Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4492z ostatnich 7 dni
21226z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: PRZEBUDOWA BUDYNKU RATUSZA

Przedmiot:

PRZEBUDOWA BUDYNKU RATUSZA

Data zamieszczenia: 2021-06-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Gorlice
Rynek 2
38-300 Gorlice
powiat: gorlicki
18 3551252
zampub@um.gorlice.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/468657
Województwo: małopolskie
Miasto: Gorlice
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: 18 3551252
Termin składania ofert: 2021-06-28 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
PRZEBUDOWA BUDYNKU RATUSZA W RAMACH ZADANIA ,,DOSTOSOWANIE OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ DLA POTRZEB MIESZKAŃCÓW MIASTA GORLICE I POWIATU GORLICKIEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ CIĄGU KOMUNIKACYJNEGO"
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych przebudowy budynku Ratusza w ramach zadania ,,Dostosowanie obiektów użyteczności publicznej dla potrzeb mieszkańców Miasta Gorlice i Powiatu Gorlickiego wraz z przebudową ciągu komunikacyjnego", których zakres obejmuje:
1) budowę pochylni dla niepełnosprawnych od wejścia z Placu Kościelnego,
2) budowę windy w segmencie B Urzędu Miasta wraz z jej obudową płytą g-k ogniową, płytą OSB, styropianem grafitowym o grubości 14 cm (EPS 70 ?=0,035 W/m*K) z wykończeniem zbrojonym tynkiem silikatowo - silikonowym (dostosowaną do elewacji budynku B) z wykonaniem dwóch imitacji okien, wraz z dostawą i montażem dźwigu według parametrów wynikających z dokumentacji opisanej w ust. 1.3.,
3) remont korytarza na pierwszym piętrze budynku B - dojście do łazienek: szpachlowanie ścian i sufitu z ich malowaniem, przerobieniem w niezbędnym zakresie instalacji elektrycznej, wymiana dwóch sztuk drzwi wraz z ościeżnicami oraz ułożenie posadzki z płytek gresowych - rzut pomieszczenia wg załącznika nr 9 do SWZ - Rzut pierwszego piętra budynku B,
4) remont / zapewnienie prawidłowej wielkości pomieszczeń sanitarnych dla niepełnosprawnych na poziomie I i II piętra w budynku B wraz z ich wyposażeniem w biały montaż, elektryczne podumywalkowe ogrzewacze wody oraz wszelkie niezbędne akcesoria łazienkowe (np. suszarki do rąk, lustra, uchwyty, dozowniki do mydła, itp.),
5) montaż / wymianę wewnętrznej stolarki drzwiowej (10 szt. - łazienki, 1 szt. EI 60 w przejściu między budynkami, 2 szt. drzwi w powstałym korytarzu przejściowym dla niepełnosprawnych w budynku B, 1 szt. drzwi do pom. magazynowego w piwnicy oraz 2 szt. w korytarzu prowadzącym do łazienek na pierwszym piętrze budynku B - j.w.),
6) przełożenie drzwi wewnętrznych przy wejściu do windy na parterze,
7) wykonanie wentylacji pomieszczeń sanitarnych,
8) demontaż pomieszczenia socjalnego w pomieszczeniu, w którym będzie wydzielone przejście między segmentami A i B w budynku B (rys. P1 ze zmianami - zał. nr 5 do SWZ),
9) wydzielenie korytarza przejściowego w budynku B dla osób niepełnosprawnych przez budowę ścianki działowej z naświetlami (wg. rys. P1 ze zmianami - zał. nr 5 do SWZ),
10) wykonanie pomieszczenia socjalnego w pomieszczeniu o którym mowa w pkt. 8) i 9),
11) budowę przejścia pomiędzy budynkami A i B Urzędu Miasta wraz z wykonaniem ścianki działowej oraz budową pochylni - wg projektu stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ. Wykończenie przewiązki Wykonawca winien wykonać z uwzględnieniem rzutów aranżacji stanowiących załącznik nr 8 do SWZ,
12) wykonanie niezbędnych instalacji wchodzących w zakres zamówienia.

