Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
801z dziś
5504z ostatnich 7 dni
20395z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Roboty budowlane

Przedmiot:

Roboty budowlane

Data zamieszczenia: 2021-06-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Marcin Bukowczan Specjalistyczna Praktyka Lekarska
Adama Mickiewicza 123
34-200 Sucha Beskidzka
powiat: suski
+ 48 504 053 698
mbukowczan@gmail.com
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/53234
Województwo: małopolskie
Miasto: Sucha Beskidzka
Wadium: ---
Nr telefonu: + 48 504 053 698
Termin składania ofert: 2021-06-25 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/RPMP/1.2.1/2021
Powstaje w kontekście projektu
RPMP.01.02.01-12-0158/20 - Opracowanie i przetestowanie bezkontaktowej metody nadzorowania leczenia pacjentów z chorobami układu oddechowego oraz alergiami przy wykorzystaniu e-słuchawki.

Część 1
PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCYCH BUDYNKÓW GOSODARCZO-USŁUGOWYCH

Przedmioty zamówienia
Roboty budowlane
Roboty budowlane
Opis
Pełna treść zapytania ofertowego nr 1/RPMP/1.2.1/2021 znajduje się w załączniku "Zapytanie ofertowe" (załącznik 5) i stanowi integralną część przedmiotowego ogłoszenia.
Przedmiot zamówienia obejmuje prowadzenie robót budowlanych w zakresie przebudowy i dostosowania do użytkowania budynku stanowiącego miejsce realizacji projektu (nieruchomość przy Ul. Sienkiewicza 12, Maków Podhalański). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w poz. 3.2.1.
Do przedmiotowego zapytania ofertowego, dołączony zostaje przedmiar robót stanowiący specyfikację techniczną wszystkich robót budowlanych.
Przedmiary robót mają charakter wyłącznie pomocniczy i nie obejmują wszystkich robót składających się na przedmiot zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego zapoznania się i sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Ewentualny brak w przedmiarach robót koniecznych do wykonania na podstawie dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ich wykonania na podstawie projektu, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, w cenie zaoferowanej w ofercie.
W przypadku rozbieżności pomiędzy rozmiarem robót budowlanych przewidzianych w projekcie budowlanym a ilością robót wynikającą z przedmiaru, wykonawca zobowiązany jest do wykonania zamówienia zgodnie z projektem budowlanym.
Informacje technologiczne dot. projektu budowlanego, z którym roboty budowlane muszą być zgodne, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego. Zamawiający udostępni niezbędną dokumentację potencjalnym oferentom pod warunkiem podpisania przez nich umowy o poufności zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zapytania. Oferent zainteresowany dostępem do ww. informacji powinien pobrać wzór umowy i po jego wypełnieniu wymaganymi danymi oraz podpisaniu przesłać pocztą, dostarczyć osobiście lub kurierem na adres Zamawiającego: Ul. Adama Mickiewicza 123, 34-200 Sucha Beskidzka lub przesłać skan umowy pocztą elektroniczną na adres mbukowczan@gmail.com.
UWAGA: Ewentualne wskazania w dokumentacjach nazw własnych producentów, typów, urządzeń czy materiałów należy traktować jako definiujące minimalne wymagania materiałowe. Zamawiający dopuszcza zmianę systemów, materiałów i producentów urządzeń/materiałów/technologii na równoważne w stosunku do założonych w dokumentacji projektowej oraz przetargowej, pod warunkiem spełnienia wymagań stawianych im w projekcie, niepogorszeniu ich parametrów, zachowaniu celu, któremu mają służyć. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania równoważne spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
Miejsce realizacji prac budowlanych: Ul. Sienkiewicza 12, Maków Podhalański.
PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCYCH BUDYNKÓW GOSODARCZO-USŁUGOWYCH W MAKOWIE PODHALAŃKIM (nieruchomość zabytkowa o powierzchni 585 m2, działka ewidencyjna nr 7405 jednostka ewidencyjna Maków Podhalański)
Przeznaczenie prac budowlanych:
Przeprowadzenie prac budowlanych umożliwi Wnioskodawcy rozpoczęcie świadczenia usług medycznych. Zgodnie z projektem architektonicznym w miejscu realizacji prac budowlanych powstanie przychodnia, w której zostaną wyodrębnione pomieszczenia, w których to będą świadczone usługi medyczne leczenia i nadzorowania pacjentów z chorobami układu oddechowego.
Prace budowlane będą obejmować następujące etapy:
1. Roboty budowlane (roboty stanu surowego, stolarka i ślusarka zewnętrzna, ocieplenie stropu, stolarka wewnętrzna, tynki i okładziny ścian wewnętrznych, roboty malarskie, podłogi i posadzki, elewacja)
2. Roboty zewnętrzne - polegające na dostosowaniu zewnętrznego otoczenia dookoła budynku do użytku np. budowa chodników i parkingu.
3. Wykonanie instalacji (elektryczna, teletechniczna, alarmowa, sanitarna, ogrzewania i klimatyzacji).
Szczegółowa specyfikacja zakresu prac znajduje się w projekcie technologicznym oraz przedmiarach robót zgodnie z informacją w punkcie ,,OGÓLNE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA".
W formularzu ofertowym należy wyodrębnić koszty wykonania robót w ramach:
- robót budowlanych
- robót zewnętrznych
- wykonania instalacji.
Czas reakcji serwisu na awarię/usterkę w godz.ch maksymalnie 48 godz.

