Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4492z ostatnich 7 dni
21226z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont i zabezpieczenie dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego, remont kominów oraz...

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Remont i zabezpieczenie dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego, remont kominów oraz zabezpieczenie i częściowa wymiana uszkodzonych stropów w zabytkowym budynku pałacu

Data zamieszczenia: 2021-06-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiat Krakowski
Aleja Słowackiego 20
30-037 Kraków
powiat: Kraków
126344266, faks 126335294
zarzad@powiat.krakow.pl
https://portal.smartpzp.pl/spwk/public/postepowanie?postepowanie=16587113
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: 126344266, faks 1263
Termin składania ofert: 2021-06-28 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont i zabezpieczenie dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego, remont kominów oraz zabezpieczenie i częściowa wymiana uszkodzonych stropów w zabytkowym budynku pałacu w miejscowości Piekary.
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont i zabezpieczenie dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego oraz zabezpieczenie, częściowa wymiana uszkodzonych stropów oraz zabezpieczenie tarasów w zabytkowym pałacu zlokalizowanym na działce nr 644/4 m. Piekary gm. Liszki. Zakres robót budowlanych polega na: wykonaniu prac zabezpieczających poprzez podparcie stropów parteru i I piętra, częściowej wymianie konstrukcji więźby dachowej i pokrycia dachu - IV etap, remoncie pozostałego pokrycia dachu poprzez wykonanie nowych warstw oraz wykonanie nowych obróbek blacharskich, zabezpieczenie tarasu.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych i zakończenie zadania zgodnie z dokumentacją projektową oraz uzupełniającym projektem wykonawczym.
Zakres prac obejmuje:
1) stemplowanie konstrukcji - zabezpieczenie stropów nad parterem przed nadmiernym obciążeniem,
2) zabezpieczenie wszystkich otworów drzwiowych barierkami z desek,
3) zabezpieczenie pomieszczeń przed zalewaniem - wymiana uszkodzonych krokwi, deskowania oraz pokrycia dachowego - pokrycie jednowarstwowo papą - pozostałe niezabezpieczone części dachu - ostatni etap,
4) rozebranie kominów ponad dachem i zabezpieczenie miejsc po kominach,
5) wykonanie prowizorycznego zabezpieczenia tarasu po stronie północnej ,
6) wymiana płyt falistych na prowizorycznych zadaszeniach około 50%,
7) przemurowanie uszkodzonych murów attyki i uzupełnienie tynku,
8) zabezpieczenie wieżyczek attyki uzupełnienie tynków i tymczasowe pokrycie papą termozgrzewalną,
9) załadunek i wywiezienie drewna z okresu remontu - etap I - IV

