Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
801z dziś
5504z ostatnich 7 dni
20395z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Adaptacja pomieszczeń

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Adaptacja pomieszczeń

Data zamieszczenia: 2021-06-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: AKADEMIA KALISKA im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
Nowy Świat 4
62-800 Kalisz
powiat: Kalisz
zamowienia.publiczne@akademia.kalisz.pl
https://akademia-kalisz.ezamawiajacy.pl/pn/akademia-kalisz/demand/notice/public/30737/details
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Kalisz
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-06-24 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych dla położnych w budynku Akademii Kaliskiej przy Ul. Kaszubskiej 13
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie i remoncie części pomieszczeń II piętra budynku dydaktycznego Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego - Collegium Medicum zlokalizowanego przy Ul. Kaszubskiej 13 w Kaliszu. Obiekt wpisany jest do gminnej ewidencja zabytków. Zadanie obejmuje wielobranżowe roboty budowlane w tym m.in.: nowe posadzki, powłoki malarskie, wymiana stolarki okiennej wraz z montażem automatycznych rolet zaciemniających, wymiana stolarki drzwiowej, montaż systemowych sufitów podwieszanych w celu zabudowy prowadzonych instalacji oraz wykonanie nowych instalacji w tym m.in.: instalacja wod-kan, wentylacja, klimatyzacja, gazy medyczne (sprężone powietrze i próżnia), elektryczne, teletechniczne w celu dostosowania ich dla potrzeb Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych dla Położnych. Roboty budowlane mają być wykonane zgodnie z wytycznymi ujętymi w projekcie budowlano - wykonawczym, SWZ, STWiOR oraz innymi załącznikami będącymi elementami postępowania przetargowego. Powierzchnia obiektu będąca przedmiotem zamówienia wynosi ok. 216 m2.

CPV: 45000000-7, 45210000-2, 45300000-0, 45400000-1, 45410000-4, 45421000-4, 45442110-1

Dokument nr: 2021/BZP 00077827, I.DZP.23110.Tp1-17.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-06-24 12:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://akademia-kalisz.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w
języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej: eZamawiajacy pod
adresem: https://akademia-kalisz.ezamawiajacy.pl W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający
dopuszcza, opcjonalnie, możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń,
wniosków, zawiadomień oraz informacji: elektronicznie, na adres e-mail:
zamowienia.publiczne@akademia.kalisz.pl przy czym preferuje się przekazywanie ich za
pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://akademia-kalisz.ezamawiajacy.pl w
zakładce ,,Korespondencja". Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://akademiakalisz.
ezamawiajacy.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Akademii
Kaliskiej : https://akademia-kalisz.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl Wykonawca
po wybraniu opcji ,,przystąp do postępowania" zostanie przekierowany do strony
https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do
założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego:
podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje
regulamin, klika polecenie ,,zarejestruj się". Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni
roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na
rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca wraz z potwierdzeniem
złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informację o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu. Po
założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między
Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w
formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Za datę przekazania zaświadczeń oraz
informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki ,,Korespondencja" .Wykonawca
może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek należy przesłać za
pośrednictwem Platformy Zakupowej przez opcję ,,Zadaj pytanie" lub przy użyciu zakładki
,,Korespondencja". Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z
zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania
teleinformatycznego Platforma zakupowa Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława
Wojciechowskiego, pod numer tel. +48 22 257 22 24 (infolinia dostępna w dni robocze, w godz.ch
9.00-17.00), lub na adres e-mail: oneplace@marketplanet.pl . Zamawiający określa dopuszczalny
format podpisu elektronicznego, jako: 1) dokumenty w formacie ,,pdf" zaleca się podpisywać formatem
PAdES, 2) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż ,,pdf", wtedy będzie wymagany
oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć oprócz
podpisanego dokumentu oddzielny plik z podpisem. Sposób sporządzenia dokumentów
elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z
wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w
sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452). Zamawiający określa niezbędne
wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej, tj.: 1) Stały dostęp
do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s; 2) Komputer klasy PC lub
MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów
operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;3) Zainstalowana dowolna
przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji ,w przypadku Internet
Explorer minimalnie wersja 10.0; 4) Włączona obsługa JavaScript; 5) Zainstalowany program Acrobat
Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://akademia-kalisz.ezamawiajacy.pl/pn/akademia-kalisz/demand/notice/public/30737/details
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-06-24 12:00
Miejsce składania ofert: https://akademia-kalisz.ezamawiajacy.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 140 dni