1.2. Oprócz robót wymienionych w ust. 1.1. i określonych w dokumentacji o której mowa w ust. 1.3. wykonawca wykona przedmiot umowy z uwzględnieniem następujących uwarunkowań:
1) instalacje elektryczne w wydzielonym korytarzu, pokoju biurowym i socjalnym oraz przejściu między budynkami należy wykonać z wykorzystaniem istniejącej instalacji.
2) wszystkie wymiary konstrukcji dźwigu wykonawca winien dostosować do typu zastosowanego dźwigu windowego.
3) Wykonawca winien przy wykonaniu zadania uwzględnić zmiany wynikające z obowiązujących przepisów i norm.
4) na obiekcie będą prowadzone równolegle przez innego wykonawcę roboty budowlano - instalacyjne związane termomodernizacją budynków A i B Urzędu Miasta Gorlice, w związku z tym przy wykonaniu robót instalacyjno - budowlanych należy uwzględnić wytyczne zakresu prac teromodernizacyjnych planowanych równolegle do realizacji niniejszego zadania oraz zapewnić uczestnictwo kierownika budowy w radach budowy dla robót prowadzonych równolegle na obiekcie celem koordynacji działań.

1.3. Dokumentacja opisująca przedmiot zamówienia:
1) Projekt budowlany ,,Dostosowanie dostępności segmentu B dla osób niepełnosprawnych w ramach ,,Budowy przejścia pomiędzy segmentami budynku Ratusza" - zał. nr 1 do SWZ,
2) Decyzja pozwolenia na budowę nr 45/2018 z dnia 22.01.2018 roku znak: AB.6740.794.2017 - zał. nr 2 do SWZ,
3) Rysunek 19 ze zmianami - zał. nr 3 do SWZ,
4) Rysunek K5 ze zmianami - zał. nr 4 do SWZ,
5) Rysunek P1 ze zmianami - zał. nr 5 do SWZ,
6) Rysunek K1 ze zmianami - zał. nr 6 do SWZ,
7) Rysunek wykonawczy pochylni między budynkami A i B UM Gorlice - zał. nr 7 do SWZ,
8) Rzuty z aranżacji wnętrz w zakresie przewiązki - zał. nr 8 do SWZ,
9) Rzut pierwszego piętra budynku B - zał. nr 9 do SWZ,
10) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - zał. nr 10 do SWZ,
11) Tabela kryteriów nazw własnych użytych w opisie zamówienia - zał. nr 11 do SWZ.

1.4. Przedmiary robót:
1) Przedmiar robót budowano sanitarnych - zał. nr 12 do SWZ,
2) Przedmiar robót branży elektrycznej - zał. nr 13 do SWZ,
stanowią element pomocniczy opisu przedmiotu zamówienia i ze względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia nie będą stanowiły podstawy do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

CPV: 45210000-2, 45111100-9, 45311200-2, 45313100-5, 45400000-1

Dokument nr: 2021/BZP 00080457, OR-III.271.2.8.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-06-28 13:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/transakcja/468657
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/468657 ,
adres poczty elektronicznej: e-mail zampub@um.gorlice.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Informacje ogólne: 1) Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, przekazywanie dokumentów elektronicznych odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tj.: a) platformy zakupowej platformazakupowa.pl Open Nexus Sp. z o.o., zwanej platformą zakupową, pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/468657 . Korzystanie z platformy zakupowej przez Wykonawcę jest bezpłatne. b) poczty elektronicznej e-mail: zampub@um.gorlice.pl . 2) Dokumenty przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej. 3) Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia udostępniane będą na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/transakcja/468657 . 4) Regulamin, warunki, zasady, instrukcje i szczegółowe informacje dotyczące korzystania z platformy zakupowej, wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej dostępne są na stronie platformy zakupowej Open Nexus Sp. z o.o. pod adresem: https://platformazakupowa.pl .2. Złożenie oferty: 1) Wykonawca składa ofertę wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/468657 .2) Ofertę należy sporządzić w języku polskim i złożyć pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Wykonawca w celu złożenia zamawiającemu oferty wybiera polecenie ,,Złóż ofertę" dostępne na platformie zakupowej przedmiotowego postępowania. Sposób złożenia oferty opisany został w instrukcji dla wykonawców dostępnej na stronie platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl .3. Sposób komunikowania się zamawiającego z wykonawcami (nie dotyczy składania ofert): 1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami np. składanie dokumentów, oświadczeń, zawiadomień, zapytań, innych informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/468657 i formularza ,,Wyślij wiadomość". 2) W sytuacjach awaryjnych, np. gdy korzystanie z platformy byłoby chwilowo utrudnione zamawiający dopuszcza również komunikowanie się pomiędzy zamawiającym a wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej e-mail: zampub@um.gorlice.pl .4. Sposób sporządzania i przekazywania dokumentów elektronicznych, wymagania techniczne dla dokumentów elektronicznych, wymagania techniczne i organizacyjne użycia środków komunikacji elektronicznej służących do odbioru dokumentów elektronicznych określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie. 5. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, składa się w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Gorlice, z siedzibą: Urząd Miejski w Gorlicach, Rynek 2, 38- 300 Gorlice.
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Gorlicach jest Pani Katarzyna Walczy, tel. 18 35 51 228, e-mail: walczy@um.gorlice.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/468657
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-06-28 13:00
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/468657

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 140 dni

Wymagania:
1) Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 3 000,00 zł (słownie zł: trzy tysiące 00/100).
2) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
3) Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
- pieniądzu,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020, poz. 299).
Zamawiający poza formami wnoszenia wadium ww. nie dopuszcza innych form jego wnoszenia.