CPV: 45000000-7, 45100000-8, 45111200-0, 45200000-9, 45223000-6, 45223110-0, 45233200-1, 45261400-8, 45300000-0, 45310000-3

Dokument nr: 2021-24039-53234, 1/RPMP/1.2.1/2021

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-06-25
Za termin dostarczenia oferty uznaje się termin wpływu oferty
do siedziby Zamawiającego, jej złożenia za pośrednictwem Bazy
Konkurencyjności lub jej otrzymania na adres mailowy wskazany
w pkt 7.2
TERMIN SKŁADANIA ofert upływa w dniu 25.06.2021 r.

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2021-07

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
małopolskie
Powiat
suski
Gmina
Maków Podhalański
Miejscowość
Maków Podhalański
Harmonogram
Etap 1
Początek realizacji
2021-07-01
Koniec realizacji
2023-06-30
Czy występuje płatność częściowa
TAK
Opis
Maksymalny końcowy termin wykonania przedmiotu zamówienia to 30.06.2023 r.
Planowany termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia to 01.07.2021 r. Ostateczny termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy wskazany zostanie w umowie z wybranym Wykonawcą.
Dopuszcza się zmiany umowy w zakresie terminu realizacji pod warunkiem wystąpienia obiektywnych i niezależnych od woli i działania Zamawiającego lub Wykonawcy okoliczności powodujących uzasadnione wydłużenie okresu dostawy. Każda zmiana do Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i musi być dokonana poprzez sporządzenie zmiany do Umowy - Aneksu. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w zakresie terminów płatności.
Komisja Konkursowa dokona oceny ofert pod względem formalnym oraz zgodnie z treścią niniejszego zapytania ofertowego.
Ocena ofert, o której mowa powyżej dokonana zostanie w terminie 7 dni licząc od dnia następującego po upływie terminu składania ofert.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów, stanowiącą sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny oferty.
Zamawiający ogłosi wybór Oferenta w miejscach publikacji niniejszego zapytania wskazanych w pkt 2 niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej.
Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, w tym dokumentów potwierdzających podane w ofertach informacje.
Jeżeli Oferent nie złożył oświadczenia, o braku powiązań kapitałowych lub oświadczenie jest niekompletne, zawiera omyłki lub budzi wskazane przez zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
Podobnie jeżeli Oferent nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
Cena przedmiotu zapytania - cena zaoferowana przez Oferenta obejmuje wszelkie wydatki związane z realizacją przedmiotu zapytania oraz wszelkie daniny o charakterze publicznoprawnym (w tym w szczególności podatki pośrednie, bezpośrednie, związane z obowiązkowymi ubezpieczeniami) oraz inne koszty jakie Wykonawca poniesie w celu prawidłowej i zgodnej, z wymaganiami niniejszego zapytania i prawa, realizacji zamówienia. Cena nie będzie podlegała podwyższeniu z jakiegokolwiek tytułu, chyba że co innego wyraźnie postanowi Zamawiający w treści niniejszego zapytania lub w formie pisemnej w trakcie realizacji przedmiotu zapytania.
Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zamawiającemu. Na każdym etapie realizacji zamówienia Oferent zobowiązany będzie do kontaktu z przedstawicielem Zamawiającego, informowania o bieżących działaniach i ewentualnych utrudnieniach w realizacji przedmiotu zamówienia. W trakcie realizacji zamówienia niezbędne dokumenty i informacje zostaną udostępnione Oferentowi z inicjatywy Zamawiającego lub na prośbę Oferenta. Oferent będzie zobowiązany do realizacji zamówienia w sposób uwzględniający prawne, organizacyjne i finansowe uwarunkowania Projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.
Warunkiem przystąpienia do realizacji zamówienia będzie podpisanie umowy z Zamawiającym.
Etapy będą zgodne z harmonogramem, który będzie załączony do umowy z Wykonawcą.

