Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
801z dziś
5504z ostatnich 7 dni
20395z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przeprowadzenie prac koncepcyjnych na obiektach technologicznych sieci kanalizacyjnej zlewni

Przedmiot:

Przeprowadzenie prac koncepcyjnych na obiektach technologicznych sieci kanalizacyjnej zlewni

Data zamieszczenia: 2021-06-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Aquanet SA w Poznaniu
ul. Dolna Wilda 126
61-492 Poznań
powiat: Poznań
tel. 61 835 91 00 fax.61 835 90 12, tel. 885 973 055
witold.manczak@aquanet.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 61 835 91 00 fa
Termin składania ofert: 2021-07-07 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez AQUANET SA, do których nie mają zastosowania przepisy Prawo Zamówień Publicznych, Dział Sieci Kanalizacyjnej zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty dotyczącej przeprowadzenia prac koncepcyjnych na obiektach technologicznych sieci kanalizacyjnej zlewni miasta Poznania.
Nazwa Zadania: ,,Koncpecja awaryjnego, tymczasowego rurociągu wraz z dostosowaniem istniejącej infrastruktury do podłączenia tymczasowego rurociągu na wypadek wystąpienia awarii strategicznych rurociągów Poznańskiego systemu sieci kanalizacyjnej przechodzących pod rzeką Wartą".
Zakres:
Zakres rzeczowy prac określono w dokumentacji SWZ (Specyfikacja Warunków Zamówienia) wraz z
załącznikami dla przedmiotowego zapytania ofertowego

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.07.2021r. o godz. 10:15 w siedzibie Działu Sieci Kanalizacyjnej. Ul. Gdyńska 1, 62-028 Koziegłowy, przy udziale minimum dwóch pracowników Aquanet SA.

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej pod rygorem jej nieważności i przesłać na adres e-mail: witold.manczak@aquanet.pl do dnia 07.07.2021 r. do godz. 9:30.

Miejsce i termin realizacji:
Czas realizacji - do 9 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
Kryterium oceny oferty - cena 100%
Zawartość oferty:
- termin związania z ofertą - 90 dni kalendarzowych od daty otwarcia oferty,
- imię i nazwisko oraz numer telefonu osoby, która przygotowała ofertę;
- cena netto robót w PLN;
- czas realizacji robót;
- potwierdzenie warunków płatności robót;
Warunki płatności:
Zapłata Wynagrodzenia przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej, tj. zgodnie z obowiązującymi przepisami i postanowieniami umowy, faktury VAT, w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury VAT Zamawiającemu, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Na każdej fakturze Wykonawca zobowiązany jest wpisać numer umowy w związku z realizacją której faktura została wystawiona.
W przypadku braku wskazanego numeru umowy faktura zostanie odesłana do Wykonawcy jako wystawiona nieprawidłowo, a brak zapłaty w takiej sytuacji nie będzie traktowany jako zwłoka Zamawiającego w zapłacie.
Za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Dodatkowe informacje:
- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
- Zawiadomienie o wyborze oferty nie stanowi zawarcia umowy.
- Zamawiający zastrzega sobie w każdym momencie możliwość odstąpienia od prowadzenia
postępowania bez podawania przyczyny.
- Zamawiający zastrzega możliwość unieważnia postępowania ofertowego w przypadku gdy
najkorzystniejsza oferta przewyższa wartość zamówienia, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć
na realizację.
- Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień oraz złożenie
dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, jeżeli cena lub koszt oferty, lub ich istotne części
składowe w opinii zamawiającego, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i
budzą jego wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami
sformułowanymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów.
- Umowę uznaje się za zawartą w momencie podpisania przez obie Strony.
- W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający
zastrzega sobie możliwość podpisania umowy z następnym w kolejności najtańszym Wykonawcą.
Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę dla kompletnego zakresu zamówienia. Oferta musi być napisana w języku polskim i powinna być sporządzona czytelnie oraz opatrzona podpisem osoby upoważnionej do złożenia oferty.
Przez podpisanie oferty, Zamawiający rozumie skan podpisanego dokumentu papierowego (formularza oferty), który tym samym stanie się podpisanym dokumentem elektronicznym i będzie wiążący dla Wykonawcy. Pozostałe dokumenty elektroniczne stanowiące załączniki do oferty nie muszą być podpisane przez Wykonawcę, jednak są dla niego wiążące.
W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo dla takiego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być załączone w formie:
Wszystkie w/w dokumenty elektroniczne stanowiące ofertę należy skompresować do skanu podpisanego przez upoważnioną osobę. jednego pliku archiwum (np. 7z), który następnie należy zabezpieczyć hasłem przed niepożądanym otwarciem i przesłać do Zamawiającego.
Tytuł wiadomości: Oferta firmy "Koncepcja awaryjnego, tymczasowego rurociągu wraz z dostosowaniem istniejącej infrastruktury do podłączenia tymczasowego rurociągu na wypadek wystąpienia awarii strategicznych rurociągów Poznańskiego systemu sieci kanalizacyjnej przechodzących pod rzeką Wartą".
Maksymalny rozmiar skompresowanego pliku oferty wynosi 60 MB. Dopuszczalny format plików składających się na ofertę to: .doc .docx .pdf . xls .rtf.
Hasła zabezpieczające ofertę przed niepożądanym otwarciem należy przesyłać na adres e-mail witold.manczak@aquanet.pl od dnia 07.07.2021r. od godz. 09:30 do dnia 07.07.2021r. do godz. 10:00 .
Tytuł wiadomości e-mail: Hasło do oferty firmy ,,Koncepcji awaryjnego, tymczasowego rurociągu wraz z dostosowaniem istniejącej infrastruktury do podłączenia tymczasowego rurociągu na wypadek wystąpienia awarii strategicznych rurociągów Poznańskiego systemu sieci kanalizacyjnej przechodzących pod rzeką Wartą"
Oferty złożone po terminie składania ofert oraz złożone niezgodnie z powyższymi wymogami, w szczególności nie zabezpieczone hasłami, nie będą rozpatrywane.

Kontakt:
Kontakt:
Osoba odpowiedzialna z ramienia Zamawiającego za realizację przedmiotu zamówienia:
Witold Mańczak tel. 885 973 055,
e-mail: witold.manczak@aquanet.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.