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: Nr 59 2030 0045 1110 0000 0160 8370

W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego.

Wadium w formie innej niż pieniężna należy wnieść w formie oryginału, w postaci elektronicznej
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: OR-III.271.2.8.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 521690,54 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak
4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych przebudowy budynku Ratusza w ramach zadania ,,Dostosowanie obiektów użyteczności publicznej dla potrzeb mieszkańców Miasta Gorlice i Powiatu Gorlickiego wraz z przebudową ciągu komunikacyjnego", których zakres obejmuje:
1) budowę pochylni dla niepełnosprawnych od wejścia z Placu Kościelnego,
2) budowę windy w segmencie B Urzędu Miasta wraz z jej obudową płytą g-k ogniową, płytą OSB, styropianem grafitowym o grubości 14 cm (EPS 70 ?=0,035 W/m*K) z wykończeniem zbrojonym tynkiem silikatowo - silikonowym (dostosowaną do elewacji budynku B) z wykonaniem dwóch imitacji okien, wraz z dostawą i montażem dźwigu według parametrów wynikających z dokumentacji opisanej w ust. 1.3.,
3) remont korytarza na pierwszym piętrze budynku B - dojście do łazienek: szpachlowanie ścian i sufitu z ich malowaniem, przerobieniem w niezbędnym zakresie instalacji elektrycznej, wymiana dwóch sztuk drzwi wraz z ościeżnicami oraz ułożenie posadzki z płytek gresowych - rzut pomieszczenia wg załącznika nr 9 do SWZ - Rzut pierwszego piętra budynku B,
4) remont / zapewnienie prawidłowej wielkości pomieszczeń sanitarnych dla niepełnosprawnych na poziomie I i II piętra w budynku B wraz z ich wyposażeniem w biały montaż, elektryczne podumywalkowe ogrzewacze wody oraz wszelkie niezbędne akcesoria łazienkowe (np. suszarki do rąk, lustra, uchwyty, dozowniki do mydła, itp.),
5) montaż / wymianę wewnętrznej stolarki drzwiowej (10 szt. - łazienki, 1 szt. EI 60 w przejściu między budynkami, 2 szt. drzwi w powstałym korytarzu przejściowym dla niepełnosprawnych w budynku B, 1 szt. drzwi do pom. magazynowego w piwnicy oraz 2 szt. w korytarzu prowadzącym do łazienek na pierwszym piętrze budynku B - j.w.),
6) przełożenie drzwi wewnętrznych przy wejściu do windy na parterze,
7) wykonanie wentylacji pomieszczeń sanitarnych,
8) demontaż pomieszczenia socjalnego w pomieszczeniu, w którym będzie wydzielone przejście między segmentami A i B w budynku B (rys. P1 ze zmianami - zał. nr 5 do SWZ),
9) wydzielenie korytarza przejściowego w budynku B dla osób niepełnosprawnych przez budowę ścianki działowej z naświetlami (wg. rys. P1 ze zmianami - zał. nr 5 do SWZ),
10) wykonanie pomieszczenia socjalnego w pomieszczeniu o którym mowa w pkt. 8) i 9),
11) budowę przejścia pomiędzy budynkami A i B Urzędu Miasta wraz z wykonaniem ścianki działowej oraz budową pochylni - wg projektu stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ. Wykończenie przewiązki Wykonawca winien wykonać z uwzględnieniem rzutów aranżacji stanowiących załącznik nr 8 do SWZ,
12) wykonanie niezbędnych instalacji wchodzących w zakres zamówienia.

