Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
801z dziś
5504z ostatnich 7 dni
20395z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Utworzenie dodatkowych miejsc w Żłobku

Przedmiot:

Utworzenie dodatkowych miejsc w Żłobku

Data zamieszczenia: 2021-06-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina i Miasto Jastrowie
Gdańska 79
64-915 Jastrowie
powiat: złotowski
(67) 266 22 11, faks (67) 2662342;
sekretariat@jastrowie.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Jastrowie
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: (67) 266 22 11, faks
Termin składania ofert: 2021-06-25 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Utworzenie dodatkowych miejsc w Żłobku Miejskim TULIŚ w Jastrowiu
Krótki opis przedmiotu zamówienia

CPV: 45000000-7

Dokument nr: 2021/BZP 00078290

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-06-25 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
http://bip3.wokiss.pl/jastrowie/bip/urzad-gminy-i-miasta.html
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/54e21htom1/skrytka znajdująca się na platformie ePUAP pod adresem
https://epuap.gov.pl/wps/portalPoczta elektroniczna [e-mail]: sekretariat@jastrowie.plStrona
internetowa zamawiającego [URL]: http://www.jastrowie.pl/Strona internetowa prowadzonego
postępowania na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty
zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /54e21htom1/skrytka znajdująca się na platformie ePUAP pod
adresem https://epuap.gov.pl/wps/portalPoczta elektroniczna [e-mail]: sekretariat@jastrowie.plStrona
internetowa zamawiającego [URL]: http://www.jastrowie.pl/Strona internetowa prowadzonego
postępowania na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty
zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia [URL]:
http://bip3.wokiss.pl/jastrowie/bip/urzad-gminy-i-miasta.html
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z SWZ

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-06-25 10:00
Miejsce składania ofert: Gmina i Miasto Jastrowie, Ul. Gdańska 79, 64-915, 14.1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-30

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak
4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.2. Zakres przedsięwzięcia obejmuje:1. Prace przygotowawcze.2. Prace budowlano -
instalacyjne - adaptacja pomieszczeń3. Roboty zewnętrzne.Do robót zewnętrznych
zakwalifikowano:- Wymianę ogrodzenia- Remont elewacji- Remont utwardzenia terenu4.
Pomieszczenie wózkarni (remont).Mieszkanie znajdujące się w budynku ośrodka zdrowia przy
ulicy 1 Maja 11 w Jastrowiu zostanie zaadaptowane na dodatkowe miejsca przy Żłobku Miejskim
TULIŚ w Jastrowiu. Oferent - Gmina i Miasto Jastrowie planuje utworzenie 15 dodatkowych
miejsc w funkcjonującej już instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.W wyniku przebudowy
oraz zmiany formy użytkowania powstaną pomieszczenia, które będą spełniały wymagania
wskazane w rozporządzeniu MRPiPS z dn. 10 lipca 2014r. w sprawie wymagań lokalowych i
sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy i
zgodnie z ust. z dn. 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane i Rozp. MI z dn. 12 kwietnia 2002 r w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U.
Nr 75, poz. 690 z późn.zm) oraz zasadami wiedzy technicznej.Całkowity metraż pomieszczeń
objętych adaptacją wynosi 94,33 m? w tym:- komunikacja (korytarz) 7,46 m?- łazienka 10,30 m?-
schowek (pomieszczenie na leżaki) 4,14 m?- sala dzienna dla dzieci 58,06 m?- pomieszczenie
wózkarni 14,37 m? Budynek, w którym będą mieściły się dodatkowe miejsca opieki, częściowo
pełni funkcję ośrodka zdrowia oraz od kwietnia 2021 mieści również Żłobek Miejski TULIŚ w
Jastrowiu z 20 miejscami. Zaplanowane prace obejmują przebudowę oraz zmianę sposobu
użytkowania wydzielonych na nowe miejsca pomieszczeń. Wykorzystanie istniejącej
infrastruktury pozwoli na zwiększenie efektywności kosztowej inwestycji w stosunku do kosztów
jakie byłyby konieczne w przypadku budowy nowego obiektu.Jako pomieszczenia niezbędne dla
prawidłowego działania obiektu wykorzystane zostaną istniejące pomieszczenia związane z
obsługą działającego już Żłobka Miejskiego TULIŚ w Jastrowiu. Są to: wiatrołap, korytarz,
szatnia, pomieszczenia biurowe, wc dla personelu, zmywalnia, kuchnia (rozdzielnia posiłków),
plac zabaw, parking, kotłownia. Wymienione części wspólne nie wymagają prac adaptacyjnych i
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00057427/01 z dnia 2021-05-18
2021-05-18 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
remontowych. Oferent przewiduje w ramach realizacji zadania prace związane z następującymi
częściami wspólnymi: wymiana ogrodzenia, remont elewacji, remont utwardzenia terenu, remont
pomieszczenie wózkarni. o UWAGA! Przed przystąpieniem do przetargu konieczna jest wizja
lokalna! (Wizja musi być przeprowadzona w towarzystwie pracownika Urzędu GiM Jastrowie po
wcześniejszym ustaleniu godziny spotkania. Oferty bez potwierdzonej wizji lokalnej zostaną
odrzucone)o Kolory/kształty/wzory płytek, elewacji itp. do uzgodnienia w Zamawiającym o
WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO UZYSKANIA PRAWOMOCNEJ DECYZJI
POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIA
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-30
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 17.4 Za najkorzystniejszą ofertę w danej części zamówienia zostanie
uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów (O) obliczoną na podstawie wzoru:O = C +
Ggdzie:O- łączna ilość punktów oferty ocenianej,C- liczba punktów uzyskanych w kryterium ,,Cena",Gliczba
punktów uzyskanych w kryterium ,,Długość okresu gwarancji jakości".
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji jakości
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:1) Wykonawca winien wykazać, że
wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie
wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:a) w zakresie zamówienia: co najmniej
dwa zamówienia, z których każde polegało na budowę/przebudowę/remoncie budynku (obiektu
kubaturowego) o wartości min 300 000,00 zł,2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się
wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania zamówienia i
skierują do jego realizacji:- Kierownik budowy - 2 lata - podstawa dysponowania- Kierownik
robót sanitarnych - 1 rok - podstawa dysponowania- Kierownik robót elektrycznych- 1 rok -
podstawa dysponowania
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z SWZ
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z SWZ
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zgodnie z SWZ
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Zgodnie z SWZ
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Zgodnie z SWZ
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Ze względu na ograniczoną liczbę wyrazów całość w załączniku nr 2 - wzór umowy
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 17.4 Za najkorzystniejszą ofertę w danej części zamówienia zostanie
uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów (O) obliczoną na podstawie wzoru:O = C +
Ggdzie:O- łączna ilość punktów oferty ocenianej,C- liczba punktów uzyskanych w kryterium ,,Cena",Gliczba
punktów uzyskanych w kryterium ,,Długość okresu gwarancji jakości".
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji jakości
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.