Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4492z ostatnich 7 dni
21226z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy

Data zamieszczenia: 2021-06-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Gostyń
Rynek 2
63-800 Gostyń
powiat: gostyński
um@gostyn.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/469085
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Gostyń
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-06-25 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Gostyniu
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie budowy Środowiskowego Domu Samopomocy w Gostyniu. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia na podstawie dokumentacji budowlanej stanowiącej załącznik do SWZ, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zgodnie z ustawą prawo budowlane. Budowa obejmuje postawienie budynku wolnostojącego przy Ul. Mikołaja Reja w Gostyniu. Budynek będzie wyposażony we wszystkie infrastruktury techniczne tj. kanalizacyjno-wodociągową, elektryczną, strukturalną itp. zgodnie z dołączoną dokumentacją. Wykonawca jest zobowiązany do ujęcia w ofercie wszystkich kosztów związanych z
zabezpieczeniem placu budowy, rusztowaniami, maszynami budowlanymi itp. potrzebnymi urządzeniami do obsługi inwestycji. Dodatkowo wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za powierzony mu teren budowy, oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone z jego winy osobą postronnym oraz za wypłacenie odszkodowania z tytułu wyrządzonych krzywd osobą i mieniu. Zamawiający ustala okres podstawowej gwarancji na 60 miesięcy.
Przyjęte typy materiałów i urządzeń (wskazane w dokumentacji projektowej) zostały użyte wyłącznie przykładowo, w celu opisania przedmiotu zamówienia. Wykonawca uprawniony jest do przedstawienia w ofercie materiałów i urządzeń równoważnych, o nie gorszych parametrach. Wykonawca powinien określić ich parametry, celem wykazania, że spełniają warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia. Rozwiązania równoważne, zgodnie ze swoją definicją, muszą posiadać parametry oraz spełniać standardy nie gorsze niż produkty podane przykładowo. W miejscu, gdzie Zamawiający dokonuje opisu przedmiotu zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu
takiemu towarzyszą wyrazy 'lub równoważne'.

CPV: 45200000-9, 45300000-0, 45400000-1

Dokument nr: 2021/BZP 00078951, I.271.4.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-06-25 09:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/gostyn
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/gostyn
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W niniejszym postępowaniu komunikacja, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w Ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: a) akceptuje warunki korzystania z
Platformy Zakupowej, określone w Regulaminie, zamieszczonym na stronie internetowej w zakładce ,,Regulamin", którego aktualna wersja jest dostępna pod linkiem: https://drive.google.com/file/d/1XI0LueRPmhZQZ-jKnSbiA7ASMW8TuND/view oraz uznaje go za wiążący, b) zapoznał się i stosuje się do instrukcji składania ofert / wniosków dostępnej po linkiem:
https://drive.google.com/file/d 1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view . Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia
ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji ,,Komunikaty". Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy do konkretnego wykonawcy. Zamawiający informuje,
że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące w szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce
,,Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. Zamawiający w zakresie: pytań technicznych dotyczących funkcjonowania i obsługi technicznej Platformy Zakupowej wskazuje kontakt z Centrum Wsparcia Klienta https://platformazakupowa.pl/strona/40-kontakt . Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowe umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej oraz zgodnie z § 11 ust. 2 ,,Rozporządzenia w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej" informacje na
temat specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych: niezbędne wymagania sprzętowe: stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kbit/s, zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa: Internet Explorer, Chrome lub Firefox w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu ,,cookies". W przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0, Platforma Zakupowa jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768
pikseli, Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8, informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę Zakupową stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdujące się na potwierdzeniu. Czas wyświetlany na
platformazakupowa.pl synchronizuje się automatycznie z serwerem Głównego Urzędu Miar, za chwilę złożenia uznaje się moment wpływu informacji na platformę. Zamawiający informuje, że występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów: w zakresie całej oferty: do ilości 10 plików lub
spakowanych folderów przy maksymalnej wielkości 150 MB, przy komunikacji poprzez wyślij wiadomość: do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej sumarycznej wielkości 500 MB.Dokumenty przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/469085
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-06-25 09:00
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/gostyn

