Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
800z dziś
5503z ostatnich 7 dni
20393z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Modernizacja zabytkowego budynku - roboty konstrukcyjne

Przedmiot:

Modernizacja zabytkowego budynku - roboty konstrukcyjne

Data zamieszczenia: 2021-06-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: MIASTO RYBNIK
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-200 Rybnik
powiat: Rybnik
324392302, faks 324224124
zam_pub@um.rybnik.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Rybnik
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 324392302, faks 3242
Termin składania ofert: 2021-06-29 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Modernizacja zabytkowego budynku Juliusz byłego Szpitala Miejskiego im. Juliusza Rogera w Rybniku. Etap I - roboty konstrukcyjne
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania zabytkowego budynku dawnego szpitala ,,Juliusz" w Rybniku. Modernizacja obejmuje: wszystkie roboty rozbiórkowe, konstrukcyjne, elewacyjne wraz z montażem stolarki okiennej oraz drzwi tymczasowych zewnętrznych, wykonanie przyłącza wodno - kanalizacyjnego wraz opracowaniem projektu konstrukcyjno - technologiczno - wykonawczego robót rozbiórkowo wykonawczych zapewniającego bezpieczną realizację robót.Działka, na której zlokalizowana jest projektowana inwestycja znajduje się w obrębie istniejącego kompleksu poszpitalnego z wjazdem od Ul. Miejskiej. Ogólny zakres robót:a) roboty ogólnobudowlane: ? roboty rozbiórkowe na zewnątrz budynku;? rozbiórka ścian wewnętrznych, odbicie tynków na ścianach zewnętrznych;? rozbiórka stropów drewnianego, stropów ceglanych;? rozbiórka posadzki na gruncie, schodów, stolarki;? rozbiórka stropodachu oraz wieży, ? wykonanie fundamentów, studni i elementów żelbetowych poziomie piwnic;? wykonanie stropu piwnic i elementów żelbetowych parteru;? wykonanie stropu parteru i elementów żelbetowych piętra;? wykonanie stropu piętra i elementów żelbetowych antresoli;? wykonanie stropu antresoli;? wykonanie słupów i belek żelbetowych;? wykonanie konstrukcji dachu, wieży i stropu nad aulą, robót pokrywczych;? wykonanie konstrukcji murowych;? wykonanie podsypek, podkładów i posadzek betonowych na gruncie;? wykonanie izolacji nowych fundamentów i ścianek doświetli, odkrytych ścian fundamentowych,? wykonanie izolacji przeciwwodnych, przeciwwilgociowych, paroizolacji;? dostawa i montaż nowej stolarki okiennej (stolarka okienna w piwnicy i na parterze okna w klasie co najmniej RC3 o odporności na włamanie zgodnie z obowiązującymi normami, na wyższych kondygnacjach okna w klasie co najmniej RC1 o odporności na włamanie zgodnie z obowiązującymi normami, szybami co najmniej P2A zgodnie z obowiązującymi normami) - obowiązujące normy wskazane w ,,Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014r. w sprawie zabezpieczenia zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą innym niebezpieczeństwem grożącym ich zanieczyszczeniem lub utratą", ? dostawa i montaż tymczasowych (roboczych) drzwi zewnętrznych szt. 3 na okres budowy o konstrukcji stalowej (kompletnych) w miejscu drzwi - Dz3, Dz4, Dz5;? renowacja elewacji polegająca na czyszczeniu i uzupełnieniu ubytków wątków ceglanych oraz elementów kamiennych;? wykonanie tablicy z piaskowca na elewacji południowej nawiązującej do dawnej tablicy wiszącej na budynku szpitala o wymiarach istniejącej wnęki - treść tablicy będzie uzgodniony na etapie realizacji;? wykonanie nowych schodów zewnętrznych;? opracowanie projektu konstrukcyjno - technologiczno - wykonawczego robót rozbiórkowo - wykonawczych. b) instalacje sanitarne:? wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego.Szczegółowo zakres całego zamierzenia budowlanego opisują dokumentacje projektowe oraz przedmiary robót (będące elementem pomocniczym) stanowiące opis przedmiotu zamówienia.Do obowiązku Wykonawcy będzie należało opracowanie harmonogramu rzeczowo - finansowego z uwzględnieniem etapizacji zamówienia i terminów realizacji robót (wg wzoru dołączonego do umowy), harmonogram należy przedstawić do akceptacji Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, ww. harmonogram musi zawierać jako ostatni wymagany etap ,,przeprowadzenia procedury odbiorowej trwający min. 14 dni.W związku z wymaganiami Ustawy Prawo ochrony środowiska oraz zapisami ,,Programu Ochrony Powietrza dla stref województwa śląskiego, w których stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy substancji w powietrzu", Zamawiający informuje, że w trakcie prowadzenia prac budowlanych będzie wymagał zastosowania technologii wykonania robót, które ograniczają do minimum pylenie stosowanych materiałów budowlanych oraz są nieuciążliwe dla środowiska.Szczególnie dla