Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
804z dziś
5296z ostatnich 7 dni
22030z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie dokumentacji projektowych i budowa odcinków oświetlenia ulicznego oraz...

Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowych i budowa odcinków oświetlenia ulicznego oraz przebudowa linii napowietrznych

Data zamieszczenia: 2021-06-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Baranów Sandomierski
ul. Gen. Leopolda Okulickiego 1
39-450 Baranów Sandomierski
powiat: tarnobrzeski
Tel. (15) 811 85 81, Fax: (15) 811 85 82, tel. (15) 811 85 81 wew. 120.
zp@baranowsandomierski.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Baranów Sandomierski
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel. (15) 811 85 81,
Termin składania ofert: 2021-06-28 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, zaprasza do złożenia oferty na zadania pn.: ,,Opracowanie dokumentacji projektowych i budowa odcinków oświetlenia ulicznego oraz przebudowa linii napowietrznych na terenie Gminy Baranów Sandomierski".

II. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest ,,Opracowanie dokumentacji projektowych i budowa odcinków oświetlenia ulicznego oraz przebudowa linii napowietrznych na terenie Gminy Baranów Sandomierski".
1. Zakres rzeczowy obejmuje następujące części zamówienia:

Pierwsza część zamówienia

Miejscowość
Określenie przedmiotu zamówienia
Długość odcinka
Zakres
Uwagi

Baranów Sandomierski
ul. Kwiatowa
1. Dobudowa odcinka oświetlenia ulicznego przy Ul. Kwiatowej w Baranowie Sandomierskim poprzez dowieszenie przewodów na istniejących słupach nn, od stacji trafo Baranów Sandomierski 3 do słupa nr 1/9. Na trzech ostatnich słupach zamontować oprawy oświetleniowe typu LED o mocy około 68 W.
355 mb
Dobudowa oświetlenia ulicznego.
Posiadamy warunki techniczne zasilania z PGE Dystrybucja S.A oraz dokumentację projektową i zezwolenia.

Druga część zamówienia

Kaczaki
droga powiatowa
1. Opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowej na zgłoszenie, uzgodnienie dokumentacji w PGE Dystrybucja S.A

2. Dobudowa odcinka oświetlenia ulicznego w Kaczakach przy drodze powiatowej obok posesji nr 276 od słupa nr 6/IV do 7/IV podwiesić przewody napowietrzne ASXSn 2 x 25mm2. Na słupie nr 7/IV zamontować jedną oprawę oświetleniową typu LED 68W.
51 mb

1. Opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowej,

2. Dobudowa oświetlenia ulicznego.
Gmina uzyska zgodę właściciela działki oraz warunki techniczne zasilania z PGE Dystrybucja S.A
Trzecia część zamówienia

Ślęzaki -Zawodziany
Wykonanie III Etapu dobudowy oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w Ślęzakach, zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową oraz warunkami technicznymi PGE Dystrybucja.
Od istniejącego słupa oświetleniowego wykonać pozalicznikowo odcinek linii zasilającej kablowej oraz dwa punkty świetlne na słupach stalowych ocynkowanych. Na słupach montować oprawy typu LED.
170 mb

Dobudowa odcinka oświetlenia
ulicznego
Gmina posiada dokumentację projektową
oraz zezwolenia.

Czwarta część zamówienia

Ślęzaki oświetlenie drogi gminnej obok Ośrodka Zdrowia
1. Opracować uproszczoną dokumentację projektową na wykonanie oświetlenia.
2. W obrębie ogrodzenia przepompowni postawić 1 szt słup oświetleniowy wysokości 7m stalowy ocynkowany z oprawą typu LED zasilaną zalicznikowo. W szafie sterowniczej przepompowni ścieków zamontować podlicznik zużytej energii elektrycznej. Wykonać pomiary elektryczne wykonanej instalacji.
1 szt
1. Opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowej,
2. Wykonanie oświetlenia.

Instalacja pozalicznikowa na terenie działki będącej własnością Gminy Baranów Sandomierski.