CPV: 45261100-5, 45111220-6, 45210000-2, 45261200-6, 45262500-6, 45262600-7, 45453000-7

Dokument nr: 2021/BZP 00079741, AB.7013.16.2019

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-06-28 12:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://portal.smartpzp.pl/spwk
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Adres strony prowadzonego postępowania: https://portal.smartpzp.pl/spwk
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta w Systemie, ani logowania do Systemu. Ponadto, zadawanie pytań do dokumentów zamówienia przez Wykonawców nie wymaga zakładania konta i odbywa się w zakładce "Pytania do postępowania". Każdy wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacjom, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.
Za pośrednictwem posiadanego w Systemie konta Użytkownika Zewnętrznego odbywa się komunikacja Wykonawcy z Zamawiającym w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie dokumentów, oświadczeń, informacji, wniosków w ramach postępowania.
Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę zapisania plików na serwerze. Aktualna data i godz., zsynchronizowane z Głównym Urzędem Miar, wyświetlane są w prawym rogu Systemu.
Do pełnego i prawidłowego korzystania z Systemu konieczne jest posiadanie przez Wykonawcę elektronicznego podpisu kwalifikowanego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego służącego do autentykacji i podpisu.
Z Systemu można korzystać na dwa sposoby, pod warunkiem spełnienia następujących minimalnych wymagań technicznych, które znajdują się na stronie: https://portal.smartpzp.pl/spwk/elearning
Użycie przez Wykonawcę do kontaktu z Zamawiającym środków komunikacji elektronicznej zapewnionych w Systemie jest uzależnione od uprzedniej akceptacji przez Wykonawcę Regulaminu korzystania z usług Systemu na witrynie internetowej przy zakładaniu profilu Wykonawcy.
Wykonawcy przysługuje prawo korzystania z asysty obejmującej wsparcie techniczne w kwestiach dotyczących korzystania z Systemu, polegające na doradztwie telefonicznym i e-mailowym na zasadach określonych w Regulaminie korzystania z usług Systemu. Wykonawcy zobowiązani są do bieżącego śledzenia ewentualnych zmian technicznych w Systemie. Wyłącznie w sytuacji awarii Systemu lub przerwy technicznej działania Systemu Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mailowy: zp@powiat.krakow.pl (nie dotyczy składania ofert, które należy złożyć wyłącznie za pośrednictwem Systemu).
Maksymalny rozmiar pojedynczych plików przesyłanych za pośrednictwem Systemu wynosi 100 MB.
W przypadku przekazywania plików skompresowanych zaleca się podpisanie każdego dokumentu odrębnie (nie należy podpisywać skompresowanego pliku).
Zaleca się sprawdzenie poprawności podpisania plików przed wysłaniem ich w Systemie. Sprawdzenia można dokonać w Systemie w zakładce ,,Weryfikacja oprogramowania do podpisu"
Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania do Systemu.
W korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Wykonawcy powinni posługiwać się następującym znakiem postępowania: AB.7013.16.2019.
Nie przewiduje się innego sposobu komunikowania się z Wykonawcami niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za wyjątkiem sytuacji awarii systemu.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Dane osobowe w Starostwie Powiatowym w Krakowie są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Unii Europejskiej, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej ,,RODO" i przepisami krajowymi z zakresu ochrony danych osobowych.
2. Administratorem Danych Osobowych jest Powiat Krakowski z siedzibą w Krakowie, Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków, tel. 12-633-49-06, adres e-mail: zarzad@powiat.krakow.pl
3. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się telefonicznie pod numerem (12) 39-79-509 lub wysyłając informację na adres e-mail iod@powiat.krakow.pl
4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,,Remont i zabezpieczenie dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego, remontu kominów oraz zabezpieczenie i częściowa wymiana uszkodzonych stropów w zabytkowym budynku pałacu zlokalizowanym na dz. nr 644/4 w miejscowości Piekary, Gmina Liszki", prowadzonym w trybie podstawowym.
5. Podstawą prawną ich przetwarzania jest Państwa zgoda wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postępowaniu oraz następujące przepisy prawa:
1) ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.),
2) Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r., poz. 2415),
3) rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie protokołów postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U.z 2020 r., poz. 2434),
4) rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2439),
5) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie postępowania przy rozpoznawaniu odwołań przez Krajową Izbę Odwoławczą (Dz. U. poz. 2453),
6) ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 217 z późn. zm.).
6. Odbiorcami danych, czyli podmiotami którym dane osobowe będą ujawnione są: będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a następnie przez okres 5 lat w Archiwum Zakładowym Starostwa Powiatowego w Krakowie zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt dla danej grupy archiwalnej zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): W przypadkach określonych przepisami prawa osobie, której dane są przetwarzane przysługują niżej wymienione uprawnienia:
1) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
2) prawo do sprostowania (poprawienia) danych osobowych w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, przy czym skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
3) prawo do ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), przy czym w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
4) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem prawa, w tym przepisów RODO.
Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy podstawę przetwarzania danych stanowi przepis prawa lub zawierana między stronami umowa. W takim przypadku niepodanie danych osobowych uniemożliwi realizację czynności lub usługi, bądź zawarcie umowy.
Przy przetwarzaniu danych osobowych Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania.
Zgodnie z treścią art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) Administrator udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.10) ), zwanego dalej ,,rozporządzeniem 2016/679", w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy, do upływu terminu na ich wniesienie.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/spwk/public/postepowanie?postepowanie=16587113
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-06-28 12:00
Miejsce składania ofert: Oferty należy złożyć przez zakładkę "Oferty" poprzez System SmartPZP pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/spwk