Zamawiającego jest ważne, by w trakcie prowadzenia prac budowlanych były zachowane zasady:- zraszania wodą / innego zabezpieczenia przed pyleniem dla terenu prowadzenia prac rozbiórkowych;- zraszania wodą terenu prowadzenia robót (miejsce rozładunku, plac składowy materiałów) w okresach suszy;- stosowania zabezpieczenia pylastych materiałów sypkich przed rozwiewaniem (przykrycie plandekami, zraszanie);- transportu materiałów sypkich samochodami wyposażonymi w plandeki ograniczające pylenie przewożonych materiałów;- stosowanie gotowych mieszanek budowlanych przygotowywanych w wytwórniach.Ponadto, Zamawiający będzie prowadził monitoring pojazdów obsługujących budowę pod kątem ograniczenia zanieczyszczenia dróg. W przypadku stwierdzenia uchybień, które zagrażają środowisku naturalnemu i są niezgodne z przepisami polskiego prawa i powyższymi zapisami, Zamawiający wstrzyma prowadzenie robót.Przypomina się również, że:- wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu i maszyn, które są zgodne z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi ich użytkowania;- organizacja placu budowy i prowadzenie prac budowlanych nie mogą zagrażać środowisku naturalnemu.W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdą się odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.Wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1: realizacja przedmiotu zamówienia zgodnie z projektem budowlanym, określa dostęp do obiektu bezpośrednio z powierzchni terenu od dziedzińca poprzez drzwi zewnętrzne DZ5 do pomieszczenia 0/16 (komunikacja) z dostępem do windy.Zamawiający poniżej określa czynności w zakresie realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy: ? wykonanie prac rozbiórkowych, ? wykonanie prac zbrojarskich,? wykonanie prac betoniarskich W odniesieniu do Wykonawców mających siedzibę poza granicami Polski Zamawiający dopuszcza zatrudnienie pracowników na podstawie równoważnych regulacji prawnych kraju macierzystego.Termin usunięcia wad: do 14 dni liczone od powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o wadzie.Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia minimum 24-miesięcznej gwarancji na wykonane roboty i zastosowane materiały.

CPV: 45000000-7, 45100000-8, 45200000-9, 45210000-2, 45222000-9, 45231300-8, 45320000-6

Dokument nr: 2021/BZP 00081831, ZP.271.49.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-06-29 10:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://bip.um.rybnik.eu/Default.aspxPage=112&Id=ZP.271.49.2021
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej zam_pub@um.rybnik.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu ttps://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej zam_pub@um.rybnik.pl 2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: ,,Formularz do złożenia, zmiany i wycofania oferty lub wniosku" oraz ,,Formularz do komunikacji".3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z systemu miniPortalu oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: ,,Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz ,,Formularz do komunikacji" wynosi 150 MB.6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. W przypadku przekazywania tych dokumentów (innych niż oferta oraz załączniki do oferty) oraz informacji za pomocą poczty elektronicznej - datą ich przesłania będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej dokument/informację z serwera pocztowego Zamawiającego.7. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań klikając wcześniej opcję ,,Dla Wykonawców" lub ze strony głównej z zakładki Postępowania na miniPortalu.8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie dokumentów elektronicznych (innych niż oferta oraz załączniki do oferty), cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: zam_pub@um.rybnik.pl 9. Dokumenty elektroniczne (inne niż oferta oraz załączniki do oferty) oraz cyfrowe odwzorowania dokumentów składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania ww. dokumentów elektronicznych oraz cyfrowych odwzorowań dokumentów za pomocą poczty elektronicznej, na adres email zam_pub@um.rybnik.pl 10. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz informacji musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452).11. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): klauzula informacyjna została zawarta w rozdziale I SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): klauzula informacyjna została zawarta w rozdziale I SWZ

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-06-29 09:00
Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 365 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.49.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 19387618,00 PLN