Piąta część zamówienia

Kaczaki
(nowe osiedle)
1. Opracować dokumentację projektową na przebudowę linii energetycznej napowietrznej nn zgodnie z warunkami technicznymi.
2. Przebudować odcinek napowietrzanej linii energetycznej nn od stacji tarfo do istniejącego słupa przy drodze powiatowej, na kablową ziemną, zgodnie z warunkami technicznymi PGE Dystrybucja. Załatwić w imieniu Gminy Baranów Sandomierski wszelkie formalności i zezwolenia.
200mb
1. 1. Opracowanie dokumentacji projektowej
2. Przebudowa linii napowietrznej na kablową ziemną
Gmina posiada warunki techniczne z PGE Dystrybucja S.A na przebudowę linii energetycznej.
Szósta część zamówienia
Baranów Sandomierski
( Ul. Zamkowa)
1. Opracować uproszczoną dokumentację projektową na likwidację odcinka linii napowietrznej.
2. Dokonać likwidacji odcinka linii napowietrznej nn wraz ze słupem energetycznym nr 19.
43mb
3. 1. Opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowej.
4. 2. Likwidacja odcinka linii napowietrznej
Gmina uzyska zgodę właściciela działki oraz warunki techniczne zasilania z PGE Dystrybucja S.A

Specyfikacja szczegółowa
dotycząca opraw typu LED które należy zastosować przy projektowaniu i budowie oświetlenia w ramach niniejszego zamówienia

Lp.
Rodzaj parametru
1.
Moc opraw około
zgodnie z dokumentacją i przepisami prawa
2.
Temperatura światła
4000 - 5000K
3.
Efektywność świetlna nie mniejsza
117 lm/W
4.
Korpus oprawy
stop aluminium
5.
Szczelność oprawy nie mniej niż
IP 66
6.
Wymagania dot. opraw- norma
PN-83/E-06305
7.
Żywotność opraw min.
50 000 h

3. Szczegółowy opis zamówienia poszczególnych części określają załączniki do przedmiotowego zapytania ofertowego.
4. W przypadku nazw własnych w załącznikach do zapytania ofertowego i niniejszym zapytaniu ofertowym dopuszcza się rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych.
5. Zamawiający zaleca aby każdy z Oferentów dokonał wizji w miejscu realizacji przedmiotu postępowania, celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac projektowych będących przedmiotem zapytania, a także uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do wyceny prac. Ryzyko rezygnacji z oględzin i wizji lokalnej obciąża Wykonawcę składającego ofertę.

Dokument nr: PI-V.271.2.7.2021

Otwarcie ofert: 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.06.2021 r. o godz. 10:15

Składanie ofert:
V. Miejsce i termin składania oraz otwarcia oferty:
1. Ofertę należy złożyć (osobiście lub listownie) w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, 39-450 Baranów Sandomierski, Ul. Gen. Leopolda Okulickiego 1, Sekretariat pok. nr 5 w terminie do dnia 28.06.2021 r. do godz. 10:00.

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin realizacji przedmiotu zamówienia.
Termin wykonania przedmiotu zamówienia:
Realizacja przedmiotu zamówienia - do dnia 30.10.2020 r.

Wymagania:
IV. Opis przygotowania oferty.
1. Oferta musi obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, łącznie z kosztami niezbędnych uzgodnień opinii i nadzorów właścicieli sieci podziemnych w przypadku kolizji z projektowanym oświetleniem.
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
3. Ofertę w formie pisemnej należy umieścić w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób:
,,Opracowanie dokumentacji projektowych i budowa odcinków oświetlenia ulicznego oraz przebudowa linii napowietrznych na terenie Gminy Baranów Sandomierski".

Część ........................ zamówienia
Nie otwierać przed 28.06.2021 r. godz. 10.15

4. Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:
1) wypełniony formularz oferty - załącznik nr 1 do zapytania;
2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru.
5. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3. Oferenci zostaną pisemnie zawiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty.
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VI. Kryterium oceny ofert.
1. Oceny ofert będzie dokonywała komisja, powołana przez Zamawiającego.
2. W odniesieniu do oferentów, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

L.p.
Kryteria oceny
Waga kryterium
1
Cena
0,8
2
Gwarancja
0,2

3. Sprecyzowanie kryteriów oceny ofert:
1) Ilość punktów, jaką oferent otrzyma za stopień spełnienia kryterium ceny ofertowej:
Liczba punktów za kryterium cena = (cena brutto najniższa spośród badanych ofert / cena brutto badanej oferty) * 100 * waga kryterium.
2) Ilość punktów, jaką oferent otrzyma za stopień spełnienia kryterium gwarancji:
Liczba punktów za kryterium gwarancja = (gwarancja badanej oferty/ gwarancja najdłuższa spośród badanych ofert) * 100 * waga kryterium
UWAGA:
Gwarancja liczona w miesiącach od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Za okres gwarancji 60 miesięcy i dłuższy Zamawiający przyznawał będzie tyle samo punktów.
4. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.
5. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.
VIII. Postanowienia ogólne.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

Kontakt:
VII. Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami.
Pan Zbigniew Kamuda tel. (15) 811 85 81 wew. 120

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.