1.2. Oprócz robót wymienionych w ust. 1.1. i określonych w dokumentacji o której mowa w ust. 1.3. wykonawca wykona przedmiot umowy z uwzględnieniem następujących uwarunkowań:
1) instalacje elektryczne w wydzielonym korytarzu, pokoju biurowym i socjalnym oraz przejściu między budynkami należy wykonać z wykorzystaniem istniejącej instalacji.
2) wszystkie wymiary konstrukcji dźwigu wykonawca winien dostosować do typu zastosowanego dźwigu windowego.
3) Wykonawca winien przy wykonaniu zadania uwzględnić zmiany wynikające z obowiązujących przepisów i norm.
4) na obiekcie będą prowadzone równolegle przez innego wykonawcę roboty budowlano - instalacyjne związane termomodernizacją budynków A i B Urzędu Miasta Gorlice, w związku z tym przy wykonaniu robót instalacyjno - budowlanych należy uwzględnić wytyczne zakresu prac teromodernizacyjnych planowanych równolegle do realizacji niniejszego zadania oraz zapewnić uczestnictwo kierownika budowy w radach budowy dla robót prowadzonych równolegle na obiekcie celem koordynacji działań.

1.3. Dokumentacja opisująca przedmiot zamówienia:
1) Projekt budowlany ,,Dostosowanie dostępności segmentu B dla osób niepełnosprawnych w ramach ,,Budowy przejścia pomiędzy segmentami budynku Ratusza" - zał. nr 1 do SWZ,
2) Decyzja pozwolenia na budowę nr 45/2018 z dnia 22.01.2018 roku znak: AB.6740.794.2017 - zał. nr 2 do SWZ,
3) Rysunek 19 ze zmianami - zał. nr 3 do SWZ,
4) Rysunek K5 ze zmianami - zał. nr 4 do SWZ,
5) Rysunek P1 ze zmianami - zał. nr 5 do SWZ,
6) Rysunek K1 ze zmianami - zał. nr 6 do SWZ,
7) Rysunek wykonawczy pochylni między budynkami A i B UM Gorlice - zał. nr 7 do SWZ,
8) Rzuty z aranżacji wnętrz w zakresie przewiązki - zał. nr 8 do SWZ,
9) Rzut pierwszego piętra budynku B - zał. nr 9 do SWZ,
10) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - zał. nr 10 do SWZ,
11) Tabela kryteriów nazw własnych użytych w opisie zamówienia - zał. nr 11 do SWZ.

1.4. Przedmiary robót:
1) Przedmiar robót budowano sanitarnych - zał. nr 12 do SWZ,
2) Przedmiar robót branży elektrycznej - zał. nr 13 do SWZ,
stanowią element pomocniczy opisu przedmiotu zamówienia i ze względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia nie będą stanowiły podstawy do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45313100-5 - Instalowanie wind

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 140 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami: 1) cena - 60% - sposób oceny: minimalizacja (według wzoru), 2) okres gwarancji - 40% - sposób oceny: maksymalizacja (według wzoru).
Zamawiający dokona oceny złożonych ofert w oparciu o wyżej przedstawione kryteria i ich wagi.
Ofertom przyznane zostaną punkty obliczone następująco:
Kryterium - cena
(Cn / Cof.b. x 100) x 60% = ilość punktów, gdzie:
Cn - najniższa cena spośród ofert,
Cof.b. - cena oferty badanej,
100 - wskaźnik stały,
60% - procentowe znaczenie kryterium ceny.
Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w kryterium ,,cena" otrzyma maksymalną ilość 60 punktów (60%). Pozostałym wykonawcom spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio (proporcjonalnie) mniejsza ilość punktów.

Kryterium - okres gwarancji
Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie okres gwarancji jaki udzieli na cały wykonany przedmiot zamówienia w miesiącach, licząc od daty odbioru końcowego. Okres gwarancji należy podać w pełnych miesiącach.
Najniższy dopuszczalny okres gwarancji podlegający ocenie - 36 miesięcy,
Najwyższy okres gwarancji podlegający ocenie - 60 miesięcy.
(Gof.b. / Gn x 100) x 40% = ilość punktów, gdzie:
Gof.b. - okres gwarancji oferty badanej,
Gn - najwyższy okres gwarancji spośród ofert,
100 - wskaźnik stały,
40% - procentowe znaczenie kryterium okresu gwarancji.
Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w kryterium ,,okres gwarancji" otrzyma maksymalną ilość 40 punktów (40%). Pozostałym wykonawcom spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio (proporcjonalnie) mniejsza ilość punktów.