Wymagania:
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje możliwości składania zamówień uzupełniających.
Warunki zmiany umowy
Dopuszcza się zmiany umowy w zakresie terminu realizacji pod warunkiem wystąpienia obiektywnych i niezależnych od woli i działania Zamawiającego lub Wykonawcy okoliczności powodujących uzasadnione wydłużenie okresu dostawy. Każda zmiana do Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i musi być dokonana poprzez sporządzenie zmiany do Umowy - Aneksu. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w zakresie terminów płatności.
Zamawiający może unieważnić postępowanie lub zmodyfikować treść zapytania ofertowego.
Modyfikacja zapytania ofertowego:
Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść zapytania ofertowego w szczególności ze względu na konieczność usunięcia wad lub niejasności w treści zapytania (w szczególności w odpowiedzi na pytania Wykonawców), dostosowania zapytania do wymagań powszechnie obowiązującego prawa lub innych regulacji wiążących Zamawiającego, oraz o ile okaże się to konieczne do prawidłowej realizacji Projektu lub przedmiotu zapytania (szczególności ze względu na należytą jakość wykonania przedmiotu zapytania oraz jego zgodność z celami Projektu).
Informacja o zmianie treści zapytania ofertowego zostanie zamieszczona w miejscach publikacji niniejszego zapytania wskazanych w pkt. 2 oraz zostaną poinformowani oferenci, od których Zamawiający otrzymał już zapytania.
W przypadku modyfikacji istotnych treści zapytania termin składania ofert zostanie przedłużony o czas niezbędny na wprowadzenia zmian w ofertach.
Uszczegółowienie w załączonym zapytaniu ofertowym (załącznik 5).
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Oferent zobowiązany jest złożyć oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym w rozumieniu pkt 3.4.1. (załącznika 5) wg załączonego wzoru (załącznik nr 2 do niniejszego zapytania).
Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom, które powiązane są z nim kapitałowo lub osobowo. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą w szczególności poprzez:
a) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO;
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Oferent będący podmiotem powiązanym z Zamawiającym w rozumieniu pkt 3.4.1 (załącznika 5) podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu ofertowym a jego oferta zostaje odrzucona.
Oferent składa oświadczenie o wykonaniu obowiązków informacyjnych, o których mowa art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wobec osób, których dane osobowe przekazał w związku z udziałem w przetargu, wg załączonego wzoru. (załącznik nr 3 do niniejszego zapytania). Szczegóły dot. klauzuli informacyjnej RODO znajdują się w punkcie 3.5.2 załącznika 5.
Uszczegółowienie w załączonym zapytaniu ofertowym (załącznik nr 5).
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Oferta powinna być przygotowana w języku polskim, w sposób jak najbardziej zrozumiały, czytelny i kompletny oraz jednoznacznie odnosić się do przedmiotu zamówienia.
Oferta powinna być zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami dotyczącymi ochrony uczciwej konkurencji (ustawa z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów - tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 229 ze zm.) oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 459 ze zm.) dotyczącymi oferty oraz spełniać wymogi opisane w niniejszym zapytaniu.
Złożona oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania oraz powinna zawierać:
- nazwę i adres oferenta oraz dane kontaktowe, w tym adres e-mail,
- termin realizacji,
- specyfikację przedmiotu zamówienia (jeśli dotyczy),
- informację o gwarancji dla przedmiotu zamówienia określonego w pkt 3.2 (poz. 3.2.1),
- informację o zastosowaniu materiałów pochodzących z recyklingu,
- cenę netto i brutto dla wskazanych elementów oraz łącznie dla przedmiotu zamówienia określonego w pkt 3.2 (poz. 3.2.1),
- czas reakcji serwisu na awarię/usterkę w godzinach,
- sposób i termin płatności,
- datę sporządzenia oferty,
- datę ważności oferty,
- pieczęć i podpis oferenta,
- załączniki zgodnie z pkt 3.5 zapytania ofertowego (załącznika 5).
Oferta musi być ważna co najmniej do 24.07.2021 r.
Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Oferent może złożyć jedną ofertę na zamówienie i zaproponować jedną cenę netto oraz brutto dla poszczególnej kategorii prac wskazanej w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (pkt 3.2.1).
Oferty należy składać:
- osobiście i/lub
- za pośrednictwem poczty na adres korespondencyjny Zamawiającego i/lub
- za pośrednictwem Bazy konkurencyjności i/lub
- pocztą elektroniczną na adres mbukowczan@gmail.com
W przypadku istotnych wątpliwości Oferent może zadać pytanie Zamawiającemu w celu objaśnienia treści zapytania ofertowego. Ewentualną odpowiedź merytoryczną Zamawiający zamieści w miejscach publikacji niniejszego zapytania wskazanych w pkt 2 (załącznika 5) oraz poinformuje za pomocą poczty elektronicznej oferentów, od których otrzymał już ofertę lub pytanie bez ujawniania źródła zapytania.
Rażąco niska cena oferty;
Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień.
W przypadku, gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:
1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;
2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień.
Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:
- oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.);
- pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
- wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
- wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;
- powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na Wykonawcy.
Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zamawiającemu.
Uszczegółowienie w załączonym zapytaniu ofertowym (załącznik 5).