4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 5672104,94 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak
4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania zabytkowego budynku dawnego szpitala ,,Juliusz" w Rybniku. Modernizacja obejmuje: wszystkie roboty rozbiórkowe, konstrukcyjne, elewacyjne wraz z montażem stolarki okiennej oraz drzwi tymczasowych zewnętrznych, wykonanie przyłącza wodno - kanalizacyjnego wraz opracowaniem projektu konstrukcyjno - technologiczno - wykonawczego robót rozbiórkowo wykonawczych zapewniającego bezpieczną realizację robót.Działka, na której zlokalizowana jest projektowana inwestycja znajduje się w obrębie istniejącego kompleksu poszpitalnego z wjazdem od ul. Miejskiej. Ogólny zakres robót:a) roboty ogólnobudowlane: ? roboty rozbiórkowe na zewnątrz budynku;? rozbiórka ścian wewnętrznych, odbicie tynków na ścianach zewnętrznych;? rozbiórka stropów drewnianego, stropów ceglanych;? rozbiórka posadzki na gruncie, schodów, stolarki;? rozbiórka stropodachu oraz wieży, ? wykonanie fundamentów, studni i elementów żelbetowych poziomie piwnic;? wykonanie stropu piwnic i elementów żelbetowych parteru;? wykonanie stropu parteru i elementów żelbetowych piętra;? wykonanie stropu piętra i elementów żelbetowych antresoli;? wykonanie stropu antresoli;? wykonanie słupów i belek żelbetowych;? wykonanie konstrukcji dachu, wieży i stropu nad aulą, robót pokrywczych;? wykonanie konstrukcji murowych;? wykonanie podsypek, podkładów i posadzek betonowych na gruncie;? wykonanie izolacji nowych fundamentów i ścianek doświetli, odkrytych ścian fundamentowych,? wykonanie izolacji przeciwwodnych, przeciwwilgociowych, paroizolacji;? dostawa i montaż nowej stolarki okiennej (stolarka okienna w piwnicy i na parterze okna w klasie co najmniej RC3 o odporności na włamanie zgodnie z obowiązującymi normami, na wyższych kondygnacjach okna w klasie co najmniej RC1 o odporności na włamanie zgodnie z obowiązującymi normami, szybami co najmniej P2A zgodnie z obowiązującymi normami) - obowiązujące normy wskazane w ,,Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014r. w sprawie zabezpieczenia zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą innym niebezpieczeństwem grożącym ich zanieczyszczeniem lub utratą", ? dostawa i montaż tymczasowych (roboczych) drzwi zewnętrznych szt. 3 na okres budowy o konstrukcji stalowej (kompletnych) w miejscu drzwi - Dz3, Dz4, Dz5;? renowacja elewacji polegająca na czyszczeniu i uzupełnieniu ubytków wątków ceglanych oraz elementów kamiennych;? wykonanie tablicy z piaskowca na elewacji południowej nawiązującej do dawnej tablicy wiszącej na budynku szpitala o wymiarach istniejącej wnęki - treść tablicy będzie uzgodniony na etapie realizacji;? wykonanie nowych schodów zewnętrznych;? opracowanie projektu konstrukcyjno - technologiczno - wykonawczego robót rozbiórkowo - wykonawczych. b) instalacje sanitarne:? wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego.Szczegółowo zakres całego zamierzenia budowlanego opisują dokumentacje projektowe oraz przedmiary robót (będące elementem pomocniczym) stanowiące opis przedmiotu zamówienia.Do obowiązku Wykonawcy będzie należało opracowanie harmonogramu rzeczowo - finansowego z uwzględnieniem etapizacji zamówienia i terminów realizacji robót (wg wzoru dołączonego do umowy), harmonogram należy przedstawić do akceptacji Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, ww. harmonogram musi zawierać jako ostatni wymagany etap ,,przeprowadzenia procedury odbiorowej trwający min. 14 dni.W związku z wymaganiami Ustawy Prawo ochrony środowiska oraz zapisami ,,Programu Ochrony Powietrza dla stref województwa śląskiego, w których stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy substancji w powietrzu", Zamawiający informuje, że w trakcie prowadzenia prac budowlanych będzie wymagał zastosowania technologii wykonania robót, które ograniczają do minimum pylenie stosowanych materiałów budowlanych oraz są nieuciążliwe dla środowiska.Szczególnie dla Zamawiającego jest ważne, by w trakcie prowadzenia prac budowlanych były zachowane zasady:- zraszania wodą / innego zabezpieczenia przed pyleniem dla terenu prowadzenia prac rozbiórkowych;- zraszania wodą terenu prowadzenia robót (miejsce rozładunku, plac składowy materiałów) w okresach suszy;- stosowania zabezpieczenia pylastych materiałów sypkich przed rozwiewaniem (przykrycie plandekami, zraszanie);- transportu materiałów sypkich samochodami wyposażonymi w plandeki ograniczające pylenie przewożonych materiałów;- stosowanie gotowych mieszanek budowlanych przygotowywanych w wytwórniach.Ponadto, Zamawiający będzie prowadził monitoring pojazdów obsługujących budowę pod kątem ograniczenia zanieczyszczenia dróg. W przypadku stwierdzenia