Punkty w powyższych kryteriach zostaną zsumowane.
Maksymalna ilość punktów jaką po uwzględnieniu wag może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt (100%).
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Określenie warunków udziału w postępowaniu - 1. Zdolność techniczna lub zawodowa: Wykonawca winien dysponować przy realizacji zamówienia osobami:
a) kierownikiem budowy: osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej,
b) kierownikiem robót: osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
c) kierownikiem robót: osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Zamawiający jako spełnienie warunku dopuszcza wykazanie tej samej osoby na stanowiska wymienione pod lit a) - c) pod warunkiem posiadania przez daną osobę uprawnień do pełnienia funkcji w wymaganym zakresie i w wymaganych specjalnościach.
Zamawiający dopuszcza uprawnienia budowlane odpowiadające ww. uprawnieniom, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2272). 2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 powyżej, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna) dołączają do oferty oświadczenie zgodnie z art. 117 ust 4 ustawy Pzp, z którego będzie wynikało, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia:
- potwierdzających spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej

1) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami z wykorzystaniem wzoru wykazu stanowiącego zał. nr 20 do SWZ.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
nie dotyczy
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Na ofertę składają się dokumenty wymienione poniżej:

1) Wypełniony formularz ,,OFERTA", który należy sporządzić ściśle wg wzoru formularza stanowiącego zał. nr 16 do SWZ. Formularz musi być podpisany przez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wykonawcy,
2) Oświadczenie z art. 125 ust. 1 w związku z art. 273 ust. 2 ustawy Pzp o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z wykorzystaniem wzoru formularza stanowiącego zał. nr 17 do SWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
3) Jeżeli dotyczy - Pełnomocnictwa dla osób podpisujących ofertę do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w imieniu wykonawcy lub wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów.
4) Jeżeli dotyczy - Wykonawca, który na podstawie art. 118 ustawy Pzp, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wykonawca może wykorzystać wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby stanowiący zał. nr 18 do SWZ.
5) Jeżeli dotyczy - W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 3 ustawy Pzp (treść art. określona w ust. 9.4. SWZ), wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna) dołączą do oferty oświadczenie określone w art.117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego będzie wynikało, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Wykonawca może wykorzystać wzór formularza stanowiący zał. nr 19 do SWZ.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1) Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 3 000,00 zł (słownie zł: trzy tysiące 00/100).
2) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
3) Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
- pieniądzu,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020, poz. 299).
Zamawiający poza formami wnoszenia wadium ww. nie dopuszcza innych form jego wnoszenia.

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: Nr 59 2030 0045 1110 0000 0160 8370

W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego.

Wadium w formie innej niż pieniężna należy wnieść w formie oryginału, w postaci elektronicznej.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum), do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w którym wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia umocowali jeden podmiot do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp). 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie z art. 125 ust. 1 w związku z art. 273 ust. 2 ustawy Pzp o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 3. W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 3 ustawy Pzp (treść art. określona w ust. 9.4. SWZ), wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna) dołączą do oferty oświadczenie określone w art.117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego będzie wynikało, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zmiany umowy oraz określenie rodzaju i zakresu zmian opisane zostały w projektowanych postanowieniach umowy - wzorze umowy, stanowiącym zał. nr 15 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami: 1) cena - 60% - sposób oceny: minimalizacja (według wzoru), 2) okres gwarancji - 40% - sposób oceny: maksymalizacja (według wzoru).
Zamawiający dokona oceny złożonych ofert w oparciu o wyżej przedstawione kryteria i ich wagi.
Ofertom przyznane zostaną punkty obliczone następująco:
Kryterium - cena
(Cn / Cof.b. x 100) x 60% = ilość punktów, gdzie:
Cn - najniższa cena spośród ofert,
Cof.b. - cena oferty badanej,
100 - wskaźnik stały,
60% - procentowe znaczenie kryterium ceny.
Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w kryterium ,,cena" otrzyma maksymalną ilość 60 punktów (60%). Pozostałym wykonawcom spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio (proporcjonalnie) mniejsza ilość punktów.

Kryterium - okres gwarancji
Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie okres gwarancji jaki udzieli na cały wykonany przedmiot zamówienia w miesiącach, licząc od daty odbioru końcowego. Okres gwarancji należy podać w pełnych miesiącach.
Najniższy dopuszczalny okres gwarancji podlegający ocenie - 36 miesięcy,
Najwyższy okres gwarancji podlegający ocenie - 60 miesięcy.
(Gof.b. / Gn x 100) x 40% = ilość punktów, gdzie:
Gof.b. - okres gwarancji oferty badanej,
Gn - najwyższy okres gwarancji spośród ofert,
100 - wskaźnik stały,
40% - procentowe znaczenie kryterium okresu gwarancji.
Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w kryterium ,,okres gwarancji" otrzyma maksymalną ilość 40 punktów (40%). Pozostałym wykonawcom spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio (proporcjonalnie) mniejsza ilość punktów.

Punkty w powyższych kryteriach zostaną zsumowane.
Maksymalna ilość punktów jaką po uwzględnieniu wag może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt (100%).
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-07-27

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.