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-06-10
Data ostatniej zmiany
2021-06-10

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena netto - 70 punktów
Punkty przyznawane są wg poniższego wzoru (wynik zaokrąglony zostanie do dwóch miejsc po przecinku):
70 x (cena najniższa)/(cena badana)
Punktacja będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadami matematyki.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Okres gwarancji - 20 pkt
Okres gwarancji wskazany w formularzu oferty - liczba punktów
12 m-cy i poniżej - 0 pkt
Pow. 12 m-cy do 24 miesięcy - 5 pkt
Pow. 24 m-cy do 36 miesięcy - 10 pkt
Pow. 36 m-cy do 48 miesięcy - 15 pkt
Pow. 48 m-cy - 20 pkt
Uszczegółowienie w załączniku 5.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Czas reakcji serwisu na awarię/usterkę - 10 punktów
Wykonawca może zadeklarować czas reakcji w pełnych godzinach w przedziale 1÷48 godziny.
Sposób kalkulacji przedstawiono w załączniku 5 (pkt 4).
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Jeżeli w ramach zamówienia kilka ofert dot. pozycji 3.2.1 zamówienia otrzyma identyczną liczbę punktów Zamawiający wybierze ofertę dostawcy, którego oferta jest najbardziej korzystna z punktu widzenia oddziaływania na środowisko i klimat (wykorzystanie materiałów pochodzących z recyclingu).

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Marcin Bukowczan
tel.: + 48 504 053 698
e-mail: mbukowczan@gmail.com

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.