Wymagania:
1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 8 200,00 zł (słownie: osiem tysięcy dwieście złotych 00/100).
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert określonym w części J pkt 1 niniejszej SWZ. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
3. Formę wniesienia wadium wybiera Wykonawca spośród przewidzianych w art. 97 ust. 7 Pzp.
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Bank PKO S.A. nr 38 1240 6609 1111 0000 4933 2212 z dopiskiem ,,Wadium w przetargu na roboty budowlane pn. "Adaptacja pomieszczeń na potrzeby MCSM" - nr sprawy I.DZP.23110.Tp1-17.2021.
4. Treść gwarancji wadialnej powinna zabezpieczać interes Zamawiającego, umożliwiając mu zaspokojenie się z niej bez przeszkód w przypadku zaistnienia warunków zatrzymania wadium. Cel ten zostanie osiągnięty także w przypadku, gdy gwarancja wadialne będzie wystawiona na jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (członków konsorcjum), który został prawidłowo umocowany do działania na rzecz pozostałych konsorcjantów.
5. W przypadku wnoszenia wadium w innych formach niż pieniężna oryginał dokumentupotwierdzającego wniesienie wadium w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowaniawystawcy dokumentu musi nastąpić poprzez wczytanie pliku na Platformie w zakładce ,,Oferty" w sekcji ,,Dokumenty" jako załącznik do oferty.
6. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: I.DZP.23110.Tp1-17.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie i remoncie części pomieszczeń II piętra budynku dydaktycznego Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego - Collegium Medicum zlokalizowanego przy ul. Kaszubskiej 13 w Kaliszu. Obiekt wpisany jest do gminnej ewidencja zabytków. Zadanie obejmuje wielobranżowe roboty budowlane w tym m.in.: nowe posadzki, powłoki malarskie, wymiana stolarki okiennej wraz z montażem automatycznych rolet zaciemniających, wymiana stolarki drzwiowej, montaż systemowych sufitów podwieszanych w celu zabudowy prowadzonych instalacji oraz wykonanie nowych instalacji w tym m.in.: instalacja wod-kan, wentylacja, klimatyzacja, gazy medyczne (sprężone powietrze i próżnia), elektryczne, teletechniczne w celu dostosowania ich dla potrzeb Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych dla Położnych. Roboty budowlane mają być wykonane zgodnie z wytycznymi ujętymi w projekcie budowlano - wykonawczym, SWZ, STWiOR oraz innymi załącznikami będącymi elementami postępowania przetargowego. Powierzchnia obiektu będąca przedmiotem zamówienia wynosi ok. 216 m2.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45442110-1 - Malowanie budynków
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 140 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) Wykazu robót budowlanych, zgodnego ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ, spełniających wymagania określone w punkcie C.2.4.1 SWZ wykonanych nie wcześniej niż
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty
i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca
z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
b) Wykazu osób, zgodnego ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, spełniających wymagania określone w punkcie C.2.4.2 SWZ wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 8 200,00 zł (słownie: osiem tysięcy dwieście złotych 00/100).
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert określonym w części J pkt 1 niniejszej SWZ. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
3. Formę wniesienia wadium wybiera Wykonawca spośród przewidzianych w art. 97 ust. 7 Pzp.
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Bank PKO S.A. nr 38 1240 6609 1111 0000 4933 2212 z dopiskiem ,,Wadium w przetargu na roboty budowlane pn. "Adaptacja pomieszczeń na potrzeby MCSM" - nr sprawy I.DZP.23110.Tp1-17.2021.
