, każdej następnej ofercie przyznaje się proporcjonalnie mniej punktów, stosując wzór:
C = CMIN /CBAD x 100 pkt x 100%
gdzie:
C - oznacza liczbę punktów, jakie otrzyma oferta oceniana w kryterium ,,Cena"
CMIN - oznacza najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia spośród wszystkich ocenianych ofert
CBAD - oznacza cenę ocenianej oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia.
100,00 pkt - maksymalna liczba punktów przyznawanych w ramach kryterium ,,Cena".
4.Oferta niepodlegająca odrzuceniu, która uzyska najwyższą liczbę punktów przyznanych w oparciu o ww. kryterium (pomnożoną przez liczbę członków komisji przetargowej oceniających oferty), zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-07-27

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.