uchybień, które zagrażają środowisku naturalnemu i są niezgodne z przepisami polskiego prawa i powyższymi zapisami, Zamawiający wstrzyma prowadzenie robót.Przypomina się również, że:- wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu i maszyn, które są zgodne z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi ich użytkowania;- organizacja placu budowy i prowadzenie prac budowlanych nie mogą zagrażać środowisku naturalnemu.W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdą się odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.Wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1: realizacja przedmiotu zamówienia zgodnie z projektem budowlanym, określa dostęp do obiektu bezpośrednio z powierzchni terenu od dziedzińca poprzez drzwi zewnętrzne DZ5 do pomieszczenia 0/16 (komunikacja) z dostępem do windy.Zamawiający poniżej określa czynności w zakresie realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy: ? wykonanie prac rozbiórkowych, ? wykonanie prac zbrojarskich,? wykonanie prac betoniarskich W odniesieniu do Wykonawców mających siedzibę poza granicami Polski Zamawiający dopuszcza zatrudnienie pracowników na podstawie równoważnych regulacji prawnych kraju macierzystego.Termin usunięcia wad: do 14 dni liczone od powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o wadzie.Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia minimum 24-miesięcznej gwarancji na wykonane roboty i zastosowane materiały.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45222000-9 - Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45320000-6 - Roboty izolacyjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 365 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert został określony w SWZ w rozdziale XXIV "Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert ".
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie co najmniej dwie roboty polegające na budowie lub przebudowie budynków, o wartości każdej z nich minimum 3.000.000,00 zł brutto.2. W przypadku inwestycji, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień zakończenia inwestycji (w przypadku inwestycji rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż PLN).3. Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej dotyczący wykonanych robót musi być spełniony: 1) przez Wykonawcę samodzielnie; lub2) przez minimum jeden podmiot udostępniający wiedzę i doświadczenie (podwykonawcę) samodzielnie; 3) w przypadku Wykonawców występujących wspólnie, samodzielnie przez minimum jednego z Wykonawców występujących wspólnie. Nie jest dopuszczalne łączenie (sumowanie) wyżej wymaganego doświadczenia w ramach doświadczenia różnych podmiotów zaangażowanych w realizację zamówienia.4. W sytuacji, gdy Wykonawca polega na doświadczeniu grupy Wykonawców, której był członkiem (np. Konsorcjum), doświadczenie będzie oceniane w zależności od konkretnego zakresu udziału tego Wykonawcy, a więc jego faktycznego wkładu w prowadzenie działań, które były wymagane od tej grupy w ramach zamówienia publicznego wykazanego na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Nie dotyczy
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych: a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 4 do SWZ, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.2. Okres, o którym mowa w pkt 1, liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert.3. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych i/lub usług, które wykonywał wspólnie z innymi Wykonawcami, wykazy, o których mowa powyżej dotyczą robót budowlanych i/lub usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.4. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Nie dotyczy
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Formularz oferty. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w Formularzu oferty.2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 2 składają odrębnie: 1) Wykonawca / każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia Wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu; 2) podmiot udostępniający zasoby, na którego potencjał powołuje się Wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby Wykonawcy,3. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania - odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia tych dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, ze Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie określa w szczególności informacje wymienione w rozdziale X pkt 4 SWZ.5. Oświadczenie, z którego wynika, które prace wykonają poszczególni Wykonawcy - przy czym obowiązek ten dotyczy wyłącznie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ.6. Pełnomocnictwo złożone w sytuacji:1) Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy;2) podpisania oferty względnie innych dokumentów składanych wraz z ofertą przez osobę, dla której prawo do ich podpisania nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (np. wypisu z Krajowego rejestru sądowego) - pełnomocnictwo do podpisania oferty.