4. Treść gwarancji wadialnej powinna zabezpieczać interes Zamawiającego, umożliwiając mu zaspokojenie się z niej bez przeszkód w przypadku zaistnienia warunków zatrzymania wadium. Cel ten zostanie osiągnięty także w przypadku, gdy gwarancja wadialne będzie wystawiona na jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (członków konsorcjum), który został prawidłowo umocowany do działania na rzecz pozostałych konsorcjantów.
5. W przypadku wnoszenia wadium w innych formach niż pieniężna oryginał dokumentupotwierdzającego wniesienie wadium w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowaniawystawcy dokumentu musi nastąpić poprzez wczytanie pliku na Platformie w zakładce ,,Oferty" w sekcji ,,Dokumenty" jako załącznik do oferty.
6. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy o okres trwania przyczyn uniemożliwiających terminowe zakończenie prac w przypadku:
1) zawieszenia robót przez Zamawiającego z powodu wystąpienia następujących okoliczności:
a) niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonanie robót zgodnie
z normami, zaleceniami producentów wyrobów lub przepisami prawa
b) przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania decyzji, zezwoleń itp.,
2) zmian będących następstwem działania organów administracji lub innych podmiotów:
a) gdy pomimo wystąpienia Wykonawcy lub Zamawiającego o wydanie decyzji
administracyjnej lub warunków technicznych lub innego dokumentu niezbędnego do
prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, w terminie ustawowo przewidzianym dla danej
czynności organ administracji publicznej lub inna upoważniona instytucja nie wydała
stosowanego dokumentu lub decyzji - w zakresie przedłużenia terminu realizacji
inwestycji (jeśli dotyczy),
b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień
dotyczących usuwania błędów w dokumentacji projektowej, z przyczyn niezawinionych
przez Wykonawcę (jeśli dotyczy),
3) siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, o charakterze nadzwyczajnym, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,
a któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności; za siłę wyższą, warunkującą zmianę terminu wykonania umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar, pandemie, epidemie i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia,
- okoliczności wskazane wyżej mogą stanowić podstawę zmiany terminu wykonania zamówienia tylko w przypadku, gdy uniemożliwiają terminowe wykonanie umowy.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie dotyczącym przedmiotu umowy określonego w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w przypadku:
1) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań niż wskazane w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), a wynikających ze stwierdzonych wad w wyżej wymienionych dokumentach lub zmiany stanu prawnego
w oparciu, o który je przygotowano,
2) możliwości wykonania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań w stosunku do określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) przy zachowaniu jakości
i funkcjonalności określonych w SWZ, jeżeli umożliwiają uzyskanie lepszej jakości lub funkcjonalności lub zmniejszenie kosztów eksploatacji lub kosztów wykonania przedmiotu umowy,
3) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z postanowieniami umownymi,
4) zmiany świadczenia Wykonawcy na lepszej jakości przy zachowaniu tożsamości przedmiotu zamówienia i wynagrodzenia.
5) dotyczących osób wskazanych w umowie, z tym, że zmiana osób po stronie Wykonawcy (wskazanych w ofercie jako skierowanych do realizacji zamówienia) wymaga pisemnej zgody Zamawiającego, a Zamawiający przed jej udzieleniem domagał się będzie od Wykonawcy dokumentów potwierdzających spełnianie przez te osoby warunków ubiegania się
o udzielenie zamówienia określonych w SWZ dotyczącej postępowania w wyniku którego niniejsza umowa została zawarta.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu muszą zostać udokumentowane. Pismo (wniosek) dotyczące ww. zmian, wraz z uzasadnieniem, winna złożyć Strona inicjująca zmianę.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-07-23

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.