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-15

Wymagania:
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych, 00/100);
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Getin Noble Bank S.A., nr rachunku: 37 1560 0013 2568 2812 5880 0010 z dopiskiem ,,Wadium - Pałac Piekary AB.7013.16.2019"
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie bez potwierdzania tych okoliczności;
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Powiat Krakowski;
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
8) musi zostać złożone w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę poręczenia lub gwarancji.
6. W przypadku wniesienia wadium w formie:
1) pieniężnej - zaleca się, by dowód dokonania przelewu został dołączony do oferty;
2) poręczeń lub gwarancji - wymaga się, by oryginał dokumentu został złożony wraz z ofertą, w postaci elektronicznej.
7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy zostanie odrzucona
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: AB.7013.16.2019
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont i zabezpieczenie dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego oraz zabezpieczenie, częściowa wymiana uszkodzonych stropów oraz zabezpieczenie tarasów w zabytkowym pałacu zlokalizowanym na działce nr 644/4 m. Piekary gm. Liszki. Zakres robót budowlanych polega na: wykonaniu prac zabezpieczających poprzez podparcie stropów parteru i I piętra, częściowej wymianie konstrukcji więźby dachowej i pokrycia dachu - IV etap, remoncie pozostałego pokrycia dachu poprzez wykonanie nowych warstw oraz wykonanie nowych obróbek blacharskich, zabezpieczenie tarasu.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych i zakończenie zadania zgodnie z dokumentacją projektową oraz uzupełniającym projektem wykonawczym.
Zakres prac obejmuje:
1) stemplowanie konstrukcji - zabezpieczenie stropów nad parterem przed nadmiernym obciążeniem,
2) zabezpieczenie wszystkich otworów drzwiowych barierkami z desek,
3) zabezpieczenie pomieszczeń przed zalewaniem - wymiana uszkodzonych krokwi, deskowania oraz pokrycia dachowego - pokrycie jednowarstwowo papą - pozostałe niezabezpieczone części dachu - ostatni etap,
4) rozebranie kominów ponad dachem i zabezpieczenie miejsc po kominach,
5) wykonanie prowizorycznego zabezpieczenia tarasu po stronie północnej ,
6) wymiana płyt falistych na prowizorycznych zadaszeniach około 50%,
7) przemurowanie uszkodzonych murów attyki i uzupełnienie tynku,
8) zabezpieczenie wieżyczek attyki uzupełnienie tynków i tymczasowe pokrycie papą termozgrzewalną,
9) załadunek i wywiezienie drewna z okresu remontu - etap I - IV
4.2.6.) Główny kod CPV: 45261100-5 - Wykonywanie konstrukcji dachowych
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45261200-6 - Wykonywanie pokryć dachowych i malowanie dachów

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45262600-7 - Różne specjalne roboty budowlane

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-15
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane wg następujących kryteriów:
1) Cena brutto w złotych,
2) Doświadczenie kierownika budowy.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie kierownika budowy
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
d) zdolności technicznej lub zawodowej.

2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:
warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej zostanie spełniony, jeśli:
1) wykonawca dysponuje kierownikiem budowy, tj. osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz posiadający doświadczenie przy pracy przy zabytku zgodnie z Ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane):

Uwaga: Doświadczenie kierownika budowy będzie przedmiotem oceny ofert zgodnie z opisem kryteriów, wskazanych w rozdz. XVI SWZ.

2) Wykonawca w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie) należycie wykonał co najmniej 2 roboty budowlane polegające na odtworzeniu konstrukcji, w zakres których wchodziły prace budowlane na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków na kwotę minimum 100 000,00 zł każda z nich. Należy wskazać w jakim rejestrze zabytków znajduje się obiekt oraz podać numer pozycji w tym rejestrze.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
chyba, że wykonawca wskaże dostępność tych dokumentów w formie elektronicznej pod określonym adresem internetowym ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych i zamawiający może pobrać go samodzielnie z tej bazy.
2) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Oświadczenie należy złożyć według wzoru, stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) na obiektach wpisanych do rejestru zabytków, na kwotę minimum 100 000,00 zł każda z nich. Roboty budowlane powinny polegać na odtworzeniu konstrukcji. W wykazie należy podać w jakim rejestrze zabytków znajduje się obiekt oraz numer pozycji z rejestru. Do powyższego wykazu należy załączyć dowody określające, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa wyżej są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiedne dokumenty. Wykaz należy złożyć zgodnie ze wzorem załącznika nr 7 do SWZ,
2) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz należy złożyć zgodnie ze wzorem załącznika nr 8 do SWZ,
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych, 00/100);
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Getin Noble Bank S.A., nr rachunku: 37 1560 0013 2568 2812 5880 0010 z dopiskiem ,,Wadium - Pałac Piekary AB.7013.16.2019"
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie bez potwierdzania tych okoliczności;
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Powiat Krakowski;
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
8) musi zostać złożone w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę poręczenia lub gwarancji.
6. W przypadku wniesienia wadium w formie:
1) pieniężnej - zaleca się, by dowód dokonania przelewu został dołączony do oferty;
2) poręczeń lub gwarancji - wymaga się, by oryginał dokumentu został złożony wraz z ofertą, w postaci elektronicznej.
7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy zostanie odrzucona.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadach zawartych w
art. 58 ustawy.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na
zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty, do realizacji których te zdolności są
wymagane.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Do oferty każdy Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert
oświadczenia w zakresie wskazanym w załącznikach nr 2 i nr 3 do SWZ. Informacje zawarte w
oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o
których mowa w ust. 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Oświadczenie ma potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału
w postępowaniu.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Projekt umowy stanowi załącznik nr 10 do SWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie wskazanym w § 13 ,,Zmiany umowy" projektu umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane wg następujących kryteriów:
1) Cena brutto w złotych,
2) Doświadczenie kierownika budowy.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie kierownika budowy
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-07-27

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.