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-06

Wymagania:
Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 50.000,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych)
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: I.271.4.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak
4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie budowy Środowiskowego Domu Samopomocy w Gostyniu. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia na podstawie dokumentacji budowlanej stanowiącej załącznik do SWZ, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zgodnie z ustawą prawo budowlane. Budowa obejmuje postawienie budynku wolnostojącego przy ul. Mikołaja Reja w Gostyniu. Budynek będzie wyposażony we wszystkie infrastruktury techniczne tj. kanalizacyjno-wodociągową, elektryczną, strukturalną itp. zgodnie z dołączoną dokumentacją. Wykonawca jest zobowiązany do ujęcia w ofercie wszystkich kosztów związanych z
zabezpieczeniem placu budowy, rusztowaniami, maszynami budowlanymi itp. potrzebnymi urządzeniami do obsługi inwestycji. Dodatkowo wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za powierzony mu teren budowy, oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone z jego winy osobą postronnym oraz za wypłacenie odszkodowania z tytułu wyrządzonych krzywd osobą i mieniu. Zamawiający ustala okres podstawowej gwarancji na 60 miesięcy.
Przyjęte typy materiałów i urządzeń (wskazane w dokumentacji projektowej) zostały użyte wyłącznie przykładowo, w celu opisania przedmiotu zamówienia. Wykonawca uprawniony jest do przedstawienia w ofercie materiałów i urządzeń równoważnych, o nie gorszych parametrach. Wykonawca powinien określić ich parametry, celem wykazania, że spełniają warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia. Rozwiązania równoważne, zgodnie ze swoją definicją, muszą posiadać parametry oraz spełniać standardy nie gorsze niż produkty podane przykładowo. W miejscu, gdzie Zamawiający dokonuje opisu przedmiotu zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu
takiemu towarzyszą wyrazy 'lub równoważne'.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-06
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowa gwarancja
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. Wykonawca posiada doświadczenie, tj. nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonał (tj. wykonał zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył): minimum 2 roboty budowlane polegające na budowie, rozbudowie i/lub przebudowie budynków , których wartość robót wynosiła minimum 2 000 000,00 zł. Wyżej wskazany okres 5 lat liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert.
2. Wykonawca zapewni osoby posiadające uprawnienia budowlane w specjalnościach:
a) konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.
3. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia z sumą gwarancyjną tego ubezpieczenia w wysokości co najmniej 2 000 000,00 zł.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy tj. oświadczenie o
niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego - według wzoru stanowiącego załącznik do SWZ.
b) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
c) Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
d) Dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.
e) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (składane do oferty o ile dotyczy).
f) Oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie (składane do oferty o ile dotyczy).
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 50.000,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych).
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Terminy ustalone w § 2 ust. 1 umowy mogą ulec zmianie w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z:
1) zawarcia umowy z Wykonawcą po upływie pierwotnego terminu związania ofertą, na skutek przyczyn leżących po stronie Zamawiającego (w szczególności gdy oferta złożona przez Wykonawcę przekraczała możliwości finansowe Zamawiającego i konieczne było podjęcie działań zmierzających do zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych umożliwiających
zawarcie umowy z Wykonawcą), co wpłynęło na skrócenie czasu Wykonawcy na wykonanie Umowy;
2) braku możliwości udostępnienia obiektu w celu prowadzenia robót, wynikającego z obiektywnych, nieprzewidzianych i niezależnych od Zamawiającego okoliczności,
3) okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymania robót przez Zamawiającego,
4) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne, pożar na terenie objętym Przedmiotem Umowy, protesty społeczne, epidemia itp.) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót,
5) zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w specyfikacji warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności: niewypały i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne i/lub konieczność wykonania badań archeologicznych, mających istotny wpływ na termin realizacji robót,
6) wystąpienia robót dodatkowych, które nie zostały ujęte w niniejszej Umowie, a których wykonanie jest konieczne do wykonania Przedmiotu Umowy,
7) konieczności usunięcia kolizji z urządzeniami infrastruktury podziemnej nie
zinwentaryzowanej geodezyjnie,
8) prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności nieprzewidzianych Umową, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie w realizacji Umowy, lub gdy
9) zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w art. 455 ust. 1-2 Prawa zamówień publicznych oraz ust. 3 Umowy.
2. Niezależnie, od postanowień ust. 1, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy:
1) jeżeli konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru Umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej Umowy;
2) jeżeli łączna wartość zmian jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 15%, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru Umowy.
Powyższe dot. zarówno zwiększenia jak i zmniejszenia zakresu Umowy i zw. z tym wynagrodzenia, a także terminu realizacji Umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowa gwarancja
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-07-24

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.