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. 2. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia oniepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowi załącznik nr 2 do SWZ. Oświadczenie, składają odrębnie każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia Wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.3. Oświadczenie, z którego wynika, które prace wykonają poszczególni Wykonawcy - przy czym obowiązek ten dotyczy wyłącznie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ.4. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadkach, o których mowa w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w niżej opisanych przypadkach:1) przedłużenie terminu realizacji umowy o czas wstrzymania robót przez Zamawiającego ze względu na wystąpienie zdarzeń losowych (w szczególności: klęska żywiołowa, znaleziska niewybuchów oraz przyrodnicze),2) przedłużenie terminu realizacji umowy o czas wstrzymania robót przez Zamawiającego ze względu na wystąpienie warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację robót zgodnie z zasadami określonymi w normach lub przepisach technicznych, a mających wpływ na jakość robót, do czasu ich ustąpienia,3) przedłużenie terminu realizacji umowy o czas wstrzymania robót przez Zamawiającego, ze względu na decyzje i postanowienia wstrzymujące te roboty (z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę) wydane przez służby i inspekcje mogące kontrolować obiekt, o czas wynikający z decyzji/ postanowienia,4) przedłużenie terminu realizacji umowy o czas wstrzymania robót przez Zamawiającego w przypadku konieczności opracowania niezależnych opinii lub ekspertyz niezbędnych do realizacji zamówienia, jeżeli konieczność ich opracowania nie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, do czasu ich opracowania,5) przedłużenie terminu realizacji umowy w przypadku wstrzymania robót przez Zamawiającego z powodu stwierdzenia konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej (niewykraczających poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SWZ) niezbędnych do prawidłowej realizacji robót, o czas na jaki roboty zostały wstrzymane,6) przedłużenie terminu realizacji umowy o tyle dni, ile trwało wstrzymanie robót przez Zamawiającego, ze względu na konieczność wykonania nieprzewidzianych robót, niezbędnych do realizacji niniejszego zamówienia, wykraczających poza zakres umowy a kolidujących z realizacją niniejszego zamówienia7) przedłużenie terminu realizacji umowy o czas wstrzymania robót przez Zamawiającego ze względu na konieczność uzyskania decyzji i uzgodnień oraz ich ewentualnych realizacji, których konieczności uzyskania nie można było przewidzieć przed przystąpieniem do realizacji robót, a które wynikają z przepisów prawa i nie są zależne od działań Wykonawcy, do czasu ich uzyskania,8) przedłużenie terminu realizacji umowy o tyle dni, ile trwało wstrzymanie realizacji umowy, ze względu na konieczność przeprowadzenia postępowania przetargowego na wybór nowego Wykonawcy robót dodatkowych lub uzupełniających, które są konieczne do wykonania, a ich rodzaj nie mieści się w ustawowej regulacji wynikającej z zapisów ustawy Pzp.2. Podstawą przedłużenia terminu umownego jest zgłoszenie przerwania robót budowlanych przez Wykonawcę w dacie ich przerwania, ze wskazaniem przyczyny ich wstrzymania, potwierdzone każdorazowo przez Zamawiającego w formie pisemnej. Przedłużenie terminu nastąpi w oparciu o aneks do umowy. Podstawą sporządzenia aneksu do umowy będzie wniosek Wykonawcy, w którym Zamawiający potwierdzi okres wstrzymania robót na podstawie okoliczności opisanych w ust. 1. Wstrzymanie robót może dotyczyć całości lub ich części. Sporządzenie aneksu terminowego skutkować będzie koniecznością zaktualizowania harmonogramu z uwzględnieniem nowego terminu realizacji robót dla którego wymagane będzie uzyskanie akceptacji Zamawiającego. Termin wykonania przedmiotu umowy może zostać przedłużony o tyle dni, ile trwało wstrzymanie robót, bądź o możliwy do przewidzenia termin, w którym trwać będzie wstrzymanie robót. Przy czym termin możliwy do przewidzenia ulega skróceniu do dnia następującego po dniu ustąpienia przyczyny wstrzymania robót.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert został określony w SWZ w rozdziale XXIV "Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert ".
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-07-28

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.